Pilotti käynnistää hyvinvoinnin tutkimukset Hyytiälän uudisrakennuksissa

Metsäopiskelijat, tutkimusassistentit ja muut Hyytiälässä työskentelevät kontrolliryhmäläiset on voinut tänä kesänä bongata rengastettuina, älysormukset sormissaan Hyytiälässä. Käynnissä oleva Healing interiors -pilottikoe testaa psykofysiologisen hyvinvoinnin mittaroinnissa käytettävien puettavien teknologioiden eli älysormusten toimivuutta ja tuottaa pohjatietoa metsäopiskelijoiden koetusta hyvinvoinnista rakennetussa ympäristössä.

Nyt kerättyä dataa ja kokemuksia hyödynnetään suunniteltaessa pitkäaikaisempia tutkimuksia asuinympäristön ja puunkäytön vaikutuksista ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Puurakennusten terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat olleet kiinnostuksen kohteena jo jonkin aikaa, mutta pitkäaikaisesta tutkimustiedosta on maailmalla vielä pulaa. Hyytiälään valmistuneet uudet Living Lab -tilat tarjoavatkin erinomaiset puitteet pitkäaikaiseen seurantatutkimukseen modernien puurakennusten käyttäjäkokemuksista, sekä vaikutuksista koettuun ja mitattavaan hyvinvointiin.

Kesällä käynnistyneissä pilottikokeissa keskitytään ihmisen ja materiaalien vuorovaikutuksiin. Opiskelijat ovat majoittuneet kesän kenttäkurssien aikana sekä vanhassa hirsirakennuksessa Impivaarassa, että betonisissa majoitustiloissa. Lisäksi heidän hyvinvointiaan on seurattu palattaessa Hyytiälästä takaisin urbaaniarkeen. Pilotin aikana opiskelijat ovat käyttäneet kahdenlaisia älysormuksia: sydämen sykkeen mittaamiseen perustavaa Ouran sormusta ja ihon sähkönjohtokykyyn liittyvää Nuanicin sormusta. Kyselylomakkein ja haastattelujen avulla on kerätty tietoa osallistujien asuinkokemuksista, viihtymisestä ja muista tekijöistä, jotka tukevat oppimista ja palautumista kenttäkurssien aikana.

Hyytiälässä on käynnistynyt pilottitutkimus, jossa kartoitetaan majoitusrakennusten käyttäjäkokemuksia. Metsäopiskelijat Jonas Lindfors (vas.), Nea Stenroos (kesk.) ja Salla Tiitinen (oik.) sovittamassa pilotissa käytettäviä älysormuksia.

Alustavat tulokset koetun hyvinvoinnin kyselytutkimuksista antavat viitteitä siihen, mitä osattiin odottaakin: puinen majoitustila koettiin hyvinvointia tukevaksi ja miellyttäväksi. Tietenkään sosiaalista ulottuvuutta, erityisesti Hyytiälän yhteisöllisyyttä, ja muuta eroa normaalista arkielämästä tai kenttäkurssien toiminnasta ei voi täysin irrottaa tuloksista, koska ihminen on monimutkainen kokonaisuus ja kenttäkurssi olosuhteiltaan arjesta poikkeava. Kiinnostavaa on kuitenkin tutkia, löytyykö sormusten avulla kerätystä psykofysiologisesta datasta muutoksia mitatuissa muuttujissa, (esim. kuormittavuus, unenlaatu ja palautuminen) ja miten ne mahdollisesti liittyvät muutoksiin asuinpaikassa ja majoitustyypissä sekä tutkittavien henkilökohtaisiin kokemuksiin.

Pilottikoetta on suunniteltu jatkettavan syksyllä kattamaan Hyytiälän uudet majoitusrakennukset. Syksyllä rekrytoitava uusi metsäopiskelijoista koostuva koehenkilöryhmä tulee asumaan sekä Impivaarassa että uudisrakennuksen majoitushuoneissa.  Pilottitutkimuksissa kerättävä data mahdollistaa siten vertailun erityyppisten majoitusrakennusten käyttäjäkokemuksista. Lisäksi pilottitutkimuksesta kertyvää kokemusta pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa, kun suunnitellaan uuteen Living lab -ympäristöön toteutettavia tutkimusprojekteja.

Kirjoittajat: puumateriaalitieteen apulaisprofessori Tuula Jyske, tutkimusavustaja Emilia Rosenborg ja tutkijatohtori Jaakko Jussila.

Lisätietoja: Tuula Jyske (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)