Monthly Archives: June 2017

Tietotyötaitoja voisi opettaa enemmän ja systemaattisemmin

ARONI-hankkeessa tutkijoiden keskeinen kiinnostus on opiskelijoiden tietotyötaitojen kehittäminen ja kehittyminen. Näitä taitoja hehkutetaan kaikenlaisissa yhteyksissä, ja tietysti aiheesta, mutta tietotyötaitojen konkreettinen sisältö, niiden opettaminen ja arvioiminen ovat yhä vasta kehittymässä, niin opettajien kuin tutkijoiden näkökulmasta. On helppo sanoa, että esimerkiksi oppilaiden tiedonhakutaitoja opetetaan vaikkapa projektitehtävillä tai tiedonhakutehtävillä, mutta mitä todella opetetaan tai opitaan näissä tehtävissä on epäselvää. Tällaiset monimutkaiset taidot kehittyvät vasta usean tehtävän avulla, pitkäkestoisesti, erilaisten tehtävien ja oppiaineiden yhteydessä. Usein ajatellaan, että taidot saavat perustansa ala- ja yläkoulun opetuksessa eikä lukiolaisille enää tarvitse opettaa konkreettisia taitoja, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Tietotyötaitoja voisi opettaa enemmän ja systemaattisemmin, kaikilla kouluasteilla.

Pietikäinen, Kortelainen ja Siklander ovat tehneet tapaustutkimuksen suomalaisessa kontekstissa opettajien ja kirjastotyöntekijöiden yhteisopetuksesta. Niinkuin kirjoittajat toteavat, koulujen ja kirjaston yhteistyötä on toki ollut jo kauan, mutta syvällisempää opettajan ja kirjastotyöntekijän yhteistyötä opetuksessa ei juuri ole. Useissa maissa on vahva koulukirjastojen verkosto – kun julkinen kirjastolaitos ei ehkä ole samalla tasolla kuin Suomessa – ja silloin tietysti opettajan on helppo toimia yhdessä kirjastonhoitajan kanssa. Meillä organisaatioiden erillisyys, ja usein fyysinenkin etäisyys, vaatii erityisiä järjestelyjä yhteisopettamisen toteuttamiseksi, mutta se onnistuu, kun kirjoittajat artikkelissaan osoittavat.

ARONIn sisältöjäkin käsittelevä artikkeli on suoraan saatavissa: http://www.informationr.net/ir/22-2/paper755.html

Viitetiedot: Pietikäinen, V., Kortelainen, T. & Siklander, P. (2017). Public librarians as partners in problem-based learning in secondary schools: a case study in Finland. Information Research, 22(2), paper 755. Retrieved from http://InformationR.net/ir/22-2/paper755.html (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/6r2RAXf32)

Lukiolaisten nettilähteiden luotettavuuden arviointitaidoissa on vielä kehitettävää

Nettilähteiden luotettavuuden arvioimisen opettamiselle on lukioissa selvästi tarvetta. Näin kertoo TtM Elina Hämäläinen juuri valmistuneessa kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassaan “Lukiolaiset internetlähteiden luotettavuuden arvioijina”.

Tutkimus on osa ARONI-tutkimushanketta ja siihen osallistui 186 lukiolaista Kanta-Hämeestä. Lukiolaiset tekivät nettilukutaitoja mittaavan tehtävän, jonka yhtenä osana tuli etsiä kaksi nettilähdettä lasten rokottamisen tarpeellisuutta tarkastelevaa selvitystä varten. Lähteiden luotettavuutta opiskelijat arvioivat asteikolla luotettava – melko luotettava – epäluotettava ja lisäksi heidän tuli perustella tämä luotettavuusarviointi.

Lukiolaiset valitsivat pääosin suhteellisen luotettavia lähteitä. Mutta erityisen taitavia lähteiden luotettavuuden arvioijia ei tutkimuksessa löytynyt lainkaan ja heikkoja arvioijia  lukiolaisista oli lähes joka viides. Kriittisiä huomioita valitsemiensa lähteiden luotettavuudesta esitti kuitenkin yli 42 % lukiolaisista.

Pro gradu -tutkielma on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201706062683.