Tieto on aina hyväksi

collage6

Hyvä käytäntö: Hyvät kirjat, tutkimukset, verkkokeskustelut, videot ja muu materiaali:

Fredi, pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet. [viitattu 18.11.2014] (vaatii sisäänkirjautumiseen tunnukset)

Friidu, tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet. [viitattu 18.11.2014] (pdf)

Heikkinen, M. Tutkimusartikkeleita

Hirvihuhta, H. 2006. Coaching – valmenna ja sparraa menestykseen. Helsinki: Tammi.

Hämäläinen, J. 1999. Johdatus sosiaalipedagogiikkaan. Kuopio : Kuopion yliopiston painatuskeskus.

Ihmisoikeudet. [viitattu 18.11.2014]

Ihmisoikeudet, YK-liitto

Ihmisoikeudet.net, seksuaalioikeudet

Ihmisterveysoppi. (viitattu 23.1.2015).

Kuka ei kuulu joukkoon? lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa, Sisäministeriön julkaisu 36/2010.

Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Muutoksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Kurki, L. Nivala, E. & Sipilä-Lähdekorpi, P. 2006. Sosiaalipedagoginen sosiaalityö koulussa. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.

Laine, K. 2005. Minä, me ja muut sosiaalisissa verkostoissa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Lindqvist, M. 1992. Auttajan varjo. Keuruu: Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset.

Marrengula, M.L. 2010. [verkkodokumentti]. Addressing Socio-cultural Animation as Community Based Social Work with Street Children in Maputo, Mozambique. [viitattu 20.12.2010]. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalityön tutkimuksen laitos.

Mielihyvää kohdusta hautaan.Valomerkki.fi -artikkeli. (viitattu 1.11.2015).

Nuorten linkki. Puhetta seksistä ja seksuaalikasvatuksesta.

Poikela, E. & Poikela, S. 2005. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma. Teoksessa Poikela, E. & Poikela, S. 2005. PBL – Ongelmista oppimisen iloa. Tampere: Vammalan kirjapaino Oy. 27- 49.

Poikela, E. & Poikela, S. 2010. Ongelmaperustainen pedagogiikka eilen, tänään ja huomenna. (viitattu 31.1.2015).

Right to choose. Loppu seksuaaliselle häirinnälle ja väkivallalle. [viitattu 18.11.2010].

Seksuaalinen häirintä. Eduskuntakeskustelua. [viitattu 18.11.2010].

Suomen perustuslaki. [viitattu 18.11.2014].

Tasa-arvo. Tasa-arvolaki. [viitattu 18.11.2014].

Tasa-arvo.fi (viitattu 1.11.2015)

TASUKO – tasa-arvo ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa

THL: Nuoret ja seksuaalisuus. 20.11.2014. (viitattu 23.1.2015).

THL: Kouluterveyskysely (viitattu 1.11.2015)

THL: Turvataitokasvatus (viitattu 1.11.2015)

Turvataitoja lapsille (viitattu 1.11.2015)

Valtanen, J. 2005. Ongelma ongelmaperustaisessa oppimisessa. Teoksessa Poikela, E. & Poikela, S. (toim.) PBL – Ongelmista oppimisen iloa. Tampere: Vammalan kirjapaino Oy. 211-239.

Vesterinen, E., Tenhunen-Ruotsalainen L. & Huhtala 1. 2014. Kun koulu loppuu. Helsinki: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Kun koulu loppuu.  [viitattu 18.11.2010].

Vilen, M., Leppämäki, P. & Ekström, L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.

Väestöliitto: Monikulttuurisuus ja seksuaalikasvatus. (viitattu 23.1.2015)

Väestöliitto: Tasa- arvoa ja seksuaaliterveystietoa. Koulutusdiat.

Väestöliiton kirjauutuudet

Seksuaali- ja lisääntymisterveys:

 

 

Recent Posts

Tervetuloa Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeen sivuille

Koulutushankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä luomaan tietoyhteiskunnassa toimiva hyvinvoiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön valmiuksia luoda koulun ilmapiiriä sellaiseksi, jossa oppilaat ja koulun henkilöstö viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Hankkeen koulutuksissa mm. edistetään opetushenkilöstön valmiuksia kohdata konfliktitilanteita koulussa sekä miten kasvattaa oppilaita vastuullisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Yhdenvertainen ja toisia kunnioittava ilmapiiri edistää myös opetushenkilöstön työviihtyvyyttä sekä osaltaan vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisesti jopa pidentää työuria.