Monthly Archives: April 2018

Opiskelijoiden tietotyötaitoja voisi tukea vaikkapa näin

ARONI-hankkeemme oli esillä huhtikuussa ITK-konferenssissa, ja yksi osa esitystämme oli suositukset siitä, miten lukion opettaja (ja miksei yläkoulun opettajakin) voisi tukea opiskelijoiden / oppilaiden tietotyötaitojen kehittymistä erilaisissa sellaisissa tehtävissä, joissa opiskelijoiden / oppilaiden tehtävänä on käsitellä tietoa, esimerkiksi tuottaa uutta tietoa, tehdä haetuista tiedoista synteesiä tai kirjoittaa tiedon pohjalta jokin oma työ.

Esityksemme perustui Jannica Heinströmin (Åbo Akademi, Tampereen yliopisto) ja Eero Sormusen (Tampereen yliopisto) ajatuksiin ohjatun tutkimuksen mallin pohjalta (https://guidedinquirydesign.com/gid/) sekä meidän tutkimusryhmämme (Helsingin yliopisto) tutkimuksen pohjalta syntyneisiin ajatuksiin.

Miten voi tukea tietotyötaitoja oppimistehtävissä:

 1. Tehtävän tavoitteet on oltava selkeät ja niiden pitää olla opiskelijoilla saatavilla työskentely-ympäristössä.
 2. Opiskelijoiden aikaisempaa tietämystä ja informaalia osaamista pitää käyttää hyväksi, jo tehtävän valinnassa ja muotoilussa.
 3. Haasteellinen tehtävä on hyvä asia, sillä opiskelijan tai opiskelijaryhmän kiinnostuksensa mukaan valitsema / kehittämä motivoi ja innostaa opiskelijaa /opiskelijoita.
 4. MUTTA haasteellisuutta on tuettava tehtävässä rakenteellisesti: esimerkiksi Ohjatun tutkimuksen malli tai opettajan malli etenemisen vaiheista auttava näkemään tehtävän eri vaiheet. Nämä mallit on ensin esiteltävä opiskelijoille ja myöhemmin niiden on oltava saatavilla virtiaalisessa oppimisympäristössä.
 5. Opettajan on seurattava systemaattisesti ja sovitusti tehtävän etenemisen vaiheita, tukena esim. opiskelijoiden etukäteen tehdyt itsearvioinnit.
 6. Tuotosten jakaminen koko prosessin vaihessa koko opiskelijayhteisöön yleiseksi käytännöksi, ei riitä jakaminen vain opelle – se ei synnytä yhteisöllisen kehittämisen kulttuuria.
 7. Metakognitiivista tukea pitäisi sisällyttää tehtäviin: esim. käsitekarttoja, oman osaamisen pohdiskelua tai tavoitteiden ja tehdyn työn pohdiskelua.
 8. Opiskelijoille pitäisi opettaa myös ryöskentelytaitojen tietoista opiskelua: hyvän ryhmätyön piirteitä ja erilaiset roolit ryhmä työssä / miten projektityötä kannattaa tehdä jne.
 9. Opiskelijoille vastuu työskentelyprosessista, mutta tuettuna ja vaiheistettuna.
 10. Tehtävään on sisällytettävä reflektiota ja palautetta, mutta niin että on aikaa myös käyttää hyväksi palautetta. Työn jälkeen annettava palaute ei enää auta kehittämään työtä – eikä siitä ole tukea seuraavissakaan samanlaisissa tehtävissä.
 11. Palautteen antoon ja reflektioon on annettava selkeät ohjeet ja esim. konkreettiset kysymykset.  Löysimme riittävästi hyviä lähteitä…
 12. Myös työskentelyä on arvioitava ja siitä on esitettävä selkeät ja konkreettiset arviointikriteerit, jotka perustuvat tavoitteisiin.
 13. Arviointia pitäisi tehdä monella tavalla ja arviointia tekemässä voivat olla muut opiskelijat, vertaisryhmä tai opettaja.
 14. Opiskeluun pitäisi ottaa ammattimaiset käytännöt käyttöön, tai niitä simuloivat, esim. tutkimuksen tekeminen, videon tekeminen, haastattelut. Näitä käytäntöjä on tietysti myös opetettava.