Polho ry:n toimintasuunnitelma 2009

Polho ry:n toimintasuunnitelma 2009

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 10.2.2009

Yleistä

Vuonna 1965 perustettu Poliittisen historian opiskelijat (Polho ry) jatkaa toimintaansa hyvien perinteiden ja uusien ideoiden innoittamana. Järjestön toiminta oli edellisenä vuonna monipuolista ja aktiivista. Myös vuoden 2009 näkymät ovat hyvät; hallituksen jäseninä on sekä kokeneita järjestötoimijoita että tänä vuonna myös poikkeuksellisen paljon uusia tulevaisuuden lupauksia. Järjestölehdellemme Poleemille valittiin innokas ja uudistushaluinen viisihenkinen toimitus.

Hallituksen sisäistä toimintaa ohjaa kolmatta vuotta peräkkäin hyväksi todettu johtosääntö, jonka avulla pyritään selkeyttämään ja tehostamaan toimintaa. Tapahtumien järjestämisessä tarkkaillaan yhdistyksen jäsenten kiinnostuksen kohteita ja pyritään löytämään toiminnan muotoja, jotka aidosti innostavat jäsenistöä. Erityisesti aiomme kiinnittää tänä vuonna erityishuomiota vanhojen ja uusien opiskelijoiden toisiinsa tutustuttamiseen ja madaltaa opiskelijoiden kynnystä osallistua erilaisiin tapahtumiin. Toiminnan kansainvälistäminen ja englanninkielen käytön lisääminen vaihto-opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi ovat myös vuoden 2009 tavoitteita.

Sitsejä eli akateemisia pöytäjuhlia järjestetään kuluvana vuonna neljä kappaletta: kahdet keväällä ja kahdet syksyllä. Perinteikkäitä tiedettä ja kaljaa -keskustelutilaisuuksia järjestetään yhteensä viisi kertaa. Myös urheilu-, virkistys- ja kulttuuritoiminta jatkuvat aktiivisesti. Niiden ydintä ovat mm. erilaiset työelämä- ja kulttuuriekskursiot sekä teema-illat ja -bileet.
Yhteistyö Taso ry:n, muiden historiajärjestöjen sekä VOO ry:n kanssa on erityisen keskeisellä sijalla toiminnassamme. Olemme aktiivisia myös Historian Opiskelijoiden Liitossa (HOL) ja jatkuvassa yhteistyössä Turun kollegoidemme (P-klubi) kanssa. Myös kansainvälisyys, erityisesti ISHA Helsinki ry:n kautta, on vuoden 2009 aktiviteettien tärkeä osa-alue.
Yhteiskuntahistorien laitoksen ja Polhon yhteistyötä jatketaan aiempien vuosien hyvien perinteiden viitoittamalta pohjalta. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti laitoksen toiminnan ja erityisesti opetuksen ja tutkintovaatimusten kehittämistyöhön. Polho on myös aktiivisesti mukana yhteiskuntahistorian alumnitoiminnan kehittämisessä. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin kehittää ja rakentaa edelleen myönteistä yhteishenkeä polholaisten keskuuteen ja saada koko jäsenistö mukaan Polhon toimintaan: tapahtumien kirjo tulee olemaan erittäin monipuolinen tänäkin vuonna. Vuoden 2009 erityistavoitteiksi Polhon hallitus on ottanut vaihto-opiskelijoiden saaminen mukaan yhdistyksen toimintaan, tasa-arvon lisääminen yhdistyksen vaikutuspiirissä sekä meneillään olevan yliopistolainsäädännön uudistuksen sekä hallintorakenneuudistuksen koordinointi opiskelijoiden osalta.

Hallituksen kokoonpano 2009

Toivo Martikainen    puheenjohtaja

Minna Kuisma            taloudenhoitaja, varapuheenjohtaja

Antti E. Lehtinen    1. opintovastaava

Satu Välisalmi            sihteeri-tiedottaja

Mikko Virta        2. opintovastaava

Jouni Mäkelä            työelämä- ja yrityssuhdevastaava

Elina Miettinen            kulttuuri- ja tasa-arvovastaava

Sara Nurmilaukas    kv- ja ympäristövastaava

Elina Manninen            suhde- ja HOL-vastaava

Eveliina Anteroinen    juhlavastaava

Juho Korhonen            urheilu- ja virkistysvastaava

Marika Poutiainen    alumni- ja 2. HOL-vastaava

Ainejärjestölehti Poleemin vastaavat päätoimittajat 2009

Antti J. Lehtinen

Akseli Peltola

Maria Pirkkalainen

Elina Romppanen

Ilkka Kärrylä

Opintoasiat

Vuonna 2009 Polhon opintovastaavina toimivat Antti Lehtinen ja Mikko Virta. Asioita hoidetaan pitkälti yhteistyössä, mutta toiminnan selkeyttämiseksi muutamia tehtäviä on jaettu hallituksen johtosäännössä opintovastaavien kesken. Antti Lehtinen vastaa oppiaine- ja laitoskahvien järjestelyistä, opintopiirien järjestämisestä sekä opintopalstan toimittamisesta ainejärjestölehteemme Poleemiin. Mikko Virta vastaa tutor- ja fuksitoiminnasta, opiskelijavaihto-asioista, sekä toimii HYY-vastaavana. Opintovastaava Antti Lehtinen osallistuu vuoden aikana HYY:n koulutuspoliittisen valiokunnan ja tutorvastaava Mikko Virta tuutorivaliokunnan toimintaan.

Yhteistyö laitoksen ja tiedekunnan kanssa on aktiivista ja monipuolista. Opintovastaavat osallistuvat myös laitoksen henkilökunnan kokouksiin ja keväällä pidettävien laitoksen kehittämispäivien suunnitteluun, toimivat opiskelijoiden edunvalvojina yhdessä johtoryhmän opiskelijaedustajien kanssa, sekä ovat jatkuvassa yhteistyössä Kannunvalajien muiden ainejärjestöjen opintovastaavien sekä tiedekunnan opintotoimiston kanssa. Yhteistyötä oppiaineen opiskelijaedustajiin laitosjohtoryhmässä ja tiedekuntaneuvostossa on vuoden 2009 aikana tarkoitus tiivistää tiedonkulkua vahvistamiseksi yliopiston hallinnollisten elinten ja Polhon välillä.

Vuonna 2009 järjestetään kahdet oppiainekahvit yhteistyössä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Oppiainekahvit ovat tärkeä osa toimintaamme, jossa opiskelijat ja laitoksen henkilökunta tapaavat toisiaan ja keskustelevat ajankohtaisista opintoihin sekä laitoksen toimintaan liittyvistä aiheista. Yhdessä talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden kanssa perinteisesti järjestetyt laitoskahvit tullaan järjestämään loppukeväällä.
Polho on saanut yliopistolta kuluvaksi vuodeksi määrärahoja kahden opintopiirin järjestämiseen. Toinen opintopiireistä järjestetään poliittisen historian aineopintojen kirjatenttiin ja toinen maisterivaiheen opintojen kirjatenttiin. Opintopiirit on koettu jäsenistön keskuudessa erittäin hyödyllisiksi. Ne antavat mahdollisuuden valmistautua tenttiin normaalia paremmin ja mahdollistavat näin paremmat oppimistulokset. Lisäksi opintopiirit edesauttavat opiskelijoiden tutustumista toisiinsa. Myös opintopiirien vetäjälleen antama opetuskokemus on koettu erityisen tärkeäksi, sillä sitä voi muuten olla vaikea saada.

Polhon nettisivuilta löytyvää opintopalstaa on tarkoitus kehittää kuluvan vuoden aikana entistä toimivammaksi ja informatiivisemmaksi. Jo nyt varsin suosittua tenttiarkistoa on tarkoitus päivittää yhä. ”Kysy opintovastaavalta” -palstaa jatketaan ja lisäksi nettisivuilta on mahdollisuus antaa suoraan palautetta opinnoista opintovastaavalle. Polho harkitsee myös erityisen opintoblogin lisäämistä nettisivuille. Lisäksi ainejärjestölehteemme Poleemiin tullaan toimittamaan tarpeen mukaan opintopalsta, jossa tiedotetaan ajankohtaisista opintoasioista. Polhon hallitus on myös omaksunut aktiivisen roolin ehdottamalla ansioituneita laitoksemme henkilökunnan jäseniä erilaisten opettajastipendien saajaehdokkaiksi.
Yhteiskuntahistorian laitos tarjoaa polholaisille vuonna 2009 kahdeksan Erasmus-opiskelijavaihtopaikkaa Saksassa, Ranskassa ja Englannissa toimiviin vaihtoyliopistoihin. Yhteistyössä laitoksen vaihtoasioista vastaavan yliopistonlehtori Tauno Saarelan kanssa Polhon hallitus tarjoaa tarvittaessa apua opiskelijavaihtoon pyrkiville henkilöille.

Poliittiseen historiaan valitaan tänäkin vuonna kolmesta neljään tutoria, joista yhden on tarkoitus olla jo maisterivaiheeseen edennyt opiskelija. Tutor- ja fuksivastaava Mikko Virta koordinoi sekä tutoreiden valintaa ja toimintaa että fuksien integroimista yliopisto-elämään. Kesän 2009 jälkeen uudet opiskelijat pääsevät jälleen opiskeluelämään kiinni tutorien opastuksella. Polhon hallitus järjestää syksyn 2009 aikana aktiivisesti tapahtumia uusille opiskelijoille. Tutustumistapaamisten jälkeen fuksit jaetaan tutorryhmiin, joissa he pääsevät perehtymään opiskeluasioihin. Muita fuksitapahtumia ovat yhteistyössä muiden historiajärjestöjen kanssa pidettävä historiasuunnistus, Yhiksen fuksiaiset sekä fuksisauna.
Polhon hallituksen tavoitteena on alusta asti pyrkiä aktivoimaan ja kannustamaan uusia opiskelijoita osallistumaan opiskelijatapahtumiin sekä myöhemmin ainejärjestötoimintaan. Tutorit osallistuvat toukokuussa ja elokuussa pidettäviin koulutustilaisuuksiin ja kesän aikana he laativat oman aineensa tutorsuunnitelman sekä postittavat kirjeet kesän valintakokeissa hyväksytyille uusille opiskelijoille. Syksyn lopussa tutorit laativat toiminnastaan raportin tiedekunnan opintotoimistolle.

Viime vuoden hyvin kokemusten jälkeen järjestämme keväällä maalis-huhtikuussa opiskelijavaihtopaneelin, jossa laitoksen kansainvälisistä asioista vastaava henkilö sekä vaihdossa jo käyneet ja vaihtoon lähtevät opiskelijat kertoivat käytännön kokemuksistaan. Paneeli-tyyppisiä keskusteluja tulemme järjestämään kiinnostuksen ja kysynnän mukaan jatkossakin.

Vuonna 2009 valtiotieteellisessä tiedekunnassa toteutettava hallintorakenneuudistus vaikuttaa merkittävästi paitsi koko yliopistolaitoksen tulevaisuuteen niin myös opiskelijan arkeen. Niinpä Polhon tulee toimia aktiivisesti opiskelijoiden aseman turvaamiseksi ja harjoittaa edunvalvontaa läpi kuluvan vuoden. Polhon hallitus onkin valmis kohtaamaan tämän haasteen ja edustaa poliittisen historian opiskelijoita ottamalla hallintouudistukseen kantaa laitoksen ja tiedekunnan suuntaan. Polho pitää aktiivisesti yhteyttä hallopedeihin ja edaattoreihin ja yrittää pitää ääntään kuuluvilla muutosten tuulien puhallellessa yliopistolla.

Suhteet

Suhdetoiminnan tavoitteena on varmistaa tiedonkulku Polhon ja kollegojen välillä, lisätä opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta oppiaineeseen, kieleen tai yliopiston sijaintiin katsomatta sekä pitää yllä luotettavaa ja positiivista kuvaa Polhon toiminnasta.

Polho ry:n tärkein yhteistyökumppani vuonna 2009 on edellisten vuosien tapaan sisarjärjestömme: yhteiskuntahistorian laitoksen toisen oppiaineen talous – ja sosiaalihistorian ainejärjestö Taso ry. Tason kanssa järjestämme monipuolista yhteistoimintaa (mm. kulttuuria ja urheilua) säännöllisesti. Yhteistyö toimii jo edellisten vuosien viitoittamalla aktiivisella tavalla. Lisäksi suhteita pidetään yllä muihin Suomen historianopiskelijoihin ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan muihin ainejärjestöihin. Kansallisen tason opiskelijayhteistyö tarkoittaa esimerkiksi toimintaa Historian Opiskelijoiden Liitossa (HOL).

Vuonna 2009 yhteistyö valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kattojärjestön Kannunvalajien kanssa jatkuu osallistumalla järjestön asettamiin toimialakohtaisiin työryhmiin sekä yhteisiin tapahtumiin. Helmikuussa 2009 Polhon hallitus osallistuu Kannunvalajien järjestämään hallitusten väliseen konferenssiin. Tavoitteenamme on omalta osaltamme olla aktiivisesti mukana edistämässä kannuyhteistyötä. Avustamme Kannunvalajia esim. laskiaisriehan järjestämisessä Ullanlinnanmäellä.

Historian Opiskelijoiden Liiton vuosikokous ja seminaari pidetään Helsingissä 21.-22.2.2009 ja sen järjestämisessä Polholla on aivan keskeinen rooli. Seminaariin saapuu osanottajia ympäri Suomea ja samalla valitaan liiton hallitus vuodelle 2009. Polhon edustaja on luonnollisesti hallituksessa mukana.

Syksyllä Helsingissä järjestetään perinteinen kollegaviikonloppu, kun Turun P-klubi (poliittisen historian ja valtio-opin opiskelijat) tulevat Helsinkiin isännöimiimme juhliin. Koemme tärkeäksi myös tiiviin yhteistyön Helsingin yliopiston muiden historianopiskelijoiden järjestöjen kanssa; jo tammikuun lopussa pidettiin yhteinen illanvietto ja helmikuussa järjestämme perinteeksi muodostuneet yhteiset historiasitsit.

Historiafuksit otetaan vastaan syksyllä historiasuunnistuksella. Vuonna 2006 alkanutta perinnettä ”käänteisestä historiasuunnistuksesta” vanhemmille opiskelijoille jatketaan keväällä. Vuoden 2009 hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös HYY:n valiokuntatoimintaan.

Edellä mainittujen lisäksi järjestömme edustaja toimii Historiallisen yhdistyksen hallituksessa ja tuo samalla yhdistyksen toimintaan mukaan yhteiskuntahistoriallista näkemystä.

Kansainvälisyys

Polho ry:n kansainvälisyystoiminta kohtaa vuonna 2009 vanhat haasteet ja jatkaa toimintaansa samaan malliin. Aiempien vuosien toiminnasta huolimatta ulkomaalaiset opiskelijamme eivät ole olleet toiminnassa mukana toivotulla tavalla, joten tänä vuonna kansainvälisyystoiminnassa panostetaan erityisesti vaihto-opiskelijoiden aktivoimiseen. Tavoitteena on madaltaa vaihto-oppilaiden kynnystä osallistua laitoksen tapahtumiin ja saada opiskelijat ja tutustumaan toisiinsa. Tähän pyritään muun muassa ottamalla yhteyttä vaihto-opiskelijoihin aktiivisesti, kutsumalla heitä tapahtumiin ja urheilutoimintaan sekä mahdollisesti muutenkin järjestämällä tapaamisia. Muutenkin sekä Polhon että Tason hallituksien kaikki jäsenet ovat yhteistyössä ja yhteydessä ulkomaalaisiin opiskelijoihimme.

Harkinnassa on myös vaihto-opiskelijoiden kutsuminen yhteiskuntahistorian opiskelijoiden sähköpostilistalle, jossa viestien perään laitettaisiin englanninkieliset tiivistelmät ja jolloin vaihtarit saisivat aktiivisesti tietoa laitoksen toiminnasta.

Kansainvälisyystoimintaa ylläpidetään myös järjestämällä perinteinen vaihtopaneeli. Tapahtumaan kutsutaan puhujiksi muun muassa laitoksen kv-toiminnasta vastaava Tauno Saarela sekä vaihdossa olleita sekä sinne lähteviä opiskelijoita.

Lisäksi kansainvälisyydestä aiotaan pitää huolta myös pitämällä yhteyttä ISHA:an (International Students of History Association), erityisesti ISHA-virkailija Elsa Mäki-Reinikan kautta ja mahdollisesti osallistumalla järjestön toimintaan.

Myös perinteiset kevät- ja syysmatkat yhdessä talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden kanssa jatkuvat tänä vuonna. Kevätmatka suuntautuu Viroon, yliopistokaupunki Tarttoon. Matkalle lähdetään yliopiston kolmannen ja neljännen periodin välisellä perioditauolla, alustavan suunnitelman mukaan sunnuntaina 1.3. ja reissu kestää noin neljä päivää. Suunnitelmissa on myös viettää yksi matkapäivistä Tallinnassa. Viikon kestävän, syyslukukauden perioditauolla järjestettävän syysmatkan taas on alustavasti suunniteltu suuntautuvan Moskovaan. Matkojen rahoitus joudutaan kattamaan täysin opiskelijoiden omasta pussista, sillä Polho ei onnistunut saamaan vuodelle 2009 ollenkaan matka-avustusta johtuen ylioppilaskunnan puutteellisesta tiedotuksesta matka-avustusten haussa. Tämän toivoisi näkyvän korkeampana toiminta-avustuksena.

Yhtenä merkkinä kansainvälistymisestä Polholle on määrä saada myös englanninkielinen nimi suomen- ja ruotsinkielisten rinnalle vuoden 2009 aikana.

Työelämä- ja yrityssuhdeasiat

Vuoden 2009 aikana jatkamme edellisten vuosien hallitusten tapaan polholaisten työelämätietoisuuden kehittämistä. Tavoitteena on, että jokainen polholainen olisi tämän vuoden lopussa tietoinen koulutuksensa antamien valmiuksien soveltamismahdollisuuksista työelämässä. Pyrimme myös mahdollisimman paljon tiedottamaan työelämästä, -tarjouksista ja -harjoittelusta sähköpostilistallamme.

Pyrkimyksenä on järjestää tämän vuoden aikana 4-5 työelämäekskursiota, joihin osallistuvat pääsevät tutustumaan tulevaisuuden potentiaalisiin työnantajiin sekä työtehtäviin. Keväällä ekskursiot painottuvat julkisen sektorin ammattien esittelyyn. Vuoden ensimmäinen ekskursio suuntautuukin ulkoasiainministeriöön, jossa polholaiset pääsevät tutustumaan virkamies- ja diplomaattiuran saloihin. Syksyllä pyritään taas mahdollisuuksien mukaan järjestää yksityisen sektorin ammatteja esitteleviä ekskursioita.

Syksyllä järjestämme myös tämän vuoden työelämäpaneelin, johon kutsumme työelämässä vaikuttavia ex-polholaisia kertomaan kuinka he saavuttivat nykyisen asemansa opiskelun jälkeen, ja kuinka he kokevat hyötyneensä tutkinnostaan oman työtehtävänsä puitteissa. Paneelin järjestämisen lisäksi pyrimme muutenkin tiivistämään suhteitamme Polhon alumneihin. Tämä on tärkeää etenkin nyt, kun he viime joulukuussa järjestäytyivät yhdistyksen (Yhistys ry) alle. Yhteydenpito kulkee tänä vuonna työelämä- ja yrityssuhdevastaavan sekä erityisesti uuden alumnivastaavan kautta.

Edellä mainittu yhteydenpito käy toteen työelämäpaneelin lisäksi muun muassa käymällä keskusteluja alumnien kanssa työelämäekskursioiden järjestämisestä. Pyrimme tekemään alumnit myös tietoiseksi meidän toiminnastamme ja olemassaolostamme. Tähän kuuluu olennaisesti yhteydenpidon lisäksi opiskelijalehtemme Poleemin tunnetuksi tekeminen alumnien keskuudessa. Poleemin sivuille pyritään myös saamaan esille työelämää esitteleviä artikkeleja ja työpaikkailmoituksia. Vuoden 2009 hallituksen tavoitteisiin kuuluu myös yhteistyön tiivistäminen valtiotieteilijöiden ammattiliiton SVAL:n kanssa. Toivomme mahdollisimman monen polholaisen kiinnostuksen heräämistä myös näiden järjestöjen toimintaa kohtaan. Syksyllä 2009 fuksit viedään tutustumaan SVAL:iin ja vuoden kuluessa myös hallituksen on tarkoitus kokoustaa SVAL:n tiloissa.

Alumnitoiminta

Polhon hallitukseen valittaan vuodeksi 2009 ensimmäistä kertaa alumnivastaava. Yhteiskuntahistorian alumnit järjestäytyivät loppuvuonna 2008 virallisesti Yhistys ry:ksi ja heidän kanssaan on tarkoitus tehdä mittavaa yhteistyötä.

Alumnitoimintaa kehitämme yhdessä Tason kanssa. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri joukko alumneja heidän yhteisen sähköpostilistan jäseniksi ja tätä kautta aktivoitumaan toiminnassa. Myös järjestölehteämme Poleemia tarjotaan alumneille kotiin tilattavaksi ja Poleemiin on suunnitteilla erillinen alumnipalsta. Yhdessä Tason hallituksen ja laitoksemme alumniyhteistyöhenkilön kanssa järjestämme vuoden aikana neuvotteluja uusien yhteistyömuotojen löytämiseksi.

Perinteiseen tapaan alumneille tiedotetaan tiedettä & kaljaa -illoista ja harkintamme mukaan myös muista heitä kiinnostavista tapahtumista. Alumnisuhteita aiomme hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös työelämäekskursioiden järjestämisessä.

Kulttuuritoiminta

Vuonna 2009 kulttuuritoiminnassa pyritään keskittymään monipuoliseen tapahtumatarjontaan opiskelijoiden virkistämiseksi, suhdeverkostojen vahvistamiseksi, elämysten tuottamiseksi sekä opiskelumotivaation kohottamiseksi. Johtoajatukset kulttuuritapahtumien suhteen ovat, että toimintaa olisi ainakin kerran kuussa ja jokaiselle olisi tarjolla jotakin mielenkiintoista. Kaikki kulttuuritapahtumat tullaan järjestämään yhteistoiminnassa Tason kanssa koko yhteiskuntahistorian laitoksen opiskelijoita varten. Kannunvalajien kulttuurivastaavan puolelta on esitetty toive, että valtiotieteellisen tiedekunnan kulttuurivastaavat järjestäisivät yhdessä tapahtuman koko tiedekunnan opiskelijoille, joten myös tällaista on luvassa vuonna 2009.

Vuoden 2009 ekskursiot avaa valtiotieteellisen tiedekunnan oma speksi. Luvassa muun vuoden osalta tulee olemaan monipuolisia kulttuuriekskursioita niin tanssin, teatterin, musiikin kuin kuvataiteenkin maailmaan. Yhtenä ekskursiohuipentumista voidaan ehkä nähdä Ateneumiin syksyllä tulevassa Picasso-näyttelyssä vierailu. Suunnitelmissa on myös toteuttaa opintoja palvelevia museovierailuja. Lisäksi syksyllä tehtäneen elokuvaekskursio Rakkautta&Anarkiaa –festivaaleille. Suurin osa kulttuurivierailuista keskittyy Helsinkiin, mutta kesälle suunniteltu kulttuuriretki voitaisiin suunnata johonkin toiseen Suomen kaupunkiin, mahdollisesti yhdessä yleisen historian opiskelijoiden eli Kronoksen kanssa.

Ekskursioiden lisäksi tarkoituksena on järjestää tapahtumia varta vasten opiskelijoita varten. Normaalin opiskelijapohjaisen kirjakerhotoiminnan lisäksi tänä vuonna tullaan järjestämään ainakin kaksi kirjakerhoa, joihin kutsutaan itse kirjailija kertomaan kirjastaan ja vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin. Kevään kirjailijavieraaksi on vahvistunut Juha Itkonen. Kesätunnelmiin opiskelijoita tulee valmistamaan paritanssikulttuurin ihmemaahan johdatteleva kurssi, jonka huipentumana järjestetään kevättanssit. Kurssin järjesteleminen tulee tapahtumaan yhteistyössä urheilu- ja juhlavastaavien kanssa. Syksyllä järjestetään perinteiset kulttuuri-iltamat, joihin teemaksi on suunniteltu improvisaatioteatteria.

Yksi tämän vuoden tavoitteista on houkutella vaihto-opiskelijat mukaan myös kulttuuritoimintaamme. Luvassa heitä ajatellen tulee olemaan yksi ainoastaan heitä varten tarkoitettu perisuomalainen kulttuuriekskursio, jonka toivotaan helpottavan muille ekskursioille tulemista. Lisäksi on mahdollista järjestää vaihto-opiskelijoiden johdolla heidän kotimaidensa kulttuuria esitteleviä iltoja, esimerkiksi perinteinen kulttuuribrunssi voitaisiin toteuttaa tässä yhteydessä.

Opiskelija-aktiviteettien järjestäminen ei ole ainoa kulttuuririntaman toimi tänäkään vuonna. Polhon jäsenarkisto päivitetään ajan tasalle yhteistoimin muun hallituksen kanssa. Polholla on käytössään myös kirjasto, joka kattaa parisen sataa nidettä. Kirjoja säilytetään yhteiskuntahistorian laitoksella ja ne ovat lainattavissa jäsenistöllemme kulttuurivastaavan kautta. Polho ry:n suhteellisen laaja kirjasto on syntynyt vuosien varrella saatujen lahjoitusten myötä. Vuoden aikana kirjastotoiminta tullaan pitämään ajan tasalla.
Vuonna 2005 Polhossa aloitettiin ns. historiikkiprojekti, joka tähtää vuoteen 2015, jolloin ainejärjestömme täyttää 50 vuotta. Tarkoituksena on kerätä varoja yhdistyksen historian perusteelliseksi tutkimiseksi ja siihen liittyvän kovakantisen kirjan julkaisemiseksi; tarkoituksena on vuoteen 2010 mennessä saada kasaan 2000–2500€, jotta historiikkiprojekti saadaan käynnistettyä. Polho ry:lle perustettiin vuonna 2005 historiikkitili, johon vuosittain kartutetaan rahaa.

Tiedotus ja atk-asiat

Tiedotustoiminnan ensisijainen tavoite on, että kaikki halukkaat saavat tarvitsemaansa tietoa yhdistyksen toiminnasta mahdollisimman kattavasti ja helposti. Tärkeimmät kanavat tiedotukselle ovat yhteiskuntahistorian opiskelijoiden oma sähköpostilista ja muut mahdolliset kollegoiden ym. kontaktien listat, Polhon kotisivut (http://www.polho.fi) sekä nykyisin myös Facebook-profiili.

Tiedotus pyritään pitämään jatkossa mahdollisimman aktiivisena ja pyritään myös hyödyntämään siinä kaikkia edellä mainittuja välineitä. Kaikki hallituksen jäsenet voivat päivittää Polhon Facebook-profiilia informoidakseen erinäisistä tapahtumista sekä lisätäkseen valokuvia aiemmista tapahtumista kaikkien nähtäville.

Opiskelijoiden sähköpostilistalla voivat erityisesti tiedottaja yhdessä muun hallituksen kanssa, ja myös muutkin opiskelijat tiedottaa kaikkia jäseniä mahdollisesti kiinnostavista tapahtumista ja opintoasioista. Polhon kokousten pöytäkirjat pyritään lähettämään sähköpostilistalle kaikkien nähtäväksi mahdollisimman pian, jotta jokainen voi halutessaan seurata, mitä yhdistyksessä tapahtuu. Polhon arkistokaappi siivotaan tai vaihtoehtoisesti vanhinta materiaalia siirretään HYY:n keskusarkistoon.
Polho ry:n kotisivujen ulkoasu uudistettiin täydellisesti vuoden 2007 lopulla, eikä ulkoasulle ole tarkoitus tehdä muutoksia vuonna 2009. Polhon hallituksen atk-vastaava Mikko Virta ylläpitää ja päivittää sivuja aktiivisesti koko vuoden ajan. Suurin painopiste kotisivujen sisällön päivityksessä on tapahtumista kertominen ja niiden kirjaaminen kalenteriin sekä opintoasioista huolehtiminen. Jokaiselle tapahtumalle luodaan oma otsikko Polhon netin etusivulle, jolloin se myös päivittyy heti HYY:n tapahtumakalenteriin.

Sivulle on jo tammikuussa 2009 lisätty tiedot ja kuvat Polhon uudesta hallituksesta. Myös kaikki muu oleellinen informaatio on hallituksen uuden atk-vastaavan toimesta tuotu ajan tasalle. Vuonna 2009 on myös tarkoitus jatkaa menneiden tapahtumien kirjaamista ylös osallistujamäärineen toiminnan kokonaiskuvan hahmottamisen helpottamiseksi. Kesällä on suunnitelmana tarkistaa sivujen sisältö kokonaisuudessaan ja uudistaa erityisesti tuleville fukseille suunnattu materiaali niin ikään ajan tasalle.
Suhteellisen uusi ja merkittävä seikka Polhon atk-asiainhoitoon liittyen on loppuvuodesta 2007 Polholle perustettu Facebook-profiili. Profiilin on tarkoitus toimia Polhon kuvapankkina ja sinne onkin lisätty jo runsaasti kuvia järjestön tapahtumista. Facebookiin lisätyt kuvat saadaan linkitettyä suoraan Polhon nettisivuille. Tammikuun lopussa 2009 sivuilta pääsee katsomaan jo yli 240 kuvaa järjestön tapahtumista Facebookin kautta. Kuvia voivat luonnollisesti katsoa myös ne, jotka eivät ole rekisteröityneitä Facebookin jäseniä.

Vuoden 2009 aikana Facebook-profiilia on tarkoitus käyttää kuvanpankkiominaisuuden lisäksi Polhon tapahtuminen mainostamiseen sekä vanhojen, että nykyisten polholaisten kontaktiverkostona. Polhon profiililla voidaan myös epävirallisesti markkinoida Polho ry:n edustusta erilaisissa tapahtumissa. Profiili on siis vuonna 2009 Polho ry:n kuvapankki ja tiedotuskanava.

Tiedettä & kaljaa

Polhon hallitus järjestää vuoden 2009 aikana vähintään viisi tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuutta. Vapaamuotoinen keskustelu rakentuu illan vieraan ja hänen erikoisalansa ympärille. Tilaisuuksista kolme pidetään kevätlukukaudella ja kaksi tai kolme syyslukukaudella.

Vieraiksi pyydetään ajankohtaisia tai poliittiseen historiaan liittyviä yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä tutkijoiden, toimittajien, politiikan, kulttuurin että talouselämän piiristä. Järjestämisestä vastaa koko Polhon hallitus, mutta erityisesti 2. opintovastaava Mikko Virta ja T&K -virkailija Antti Korhonen. Ensimmäinen T&K-ilta pidetään helmikuussa ja vieraaksi saapuu akatemiaprofessori Risto Alapuro.

Urheilu

Polho ry:n urheilutoiminta on ollut perinteisesti varsin aktiivista ja toiminta jatkunee vireästi myös vuonna 2009. Päätavoitteita tälle vuodelle ovat toiminnan jatkaminen niissä muodoissa kuin aiemminkin, uusien, mielenkiintoisten tapahtumien kehittäminen ja suuremman opiskelijajoukon – etenkin naisten – saaminen aktiivisesti mukaan urheilutoimintaan. Jälkimmäinen on jo aloitettu kyselyn merkeissä.

Joukkuelajit jylläävät vahvoina Polho ry:n toiminnassa. Polho ry:llä on Taso ry:n kanssa yhteinen jalkapallo- ja futsaljoukkue FC Real Torspo, joka harjoittelee viikoittain läpi lukuvuoden ja osallistuu kaikkiin yliopiston jalkapallo- ja futsalsarjoihin ja -turnauksiin. Torspo on kaikille yhteiskuntahistorian opiskelijoille tarkoitettu joukkue. Talvella 2009 Torspo osallistuu Helsingin yliopiston futsalsarjaan ja loppukeväästä yliopiston jalkapallosarjaan. Lisäksi Torspo osallistuu toukokuussa valtiotieteellisen tiedekunnan jalkapalloturnaus Kannu Cupiin. Joukkueen historia on perinteisesti varsin menestyksekäs – se sisältää lukuisia turnausvoittoja ja finaalipaikkoja yliopiston jalkapallo- ja futsalkilpailuissa. Tätä perinnettä on tarkoitus jatkaa – tosin hauskanpitoa unohtamatta.

Yhteiskuntahistorian laitoksen opiskelijoiden sählyvuoro on jo pitkään järjestetty joka lauantai, ja perinne jatkuu myös vuonna 2009. Sählyyn onkin saatu mukaan hyvä osallistujamäärä. Laitoksen opiskelijoiden sählyjoukkue aikoo myös osallistua Kannunvalajien sählyturnaukseen, mikäli sellainen taas järjestetään.

Vuonna 2007 toimintansa aloittanut PoJu – poliittisen historian juoksijat – on nimensä mukaisesti Polho ry:n alainen juoksukerho. PoJu kokoontuu yhteislenkille noin kerran kahdessa viikossa ja keväällä on tarkoitus lähteä viime vuoden perinteen mukaisesti valtio-opin opiskelijoiden haastamana Helsinki City Runille juoksemaan puolimaraton. Myös PoJun osanottajamäärä on ollut vakituisesti runsas. PoJu on myös haastanut Taso ry:n juoksukestävyyden mittelöön myöhemmin keväällä.

Talvilajeja aiotaan kehittää muun muassa järjestämällä yhteistä luistelua joko Rautatientorin tai Brahen kentän tekojäällä. Myös kevyttä ja leikkimielistä jääkiekkoa on tarkoitus harrastaa ja kiinnostuneiden määrä onkin ollut kyselyiden perusteella vakuuttava.

Loppuvuodesta ja kenties myös jo keväällä on tarkoitus järjestää yhdessä Taso ry:n kanssa laitoksen yhteinen sulkapalloturnaus. Etenkin naisopiskelijat ovat osoittaneet mielenkiintoa kyseistä tapahtumaa kohtaan. Yhteistyö sisarjärjestöjen urheiluvastaavien kesken toimii muutenkin hyvin ja aktiivista yhteydenpitoa harjoitetaan viikoittain.

Lumien sulaessa tulee Polho ry rantautumaan Kaisaniemen kentälle vanhaherramaisen petanquen merkeissä. Kunhan lajin saloja on hieman harjoiteltu, tullaan sisarjärjestömme Taso haastamaan petankkitaitojen mittaukseen.

Näiden kaikkien urheilutapahtumien lisäksi Polho ry aikoo tehdä eri ekskursioita yliopistoliikunnan lajien syövereihin ja osallistua myös Kannunvalajien ja Yliopistoliikunnan järjestämiin urheilutapahtumiin ja -ekskursioihin. Polho ry:n hallituksen urheiluvastaava Juho Korhonen on mukana Kannunvalajien urheiluvastaavien yhteistoiminnassa ja auttaa myös Kannunvalajien urheilutapahtumien järjestelyissä.

Juhla- ja virkistystoiminta

Polhon juhla-ja virkistystoiminnan tavoitteena on tarjota tarpeellista vastapainoa opiskelijan toisinaan stressaavaankin elämään. Samalla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa paremmin ja rakentaa yhteishenkeä, joka lisää opiskelumotivaatiota. Juhlat halutaan pitää monipuolisina. Helmikuussa järjestämme HOL-seminaarin yhteydessä bileet valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijatila Kuppalassa tarkoituksena tutustua muihin historianopiskelijoihin. Akateemista juhlaperinnettä vaalitaan yhä pöytäjuhlien eli sitsien muodossa, joita näillä näkymin järjestetään kevätkaudella kahdet, historiasitsit helmikuussa ja myöhemmin keväällä kevätsitsit. Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta järjestetään jälleen sitsien korkein muoto, itsarisillis, jota ei syyttä ole tituleerattu vuoden kohokohdaksi. Kyseessä on Polhon epävirallinen vuosijuhla.

Syksyllä Helsingissä järjestetään yhdessä valtio-opin opiskelijoiden kanssa perinteiset kollegasitsit, joihin tulee osallistujia Turkua myöten.
Myös muita juhlia on tiedossa. 24.2. järjestämme Ullanlinnanmäellä laskiaisriehan, vappua juhlitaan yhdessä ja perinteiset valtsikan neppisajot jatkoineen koetaan toukokuussa. Erinäisiä  rientoja  kaavaillaan  enemmänkin, ja kaikkien opiskelijoiden omat ideat ovat erittäin tervetulleita.
Polho viettää 45-vuotisjuhliaan syksyllä 2010, ja juhlien suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin. Vuosijuhlatoimikunta perustetaan helmikuussa Polhon sääntömääräisen vuosikokouksen yhteydessä.

Hallituksen yleistavoitteiden mukaisesti yhteiskuntahistorian laitoksen vaihto-oppilaisiin kiinnitetään tämän vuoden juhla- ja virkistystoiminnassa erityistä huomiota. Yhdessä kv-vastaavan kanssa pidetään huolta siitä, että juhlainformaatio tavoittaa myös vaihto-oppilaat. Luonnollisesti vaihtarit pyritään huomioimaan myös itse juhlaohjelmassa. Myös fuksien integroiminen yliopistomaailmaan on tärkeää. Vuoden 2009 hallitus jatkaa edeltäjänsä linjoilla ja aikoo järjestää syksyllä useita tapahtumia sekä fuksien että vanhempien opiskelijoiden iloksi.  Tavoitteena on, että fuksit saavat mahdollisuuden tutustua toistensa lisäksi myös muihin opiskelijoihin. Yhteiskuntahistorian opiskelijoiden pikkujoulujen suunnittelu ja toteutus luotetaan jälleen fuksien käsiin.

Vaikka yhteishengen luominen onkin yksi juhla-ja virkistystoiminnan päätavoitteista, on tärkeää, että juhlien suunnittelussa otetaan huomioon myös ihmisten erilaisuus. Käytännössä siis esimerkiksi absolutismi tai halu aikaiseen kotiinlähtöön ei ole mikään este osanotolle. Pääasia on, että kaikilla on hauskaa.

Vaikka alkoholi ja opiskelijajuhlat ovatkin syvästi juurtuneet yhteen, otamme kaikkien tilaisuuksiemme tarjoilussa ja ohjelmassa huomioon myös ne osallistujat, jotka eivät nauti alkoholipitoisia juomia.

Ympäristö

Ympäristön huomioon ottaminen on tänäkin vuonna tärkeä osa Polhon toimintaa. Merkittävimpänä se näkyy tänä vuonna matkajärjestelyissä: tärkeä kriteeri matkakohteiden valitsemiselle on, että niihin pääsee muuten kuin lentämällä. Muutenkin pyrimme ottamaan huomioon ympäristön kevät- ja syysmatkoillamme: suosimme mahdollisimman ekologisia matkustus- ja majoitustapoja, suosimme paikallisia tuotteita emmekä tuontitavaraa. Myös matkalla syntyvän jätteen määrä pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena ja lajittelu pyritään hoitamaan matkakohteen tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

Tärkeä osa ympäristötoimintaa on myös yhteiskuntahistorian laitoksen tapahtumissa syntyvästä jätteestä huolehtiminen. Jätteiden syntymistä pyritään rajoittamaan muun muassa suosimalla kertakäyttöastioita niin vähän kuin mahdollista. Esimerkiksi sitseillä ainejärjestömme tulee käyttämään Kannunvalajien astiastoa. Myös astioiden puhdistuksessa ja muussa siivoustoiminnassa pyritään käyttämään mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita. Lisäksi yritämme sitseillä ja muissa tapahtumissamme suosia tarjoiluissa tuotteita, jotka vaativat mahdollisimman vähän pakkaustarpeita ja esimerkiksi ostamaan juomamme kierrätettävissä pakkauksissa. Myös kotimaisia tuotteita, luomu- ja reilun kaupan tuotteita yritetään suosia ja pitää esillä. Tapahtumissa syntyvät jätteet pyrimme sitten kierrättämään asianmukaisella tavalla ja esimerkiksi palauttamaan pantittomat juomatölkit sellaiseen Alkoon, joka vastaanottaa niitä.

Tavoitteena on myös hillitä erityisesti Polhon paperikulutusta. Suurin osa opiskelijoiden ja hallituksen kommunikaatiosta ja tiedottamisesta pyritään hoitamaan sähköisessä muodossa, postituslistojen kautta, turhien tulostusten välttämiseksi. Lisäksi ainejärjestömme lehden, Poleemin, painosmäärä pyritään pitämään sellaiselle tasolla, että halukkaille riittää oma kappale mutta lehtiä ei jäisi suuria määriä ylimääräisiä. Poleemista on olemassa myös verkkoversio, joka on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto.

Polhon ympäristövastaava huolehtii yllämainittujen toimien toteutuksesta tapahtumissamme. Lisäksi hän pyrkii osallistumaan HYY: ympäristövaliokunnan toimintaan ja tiedottamaan HYY:n ympäristötoimista sekä kannustamaan opiskelijoitamme noudattamaan yllämainittuja periaatteita.

Tasa-arvo

Polhon hallituksen tasa-arvovastaava tulee olemaan yhteiskuntahistorian laitoksen tasa-arvotyöryhmän toiminnassa mukana aktiivisesti. Työryhmän tilanne vuoden 2009 alussa on se, että opiskelijoilla teetetyn tasa-arvokyselyn tuloksista laaditaan raportti, joka ohjaa tulevaa toimintaa. Tasa-arvovastaavan keskeisiä tehtäviä tulevat olemaan yhteydenpidon hoitaminen ainejärjestön hallituksen ja tasa-arvotyöryhmän välillä, sekä tasa-arvokyselyn seurausten toimeenpano yhdessä työryhmän kanssa.

Tasa-arvovastaavan virka on varsin uusi virka Polhon hallituksessa – tänä vuonna valittu vastaava on toinen kautta historian. Tilanne on samantapainen koko valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Näin ollen Polhon tehtävä tasa-arvoasioissa hakee vielä muotoaan, mutta vuoden 2009 aikana tilanteeseen pyritään luomaan selkeyttä. Tasa-arvotyön pääasiallisena tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta järjestön ainejärjestön vaikutuspiirissä ja tehdä jokaisen opiskelijan olo mukavaksi. Syrjintää ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sosioekonomiseen asemaan, ulkonäköön, etniseen taustaan ja moneen muuhun seikkaan liittyen esiintyy yhä yliopistolla ja tasa-arvotyön kunnianhimoinen päämäärä on vähentää ja lopettaa kaikenlainen syrjintä.

Poleemi

Poleemi on Polho ry:n laadukas lehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1975 lähtien. Lehden tavoitteena on käsitellä ennakkoluulottomasti ja asiantuntevasti ajankohtaisia yliopistoon, yhteiskuntaan ja historiantutkimukseen liittyviä teemoja sekä tarjota opiskelijoille foorumi julkaista historia-aiheisia artikkeleita ja harjoitella tieteellistä kirjoittamista.
Poleemia lukevat laajalti sekä yhteiskuntahistorian laitoksen ja muut valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat että myös poliittisen historian oppiaineesta valmistuneet alumnit. Poleemi ilmestyy neljästi vuodessa. Jokaisella numerolla on – Poleemin perinteitä vaalien – oma teemansa. Teemat antavat virikkeitä kirjoittajille mutta ovat kuitenkin tarpeeksi väljiä mahdollistaakseen luovan ja näköaloja avaavan kirjoittamisen eri aiheista.
Tänä vuonna päätoimittajuus on jaettu viiden henkilön kesken. Tavoitteena on pitää Poleemi viimevuotisella laadukkaan monipuolisella ja luettavalla tasolla ja kannustaa myös uusia opiskelijoita kirjoittamaan artikkeleita. Vuonna 2009 Poleemin tiedotukseen ja markkinointiin panostetaan aikaisempaa enemmän, ja erityisesti alumnit otetaan huomioon. Aikaisempien vuosien tapaan Poleemia lähetetään myös kollegajärjestöille ympäri Suomea. Poleemin päätoimitus tuntee vastuunsa tulevien sukupolvien lähdeaineistomateriaalin riittävyydestä ja toimittaa lehden numeroista arkistokappaleet Opiskelijakirjastoon.

Poleemi ilmestyy vuonna 2009 neljä kertaa; kaksi kertaa keväällä ja kaksi syksyllä; ja kukin numero on 36-sivuinen. Poleemi ottaa painopaikan valinnassa huomioon erityisesti hinnat ja ympäristötekijät. Painosmäärissä huomioimme ympäristönäkökohdat, ja toimituskunta pyrkii myös varmistamaan, että kaikki lehden numerot löytävät lukijansa.
Poleemi on paitsi sisällöltään myös painoteknisesti laadukas lehti, ja sen painokustannukset vievät huomattavan osan Polho ry:n varoista. Kustannuksia pyritään pienentämään hakemalla HYY:n järjestölehtitukea ja myymällä mainostilaa. Ensisijaisesti lehdessä halutaan kuitenkin antaa tilaa opiskelijoiden tuottamalle materiaalille, ja järjestölehtituki on siten Poleemille elinehto, jotta lehden laadusta ja kattavuudesta ei jouduta tinkimään.

Leave a Reply