Tunne- ja turvataidot

Tunne- ja turvataidot tulevaisuuden opetushenkilöstön taitoina 3op

Monimuotokoulutus, joka sisältää lähipäivän Ohjelma 29.10.2014 (mahdollisuus osallistua myös AC -yhteydellä), verkko-opiskelun ja kehittämistehtävän. Koulutus on mahdollista suorittaa myös kokonaan verkossa.

Ilmoittautuminen

Koulutusosiossa

  • omaksutaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden käsitteet
  • tuetaan opettajia opettamaan ja keskustelemaan seksuaalisuudesta ja sukupuolten moninaisuudesta (pedagogiset ratkaisut)
  • hyödynnetään jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja ja työkaluja tunne- ja turvataitokasvatuksessa
  • luodaan tarvittaessa uusia menetelmiä koko opetustoimen henkilöstölle tunne- ja turvataitojen/omien ja toisten rajojen puheeksi ottamisen, opetuksen ja ohjauksen tueksi
  • jalkautetaan hyviä käytäntöjä

Koulutuksessa käsitellään ihmisenä kasvamisen taitoja sekä sukupuolen että seksuaalisuuden näkökulmasta. Koulutuksessa huomioidaan, miten monipuolisesti nuorten rajoista ja oikeuksista voidaan opetus- ja ohjaustilanteissa keskustella ja kuinka oppilaita voidaan osallistaa yhteisiin arvo- ja toimintaperiaatteisiin muun muassa  normikriittisen pedagogian keinoin. Lisäksi tarkastellaan, miten sukupuolten moninaisuus näkyy opetussuunnitelman arvopohjassa ja miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki sekä translainmuutokset vaikuttavat opettajan työhön. Koulutusosio tarjoaa mahdollisuuden oman itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseen.

Koulutuksen sisältöalueet

Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus koulujen turvallisuutta luomassa

  • KT Mervi Heikkinen tuo dialogissaan esille sukupuolitietoisen opetuksen ja ohjauksen merkityksen koulun turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Heikkisen luennossa ja siihen liittyvässä tehtävässä pyritään tunnistamaan, nimeämään ja etsimään toisintekemisen mahdollisuuksia koulun sukupuolistaville käytännöille ja rakenteille. Osiossa tutustutaan alan käsitteisiin ja pedagogisiin ratkaisuihin antaa tila tasapuolisesti jokaiselle oppijalle heidän yksilöllistä kasvua ja osallisuutta tukien.

Sukupuolten moninaisuus ja turvallisuus kouluissa

  • VTT, seksuaalineuvoja, Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen huomioi dialogissa sukupuoleen ja sen ilmaisuun liittyvät turvallisuuskysymykset. Karvisen luennoissa ja pohdintatehtävissä tarkastellaan sukupuoleen liittyviä normeja ja niiden vaikutusta koulujen turvallisuuteen. Osiossa tulee tutuksi normikriittinen
    pedagogia, translain muutokset sekä tasa-arvolaki- ja yhdenvertaisuuslaki, joka suojaa syrjinnältä ja asettaa velvollisuuksia tasa-arvon edistämiseksi vähemmistönäkökulmasta.

Seksuaalinen turvallisuus koulun arjessa

  • Mitä tarkoittavat seksuaalisuus ja seksuaalinen turvallisuus, kun ne asetetaan koulun arkeen? Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS) Susanna Ruuhilahti tarkastelee seksuaaliseen turvallisuuteen liittyviä normatiivisia oletuksia ja moninaisia totuuksia dialogisesti. Samalla harjaannutetaan kykyä asettua pohtimaan arjen tilanteita, kokemuksia myös oppilaiden näkökulmista. Seksuaalista turvallisuutta ja seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamista tarkastellaan hyödyntäen mm. käsitteitä mentalisaatio, empatia ja reflektiivisyys.

Koulutuspäivän vetäjä, verkkoympäristöstä vastaava, koulutusosion yhdyshenkilö: Tiina Savola, VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja, suunnittelija, ammatillinen opettaja, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, tiina.savola(at)helsinki.fi