Opiskelijakokemuksia Kestävyyskurssilta / Student experiences from Sustainability Course

 

In English below! 

Helsingin yliopiston monitieteinen Kestävyyskurssi järjestettiin kolmatta kertaa keväällä 2022. Toukokuussa haastattelimme kolmea kevään 2022 Kestävyyskurssille osallistunutta opiskelijaa, ja kuulimme heidän ajatuksiaan kurssista. 

Geotieteiden ensimmäisen vuoden opiskelija Roosa Vuorinen (otsikkokuvassa oikealla) osallistui kurssille, sillä se loi hyvän jatkumon aiemmille fuksivuoden opinnoille. Roosa opiskeli Kestävyyskurssilla moduulin A: Global environmental commons. 

Sini Liu (otsikkokuvassa vasemmalla), tietojenkäsittelytieteiden opiskelija, halusi kurssin avulla selvittää mitä voimme tehdä kestävyyden puolesta yksilöinä koulussa, töissä ja harrastuksina, sekä eri yhteisöissä. Sini valitsi kurssilla opiskeltavakseen temaattisen moduulin B: Human well-being and capabilities. “Kaikki lähtee ihmisestä. Kun me yksilöt voidaan paremmin, voidaan tehdä myös parempia, vastuullisempia päätöksiä”, toteaa Sini.  

Petri Seppä (pienessä kuvassa) opiskelee luokanopettajaksi. “Ympäristöasiat ovat pitkän aikaa jo olleet lähellä sydäntäni ja koen, että kasvatuksella on erittäin tärkeä rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa. Halusin kehittää omaa ymmärrystäni kestävän kehityksen ilmiöistä ja haasteista, sekä tutustua aihepiiriin tieteellisestä näkökulmasta.” Myös Petri opiskeli moduulin A: Global environmental commons. 

Kestävyyskurssilla suuressa roolissa on monitieteisissä ryhmissä toteutettava projektityö. Roosan ja Petrin ryhmä keksi projektityönsä kestävyysratkaisuksi valmiin oppituntipankin, joka olisi mahdollisimman helposti lähestyttävä, tutkimukseen perustuva ja se olisi kaikkien opettajien vapaasti käytettävissä. “Vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on ihailtavasti nostettu esiin kestävän kehityksen välttämättömyys, niin tuki ja apuvälineet sen toteuttamiseksi ovat harvassa. Aiheeseen perehtyneet opettajat osaavat varmasti tuoda kestävän kehityksen näkökulman osaksi opetusta, mutta olemme tilanteessa, jossa kaikkien opettajien olisi hyvä tehdä samoin. Kuinka voisimme siis tukea opettajia?” kertoo Petri ryhmänsä projektityöstä.  

Sinin ryhmä taas lähestyi projektityötä hyvinvointia käsittelevästä moduulista. “Mielenterveydelliset syyt ovat nykyään suurin tekijä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisessä. Halusimme pureutua siihen, mitä työelämä voi tehdä asialle.” Sinin ryhmän ratkaisu ongelmaan on työelämän interventiot, eli pitkäaikainen ohjelma, jonka yritykset toteuttavat työntekijöille. Ohjelman ideana on, että työntekijät voivat kehittää omia taitojaan tiimin ja esihenkilön kanssa. Ohjelmassa työntekijä saa pohtia omia tavoitteitaan ja taitojaan työelämään liittyen.  

Miltä opiskelijoista tuntui tehdä monitieteistä yhteistyötä? “Se oli mielestäni yksi kurssin parhaista puolista! Oli todella mielenkiintoista keskustella moduulin aihealueista sekä kuulla eri tieteenalojen näkökulmista ja lähestymistavoista. Monitieteellinen yhteistyö oli hedelmällinen kokemus ja sitä olisi mukava päästä toteuttamaan toistekin”, kommentoi Petri. “Mielestäni työskentely oli todella antoisaa ja ylitti odotukset. Uskalsimme keskustella tosi avoimesti ryhmätyöhön liittyvistä seikoista. Oli hienoa, että kaikki antoivat omalta tieteenalalta näkökulmia, joista saimme yhdistettyä yhteisen kokonaisuuden”, toteaa Roosa.  

Kannustiko kurssi opiskelijoita oppimaan kestävyydestä lisää? “Tajusin kurssin myötä kuinka suppeaksi oma näkökulma kestävyyteen on vielä jäänyt. Kurssi todellakin innosti oppimaan lisää, ehkä jopa toisen tiedekunna kurssien kautta, joissa sivuttaisiin kestävyyttä”, toteaa Roosa. Siniä kiinnostaa oppia lisää oman alansa kestävyydestä: “Seuraavaksi haluaisin oppia lisää koodin kestävyydestä. Teknologia-alalla ei puhuta vielä paljoa kestävyydestä tai siitä, minkälainen koodi on kestävää. Meillä on niin paljon dataa, mutta hyödynnetäänkö sitä järkevästi, ja tarvitsemmeko me sitä oikeasti niin paljon?”  

Petrin mielestä jokaisen opiskelijan tulisi käydä Kestävyyskurssi omien opintojensa aikana: “Kestävän kehityksen näkökulma tulisi olla läsnä kaikilla työaloilla, jotta voisimme ajoissa vastata tulevaisuuden haasteisiin riittävällä tiedolla ja osaamisella. Tulevan opettajuuden kannalta kestävä kehitys on nostettu esiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja se tulisi huomioida osana kaikkien oppiaineiden opetusta. Kestävyyskurssi tarjosi mielenkiintoisia näkökulmia tämän toteuttamiseksi.” 

 

In English: 

The University of Helsinki multidisciplinary Sustainability Course was held for the third time in the spring of 2022. In May, we interviewed three students who participated in the Spring 2022 Sustainability Course, and heard their thoughts on the course. 

Roosa Vuorinen (in the heading photo on the right), a first-year student in geosciences, took part in the course, as it created a good continuation of her previous freshman year studies. Roosa studied the module A: Global environmental Commons in the Sustainability course. 

Sini Liu (in the heading photo on the left), a student of computer science, wanted to take the course to find out what we can do for sustainability as individuals in school, work and hobbies, and in different communities. Sini chose the thematic module B: Human well-being and capabilities to study in the course. “Everything starts with an individual. When we individuals can be better, we can also make better, more responsible decisions”, says Sini. 

Petri Seppä (in the small photo) is studying to be a class teacher. “Environmental issues have long been close to my heart, and I feel that education has a very important role to play in societal change. I wanted to develop my own understanding of the phenomena and challenges of sustainable development, and to get to know the subject from a scientific point of view. ” Petri also studied module A: Global environmental Commons. 

The project assignment made in multidisciplinary groups plays a major role in the sustainability course. As a solution to the sustainability challenge of their project work group, Roosa and Petri’s team came up with a ready-made lesson bank that would be as accessible as possible, research-based and freely available to all teachers. “While the need for sustainable development has been admirably highlighted in the foundations of the basic education curriculum, support and tools to implement it are scarce. Teachers who are familiar with the subject will certainly be able to incorporate a sustainable development perspective into their teaching, but we are in a situation where all teachers should do the same. So how can we support teachers? ” says Petri about his group’s project work. 

Sini’s group, on the other hand, approached the project work from a well-being point of view. “Mental health reasons are the biggest factor in disability retirement today. We wanted to know what work life can do about it.” Sini’s group’s solution to the problem is work life interventions, a long-term program that companies implement for their employees. The idea of the program is that employees can develop their own skills with the team and the supervisor. The program allows the employee to reflect on their own goals and skills related to working life. 

You can read more about Roosa and Petri’s and Sini’s project works below! 

How did the students feel about interdisciplinary collaboration? “It was one of the best parts of the course, I think! It was really interesting to discuss the topics of the module as well as to hear the perspectives and approaches of different disciplines. The interdisciplinary collaboration was a fruitful experience and it would be nice to have it implemented again”, commented Petri. “I think the group work was really rewarding and exceeded my expectations. We discussed issues related to the project assignment in a very open way. It was great that everyone gave perspectives from their own field of science, which we were then able to combine”, says Roosa. 

Did the course encourage the students to learn more about sustainability? “With the course, I realized how narrow my own perspective on sustainability still is. The course really inspired me to learn more, maybe even through courses from another faculty concerning sustainability”, says Roosa. Sini is interested in learning more about sustainability in her own field: “Next, I would like to learn more about the sustainability of different codes. There is not much talk yet in the field of technology about sustainability or what kind of code is sustainable. We have so much data, but is it being used wisely, and do we really need it that much? ” 

Petri believes that each student should take a Sustainability Course during their own studies: “The sustainability perspective should be present in all areas of work so that we can meet the challenges of the future in a timely manner with sufficient knowledge and skills. Sustainable development for future teaching is highlighted in the foundations of the basic education curriculum and should be taken into account as part of the teaching of all subjects. The sustainability course provided interesting perspectives to make this happen. ” 

Roosa and Petri’s project work:

Group A01: Biodiversiteettipankkiirit

Objective: Changing human behavior so that it does not cause biodiversity loss.

Short description: We need to educate people about biodiversity and it’s importance. Sustainable development as a whole is taken into account in the national curriculum, but support for biodiversity is absent. We want to provide easy-to-use materials and ready-made learning sessions for teachers to use.See the Canvas in Flinga.

Elevator pitch:

Sinis’ project work:

Group B06: Well-Beeings

Objective: Fostering a sense of belonging, connection with others and autonomy (deciding for oneself) at work.

Short description: Fostering autonomy, competence and community
at work (Deci&Ryan’s self determination theory):
● Different exercises and workshops depending on the company
● Example – Cisco: Team members share their future work related aspirations to a pair. They identify the skills that need up-/reskilling and which ones can be transferred. They go through each others’ LinkedIn and together tailor their profiles accordingly. Doing this, Cisco expands its talent pool, increases longevity in careers and supports mobility across the organization. The exercise gives autonomy to employees, builds their competence and fosters a sense of community. Also, team members help each other which has been shown to increase people’s happiness in life.

(click canvas to enlarge)

Elevator pitch:

Uudet akateemiset asiantuntijataidot ja kestävyysosaaminen -työpaja 27.5.2022 / New generic academic skills and sustainability expertise -workshop (in Finnish) 27.5.2022

Uudet akateemiset asiantuntijataidot ja kestävyysosaaminen -työpaja järjestettiin Zoomissa pe 27.5.2022. Työpaja suunnattiin erityisesti kaikille koulutusohjelmansa opetussuunnitelmatyössä mukana oleville henkilökunnan jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet kestävyysosaamisen vahvistamisesta omalla tieteenalalla. Työpajassa käsiteltiin geneerisiä asiantuntijataitoja, erityisesti kestävyystaitoja ja niiden tukemista opetuksessa. Alla olevista linkeistä voit tutusta työpajan materiaaleihin.

 

Possibilities for implementing the Sustainability Course and the Teachers for Sustainability Network

There are various opportunities for implementing the Sustainability Course at the University of Helsinki for degree programmes in the coming curriculum period. Read more about that in Flamma and join the Teachers for Sustainability network.

Helsingin yliopiston Kestävyyskurssin toteuttamiseen on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia koulutusohjelmille tulevalla opetussuunnitelmakaudella. Lue lisää Flammasta ja liity mukaan Teachers for Sustainability -verkostoon.

Videotallenne esittelytilaisuudesta Zoomissa 25.5.2022. Kesto 21 min. (A video about various opportunities for implementing the Sustainability Course at the University of Helsinki, Zoom-event on 25.5.2022, in Finnish, 21 min)

Powerpointit esittelytilaisuudesta 25.5.2022 (Powerpoints from the event on 25.5.2022, in Finnish)

Tapaa Kestävyyskurssin kehittäjiä ja lue miksi kurssille kannattaa osallistua! / Meet Sustainability Course developers and hear why you should join the course!

In English below! 

Helsingin yliopiston monitieteistä Kestävyyskurssia on ollut kehittämässä yli 160 kestävyyden ja opetuksen asiantuntijaa sekä opiskelijaa. Pääsimme hiljattain jututtamaan kahta näistä asiantuntijoista. Heidi Lammassaari (ylhäällä olevassa kuvassa) ja Milla Kruskopf (alhaalla olevassa kuvassa) ovat olleet kehittämässä MOOC-muotoista Kestävyyskurssia sen alusta asti. He päätyivät mukaan monitieteiselle Kestävyyskurssille, sillä kurssin kehitykseen kaivattiin pedagogiseen yhteiskehittämiseen liittyvää osaamista. “Olimme mukana kehittämässä niin koko kurssin pedagogista

ohjeistusta kuin Solutions-moduulin sisältöjäkin. Kurssin ryhmätyöskentelyyn olemme myös pyrkineet tarjoamaan pedagogisia näkökulmiamme ja toisaalta kehittäneet osaltamme kurssitehtävien interaktiivisuutta ja pelillisyyttä”, kertoo Milla.

Milla Kruskopf on kasvatuspsykologian väitöskirjatutkija kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Milla on tutkimustyön ohella ollut aktiivisesti mukana opetuksen kehitys- ja digitalisaatiohankkeissa. Heidi Lammassaari on niin ikään väitöskirjatutkija kasvatuspsykologian tutkimusryhmässä. Hänen tutkimuksensa kohdistuu opettajien episteemisiin uskomuksiin. Tutkimustyön lisäksi Heidin sydäntä lähellä on yliopisto-opetuksen kehitystyö, jonka tavoitteena on tehdä yliopisto-oppimisesta mielekkäämpää ja entistä ajanmukaisempaa. 

Kestävyyskurssin tavoitteisiin kuuluu pohtia omaa rooliansa asiantuntijana ja toimijana kestävyyskysymysten ratkaisemisessa, sekä taito keskustella rakentavasti toisten ihmisten kanssa kestävyyskysymyksistä sekä ymmärtää muita näkökulmia. Heidille ja Millalle tärkeissä kestävyysarvoissa korostuu monialainen yhteistyö: ”Jotta voimme edistää mitä tahansa kestävyysnäkökulmaa, ihmisten täytyy pystyä tulla toimeen keskenään. Kestävyyshaasteet ovat monimutkaisia ja viheliäisiä, ja niiden ratkaisu edellyttää ihmisten väliseltä vuorovaikutukselta paljon. Meille tärkeää on se, että saamme ihmiset vuorovaikuttamaan keskenään niin, että syntyisi edellytyksiä näiden haasteiden ratkaisemiseksi.” 

Kurssin Solutions-moduuli auttaa opiskelijoita löytämään työkaluja, joiden avulla kestävyyshaasteita voi ratkaista. Moduulin tarjoama näkökulma kestävyyteen onkin hyvin ratkaisukeskeinen ja käytäntöön menevä. Millan mukaan: Toimivien ratkaisujen keksimiseen tarvitaan monialaista yhteistyötä ja loppupeleissä voi tapahtua hyvinkin yksinkertaisin keinoin, vaikka pehmeästi ”tuuppaamalla” yksilöä tekemään kestävämpiä valintoja palvelusuunnittelun tasolla. Tähän on taas perusymmärrys ihmispsyykestä hyvin hyödyllistä. Näistä näkökulmista lisää Solutions-moduulissa.” 

Miksi Kestävyyskurssille kannattaa osallistua? ”Kurssilla pääset kehittämään oikeita ratkaisuja aikamme akuutteihin kestävyyskysymyksiin merkityksellisessä, monialaisessa yhteistyössä. Toisaalta tästä ei kannata ottaa turhaan paineita vaan säilyttää kokeilunhaluinen asenne: Tarkoituksena on saada ensikosketus ja käytännössä harjoitella kommunikaatiota eri alojen tulevien asiantuntijoiden kanssa”, vastaa Milla. “Kukaan maapallon ihminen ei voi täysin sivuuttaa kestävyyteen liittyviä asioita. Kestävyyskurssilta opiskelija voi löytää oman pelikentän kestävyyskysymyksiin ja sen, mitä itse pitää kestävyysasioissa tärkeänä”, lisää Heidi. 

Helsingin yliopiston monialainen Kestävyyskurssi SUST-001B järjestetään taas neljännessä periodissa.

The multidisciplinary Sustainability Course organized by the University of Helsinki has been co-developed by over 160 experts and students. A while ago we got to talk to two of these experts. Heidi Lammassaari (in the upmost picture) and Milla Kruskopf (in the picture on the right) have been involved in developing the MOOC-based course from the very beginning. They ended up working on the Sustainability Course as the development of the course required expertise in pedagogical co-development. “We were involved in developing the pedagogical guidelines for the entire course as well as the contents of the Solutions module. We have also offered our pedagogical perspectives for the group work of the course and, on the other hand, developed the interactivity and gamification of the course assignments”, says Milla. 

Milla Kruskopf is a doctoral researcher in educational psychology at the Faculty of Educational Sciences. In addition to her research work, Milla has been actively involved in development and digitalization projects of university teaching. Heidi Lammassaari is also a doctoral researcher in the educational psychology research group. Her research focuses on teachers’ epistemic beliefs. In addition to her research work, Heidi is also involved in development work at the university, which aims to make university teaching more engaging and up to date.  

The goals of the Sustainability Course include reflecting on one’s own role as an expert and actor in solving sustainability issues, as well as the ability to constructively discuss sustainability issues with other people and to understand other perspectives. Heidi and Milla especially appreciate these goals. “In order to promote any aspect of sustainability, people need to be able to get along with each other. Sustainability issues are complex and wicked and require a lot of human interaction. What is important to me is that we get people to interact with each other so that we can start to solve these challenges”, says Heidi. 

The Solutions module helps students find tools to solve sustainability challenges. The module’s perspective on sustainability issues is very solutions-focused and practical. According to Milla: “In order to find functioning solutions, multidisciplinary cooperation is necessary. It can take place in very simple ways, for example by softly “nudging” an individual to make more sustainable choices on the level of service design. Again, a basic understanding of the human psyche is very helpful in this. You can find out more about these perspectives in the Solutions module.” 

Why should you attend the Sustainability Course? “The course allows you to develop real solutions to the acute sustainability issues of our time in meaningful, multidisciplinary collaboration. However, one should not take too much pressure, but to maintain an experimental attitude: The aim is to try out and practice communication with future experts in various fields”, says Milla. “No one on our planet can completely ignore issues related to sustainability. On the Sustainability Course students can find their own playing field regarding sustainability and what they consider personally important sustainability issues”, Heidi adds. 

The University of Helsinki Sustainability Course SUST-001B is held again in the fourth period. 

 

Kestävyyskurssin moduulit esittelyssä/Introducing the Sustainability Course thematic modules

In english below.

Kestävyyskurssi koostuu kahdeksasta moduulista, joiden kautta pääset tarkastelemaan keskeisiä käsitteitä, havaintoja käynnissä olevista kestävyyshaasteista, taustalla olevia prosesseja ja ilmiöitä sekä ratkaisukeinoja kestävyyskysymyksiin. Kaksi ensimmäistä moduulia ovat kaikille yhteiset. Vapaavalintaisista temaattisista moduuleista voit valita yhden moduulin kiinnostuksesi mukaan. Temaattiset moduulit rakentuvat kuudesta YK:n esittelemästä lähtökohdasta kestävyysmurrokseen.  

Alla pääset tutustumaan moduuleihin tarkemmin, jotta löydät niistä juuri itsellesi sopivan! Löydä itseäsi kiinnostava aihepiiri ja liity mukaan kurssille! 

 1. JOHDANTO: Kestävyys käsitteenä, kestävyyskysymysten monimutkaisuus ja systeeminen lähestymistapa 

Mitä on kestävyys? Mitä se tarkoittaa? 

Kestävyydellä tarkoitetaan ihmiskunnan kykyä säilyä olemassa muun luonnon rinnalla. Kestävyys tarkoittaa sellaisten valintojen tekemistä, jotka eivät vahingoita Maapallon rajallista kantokykyä ja jotka tukevat lajienvälistä ja -sisäistä tasa-arvoa. Kestävyys on rinnakkaiseloa maapallolla, sekä ihmisten että muiden lajien tarpeiden turvaamista. 

Kurssin ensimmäisessä osassa tulet oppimaan, mitä kestävyys tarkoittaa ja yhdistämään sen muihin käsitteisiin, kuten heikko ja vahva kestävyys sekä planetaariset rajat. Moduuli antaa sinulle yleiskuvan ihmisen toiminnan ja sen ympäristövaikutusten välisestä suhteesta sekä erilaisista kestävän kehityksen käsitteisiin liittyvistä jännitteistä. 

 2. RATKAISUJA kestävyyskysymyksiin 

Kestävyysongelmien monimutkaisuus tekee niistä viheliäisiä ja vaikeita ratkaista. Globaalien ongelmien ratkaiseminen vaatii monialaista yhteistyötä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla; jokaisen osallisuutta ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan, sillä ne ovat liian suuria yksin ratkottavaksi.  

Ratkaisut – moduulissa tutustut näkökulmiin ja työkaluihin, joita tarvitaan viheliäiden kestävyysongelmien ratkaisemisessa. Tässä moduulissa tulet pohtimaan sekä itseäsi että yhteiskuntaa ja instituutioita toimijoina ja kestävyysmurroksen edistäjinä. Riittävien ratkaisujen kehittäminen monimutkaisiin ongelmiin vaatii luovaa ja monialaista otetta. Tämän vuoksi moduulissa reflektoidaan tietoja ja taitoja, joita tarvitaan monialaisessa ratkaisujen kehittämisessä. 

Temaattinen moduuli A: Globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen  

Lajien välisten monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden kautta maapallolla kaikki on yhteydessä toisiinsa. Ihmiselämä on riippuvainen toimivista ekosysteemeistä, jotka itsessään riippuvat luonnon monimuotoisuudesta eli biodiversiteetistä. Tässä moduulissa pääset syvemmin tutustumaan globaaleihin luonnonjärjestelmiin ja niiden turvaamiseen sekä luonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteisiin. Tulet myös ymmärtämään miten oma tieteenalasi on yhteydessä globaaleihin luonnonjärjestelmiin liittyviin kysymyksiin, sekä miten tieteenalasi voi osallistua ongelmien ratkaisemiseen. 

Temaattinen moduuli B: Hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen  

Kestävyysongelmat ovat seurausta ihmisten toiminnasta. Samalla ihmisten hyvinvointi on voimakkaasti yhteydessä ekosysteemien tilaan. Tässä moduulissa opit tunnistamaan erilaisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja kuinka ne ovat yhteydessä luonnonjärjestelmiin. Ihmisten hyvinvointiin liittyy myös kohtuus ja oikeudenmukaisuus, jotka ovat keskiössä kestävyysongelmien ratkaisussa. Moduulissa pääset tarkastelemaan erilaisia lähestymistapoja hyvinvointiin. Opit mitä haasteita tavanomaisissa lähestymistavoissa hyvinvointiin on, ja kuinka hyvinvointia voidaan arvioida uudelleen. Opit myös tunnistamaan erilaisia strategioita ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen ja keskustelemaan niistä.

Temaattinen moduuli C: Kestävä ja oikeudenmukainen talous  

Vallitseva globaali talous perustuu jatkuvaan talouden kasvuun, mikä on johtanut luonnonjärjestelmien heikentymiseen ja aiheuttanut ongelmia ihmisten hyvinvoinnille. Toisin sanoen, nykyiset keinot harjoittaa taloutta ovat kestämättömiä. Jatkuvan taloudellisen kasvun tavoittelu uhkaa luonnonjärjestelmiä, joista kaikki elämä on riippuvaista.  

Tämä moduulissa esitellään, kuinka erilaiset talousjärjestelmät ja lähestymistavat ovat kehittyneet. Moduulissa tarkastellaan kriittisesti jatkuvaan kasvuun perustuvia talousjärjestelmiä ja tutkitaan vaihtoehtoisia kestäviä ja oikeudenmukaisia talousmalleja. Moduulissa pääset tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti erilaisia talousjärjestelmiä. Pääset myös kehittämään ymmärrystäsi olennaisista kestävän ja oikeudenmukaisen talouden osista. 

Temaattinen moduuli D: Kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä  

Terveellinen ja ravinteikas ruokavalio on ihmiselämän ja -toiminnan perusta. Kuitenkin nykyinen ruoantuotantojärjestelmä muokkaa maapallon järjestelmiä kestämättömällä tavalla. Kestämätön ruoantuotantojärjestelmä uhkaa ruoantuotantoa itsessään sekä aiheuttaa tiettyjen planetaaristen rajojen ylittymisen. Tässä moduulissa pääset kehittämään ymmärrystäsi ruokajärjestelmien moniulotteisuudesta ja haasteista, jotka vaikuttavat kestävien vaihtoehtojen kehittämiseen ja kaikille sopivien ratkaisujen löytämiseen. Moduuli antaa yleiskuvan ympäristöllisistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista yleisissä ruoantuotannon muodoissa ja kuinka kehittää kestäviä ruoantuotannon järjestelmiä. 

Temaattinen moduuli E: Ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä  

Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa uhkaava tekijä, jolla on monimutkaisia vuorovaikutussuhteita kaikkiin planeettamme järjestelmiin. Tässä moduulissa pääset perehtymään ilmakehän fysikaalis-kemiallisiin prosesseihin, jotka vaikuttavat ilmastojärjestelmässä. Ilmastonmuutos ei uhkaa pelkästään maapallon ekosysteemejä, vaan myös ihmiskunnan olemassaoloa. Moduulissa keskitytään ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen kansainvälisessä ja paikallisessa politiikassa. Moduulissa esitellään sekä kansainvälisen että paikallisen politiikan yhteyksiä ja riippuvuussuhteita siirtymisessä kohti oikeudenmukaisia energiajärjestelmiä. Ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen ja siirtymä kohti kestävää ja oikeudenmukaista energiataloutta vaatii, että ymmärrämme yhteisöjen, hallitusten ja kuluttajien roolin päätöksenteossa ja energiapolitiikassa. Moduulin tavoitteena on, että saat ymmärrystä maapallon järjestelmistä, tekijöistä, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen, sekä kestävistä energiasiirtymistä. Moduulin lopussa tarkastellaan kriittisesti yhteiskunnan eri toimijoiden roolia oikeudenmukaisen energiasiirtymän toteuttamisessa. 

Temaattinen moduuli F: Kaupunkiseutujen kehitys   

Tässä moduulissa pääset perehtymään kaupungistumiseen ja kestäviin kaupunkeihin sekä kuinka ilmastonmuutos ja luontokato haastavat kaupunkien hallintoa. Sosiaaliset ja alueelliset muutokset, kuten sosiaalinen epätasa-arvo ja alueellinen eriytyminen muokkaavat myös kaupunkien rakennetta. Ne ovat samalla merkittäviä haasteita kaupunkien hallinnolle ja näyttäytyvät eri alueilla eri tavalla; tulet oppimaan millä tavoin nämä ilmiöt esiintyvät globaalissa etelässä ja pohjoisessa. Moduulin tavoitteena on antaa sinulle eväitä kaupunkeihin kohdistuvien kasvavien riskien ja mahdollisten ratkaisujen pohtimiseen sekä niistä keskustelemiseen. Tämä moduuli tarjoaa mahdollisuuden perehtyä siihen, kuinka kestävyyttä voidaan tutkia ja toteuttaa kaupungeissa ja niiden reuna-alueilla. 

Mistä aihealueesta haluaisit oppia lisää? Heräsikö kiinnostus päästä kehittämään ratkaisuja viheliäisiin kestävyysongelmiin? Tule mukaan Kestävyys kurssille SUST-001B neljännessä periodissa 14.3.-8.5.2022. Ilmoittautumiseen pääset täältä. Ilmoittautuminen kurssille on auki 11.3. asti. 

 In English:

The Sustainability Course consists of eight modules through which you are introduced to the complexity and interdisciplinarity of the concept of sustainability. The first two modules are common for everyone. After that you choose one module which you will study and make the group assignment on. This allows you to tailor the course according to your own interests. The modules are based on ‘six entrypoints’ identified by the UN.  

Below is a short introduction to all of the modules. Have a look and join us in the Sustainability Course! 

INTRO: Sustainability as a concept, the complexity of sustainability challenges, and systemic approach  

What is sustainability? What does it mean? 

Sustainability is a complex concept: different disciplines have different ways of conceptualizing and operationalizing sustainability. It is about making choices that do not cause environmental degradation or choices that support equality between and within species. Sustainability is about coexisting on the Planet and securing needs of humans and rest of the nature.  

In the first part of the course, you will familiarize yourself with the notion of sustainability and related concepts, such as weak and strong sustainability and Planetary boundaries. The aim of this module is to give you an overview of the relationship between human behavior and its effect on the environment as well as the complexities and challenges that come with different sustainability concepts. 

SOLUTIONS to sustainability challenges  

Complexity of sustainability problems makes them wicked and difficult to solve. Solving these global problems requires multidisciplinary solutions at local, national and international level; everyone’s contribution is required as these problems are too large to be solved alone.

Solutions will familiarize you with aspects that are required when creating solutions to sustainability problems. In this module, you will reflect on your own personal agency as well as that of larger societies and institutions as sustainability change makers. Creating sufficient solutions to complex sustainability problems requires creativity and multidisciplinary approaches. Therefore, the module will provide you with tools, such as knowledge and skills that are needed when creating collaborative and multidisciplinary solutions. 

THEMATIC MODULE A: Global environmental commons  

Everything on Earth is connected in complex ways as species share a wide web of interactions. Human life depends on functioning ecosystems that are themselves depending on rich and flourishing biodiversity. In this module, you will be introduced to the concepts of Global Environmental Commons. You will be introduced to the concept and learn how to preserve the commons. Moreover, you will become acquainted with the role of the environment in modern societies. You will also come to an understanding about how your field of studies could be linked to issues of Global Environmental Commons, as well as how you and your field of studies could engage in contributing to developing solutions. 

THEMATIC MODULE B: Human well-being and capabilities  

Sustainability problems are human driven; therefore, it is important to acknowledge this connection when considering human well-being. Human well-being is strongly linked to the welfare of ecosystems. In this module, you will learn to distinguish different elements of human well-being and how these elements are interconnected to the well-being of Earth system. Interconnection between human well-being and sustainability is strongly connected to equity and justice which are at the center of solving sustainability problems. You will explore this notion and have an opportunity to examine different approaches to well-being. You will learn what challenges conventional ways of approaching well-being and how to rethink approaches to wellbeing, for instance, you learn to discern and discuss different strategies for increasing human well-being.  

6.THEMATIC MODULE C: Sustainable and just economies 

Dominant global economy has been based on continuous economic growth that is now causing degradation to nature and people, in other words, current ways of practicing the economics is unsustainable. The pursuit of economic growth threatens Earth’s systems that all life depends on. This module is created to depict how the economic system has developed and how approaches to economic development have evolved. This module critically considers growth economy and explores alternative measurements for more sustainable and just economies through concrete examples from communities that are already utilizing alternative economic models. The module helps you to develop your critical understanding of the prevailing economy in economic discussion and scrutiny as well to recognize different economic structures. You will gain understanding of what are the key components in sustainable and just economy.  

7.THEMATIC MODULE D: Sustainable food systems and healthy nutrition  

Healthy and nutritious food provides the foundation of human life and activity. On the other hand, food production contributes to the transformation of the Earth systems in unsustainable ways. Unsustainable food production activities threaten food production itself and cause the crossing of certain planetary boundaries. This module will increase your understanding of the complexities in food systems and challenges in creating sustainable alternatives and finding fitting solutions for all people. The module will provide you with an overview of environmental and socio-economic impacts associated with the main types of food production and how sustainable food systems could be achieved. 

8.THEMATIC MODULE E: Climate Change and just energy transitions  

Climate change is a pressing challenge for all humanity that is connected to the Earth systems in complex ways. In this module, you will take a closer look at the physio-chemical atmospheric principles of the Planet’s climate system, which will facilitate understanding of the on-going climate change and the role of humankind in accelerating global warming. Climate change threatens not only the Earth’s ecosystems but our existence as well. Mitigation of climate change by international and local policies are focus points on the module. In the end, we present the inter-connections and dependency of policymaking at both international and local level on the transition towards just energy systems. To allow mitigation of climate change and transition towards more sustainable and just energy, it is essential to realize the role of societies, governments and consumers on decision-making and influencing energy policy. The goal of the module is that you understand the Earth’s systems and factors that are driving climate change. You will also know what a global energy system is and what sustainable solutions for energy production exist. At the end of the module, you can emphasize the critical role of societies, consumers and policymakers in the socio-technical transition towards just energy system. 

9.THEMATIC MODULE F: Urban and peri-urban development  

A sustainable city is inclusive, resilient and safe. However, construction of sustainable cities is challenged, for example by growing urban population that is predicted to increase even more in the future. 

In this module, you will explore urbanization and how different sustainability issues, such as climate change and biodiversity loss challenge urban governance. In addition, social problems such as social inequalities and socio-spatial segregation are embedded in cities and are significant factors in sustainable urban governance. You will learn how these are manifested in the Global South and North. After finishing the module, you can discern and discuss what might be prospective solutions and possibilities to adapt and mitigate to increased risks cities are facing. Overall, this module provides an opportunity to explore how sustainability can be researched and practiced in cities and urban areas. 

Which topic would you like to learn more about? Did you become interested in solving these wicked global sustainability problems? Join the Sustainability Course SUST-001B in the fourth period 14.3.-8.5.2022. Click here to register for the course. Registration is open until 11.3. 

Tule mukaan ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyyasiantuntijana! / Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as an expert!

Kestävyyskurssi alkaa taas! 

Tule mukaan kehittämään ratkaisuja globaaleihin kestävyysongelmiin yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa! / Join the sustainability course to solve sustainability challenges with fellow students! 

In English below! 

 

Mitä: SUST-001B, Kestävyyskurssi, 3 op  

Milloin:  14.3.-8.5.2022 

Missä:  Mooc.helsinki.fi-alusta 

Miten:  Linkki ilmoittautumiseen   

Kestävyyskurssin ilmoittautumisohjeet SISUun 

Kestävyysosaamisen merkitys korostuu jatkuvasti ja monialaisia osaajia tarvitaan yhä enemmän kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kestävä kehitys on monitieteistä ulottuen jokaiselle tieteenalalle. Olipa intohimosi kulttuuri, politiikka tai ympäristönsuojelu, ratkaisujasi tarvitaan enemmän kuin koskaan.  

Tervetuloa uudelle Helsingin yliopiston monitieteiselle kestävyyskurssille neljännessä periodissa 14.3.-8.5.2022.  Kurssi mahdollistaa monitieteisen kestävyysoppimisen ja itsensä kehittämisen kestävyysasiantuntijana. Kurssilla pääset oppimaan monialaisia ratkaisuja, joita tulevaisuudessa tarvitaan sekä pääset opiskelemaan kestävyyttä itsellesi mielenkiintoisista aihealueista.   

Kurssin aikana kurssisisältöjä kehitetään vielä, joten sinulla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen millaista kestävyysopetus yliopistossa on tulevaisuudessa. Mukana opetusmateriaalien kehittämisessä on ollut yli 160 yliopiston tutkijaa, opettajaa ja opiskelijaa, mutta jotta kurssi palvelisi opiskelijoita mahdollisimman hyvin, opiskelijoiden antamaa kurssipalautetta hyödynnetään kestävyyskurssin kehittämisessä.  

Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.  

Kurssi on verkkokurssi, ja se järjestetään mooc.helsinki.fi -alustalla. Kurssilla on mahdollisuus osallistua tapaamisiin paikan päällä sekä etänä. Moduulit koostuvat lukemistosta, videoista sekä oppimista tukevista verkkoaktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista, tiedonanalysointitehtävistä, testeistä ja projektityöskentelystä. Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen ja osallistujien määrä on rajattu 300 osallistujalle.   

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Lue kurssin tarkka kuvaus ja ilmoittaudu kurssille! Teimme sinulle tarkat ohjeet SISU-ilmoittautumista varten. Tarkemmat kurssin suoritusohjeet sekä linkki ja salasana kurssialueelle lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kurssi on Helsingin yliopiston opiskelijoille, mutta kuka tahansa voi tutustua kurssimateriaaleihin kestävyyskurssin selailuversiossa (huom. tämä ei ole varsinainen kurssialue). Alueelle pääsee myös vierailijana ilman rekisteröitymistä valitsemalla “Log in as a guest” / “Kirjaudu vierailijana”.   

 

In English: 

What: SUST-001B, Sustainability course, 3 cr.  

When:  14.3.-8.5.2022 

Where: Mooc.helsinki.fi-platform  

How:  Link to registration  

How to register for the course on SISU 

 

The role of sustainability experts is becoming more emphasized in the society. Consequently, there is an increasing need to develop competence and know-how in sustainability as the concern towards sustainability grows. Sustainable development is trans-disciplinary and it reaches every discipline.  Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever. 

Welcome to the new multidisciplinary course of University of Helsinki in the fourth period (14.3.-8.5.2022).The course enables multidisciplinary sustainability learning and gives tools to develop your skills as a sustainability expert. During the course, you will get to learn diversified solutions that are needed for constructing sustainable future. Moreover, you will get to study sustainability issues based on your individual interests. 

The course content will be developed during the course, so you will have a unique opportunity to develop the course and influence the future of sustainability education at the University.  Over 160 university researchers, teachers and students have been developing the course materials. We use students’ feedback for developing the course further. 

The course is designed for students from all disciplines. The course will introduce you to the complexity and multidisciplinarity of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting different natural systems, human well-being and capabilities, sustainable and just economies, sustainable food systems and healthy nutrition, climate change and just energy transitions, and urban and peri-urban development.  

The course is an online course and is organized on the mooc.helsinki.fi platform. You can participate the course meetings either on site or remotely. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The pilot version is worth of 3 credits and the number of participants is limited to 300 students. 

Please note, that in the course some of the learning materials are in Finnish, but you are welcome to take the course even if you don’t speak Finnish. 

Sustainable future needs you! Read the course description and  register to the course!   We made you instructions for enrolling on the course. More detailed instructions for completing the course will be sent by e-mail before the start of the course to those who have registered. The course is for students of the University of Helsinki, but anyone can explore the materials in the course preview version. It is possible to log in the course area as a guest and no registration is needed (click “Log in as a guest”/ “Kirjaudu vierailijana”). 

Kuinka ilmoittautua SISU:ssa SUST-001B Kestävyyskurssille?/How to register to the SUST-001B Sustainability course in SISU?

In English below

Kestävyyskurssin ilmoittautuminen periodille IV on nyt auki! Tästä pääset Studies sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen.

Helsingin yliopisto on ottanut käyttöön Sisu järjestelmän, jonka kautta opintojen suunnittelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan nykyään. Koska kestävyyskurssi on vapaavalintainen kurssi, se ei löydy automaattisesti kenenkään opintosuunnitelmasta. Haluamme tarjota ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen.

1. Mene Sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa kestävyyskurssin. (esim. vapaavalintaiset opinnot/muut opinnot)

2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001B. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi.

3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi. 

4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuosien 21–22, 22–23 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa. 

5. Valitse kurssiesitteestä välilehti suoritustapa ja valitse tapa yksi. Huomioithan, että perustutkinto-opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Vahvista valinta painamalla vihreää “Valitse tämä tapa”-painiketta sivun keskellä.

6. Edellisen valinnan jälkeen oikean reunan ”valitse” -painike muuttuu siniseksi, painamalla sitä vahvistat tavan ”osallistuminen opetukseen”. Seuraavana ilmoittautuminen.

7. Sivun yläreunaan pitäisi ilmestyä banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen. Jos banneri ei ilmesty pääset samaan paikkaan Sisun päävalikon opintokalenterista.

8. Kurssi pitäisi löytyä “ilmoittautuminen ja opetus” valikosta. Paina “Ilmoittaudu”.

9. Sen jälkeen avautuvassa ikkunassa paina “vahvista”. Jos kurssi on ensisijaisessa opintosuunnitelmassasi ja kurssilla on tilaa sinut hyväksytään kurssille automaattisesti. 

10. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Tervetuloa! 

 

Enrolment for the Sustainability course for period IV is open now! From studies page you can find the link to the enrolment and more info about the course.

The University of Helsinki has rolled out a new SISU system for study planning and course enrolment. Since the Sustainability course is optional it is not included anyone’s study plan by default. Because of that, we want to provide you with a step by step guide on how to add the course to your primary study plan and enrol successfully. 

1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies) 

2. Choose search tool ”add to the plan” and search SUST-001B. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically.

3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open. 

4. Check that you have the right academic year selected if not change it to 2021-2022, 2022-2023. 

5. Go to the page” Completion Methods” and chose “Method 1”. Please note: do not choose the open university method if you’re a student in University of Helsinki. Then confirm the method by choosing the green button saying “select this completion method”.

6. After the latest stepselectbutton in the right will change its colour to blue and by choosing it you confirm the completion method.

7. After these two confirmations a blue banner should appear at the top of the screen including the link to registration. If not, you can always go to the same place by choosingstudy calendarfrom SISU main menubar.

8. You should be able to find the course from the registration menu, if so click “register”.

9. After that new registration window opens. Choose “confirm”. If the course is in your primary study plan and there is spaces left you will be automatically added to the course. 

10. Great! You have now successfully added the Sustainability course to your  study plan and registered. Welcome to the course!

Sustainability Expertise in Curriculum Design – workshop materials 4.2.2022

Please note: Workshop materials for the same workshop in Finnish are here.

Centre for University Teaching and Learning HYPE and Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUS organized a workshop on Sustainability Expertise in Curriculum Design on 4th of February 2022 from 9:15 to 10:45. The workshop presented the guidelines for sustainability expertise found in Flamma to support the curriculum design for the curriculum period 2023–2026, discussed how to strengthen disciplinary-specific sustainability expertise and shared best practices. Please have a look at the workshop materials and a video recording of the workshop below.

Workshop materials

Workshop powerpoint-slides

Video: Prof. Rodrigo Lozano: How to embed sustainability into university teaching?

Competency map -tool

Download link: Competency map -tool (ENG_Kestavyysosaamisen-vahvistaminen-osaamiskartat.docx)

If you would like to answer the Competency Map together with your colleagues in Flinga, please upload the attached images files as background images to Flinga. Further instructions for utilizing Flinga can be found at the end of the Competency Map -document.

Download link: Background image 1 for Flinga (flingabackground1.png)
Download link: Background image 2 for Flinga (flingabackground2.png)
Download link: Background image 3 for Flinga (flingabackground3.png)
Download link: Background image 4 for Flinga (flingabackground4.png)

Meet the new HELSUS trainees!

Two new trainees started their internships at HELSUS this week in communication and development and organization of sustainability course. Below you can read their introductions and get to know them. 

Hello! My name is Tiia Kolari and I am a new trainee at HELSUS for spring 2022. I will be working with communication related to HELSUS seminars, Sustainability Science Days Conference 2022 and website updates. I am looking forward to the upcoming spring and new, interesting tasks and getting to know my co-workers. My first experience with HELSUS was participation in Co-Creation Lab in spring 2021 in which I enjoyed doing my master’s thesis. The Lab was a great opportunity to go deeper into sustainability issues and co-creation.

I have a bachelor’s degree in Environmental Science, and currently, I am finalizing my studies in Environmental Change and Global Sustainability master program. My studies focus on Global Sustainability with a special interest in consumer citizenship and sustainable transition as well as development studies. Most interesting sustainability topic for me is biodiversity, which is close to my heart, and I am interested in how it can be protected through behavioral change. Recently, I have become interested in political ecology especially regarding biodiversity and resource consumption. I wish to work towards sustainable future where nature is preserved. In my free time, I enjoy horse riding as my hobby and spending time outdoors. During next summer, I hope to start to put together a plant album and gain more knowledge on plant species.

Hello! My name is Salla Lenkola and I am a new HELSUS trainee for spring 2022. My responsibilities at HELSUS are mostly focused on developing and organizing the Sustainability Course but I am also looking forward to working on various other tasks with my new co-workers. I’m a student in the General and Adult Education master’s program in the faculty of Educational Sciences. I did my bachelor’s thesis concerning culturally sustainable education and cultural identity and I am hoping to deepen my knowledge on the same themes as I start my master’s thesis next fall. I have about a year and a half left in my studies and I am also planning to do a semester abroad before I graduate. In the future, I want to help to build a sustainable future for the next generations and make our educational system more inclusive and sustainable in all possible ways.

In my free time I love to spend time outdoors in the nature with friends and family. I also spend a great deal of my time volunteering in the Guides and Scouts leading my own group of Cub Scouts. I am very excited for the spring working at HELSUS and joining the team and the community. I am looking forward to learning more about sustainability work and education and being a part of creating a more sustainable future.

Kestävyysosaaminen opetussuunnitelmatyössä -työpajan 7.12.2021 materiaalit

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE ja Kestävyystieteen instituutti HELSUS järjestivät 7.12.2021 klo 9:15-10:45 Kestävyysosaaminen opetussuunnitelmatyössä -työpajan. Työpajassa esiteltiin Flammasta löytyvät opetussuunnitelmakauden 2023-2026 suunnittelun tueksi laaditut kestävyysosaamisen ohjeet, pohdittiin miten tieteenalakohtaista kestävyysosaamista voidaan vahvistaa sekä jaettiin tähän liittyviä käytäntöjä. Alla työpajan videotallenne sekä työpajassa jaetut materiaalit.

 

Työpajamateriaalit

Työpajan powerpoint-diat

Video: Prof. Rodrigo Lozano: How to embed sustainability into university teaching?

Osaamiskarttatyökalu

Latauslinkki Osaamiskartta-työkaluun kestävyysosaamisen tunnistamiseksi opetussuunnitelmatyössä (Kestavyysosaamisen-vahvistaminen-osaamiskartat.docx)

Jos haluat täyttää Osaamiskarttaa työyhteisön kanssa Flingassa, kannattaa ladata oheiset kuvatiedostot taustakuviksi Flingaan. Lisäohjeita Flingan hyödyntämiseen löytyy Osaamiskartan lopusta.

Latauslinkki kuvatiedostoon, jos haluat käyttää Osaamiskarttaa Flingassa taustakuvana (flingataustakuva1.png)
Latauslinkki kuvatiedostoon, jos haluat käyttää Osaamiskarttaa Flingassa taustakuvana (flingataustakuva2.png)
Latauslinkki kuvatiedostoon, jos haluat käyttää Osaamiskarttaa Flingassa taustakuvana (flingataustakuva3.png)
Latauslinkki kuvatiedostoon, jos haluat käyttää Osaamiskarttaa Flingassa taustakuvana (flingataustakuva4.png)