Turvallisuustaidot

Turvallisuustaidot tulevaisuuden opetushenkilöstön taitoina 3 op

Monimuotokoulutus, joka sisältää lähipäivän Ohjelma 3.12.2014 (mahdollisuus osallistua myös AC -yhteydellä), verkko-opiskelun ja kehittämistehtävän. Koulutus on mahdollista suorittaa myös kokonaan verkossa.

Ilmoittautuminen

Koulutusohjelmassa

  • opitaan lähestymään käytännönläheisesti turvallisuutta käsitteenä sekä turvallisuuden yleistä merkitystä organisaatioille ja yksilöille
  • sisäistetään väkivallan ennaltaehkäisyn merkitys ja turvallisuuskulttuurin lakisääteiset perusteet
  • edistetään tietoisuutta oikeuksista turvalliseen oppimiseen/arkipäivään
  • tuetaan koko opetustoimen henkilöstöä keskustelemaan koulun turvallisuudesta työyhteisössään sekä oppilaidensa kanssa
  • opitaan huolehtimaan aktiivisesti oman koulun turvallisuusympäristöstä

Koulutuksessa vastataan koulun arjen turvallisuushaasteeseen. Koulutuksessa keskustellaan peruskoulujen turvallisuuskulttuurista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä opetushenkilöstön juridisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Koulutuksessa keskitytään riskien arviointiin ja hallintaan sekä työrauhan säilyttämiseen kouluyhteisössä päämääränä turvallinen koulu. Oppilaitosten henkilöstön turvallisuuteen liittyvät tiedot, taidot ja asenteet sekä turvallisuusosaamisen kehittäminen ovat oppilaitosturvallisuuteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin vahvistamista edistää turvallisuustietoinen ja -taitoinen henkilöstö, joka toimii turvallisuutta edistävästi, jolla on kyky tunnistaa ja ehkäistä turvallisuutta heikentäviä tekijöitä sekä taito toimia erityistilanteissa.

Koulutuksen sisältöalueet

Koulujen turvallisuuskulttuuri – riskien arviointi ja hallinta kouluyhteisössä

  • Matti Waitinen, FT on alun perin helsinkiläinen yleissivistävän koulun opettaja ja rehtori. Vuodesta 1999 lähtien hän on työskennellyt Helsingin pelastuslaitoksen palveluksessa ja vuodesta 2001 lähtien rehtorina Helsingin Pelastuskoulussa. Hän on väitellyt aiheesta Turvallinen koulu? Helsinkiläisten peruskoulujen turvallisuuskulttuurista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Koulutuksessa Waitinen tekee turvallisuustilanteet näkyväksi mm. kouluttamalla vihreän ristin -menetelmän käyttöön ja osallistamalla opetushenkilöstön turvallisuuskävelylle. Lisäksi opetushenkilöstö saa tietoutta juridisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan koulun turvallisuutta kokesvissa tilanteissa, kuten väkivaltatilanteet.

Miten turvattomuutta tuotetaan ja ylläpidetään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa koulussa – työrauhan säilyttäminen

  • Eija Alaraasakka, KM, tohtorikoulutettava tarkastelee väitöskirjassaan alakoulun oppilaiden väkivaltaan/kiusaamiseen liittyviä turvattomuuden kokemuksia ja sitä, miten turvattomuutta tuotetaan ja ylläpidetään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa koulussa. Tutkimuksessa erääksi merkitykselliseksi kysymykseksi nousi turvattomuuden suhde käyttäytymisen eettiseen normistoon, mikä haastoi tulkintoihin vuorovaikutustilanteissa määrittyvästä eettisen toimijuuden rajallisuudesta ja ehdollisuudesta koulussa. Tutkimus haastaa tarkastelemaan sitä, millaista kasvatuksen tulisi olla, jotta sillä tuettaisiin lapsen eettiseksi, tasapainoiseksi ja itsestä ja toisista (aidosti) välittäväksi itseksi kasvua, sekä lisättäisiin lasten koettua turvallisuutta koulussa. Alaraasakka on työskennellyt moninaisissa kasvatusalan hallinnollisissa, suunnitteluun ja tutkimukseen liittyvissä, tehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Oulun yliopistossa Nais- ja sukupuolentutkimuksen oppiaineessa Alaraasakka työskenteli mm. EU Daphne -rahoitteisessa projektissa (AWARE II), jossa tavoitteena oli lisätä opettajaksi opiskelevien ja opettajien tietoisuutta sukupuolistuneesta ja seksualisoituneesta väkivallasta koulussa sekä kehittää väkivallatonta pedagogiikkaa. Alaraasakka on ollut Oulun yliopiston Nais- ja sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmän jäsen vuodesta 2004 lähtien.

Koulutuspäivän vetäjä, verkkoympäristöstä vastaava, koulutusosion yhdyshenkilö: Tiina Savola, VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja, suunnittelija, ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, tiina.savola(at)helsinki.fi