Ryhmien toiminta / Group activities

Sivua päivitetty / last update 7.2.2023 (English version missing)

Tällä sivulla on kuvattu Langnetin teemaryhmien toimintaperiaatteet. Ryhmien tiedot löytyvät tästä.

This page describes the operating principles of Langnet’s theme groups (in English below). Information about the different groups can be found here.

Teemaryhmien tausta ja tarkoitus

Luonteeltaan avoimet, joustavat ja itseorganisoituvat teemaryhmät tarjoavat keskustelutilaa samasta aihepiiristä kiinnostuneille väitöskirjatutkijoille, post doc -tutkijoille ja ohjaajille. Langnetin teemaryhmissä eri uravaiheissa olevat tutkijat voivat verkostoitua yli yliopistorajojen.

Aktiiviset teemaryhmät on listattu Langnetin nettisivuille. Sivuilta löytyy myös listaus niistä teemaryhmistä, joilla ei tällä hetkellä ole vetäjää tai toimintaa. Ryhmiä voidaan aktivoida ja uusia perustaa tarpeen mukaan. Jos haluat ryhtyä vetämään passiivista teemaryhmää tai perustaa uuden, ole yhteydessä Langnetin koordinaattoriin.

Langnetin tuki

Langnet tarjoaa teemaryhmien käyttöön verkkosivut sekä sähköpostilistan. Sivujen päivittämisestä ja sähköpostilistojen moderoinnista huolehtii Langnetin koordinaattori. Koordinaattori viestii teemaryhmien tapahtumista Langnetin uutiskirjeessä ja tarjoaa muuta viestintäapua pyydettäessä.

Langnet hankkii teemaryhmien toimintaan rahoitusta.

Langnetin koordinaattori laatii pyynnöstä teemaryhmää vetäneille väitöskirjatutkijoille osallistujatodistuksen, joka sisältää opintopistesuosituksen (2 op/vuosi).

Langnetin johtaja ja koordinaattori järjestävät teemaryhmien vetäjille kaksi tapaamista vuodessa. Vuoden alun tapaamisessa keskustellaan teemaryhmien toiminnasta ja käydään lävitse taloustilanne. Syksyn tapaamisessa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Teemaryhmien vetäjien käytössä on myös Teams-kanava tiedostojen jakamiseen sekä vertaistukeen.

Teemaryhmien vetäjätiimi

Teemaryhmien vetäjätiimi koostuu kahdesta väitöskirjatutkijasta. Lisäksi tiimissä olisi hyvä olla kaksi post doc -tutkijaa ja ohjaajaa. Ryhmän vetäminen on vapaaehtoistoimintaa, josta ei makseta palkkiota.

Teemaryhmän vetäjän olisi hyvä etsiä itselleen seuraaja. Seuraajan etsimiseen kannattaa aktivoitua noin puolta vuotta ennen, kuin tehtävästä luopuu. Seuraajan etsinnässä auttavat teemaryhmän post doc -tutkijat, ohjaajat sekä Langnetin koordinaattori.

Ryhmien toiminta

Teemaryhmä saa vapaasti päättää, millaista toimintaa se järjestää. Vastuu toiminnasta ja vapaus ideoida tekemistä on jokaisella ryhmäläisellä, ei vain vetäjätiimillä. Langnetin varoja voi käyttää vain sellaiseen toimintaan, josta viestitään avoimesti ja hyvissä ajoin koko Langnet-yhteisölle: tavoitteena on, että teemaryhmien toimintaan osallistuu tutkijoita useasta yliopistosta.

Teemaryhmä voi käyttää viestinnässään erilaisia sähköisiä alustoja ja sosiaalisen median kanavia. Jotta tieto toiminnasta tavoittaa uusia kiinnostuneita, kannattaa tapahtumista viestiä myös langnet-kaikki-sähköpostilistalla.

Vuosina 2016-2022 Langnetin teemaryhmät ovat järjestäneet esimerkiksi tekstiseminaareja, lukupiirejä ja yhteiskirjoittamissessioita. Kannustamme teemaryhmiä järjestämään myös Tieteen termipankkiin liittyviä termityöpajoja. Keskeneräisten tekstien jakamiseen ei luottamuksellisuuden säilyttämiseksi suositella verkkoalustoja. Kommentoitavaksi tarkoitetut tekstit kannattaa jakaa sähköpostilla ja vain niille, jotka niitä kommentoivat.

Ryhmät voivat järjestää toimintaa sekä verkossa että kasvokkain. Kasvokkaisia tapaamisia voi olla mielekästä järjestää esimerkiksi eri kielitieteen alojen konferenssien, seminaarien ja symposiumien yhteydessä. Tavoitteena on, ettei teemaryhmien toimintaan kanavoituja rahoja käytetä yliopistojen tilavuokriin: jos tilaa on hankala löytää tai varata omien kontaktiesi kautta, voit olla yhteydessä Langnetin koordinaattoriin.

****

The background and purpose of the theme groups

The open, flexible and self-organizing theme groups offer a discussion space for doctoral researchers, post-doc researchers and supervisors interested in the same subject area. In Langnet’s theme groups, researchers at different career stages can network across university boundaries.

Active theme groups are listed on Langnet’s website. The website also contains a list of those theme groups that currently do not have a leader or activity. Groups can be activated and new ones can be founded as needed. If you want to start running a passive theme group or start a new one, contact the Langnet coordinator.

Langnet’s support for the theme groups

Langnet offers websites and an e-mail lists for theme groups. Langnet’s coordinator takes care of updating the pages and moderating the e-mail lists. The coordinator adds the events of the theme groups in Langnet’s newsletter and offers other communication assistance when requested.

Langnet acquires funding for the activities of theme groups.

Upon request, the Langnet coordinator prepares a certificate of participation for doctoral researchers who have led a theme group, which includes a credit recommendation (2 ECTS/year).

Langnet’s director and coordinator organize two meetings a year for the leaders of the theme groups. At the meeting at the beginning of the year, the activities of the theme groups are discussed and the financial situation is reviewed. At the autumn meeting, current issues will be discussed. Leaders of theme groups also have a Microsoft Teams channel for file sharing and peer support.

Leading team of theme groups

The leadership team of the theme groups consists of two doctoral researchers. In addition, it would be good to have two post doc researchers and supervisors in the team. Leading a theme group is a voluntary activity for which no financial reward is paid.

The leader of the theme group should find a successor. It is recommended to activate the search for a successor about half a year before you give up the task. The theme group’s post doc researchers, supervisors and the Langnet coordinator help in the search for a successor.

Theme group activities

The theme group is free to decide what kind of activity it organizes. The responsibility for the activity and the freedom to come up with ideas for what to do is with every team member, not just the leadership team. Langnet’s funds can only be used for activities that are communicated openly and in good time to the entire Langnet community: the goal is for researchers from several universities to participate in the activities of the theme groups.

The theme group can use various electronic platforms and social media channels in its communication. In order for the information about the activity to reach new interested parties, it is also worth communicating about the events on the langnet-kaikki e-mail list.

In the years 2016-2022, Langnet’s theme groups have organized, for example, text seminars, reading circles and co-writing sessions. We encourage theme groups to also organize term workshops related to the Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences. In order to maintain confidentiality, online platforms are not recommended for sharing unfinished texts. Texts intended for comment should be shared by e-mail and only to those who comment on them.

Groups can organize activities both online and face-to-face. It can be meaningful to organize face-to-face meetings, for example, in connection with conferences, seminars and symposiums in different fields of linguistics. The goal is that the money channeled to the activities of the theme groups is not used for university space rentals: if it is difficult to find or reserve space through your own contacts, you can contact the Langnet coordinator.