Hae Langnetin koordinaattoriksi (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.8.2024 alkaen)

Langnet on kaikki Suomen yliopistojen kielialan yksiköt kattava tohtorikoulutusverkosto. Se on tutkijayhteisö, johon kuuluu väitöskirjatutkijoiden lisäksi myös ohjaajia ja muita tutkijoita ja joka tavoittaa suurimman osan Suomen kielentutkijoista. Langnetin tavoitteena on ylläpitää kieliaineiden yhteistyötä yliopistojen kesken ja toimia kanavana myös kansainväliselle verkostoitumiselle. Langnet järjestää kesä- ja joulukouluja, vuosittaista ryhmämentorointiohjelmaa sekä tiedottaa alan tapahtumista. Lisäksi Langnetin piirissä toimii useita aktiivisia väitöskirjatutkijoiden vetämiä teemaryhmiä.

Langnet on osa Suomen kielitieteellistä yhdistystä, joka toimii koordinaattorin työnantajana. Langnetin koordinointi sijoittuu vuosina 2024–2027 Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan kielten yksikköön. 

Suomen kielitieteellinen yhdistys hakee koordinaattoria Langnet-tohtorikoulutusverkostolle osa-aikaiseen työsuhteeseen (15 h/vko) 1.8.2024 alkaen. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja tehtävästä maksettava bruttopalkka on 1500 €/kk. Työn suorituspaikka on Tampereen yliopisto, mutta työtä voi tehdä etänä sopimuksen mukaan. Työ sisältää jonkin verran matkustamista.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu:

 • koordinoida verkoston toimintaa johtajan sekä johtoryhmän ohjeiden mukaan;
 • toimia johtoryhmän kokousten (n. 5 kokousta/vuosi) valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä;
 • valmistella vuosittain johtoryhmälle ja yleiskokoukselle verkoston toimintasuunnitelma ja budjettisuunnitelma yhdessä johtajan kanssa;
 • valmistella vuosittain johtoryhmälle ja yleiskokoukselle verkoston toimintakertomus ja talouden toteuma yhdessä johtajan kanssa;
 • huolehtia muista johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta yhdessä johtajan kanssa;
 • vastata verkoston rahoitushauista (noin 3–4 rahoitushakemusta/vuosi) sekä verkostolle osoitettujen määrärahojen käyttämisestä johtoryhmän päättämien suuntaviivojen mukaisesti yhdessä johtajan kanssa;
 • vastata verkoston rahoitukseen liittyvästä raportoinnista yhdessä johtajan kanssa;
 • huolehtia toimintasuunnitelman toteuttamisesta;
 • huolehtia verkoston sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä;
 • suunnitella ja kehittää verkoston toimintamuotoja;
 • tarvittaessa opastaa väitöskirjatutkijoita ja ohjaajia;
 • hoitaa muut johtoryhmän erikseen määrittelemät tehtävät.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kykyä hoitaa tehtävää hyvällä suullisella ja kirjallisella suomen ja englannin kielellä. Kielentutkimuksen toh-torin tutkinto tai kokemus kielentutkimuksen jatkokoulutuksesta  katsotaan eduksi. 

Hakijoita arvioitaessa muiksi ansioiksi lasketaan:

 • Langnetin toiminnan tuntemus
 • kokemus (tutkimus)rahoituksen hakemisesta
 • kokemus tieteellisten tapahtumien järjestämisestä (esim. seminaarit)
 • aiempi kokemus vastaavista järjestö- ja hallinnollisista tehtävistä
 • tieto- ja viestintätekniikan taidot (WordPress, Office-ohjelmistot, sähköpostilistojen ylläpito)
 • vuorovaikutustaidot ja kyky verkostoitua niin Suomessa kuin kansainvälisesti

Hakemukset tulee lähettää Langnetin johtajalle Maija Hirvoselle (maija.hirvonen@tuni.fi) sekä koordinaattorille Lotta Aarikalle (lotta.aarikka@abo.fi) sähköpostitse viimeistään perjantaina 10.5.2024 klo 23.59 (Suomen aikaa).

Hakemussähköpostiin pyydetään liittämään seuraavat dokumentit:

 1. Enintään yhden sivun mittainen vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi hakijan motivaatio ja edellytykset sekä ansiot suhteessa tehtävään. Kerro hakemuksessa myös, voitko aloittaa tehtävässä 1.8.2024.
 2. Enintään kahden sivun mittainen selvitys hakijan näkemyksestä Langnetin roolista kielentutkimuksen tohtorinkoulutuksessa Suomessa, koordinaattorin työn keskeisimmistä haasteista sekä siitä, miten hakija aikoo kehittää Langnetin toimintaa koordinaattorina.
 3. Ansioluettelo, joka tuo esille täytettävän tehtävän kannalta keskeisimmät ansiot.

Haastattelut järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 8.30–12 ja valinta tehdään kesäkuun alussa.

Lisätietoja antavat Langnetin johtaja, tenure track -professori Maija Hirvonen (maija.hirvonen@tuni.fi, 050 318 2503) sekä Langnetin koordinaattori Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi, 050 326 0078).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *