Yhdenvertaisuustyöpajassa pohdittiin keinoja liikkumisen edistämiseksi

Helsingin ja Jyväskylän kaupunkien sekä tutkijoiden välinen yhteiskehittäminen liikkumismahdollisuuksien edistämiseksi on YLLI-hankkeessa tärkeässä roolissa. Yhtenä yhteistyön toimenpiteenä järjestimme keväällä Kontulan alueella työskenteleville henkilöille yhteisen yhdenvertaisuustyöpajan 26.4.2022. Vastaavankaltainen työpaja järjestettiin aiemmin myös Jyväskylän Huhtasuolla.

Kirjoittajat: Marisofia Nurmi (Helsingin yliopisto) ja Janne Pyykönen (Jyväskylän yliopisto) 

Työpajan kantavina teemoina olivat yhdenvertaisuuden, liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena oli:

  • edistää yhteistä ymmärrystä liikuntamahdollisuuksien saavutettavuudesta
  • jakaa tietoa ja kokemuksia alueella eri tehtävissä työskentelevien välillä
  • tunnistaa keinoja liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuden edistämiseksi.

Kutsuimme paikalle alueella toimivia, ja työssään alueen ihmisiä tapaavia työntekijöitä. Työpaja koostui alustuksesta sekä pienryhmäosuudesta. Osallistujien taustat vaihtelivat koulumaailman, nuorisotoimen, liikunnan, seurakunnan ja sosiaali- ja terveystoimen välillä, eikä yhteys oman työn ja liikkumisen edistämisen kannalta välttämättä ollut alkuun itsestään selvä. Ensimmäisenä rastina pohdittiinkin, mitä liikkuminen ja sen edistäminen oikeastaan tarkoittaa, verrattuna esimerkiksi perinteiseen liikuntavalistukseen. 

Liikkuminen voi olla eri lajien harrastamista, mutta se voi tarkoittaa myös mitä tahansa fyysistä aktiivisuutta, kuten ulkoilua, kotiaskareita, leikkimistä ja työntekoa

Ryhmäkeskusteluissa kävi ilmi, että työn ohessa tehtiin puolivahingossa asiakkaiden tai asukkaiden liikkumista edistäviä toimia. Käytännössä arkiaktiivisuutta edistettiin asiakaskohtaamisissa esimerkiksi  toiminnallisten tapaamisten kautta, tai rohkaisemalla asiakkaita pieniinkin arkiaskareisiin.  

Liikkumisen edistämisestä nousseita oivalluksia

  • Liikkumisen edistäminen palvelee eri toimijoiden intressejä, ja se voidaan valjastaa työkalumaisesti käyttöön myös muilla kuin liikunnan sektorilla. 
  • Liikuntatoimen ulkopuolella toimenpiteet liikkumisen edistämiseksi jäävät helposti yksittäisten työntekijöiden omien työskentelytapojen ja valintojen varaan. 
  • Moniammatillisella toiminnalla ja pienillä teoilla on suuri rooli arkiaktiivisuuden edistämisessä 

Liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisuuden lisääminen

Työpaja järjestettiin osana YLLI-projektin kaupunkiyhteistyön kokeiluja, ja sen yksi tavoite on tutkia työpajakonseptin toimivuutta liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Työpajassa esittelimme liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuden ulottuvuudet -jäsentelyn (ks. aiempi blogikirjoitus ja päivitetty versio kuviosta alla). Kuvion tehtävänä oli auttaa osallistujia jäsentämään erilaisia saavutettavuus- ja yhdenvertaisuusongelmia, sekä tunnistamaan arkisesta työstään ne osa-alueet, joilla itse pystyy vahvimmin liikkumismahdollisuuksia ja itse liikkumista edistämään.   

Tiedollinen saavutettavuus koettiin usein suurimmaksi liikkumisen esteeksi. Tämä koskee esimerkiksi tietoa liikkumismahdollisuuksista, kuin myös liikkumisen taloudellista saavutettavuutta parantavista eduista ja avustuksista. Oleellisen tiedon helppo saavutettavuus, helppokäyttöiset varausjärjestelmät ja erilaiset monikieliset markkinointikanavat ovat tiedollisen saavutettavuuden kannalta avainasemassa. Tiedollista saavutettavuutta heikentää myös ylenpalttinen informaation määrä, kuten turhan pitkät ohjelmanivaskat. Toisaalta myös paikallisten toimijoiden tulisi itse olla hyvin perillä toiminta-alueensa liikuntapalvelutarjonnasta ja tukimahdollisuuksista, jotta työntekijänä osaisi ohjata kaupunkilaisia liikkumismahdollisuuksien äärelle.  

Sosiaalinen saavutettavuus, ja erityisesti kulttuurieroihin liittyvät saavutettavuusaspektit herättivät paljon keskustelua. Kulttuurilliset erot voivat selittää esimerkiksi erilaisia tarpeita, rajoitteita ja toiveita liikuntapalveluja kohtaan. Esimerkkinä osallistujat mainitsivat erilliset uimahallivuorot naisille, sekä esitetyt toiveet paremmista koko perheen sisäliikuntamahdollisuuksista. Toisaalta sosiaalinen vuorovaikutus voi toimia usealle erittäin voimakkaana liikkumista tukevana ulottuvuutena. Muiden näkeminen ja yhdessä toimiminen voi olla itse liikkumista huomattavasti tärkeämpi osallistumisen syy. 

Aina liikkumisen esteet eivät ole selviä. Esimerkiksi Kontulassa on tehty kokeiluja, joissa on pyritty poistamaan mahdollisia osallistumisen taloudellisia ja sosiaalisia esteitä järjestämällä ruokatarjoilun ja lastenhoidon sisältävää kerhotoimintaa. Nämä kerhot ovat kuitenkin olleet huomattavalla vajaakäytöllä. Epäselväksi on jäänyt, mistä syistä tämä johtuu. 

Työpajan anti

 Työpajassa pohdittiin lisäksi, miten kukin voisi konkreettisesti omassa työssään, tai yhteistyöverkostojen avulla, edistää asukkaiden liikkumismahdollisuuksia. Erityisesti käytännön yhteistyö mahdollisuuksista tiedottamisessa ja yhteisessä toteuttamisessa nähtiin potentiaaliseksi käytännön toimenpiteeksi. Yhteistyön alkuja ideoitiin ja luotiin jo tapaamisessa, esimerkiksi yhteisen tiedottamisen tai vierailujen muodossa. Toivottavasti tämä yhteistyö myös jatkuu tulevaisuudessa. Myös työtehtävien toteuttaminen aiempaa aktiivisemmin esim. ulkoympäristössä tapahtuvien asiakastapaamisten avulla nähtiin mahdolliseksi. 

Yleisesti työpajan voidaan sanoa täyttäneen tavoitteensa. Se toi Kontulan alueella toimivia työntekijöitä saman pöydän ääreen sekä herätti ajatuksia ja ideoita liikkumisen edistämiseen osana arkityötä. Myös yhteistyön alkuja luotiin eri toimijoiden välille. Liikkumisen edistäminen myös liikuntapalvelujen ulkopuolella nähtiin tärkeäksi ja myös omaa toimintaa tukevaksi. YLLI-projekti haluaakin kiittää kaikkia osallistuneita erinomaisesta aktiivisuudesta ja tiedon vaihdosta työpajassa. Tästä on hyvä jatkaa kohti yhä yhdenvertaisempia liikkumismahdollisuuksia lähiöissä.