Tieto tuo turvaa

collage7Hyvä käytäntö: Turvallisuustaitoihin kuuluu olennaisesti hyvä, ajantasainen tieto – ja sitähän on tarjolla paljon ja monipuolisesti. Tässä esimerkkejä:

 

Edu.fi, Turvallinen koulu

Goldstein, A.,P., Glick, B. Gibbs, J. C. 1990. (suom. 2011) Aggression Replacement     Training. Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille.

Hulac, D., Terrel,J., Vining,O. & Bernstein, J. 2011. Behavioral Interventions in Schools. Response-to-Intervention Guidebook. NY: Routledge

Hurme, K. & Kyllönen, T. 2014. Turvassa! Vahvista lapsen turvallisuuden tunnetta ja varaudu vaaratilanteisiin. Juva: PS- Kustannus

Hämäläinen P. 2011. Kouluturvallisuuden portaat. Laurea ammattikorkeakoulu, 2011.

Keltikangas- Järvinen, L. 2010. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. Juva: WSOY

Kouluturvallisuus huolettaa opettajia, MTV 2.10.2008.

Liikenneturva

Lähihoitajien turvallisuus ja ensiaputaidot sekä aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen -opintokokonaisuuteen kuuluva oheismateriaali:

Tapaturmien ehkäisy ja pelastussuunnitelma

Paikallinen turvallisuussuunnittelu

Paasonen J. (toim), 2013. Yleisötilaisuuksien turvallisuus.

Omin jaloin kouluun, Kangasalan koulumatkatutkimus

OPH: Kouluturvallisuus

OPH: Rakenteellinen turvallisuus oppilaitoksen arjessa, Opetustoimen turvallisuusopas

OPTL. Rikollisuustilanne 2012. Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 264, Helsinki

Raahen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Salmivalli, C. 2008. Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Juva: PS-Kustannus

Soisalo, R. 2011. Väkivallan preventio sosiaali- ja terveysalalla. Suomen psykologinen instituuttiyhdistys ry, Latvia

Storr, A. 1973. Ihmisen aggressiot. Porvoo: WSOY

Sundell, L. 2014. Työkaverina pelko. Väkivaltariskien ennakointi ja hallinta. Juva: PS-Kustannus

THL: Tapaturmien ehkäisyn toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Turvallinen koulupäivä – yhteinen asia, tietoa vanhemmille. Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Osa Opetushallituksen ja sisäasiainministeriön poliisiosaston vuosittain toteutettavaa Koulurauha-ohjelmaa.

Ubiikki.fi, Työnäytteet, Vihreä risti

 

Recent Posts

Tervetuloa Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeen sivuille

Koulutushankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä luomaan tietoyhteiskunnassa toimiva hyvinvoiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön valmiuksia luoda koulun ilmapiiriä sellaiseksi, jossa oppilaat ja koulun henkilöstö viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Hankkeen koulutuksissa mm. edistetään opetushenkilöstön valmiuksia kohdata konfliktitilanteita koulussa sekä miten kasvattaa oppilaita vastuullisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Yhdenvertainen ja toisia kunnioittava ilmapiiri edistää myös opetushenkilöstön työviihtyvyyttä sekä osaltaan vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisesti jopa pidentää työuria.