Opintojakson tehtävät

Ennakko tehtävä

Perehdy opintojakson kehittämisen taustalla olevaan motiiviin, pohdintoihin kestävästä elämäntavasta sekä pedagogiseen taustaan. Kirjaa ylös muutamilla lauseilla, mitä ajatuksia nämä herättävät ja mitä odotuksia näiden perusteella herää opintojaksosta.

1. Olenko uhka vai mahdollisuus

Tee Sitran elämäntapatesti ja pohdi oman elämäntapasi ympäristöystävällisyyttä. Tee tämän jälkeen kiertotaloustesti ja selvitä, millaisilla toimilla voisit olla pelastamassa maapalloa. Tutustu myös Sitran sivuun 100 fiksua arjen tekoa ja valitse muutama, jolla voisit tehdä elämäntavastasi vielä kestävämmän.

2. Kiertotalouden kiinnostavimmat

Sitra julkaisee Kiertotalouden kiinnostavimmatlistaa, jolla esitellään mielenkiintoisia, kiertotaloutta toteuttavia yrityksiä. Valitse yksi listan yrityksistä ja tunnista yrityksen toiminnasta, mitä kiertotalouden periaatetta se hyödyntää ja miten?

3. Opetussuunnitelma-analyysi

Perehdy sivustolle laaditun koosteen avulla, miten kiertotalous esiintyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Pohdi erityisesti opetuskokeiluun valitun luokka-asteen tavoite- ja sisältökuvauksien sekä laaja-alaisen osaamistavoitteiden sisältöä suhteessa kiertotalouden sisältöön. Kirjaa ylös muutamia konkreettisia esimerkkejä, joilla voisit lähestyä kiertotaloutta POPS:n vaatimassa hengessä.

4. Kiertotalous maker-kulttuurissa ja innovaatioprosessissa

Pohdi oheisen koosteen avulla, miten kiertotalous näkyy maker-kulttuurissa? Mitä yhtymäkohtia näillä on? Entä miltä nämä ovat mahdollisesti ristiriidassa toistensa kanssa? Miten kiertotalousajattelu voidaan ottaa huomioon innovaatioprosessin eri vaiheissa? Entä minkä tyyppisiä työvaiheita eri vaiheissa voitaisiin käyttää?

5. Oppilaiden käsityksiä keksimisestä

Katso keksiminen-välilehdeltä video, johon on haastateltu oppilaiden käsityksiä ja ajatuksia keksimiseen liittyen. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Mitä kaikkea oppilaat pitävät keksintönä? Mitä ominaisuuksia oppilaat liittävät keksimiseen? Millainen minä-pystyvyys oppilailla on mielestäsi keksimiseen? Onko pystyvyys ristiriidassa oppilaiden esittämien osaamisvaatimusten kanssa?

6. Oppimispäiväkirja

Kirjoita opetuskokeilun aikana jokaisen opetuskerran jälkeen lyhyt, korkeintaan sivun mittainen reflektio, jossa pohdit esimerkiksi, miten opetuskerta sujui, toteutuiko asetetut tavoitteet ja tuleeko huomioida jotain seuraavaa opetuskertaa varten.

7. Esitelmä

Opiskelijoiden tulee varautua esittelemään opetusjakso. Esityksessä halutaan kuulla, minkälainen opetuskokeilu on suunniteltu ja miten se toteutui. Mitä haasteita ja onnistumisia opetuskokeilussa kohdattiin? Minkälaisia artefakteja oppilaat tuottivat keksinnöiksi?

8. Reflektoiva essee

Kurssin arvioitava suoritus on reflektoiva essee. Voit lähestyä reflektiota esimerkiksi seuraavien näkökulmien kautta.

 • Pohdi kiertotaloutta ja omaa suhtautumistasi siihen.
 • Mitä ajattelet keksintöpedagogiikasta?
 • Kuvaa opetuskokeilu ja sen suunnitteluprosessi.
 • Oliko toiminta suunnittelun mukaista vai muuttuiko se opetuskokeilun aikana.
 • Mistä syistä johtuen suunnitelmaa joutui tarvittaessa muuttamaan?
 • Missä määrin oppilaat toimivat kiertotalousajattelun mukaisesti?
 • Pohdi synnyttikö toiminta heissä kiertotalousajattelua.
 • Pyri antamaan jokin konkreettinen esimerkki.
 • Miten oppilaat osallistuivat keksintöprosessiin?
 • Mieti vielä lopuksi miten opetusjaksoa voisi kehittää.
  Esseelle sopiva pituus on noin 5 sivua. Oppimispäiväkirjan lisäksi reflektion tukena voit käyttää sivuilta löytyviä tekstejä ja lisälukemistoa.