Tieteenalakohtaisten kestävyyskurssien uudet kehittämishankkeet esittelyssä / Introducing new projects to develop discipline-specific sustainability courses

Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa kehitetään opetusta tukemaan opiskelijoiden tieteenalakohtaista kestävyysosaamista, kestävyysasiantuntijaksi oppimista sekä kestävyystaitoja osana geneeristen asiantuntijataitojen oppimista.  Kaikkiaan 13 opetuksen kehittämishankkeelle on myönnetty siemenrahaa kestävyysopintojaksojen ja opetusmateriaalien kehittämiseen. Lue lisää hankkeista alla!

The University of Helsinki’s degree programmes are currently developing their teaching to better support students’ discipline-specific sustainability knowledge, learning to become sustainability experts and learning sustainability skills as part of generic academic competences. In total, 13 teaching development projects have been awarded seed money to develop sustainability courses and teaching materials. Read more about the projects below! Continue reading “Tieteenalakohtaisten kestävyyskurssien uudet kehittämishankkeet esittelyssä / Introducing new projects to develop discipline-specific sustainability courses”

Tule ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! / Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as sustainability expert!

 

Tule mukaan ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! 

In English below!    

Mitä: SUST-001, Kestävyyskurssi, 3 op  

Milloin: 30.10.-31.12.2023

Missä: digicampus.fi -alusta 

Miten: Linkki ilmoittautumiseen 

Kestävyyskurssin ilmoittautumisohjeet SISUun 

Kestävän kehityksen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Oletko kiinnostunut kestävyydestä kulttuurin, politiikan tai ympäristönsuojelun näkökulmasta? Osaajia tarvitaan kaikilla aloilla enemmän kuin koskaan.  

Tervetuloa Helsingin yliopiston monitieteiselle Kestävyyskurssille toisessa periodissa 30.10.-31.12.2023. 

Kurssi on suunniteltu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.   

Kurssi on verkkokurssi, ja se järjestetään digicampus.fi -alustalla. Löydät tarkemmat tiedot kurssin kulusta kurssisivulta. Moduulit koostuvat lukemistosta, videoista sekä oppimista tukevista verkkoaktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista, tiedonanalysointitehtävistä, testeistä ja projektityöskentelystä. Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen. Kurssin ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 29.10.2023, mutta voit osallistua kurssille jälki-ilmoittautumisen kautta 31.12.2023 asti.

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Lue kurssin tarkka kuvaus ja ilmoittaudu SISUssa! Tässä  ilmoittautumisohjeet SISUun. Linkki syyslukukauden kurssialueelle ja kurssiavain julkaistaan rekisteröityneille kurssisivulla 30.10.2023. Kirjaudu kurssialueelle yliopiston käyttäjätunnuksella (HAKA-login).

Kestävyyskurssi järjestetään uudestaan kevätlukukaudella 15.1.2024–31.5.2023 (periodit III-IV).

Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as an expert!   

What: SUST-001 Sustainability course, 3 cr.  

When: 30.10.-31.12.2023

Where: digicampus.fi-platform    

How:Link to registration 

How to register for the course on SISU 

The role of sustainability experts is becoming more emphasized in the society. Consequently, there is an increasing need to develop competence in sustainability as the concern towards sustainability issues grows. Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever.  

Welcome to the new multidisciplinary Sustainability course of University of Helsinki in the second period 30.10.-31.12.2023

The course is designed for students from all disciplines. The course will introduce you to the complexity and multidisciplinary of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting global environmental commons, human well-being and capabilities, sustainable and just economies, sustainable food systems and healthy nutrition, climate change and just energy transitions, and urban and peri-urban development.    

The course is an online course and organized on the digicampus.fi-platform. Check more specific information on the course studies page. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The course is worth of 3 credits. Registration for the course ends on Sunday 29.10.2023, but you can participate in the course via late registration until 31.12.2023.

Sustainable future needs you! Read the course description and register in SISU!  We made you instructions for enrolling on the course in SISU. The link to the course area for the autumn semester and the enrollment key will be published on the course studies page when the course area opens on October 30th 2023.

The course will be held again in the spring semester 15.1.2024–31.5.2023 (periods III-IV).

Teachers for Sustainability workshop 9.12.2022 and seed funding for developing sustainability education

Teachers for Sustainability -network organized a workshop about the development of discipline-specific sustainability courses at the University of Helsinki on 9.12.2022. Here’s the video -recording, a link to the workshop powerpoints and a link to an open call: Seed funding for developing sustainability education (closes on 18. January 2023).

Kuinka ilmoittautua SISU:ssa SUST-001 Kestävyyskurssille?/How to register to the SUST-001 Sustainability course in SISU?


In English below

Kestävyyskurssin ilmoittautuminen periodille II on nyt auki! Tästä pääset Studies sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen.

Helsingin yliopistossa on käytössä Sisu järjestelmän, jonka kautta opintojen suunnittelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan. Koska kestävyyskurssi on vapaavalintainen kurssi, se ei löydy automaattisesti kenenkään opintosuunnitelmasta. Haluamme tarjota ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen.

1. Mene Sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa kestävyyskurssin. (esim. vapaavalintaiset opinnot/muut opinnot)

2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi.

3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi.

4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuosien 21–22, 22–23 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa.

5. Valitse kurssiesitteestä välilehti “Suoritustavat” ja valitse Tapa 1. Huomioithan, että perustutkinto-opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Vahvista valinta painamalla vihreää “Valitse tämä tapa”-painiketta sivun keskellä.

6. Edellisen valinnan jälkeen oikean reunan ”valitse” -painike muuttuu siniseksi, painamalla sitä vahvistat tavan ”osallistuminen opetukseen”. Seuraavana ilmoittautuminen.

7. Sivun yläreunaan pitäisi ilmestyä banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen. Jos banneri ei ilmesty pääset samaan paikkaan Sisun päävalikon opintokalenterista.

8. Kurssi pitäisi löytyä “ilmoittautuminen ja opetus” valikosta. Paina “Ilmoittaudu”

9. Sen jälkeen avautuvassa ikkunassa paina “vahvista”. Jos kurssi on ensisijaisessa opintosuunnitelmassasi ja kurssilla on tilaa sinut hyväksytään kurssille automaattisesti. 

10. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Tervetuloa! 

INSTRUCTIONS IN ENGLISH

Enrollment for the Sustainability course for period II is open now! From studies page you can find the link to the enrollment and more info about the course.

The University of Helsinki has rolled out a new SISU system for study planning and course enrollment. Since the Sustainability course is optional it is not included anyone’s study plan by default. Because of that, we want to provide you with a step by step guide on how to add the course to your primary study plan and enroll successfully. 

1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies) 

2. Choose search tool ”add to the plan” and search SUST-001. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically.

3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open. 

4. Check that you have the right academic year selected if not change it to 2021-2022, 2022-2023.

5. Go to the page” Completion Methods” and chose “Method 1”. Please note: do not choose the open university method if you’re a student in University of Helsinki. Then confirm the method by choosing the green button saying “select this completion method”.

6. After the latest stepselectbutton in the right will change its colour to blue and by choosing it you confirm the completion method.

7. After these two confirmations a blue banner should appear at the top of the screen including the link to registration. If not, you can always go to the same place by choosingstudy calendarfrom SISU main menubar.

8. You should be able to find the course from the registration menu, if so click “register”.

9. After that new registration window opens. Choose “confirm”. If the course is in your primary study plan and there is spaces left you will be automatically added to the course. 

10. Great! You have now successfully added the Sustainability course to your  study plan and registered. Welcome to the course!

Tule mukaan ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyyasiantuntijana! / Join the Sustainability Course to solve global problems and develop your skills as a sustainability expert!

 

Tule mukaan ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! 

In English below!    

Mitä: SUST-001, Kestävyyskurssi, 3 op  

Milloin: 31.10.–18.12.2022  

Missä: Moodle.helsinki.fi -alusta 

Miten: Linkki ilmoittautumiseen 

Kestävyyskurssin ilmoittautumisohjeet SISUun 

Kestävän kehityksen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Oletko kiinnostunut kestävyydestä kulttuurin, politiikan tai ympäristönsuojelun näkökulmasta? Osaajia tarvitaan kaikilla aloilla enemmän kuin koskaan.  

Tervetuloa Helsingin yliopiston monitieteiselle Kestävyyskurssille toisessa periodissa 31.10.–18.12.2022. Kurssisisältöjä kehitetään vielä, joten sinulla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista kestävyysopetus yliopistossa on tulevaisuudessa. Mukana opetusmateriaalien laatimisessa on ollut yli 160 yliopiston tutkijaa, opettajaa ja opiskelijaa, mutta jotta kurssi palvelisi opiskelijoita mahdollisimman hyvin, opiskelijoiden antamaa kurssipalautetta hyödynnetään Kestävyyskurssin kehittämisessä. 

Kurssi on suunniteltu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.   

Kurssi on verkkokurssi, ja se järjestetään moodle.helsinki.fi -alustalla. Kurssin yhteiset tapaamiset järjestetään Zoomissa. Katso kurssisivulta tarkemmat tiedot kurssin kulusta. Moduulit koostuvat lukemistosta, videoista sekä oppimista tukevista verkkoaktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista, tiedonanalysointitehtävistä, testeistä ja projektityöskentelystä. Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen ja osallistujien määrä on rajattu 300 osallistujaan. Kurssin ilmoittautuminen päättyy perjantaina 28.10.2022.

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Lue kurssin tarkka kuvaus ja ilmoittaudu SISUssa! Tässä  ilmoittautumisohjeet. Tarkemmat kurssin suoritusohjeet sekä linkki ja salasana kurssialueelle lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kurssin alkua.  

Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as an expert!   

What: SUST-001 Sustainability course, 3 cr.  

When: 31.10.–18.12.2022  

Where: Moodle.helsinki.fi-platform    

How:Link to registration 

How to register for the course on SISU 

The role of sustainability experts is becoming more emphasized in the society. Consequently, there is an increasing need to develop competence in sustainability as the concern towards sustainability issues grows. Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever.  

Welcome to the new multidisciplinary Sustainability course of University of Helsinki in the second period (31.10.–18.12.2022). The course content will be developed during the semester, so you will have a unique opportunity to influence the future of sustainability education at the University.  Over 160 university researchers, teachers and students have been developing the course materials. We use students’ feedback for developing the course further.

The course is designed for students from all disciplines. The course will introduce you to the complexity and multidisciplinary of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting global environmental commons, human well-being and capabilities, sustainable and just economies, sustainable food systems and healthy nutrition, climate change and just energy transitions, and urban and peri-urban development.    

The course is an online course and organized on the moodle.helsinki.fi platform. Course meetings are arranged in Zoom. Check more specific information on the course studies page. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The course is worth of 3 credits and the number of participants is limited to 300 students. Registration for the course ends on Friday 28.10.2022. 

Please note that in the course minor part of the learning materials are in Finnish, but you are more than welcome to take the course even if you do not speak Finnish.  

Sustainable future needs you! Read the course description and register in SISU!  We made you instructions for enrolling on the course in SISU. More detailed instructions, link for the course area and the password for completing the course will be sent by e-mail before the start of the course to those who have registered. 

Systemic thinking, futures thinking, strategic thinking and agency in university teaching

Ismo Koponen and Rami Ratvio from the University of Helsinki, and Johanna Ollila from the Finland Futures Research Centre at the University of Turku discuss how should we consider different generic expert skills in university teaching. Please have a look at three videos below (in Finnish). For more information in English, please have a look at models of generic academic skills to support degree programmes at the University of Helsinki.

Systeeminen ajattelu
Mitä systeemisellä ajattelulla tarkoitetaan?
Miksi akateeminen asiantuntija tarvitsee systeemisen ajattelun taitoa?

Tulevaisuusajattelu
Miksi tulevaisuusajattelua tarvitaan?
Mitä ovat tulevaisuustaidot?
Miten tulevaisuusosaamista voi kehittää?

Strateginen ajattelu ja toimijuus
Miksi strategisen ajattelun taitoa ja toimijuuden vahvistamista tarvitaan?
Mitä strategisella ajattelulla ja toimijuudella tarkoitetaan?
Miten voin omassa opetuksessani vahvistaa opiskelijoiden strategisen ajattelun taitoa ja toimijuutta?

Meet the new HELSUS trainees!

Two new trainees and a non-military service person started their internships with HELSUS at the beginning of this fall. Read their introductions below to get to know them better.

Hi! My name is Lina Wilson and I am a new trainee at HELSUS for autumn 2022. I will be working with communication related to HELSUS seminars, social media, website updates and content creation. My background is in Environmental and Marine Biology, currently I’m studying in the ECGS Master’s program. My first experience with HELSUS was working at the Science Sustainability Days conference last Spring as a Student assistant. The sessions and topics were really interesting and it was fun being a bit behind the scenes in arranging the event. Now I get to do that even more which I’m excited about!

In my studies, I’m focusing on Northern Ecosystems and the changes that happen there. I’m passionate about the well-being of nature and want to inspire people around me to think about their relationship with nature and what they can do to create a better world, especially in their everyday life. Therefore I’ve together with a friend created a sustainability account and blog (@klimatkompisar), as well as been part of arranging different climate events at my former University. In my free time, I enjoy horse riding, singing and spending time outdoors. I’m very happy to be here at HELSUS and looking forward to all the new experiences that lie ahead!

Hi and nice to meet you! I’m Mesi Salonmaa and I’m a new HELSUS trainee for fall 2022. My responsibilities at HELSUS are mainly focused on developing, organizing and teaching the Sustainability Course but you might also see me working on various other things during this fall. I’m on my second year of studying General and Adult Education in the faculty of Educational Sciences. In my studies I focus on equality issues in education and social sciences along with environmental sciences. I’ve also obtained a degree on youth work and used to work as a youth leader before starting my Bachelor’s degree at the university. I am still fairly new on the field of sustainability but I’m looking forward to broadening my knowledge and experiences regarding it as well as all the other exciting themes I’ll come across during my time with HELSUS. I want to be part of building a more sustainable future and present day through inclusive and environmentally conscious education. 

I’m the kind of person who gets excited over new things and themes constantly so in my free time I love to indulge in learning about anything that interests me e.g. insectsbiodiversity, video games and education. I paint and draw too, as well as try out new forms of self-expression through music or fiber arts or just anything I find exciting at the moment. I look forward to meeting everyone at HELSUS and getting to work with other people passionate about sustainability. I hope to learn more and have fun this fall as well as be part of making the world even a bit more sustainable along the way.  

Hello! My name is Amos Wallgren and I am the new HELSUS non-military service person for 2022/2023. My responsibilities at HELSUS are mostly focused on coordinating the Co-Creation Lab but I am also looking forward to working on various other tasks with my new co-workers. I’m a master’s student in the Politics and Communication master’s program in the Faculty of Social Sciences. Beside my studies I am a climate justice activist, involved especially in activities pushing for the quick phasing out of fossil fuels with the support of non-violent direct action as well as long term civilizational change, topics on which I have published an essay in the book Viimeinen Siirto (ed. Teemu Vaarakallio, S&S 2021). I also work part time as a policy consultant for eclareon GmbH on renewable energy policy developments in Finland and Sweden with the European Commission as main client.

My interests are found in the intersections of politics, art and philosophy on topics such as political ecology, pacifism, deliberative democracy, the philosophical discourse of modernity, degrowth, pluriverse and systemic alternatives to authoritarian capitalism. Participating in climate camps, reading and cycling are also some of my favorite free-time activities.

Opiskelijakokemuksia Kestävyyskurssilta / Student experiences from Sustainability Course

 

In English below! 

Helsingin yliopiston monitieteinen Kestävyyskurssi järjestettiin kolmatta kertaa keväällä 2022. Toukokuussa haastattelimme kolmea kevään 2022 Kestävyyskurssille osallistunutta opiskelijaa, ja kuulimme heidän ajatuksiaan kurssista. 

Geotieteiden ensimmäisen vuoden opiskelija Roosa Vuorinen (otsikkokuvassa oikealla) osallistui kurssille, sillä se loi hyvän jatkumon aiemmille fuksivuoden opinnoille. Roosa opiskeli Kestävyyskurssilla moduulin A: Global environmental commons. 

Sini Liu (otsikkokuvassa vasemmalla), tietojenkäsittelytieteiden opiskelija, halusi kurssin avulla selvittää mitä voimme tehdä kestävyyden puolesta yksilöinä koulussa, töissä ja harrastuksina, sekä eri yhteisöissä. Sini valitsi kurssilla opiskeltavakseen temaattisen moduulin B: Human well-being and capabilities. “Kaikki lähtee ihmisestä. Kun me yksilöt voidaan paremmin, voidaan tehdä myös parempia, vastuullisempia päätöksiä”, toteaa Sini.  

Petri Seppä (pienessä kuvassa) opiskelee luokanopettajaksi. “Ympäristöasiat ovat pitkän aikaa jo olleet lähellä sydäntäni ja koen, että kasvatuksella on erittäin tärkeä rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa. Halusin kehittää omaa ymmärrystäni kestävän kehityksen ilmiöistä ja haasteista, sekä tutustua aihepiiriin tieteellisestä näkökulmasta.” Myös Petri opiskeli moduulin A: Global environmental commons. 

Kestävyyskurssilla suuressa roolissa on monitieteisissä ryhmissä toteutettava projektityö. Roosan ja Petrin ryhmä keksi projektityönsä kestävyysratkaisuksi valmiin oppituntipankin, joka olisi mahdollisimman helposti lähestyttävä, tutkimukseen perustuva ja se olisi kaikkien opettajien vapaasti käytettävissä. “Vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on ihailtavasti nostettu esiin kestävän kehityksen välttämättömyys, niin tuki ja apuvälineet sen toteuttamiseksi ovat harvassa. Aiheeseen perehtyneet opettajat osaavat varmasti tuoda kestävän kehityksen näkökulman osaksi opetusta, mutta olemme tilanteessa, jossa kaikkien opettajien olisi hyvä tehdä samoin. Kuinka voisimme siis tukea opettajia?” kertoo Petri ryhmänsä projektityöstä.  

Sinin ryhmä taas lähestyi projektityötä hyvinvointia käsittelevästä moduulista. “Mielenterveydelliset syyt ovat nykyään suurin tekijä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisessä. Halusimme pureutua siihen, mitä työelämä voi tehdä asialle.” Sinin ryhmän ratkaisu ongelmaan on työelämän interventiot, eli pitkäaikainen ohjelma, jonka yritykset toteuttavat työntekijöille. Ohjelman ideana on, että työntekijät voivat kehittää omia taitojaan tiimin ja esihenkilön kanssa. Ohjelmassa työntekijä saa pohtia omia tavoitteitaan ja taitojaan työelämään liittyen.  

Miltä opiskelijoista tuntui tehdä monitieteistä yhteistyötä? “Se oli mielestäni yksi kurssin parhaista puolista! Oli todella mielenkiintoista keskustella moduulin aihealueista sekä kuulla eri tieteenalojen näkökulmista ja lähestymistavoista. Monitieteellinen yhteistyö oli hedelmällinen kokemus ja sitä olisi mukava päästä toteuttamaan toistekin”, kommentoi Petri. “Mielestäni työskentely oli todella antoisaa ja ylitti odotukset. Uskalsimme keskustella tosi avoimesti ryhmätyöhön liittyvistä seikoista. Oli hienoa, että kaikki antoivat omalta tieteenalalta näkökulmia, joista saimme yhdistettyä yhteisen kokonaisuuden”, toteaa Roosa.  

Kannustiko kurssi opiskelijoita oppimaan kestävyydestä lisää? “Tajusin kurssin myötä kuinka suppeaksi oma näkökulma kestävyyteen on vielä jäänyt. Kurssi todellakin innosti oppimaan lisää, ehkä jopa toisen tiedekunna kurssien kautta, joissa sivuttaisiin kestävyyttä”, toteaa Roosa. Siniä kiinnostaa oppia lisää oman alansa kestävyydestä: “Seuraavaksi haluaisin oppia lisää koodin kestävyydestä. Teknologia-alalla ei puhuta vielä paljoa kestävyydestä tai siitä, minkälainen koodi on kestävää. Meillä on niin paljon dataa, mutta hyödynnetäänkö sitä järkevästi, ja tarvitsemmeko me sitä oikeasti niin paljon?”  

Petrin mielestä jokaisen opiskelijan tulisi käydä Kestävyyskurssi omien opintojensa aikana: “Kestävän kehityksen näkökulma tulisi olla läsnä kaikilla työaloilla, jotta voisimme ajoissa vastata tulevaisuuden haasteisiin riittävällä tiedolla ja osaamisella. Tulevan opettajuuden kannalta kestävä kehitys on nostettu esiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja se tulisi huomioida osana kaikkien oppiaineiden opetusta. Kestävyyskurssi tarjosi mielenkiintoisia näkökulmia tämän toteuttamiseksi.” 

 

In English: 

The University of Helsinki multidisciplinary Sustainability Course was held for the third time in the spring of 2022. In May, we interviewed three students who participated in the Spring 2022 Sustainability Course, and heard their thoughts on the course. 

Roosa Vuorinen (in the heading photo on the right), a first-year student in geosciences, took part in the course, as it created a good continuation of her previous freshman year studies. Roosa studied the module A: Global environmental Commons in the Sustainability course. 

Sini Liu (in the heading photo on the left), a student of computer science, wanted to take the course to find out what we can do for sustainability as individuals in school, work and hobbies, and in different communities. Sini chose the thematic module B: Human well-being and capabilities to study in the course. “Everything starts with an individual. When we individuals can be better, we can also make better, more responsible decisions”, says Sini. 

Petri Seppä (in the small photo) is studying to be a class teacher. “Environmental issues have long been close to my heart, and I feel that education has a very important role to play in societal change. I wanted to develop my own understanding of the phenomena and challenges of sustainable development, and to get to know the subject from a scientific point of view. ” Petri also studied module A: Global environmental Commons. 

The project assignment made in multidisciplinary groups plays a major role in the sustainability course. As a solution to the sustainability challenge of their project work group, Roosa and Petri’s team came up with a ready-made lesson bank that would be as accessible as possible, research-based and freely available to all teachers. “While the need for sustainable development has been admirably highlighted in the foundations of the basic education curriculum, support and tools to implement it are scarce. Teachers who are familiar with the subject will certainly be able to incorporate a sustainable development perspective into their teaching, but we are in a situation where all teachers should do the same. So how can we support teachers? ” says Petri about his group’s project work. 

Sini’s group, on the other hand, approached the project work from a well-being point of view. “Mental health reasons are the biggest factor in disability retirement today. We wanted to know what work life can do about it.” Sini’s group’s solution to the problem is work life interventions, a long-term program that companies implement for their employees. The idea of the program is that employees can develop their own skills with the team and the supervisor. The program allows the employee to reflect on their own goals and skills related to working life. 

You can read more about Roosa and Petri’s and Sini’s project works below! 

How did the students feel about interdisciplinary collaboration? “It was one of the best parts of the course, I think! It was really interesting to discuss the topics of the module as well as to hear the perspectives and approaches of different disciplines. The interdisciplinary collaboration was a fruitful experience and it would be nice to have it implemented again”, commented Petri. “I think the group work was really rewarding and exceeded my expectations. We discussed issues related to the project assignment in a very open way. It was great that everyone gave perspectives from their own field of science, which we were then able to combine”, says Roosa. 

Did the course encourage the students to learn more about sustainability? “With the course, I realized how narrow my own perspective on sustainability still is. The course really inspired me to learn more, maybe even through courses from another faculty concerning sustainability”, says Roosa. Sini is interested in learning more about sustainability in her own field: “Next, I would like to learn more about the sustainability of different codes. There is not much talk yet in the field of technology about sustainability or what kind of code is sustainable. We have so much data, but is it being used wisely, and do we really need it that much? ” 

Petri believes that each student should take a Sustainability Course during their own studies: “The sustainability perspective should be present in all areas of work so that we can meet the challenges of the future in a timely manner with sufficient knowledge and skills. Sustainable development for future teaching is highlighted in the foundations of the basic education curriculum and should be taken into account as part of the teaching of all subjects. The sustainability course provided interesting perspectives to make this happen. ” 

Roosa and Petri’s project work:

Group A01: Biodiversiteettipankkiirit

Objective: Changing human behavior so that it does not cause biodiversity loss.

Short description: We need to educate people about biodiversity and it’s importance. Sustainable development as a whole is taken into account in the national curriculum, but support for biodiversity is absent. We want to provide easy-to-use materials and ready-made learning sessions for teachers to use.See the Canvas in Flinga.

Elevator pitch:

Sinis’ project work:

Group B06: Well-Beeings

Objective: Fostering a sense of belonging, connection with others and autonomy (deciding for oneself) at work.

Short description: Fostering autonomy, competence and community
at work (Deci&Ryan’s self determination theory):
● Different exercises and workshops depending on the company
● Example – Cisco: Team members share their future work related aspirations to a pair. They identify the skills that need up-/reskilling and which ones can be transferred. They go through each others’ LinkedIn and together tailor their profiles accordingly. Doing this, Cisco expands its talent pool, increases longevity in careers and supports mobility across the organization. The exercise gives autonomy to employees, builds their competence and fosters a sense of community. Also, team members help each other which has been shown to increase people’s happiness in life.

(click canvas to enlarge)

Elevator pitch: