Ryhmien tiedot / Group details

tietoja päivitetty / last update 23.9.2022

Syksyllä 2016 Langnetissa alkoivat toimia uudet teema- ja resurssiryhmät. Tältä sivulta löytyvät ryhmien ja niiden vetäjätiimien tiedot. Vinkkejä ryhmien toimintaan löytyy tästä. Ohjeet ryhmiin liittymisestä tässä.

Diskurssi / Discourse 

Fonetiikka / Phonetics

Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit / Historical Linguistics, Languages, Texts and Documents 

Kielentutkimuksen metateoria (historia, filosofia, metodologia ym.) / Metatheory of Linguistics (history, philosophy, methodology etc.)

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa / Language in a Changing Society

Kielioppi, semantiikka ja typologia / Grammar, Semantics and Typology

Kielten oppiminen ja opetus / Language Learning and Teaching

Kirjallisuus ja kieli / Literature and Language

Kirjoitusjärjestelmät / Writing Systems 

Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät / Corpus Linguistics and Statistical Methods

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä / Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication

Monikielisyys ja kielikontaktit / Multilingualism and Language Contacts

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa / Multimodality and Talk in (Inter)action

Nimistöntutkimus / Onomastics

Puhutun kielen tutkimus / Spoken Language Studies

Hyvä väitöskirjatutkija! Nykymuotoisen Langnetin teema- ja resurssiryhmätoimintaa vetävät väitöskirjatutkijat. Sinä itse olet siis se toimintaa järjestävä taho. Ole siis aktiivinen ja toimi sinua kiinnostavassa ryhmässä.
Hyvä postdoc tai ohjaaja! Osaamisellesi on käyttöä Langnetissa. Etsi sinua kiinnostava ryhmä ja osallistu sen toimintaan sen verran kuin ehdit ja haluat.

____________________________________________________________

Nykyiset ryhmät perustuvat Oulun Langnet-tapaamisessa 27.5.2016 tai sen jälkeen tulleisiin ehdotuksiin. Uusia ryhmiä voi perustaa edelleen. Ryhmä käynnistyy, jos sille löytyy vetäjätiimi.

Tällaisia teemaryhmiä on toivottu:

Kriittinen sosiolingvistiikka
Lapsenkielen tutkimus
Leksikologian, leksikografian ja kiteytymien tutkimus

Tällaisia resurssiryhmiä on toivottu:
Kirjoittamisen tuki: kirjoittamistaidot, tieteellinen kirjoittaminen, työpsykologia, projektinhallinta