Ryhmien tiedot / Group details

tietoja päivitetty 29.3.2021

Syksyllä 2016 Langnetissa alkoivat toimia uudet teema- ja resurssiryhmät. Tältä sivulta löytyvät ryhmien ja niiden vetäjätiimien tiedot. Vinkkejä ryhmien toimintaan löytyy tästä. Ohjeet ryhmiin liittymisestä tässä.

Fonetiikka / Phonetics

Historiallinen kielentutkimus, vanhat kielet ja tekstit / Historical linguistics, languages, texts and documents 

Kielentutkimuksen metateoria (historia, filosofia, metodologia ym.) / Metatheory of Linguistics (history, philosophy, methodology etc.)

Kielidiskurssit ja keskustelut monikielisissä konteksteissa

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa / Language in a Changing Society

Kielioppi, semantiikka ja typologia / Grammar, semantics and typology

Kielten oppiminen ja opetus / Language learning and teaching

Kirjoitusjärjestelmät / Writing systems 

Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät / Corpus linguistics and statistical methods

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä / Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication

Monikielisyys ja kielikontaktit / Multilingualism and language contacts

Multimodaalisuus vuorovaikutuksessa ja toiminnassa / Multimodality in (inter)action

Nimistöntutkimus / Onomastics

Puhutun kielen tutkimus / Spoken language studies

Teksti ja diskurssi / The Text and Discourse group 

Hyvä väitöskirjatutkija! Nykymuotoisen Langnetin teema- ja resurssiryhmätoimintaa vetävät väitöskirjatutkijat. Sinä itse olet siis se toimintaa järjestävä taho. Ole siis aktiivinen ja toimi sinua kiinnostavassa ryhmässä.
Hyvä postdoc tai ohjaaja! Osaamisellesi on käyttöä Langnetissa. Etsi sinua kiinnostava ryhmä ja osallistu sen toimintaan sen verran kuin ehdit ja haluat.

____________________________________________________________

Nykyiset ryhmät perustuvat Oulun Langnet-tapaamisessa 27.5.2016 tai sen jälkeen tulleisiin ehdotuksiin. Uusia ryhmiä voi perustaa edelleen. Ryhmä käynnistyy, jos sille löytyy vetäjätiimi.

Tällaisia teemaryhmiä on toivottu:

Kirjallisuus ja kieli / Literature and Language *tulossa/TBA*
Kriittinen sosiolingvistiikka
Lapsenkielen tutkimus
Leksikologian, leksikografian ja kiteytymien tutkimus

Tällaisia resurssiryhmiä on toivottu:
Kirjoittamisen tuki: kirjoittamistaidot, tieteellinen kirjoittaminen, työpsykologia, projektinhallinta