Edunvalvonta

Väitöskirjatutkijoiden edunvalvonnasta

Langnetin väitöskirjatutkijoiden (aik. tutkijaopiskelijoiden) edunvalvonnasta käytiin paikoin vilkastakin keskustelua lukuvuoden 2007–2008 aikana. Keskustelun tuloksena syntyi mm. tämä sivusto, jonne koottiin hyödyllistä tietoa sekä muutamia relevantteja linkkejä helpottamaan väitöskirjatutkijoiden arjessa kohtaamia edunvalvontaan ja toimeentuloon liittyviä haasteita. Sivuston ovat koonneet väitöskirjatutkijoiden edustajat.

***

Tieteen tekijöiden työttömyysturvasta – uudet ohjeet työvoimaministeriöltä

Tähän saakka tieteen ja taiteen harjoittajat ovat usein olleet väliinputoajia työttömyysturvan suhteen. Esimerkiksi apurahalla työskennelleet väitöskirjan tekijät eivät ole välttämättä saaneet työttömyyspäivärahaa, koska heidän on tulkittu työllistyvän omassa työssään. Työvoimaministeriö on kuitenkin hiljattain antanut vanhasta laista uudet soveltamisohjeet. Uudet soveltamisohjeet helpottavat myös Langnetin tutkijaopiskelijaa työttömyysturva-asioissa. Seuraavassa lyhyt katsaus olennaisiin muutoksiin; tiedot perustuvat pääosin työvoimaministeriön tiedonantoon sekä Jouni Rostilan (TaY, Langnet II-kauden tutkijaopiskelija) aiheesta pitämään esitelmään Kielitieteen päivillä 2008.

Työttömyyden alkamisen ilmoittamisessa uskotaan hakijan omaa ilmoitusta eikä esimerkiksi työhuoneesta tarvitse enää luopua merkkinä työttömyyden alkamisesta. Apurahakauden päättyminen tulkitaan työttömyyden alkamiseksi; vastaavasti esim. väitöskirjan jättäminen esitarkastukseen rinnastetaan työllisyyden päättymiseen. Apurahojen haku rinnastuu työnhakuun; sitä ei enää katsota tutkimustoiminnaksi. Ennen työnhakijaksi ilmoittautumista valmistuneiden töiden julkaisu ei estä työttömyysturvan saamista. Lisäksi tutkijakoulutusvirat rinnastuvat muuhun määräaikaiseen työhön.

Katso myös juttu aiheesta Acatiimin numerossa 4/08.

***

Muutosturva

Irtisanottu tai määräaikaisissa työsuhteissa ollut työntekijä on oikeutettu ns. muutosturvaan, jolla tuetaan työnhakijaa mahdollisimman nopeaan työllistymiseen. Muutosturvan edut koskevat mm. määräaikaisia työntekijöitä, jotka ovat olleet työsuhteessa samaan työnantajaan vähintään 36 kk viimeisten 42 kk aikana, eli suurta osaa Langnetin opm-rahoitteisia tutkijaopiskelijoita. Etuihin kuuluu mm. oikeus henkilökohtaiseen työllistymisohjelmaan, työllistymisohjelmaan liittyvä työttömyysturvan korotus sekä työvoimatoimiston tehostetut palvelut. Jos tulee irtisanotuksi, on irtisanomisaikana lisäksi mahdollista saada palkallista työllistymisvapaata. Tarkempia tietoja löytyy työvoimaministeriön verkkosivuilta.

***

Ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta

Mikäli tutkijaopiskelija haluaa saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, kannattaa ennen nykyisen rahoituksen päättymistä tarkistaa, millaisia minimivaatimuksia ammattiliitoilla on ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksusta. Yleisen käytännön mukaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan, kun hakija on ollut työttömyyskassan jäsenenä 10 kuukautta ja on lisäksi ollut työssä vähintään 43 viikkoa viimeisten 24 kuukauden aikana, eli on täyttänyt ns. työssäoloehdon (linkki Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n sivuille). Huomaa, että työssäoloehto ei täyty, jos on pitkällä sairauslomalla tai esim. perhevapaalla; nämä voidaan kuitenkin ottaa huomioon pidentämällä 24 kk tarkastelukautta. Lisätietoa löytyy myös Tieteentekijöiden liitosta. Kannattaa lisäksi varmistaa, myönnetäänkö ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saajille asumistukea.

***

Työmatkat, joista ei makseta päivärahaa

Vaikka vuoden 2007 veroilmoitukset onkin jo jätetty, on hyvä muistaa, mitä kustannuksia voi huomioida verovähennyksissä. Esimerkiksi, mikäli työmatkoista ei ole maksettu päivärahaa, kannattaa yrittää vähentää nämä elantokustannukset verotuksessa toteutuneina tulonhankkimiskuluina. Lisäohjeistusta löytyy mm. Acatiimin veroliitteestä, kohdasta “Työmatkat ilman päivärahaa”.

***