Mentorointiohjelma / Mentoring program

Voit tutustua vuoden 2024 mentoreihin täällä. Ilmoittautuminen aktoreille eli mentoroitaville on avoinna 6.–31.5.2024 ja ilmoittautua voit tällä lomakkeella. Ryhmien toiminta käynnistyy aloitustapaamisessa 16.8.2024 klo 9–12 ja jatkuu lukuvuoden loppuun (kesäkuuhun 2025).

You can get to know the 2024 mentors here. Registration for actors, i.e. those being mentored, is open from 6 to 31 May 2024 and you can register using this form. The groups’ activities start at the kick-off meeting on 16 August 2024 from 9 am to 12 pm and continue until the end of the academic year (until June 2025).

Langnetin ryhmämentorointi / Langnet group mentoring program

in English below

Ryhmämentorointia kokeiltiin ensimmäisen kerran Langnetissa vuonna 2017, ja onnistuneen kokeilun jälkeen ohjelma toteutettiin uudelleen vuosina 2019, 2020, 2022 ja 2023. Palaute on ollut kiittävää: mukana olleet kokivat saaneensa vertaistukea ja vinkkejä ja päässeensä käymään syvällisiä ja hyödyllisiä keskusteluja.

Ryhmämentoroinnin idea ja tarve

Langnetin ryhmämentoroinnissa mentori ohjaa pientä mentoroitavien ryhmää. Mentoroitavat saavat tukea paitsi mentorilta myös toisiltaan. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota.

Langnetin mentorointiohjelma pohjautuu HY:n maisterivaiheen mentorointiohjelmaan.

Väitöskirjatutkijoiden mentoroinnin tarve vaihtelee suuresti. HY:n selvityksen mukaan noin puolet väitöskirjatutkijoista keskustelee ohjaajansa kanssa varsinaisen tutkimusaiheen lisäksi laajemmin osaamisestaan, elämästään ja urasuunnitelmistaan. Langnetin välittämä mentorointi ei ole työllistymisväylä; tällainen voi löytyä Suomen Mentorien kautta.

Kuka voi olla mentori?

Mentorit ovat kieliaineiden tohtoreita, jotka haluavat tukea väitöskirjaa tekevää tai hiljattain väitellyttä. Mentori on kokemusasiantuntija, joka on töissä joko yliopistolla tai muualla. Mentorin oman työelämän tulisi olla tasapainossa, jotta mentorointikokemus olisi mentoroitaville positiivinen ja kannustava.

Mentorointi antaa myös mentorille: ryhmää mentoroidessaan mentori voi reflektoida omaa työuraansa ja saada hyödyllistä ohjauskokemusta.

Mentorin tulisi voida sitoutua mentoroitavien tapaamiseen noin kerran kuussa.

Kuka voi olla aktori eli mentoroitava?

Mentoroitavat ovat kieliaineiden väitöskirjatutkijoita tai post doc -tutkijoita, jotka haluavat keskustella väitöskirjaprojektistaan, urastaan ja työelämästään ja saada tukea omille tulevaisuudensuunnitelmilleen. Mentorointiin voi osallistua missä tahansa vaiheessa väitöskirjaprosessia ja myös väittelemisen jälkeen.

Omista suunnitelmista ja tuntemuksista puhuminen mentorin kanssa voi jännittää, mutta mentorointiin osallistuneiden kokemukset mentoroinnista ovat olleet hyvin myönteisiä ja siihen käytetty aika on koettu hyödylliseksi.

Mentoroitavan tulisi voida sitoutua ryhmän tapaamiseen noin kerran kuussa.

Ryhmien toiminta

Langnet järjestää mentorointiohjelmaan ilmoittautuneille mentoreille ja aktoreille tutustumistapaamisen ilmoittautumisajan päätyttyä. Tapaamisessa sekä mentorit että aktorit esittelevät itsensä ja kertovat, millaisia tavoitteita ja toiveita heillä on mentoroinnille.

Tapaamisen jälkeen aktorit nimeävät Langnetin koordinaattorille kaksi mentoria, joiden ryhmään he haluavat osallistua. Lopullisen ryhmämuodostuksen tekee Langnetin koordinaattori. Kaikille mukaan ilmoittautuneille ei voida taata mentoria tai mentoroitavia.

Ryhmät pyörivät itsenäisesti lukuvuoden loppuun. Ryhmä sopii itse tapaamisajoista ja -tavoista. Myös aktorit voivat osallistua tapaamisten järjestämiseen ja aikojen sopimiseen. Osallistuminen ja ryhmissä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen joulukuussa sekä purkutapaamisen kesäkuussa.

Jos mentori tai aktori haluaa keskeyttää mentoroinnin tai aktori haluaa vaihtaa mentorointiryhmää, hänen tulee olla yhteydessä Langnetin koordinaattoriin.

Ehdotuksia keskusteluaiheiksi

Alle on listattu keskusteluaiheita, joita mentorointitapaamisissa voi käsitellä.

 • uratavoitteet
 • ajankäytön kysymykset ja stressin hallinta
 • akateemiseen uraan liittyvä kilpailullisuus ja epävarmuus
 • työrooli: tutkija-minän erottaminen omasta identiteetistä
 • verkostoituminen: suhdeverkostojen rakentaminen
 • tulevaisuuden hahmottaminen omassa työssä, työurassa tai elämässä yleensä

Lisämateriaalia

Tutustu Helsingin yliopiston Mentoroinnin työkirjaan.

****

Group mentoring was piloted at Langnet in 2017, and after the successful pilot, the mentoring programme was run again in 2019, 2020, 2022 and 2023. Participants to the previous programmes felt that they got peer support and practical tips, and got to engage in in-depth discussions.

The idea and need of group mentoring

In group mentoring, one or two mentors and up to four actors meet and discuss career-related issues. The meetings are confidential. The programme runs on voluntary basis; there are no participation fees or salaries.

The Langnet mentoring programme is based on the University of Helsinki Mentoring Programme.

The need for mentoring varies greatly. According to a survey done by the University of Helsinki, about one half of all PhD students discuss their life and career plans with their supervisors. Langnet’s mentoring programme is not the place to seek for employment; if you are looking for such a programme, you can try contacting Suomen mentorit.

Who can be a mentor?

Mentors are PhDs who want to support younger colleagues. A mentor is an expert-by-experience who works at a university or elsewhere. The mentor’s own working life should be in balance so that the mentoring process becomes a positive and encouraging experience for the actors.

Mentoring also gives something to the mentor: while mentoring a group, the mentor can reflect on their own career and gain useful guidance experience.

Mentors should be able to commit themselves to the group meetings approximately once a month.

Who can be an actor (or mentee)?

Actors are PhD or post doc researchers who want to discuss their dissertation project or working life in general and get support for figuring out their own future plans. You can participate in the mentoring programme at any stage of the dissertation process and also after it.

Participants in the past programmes have had positive experiences and found that the time used for discussions in mentoring is time well spent; they enjoyed hearing other participants’ thoughts and found that it helped them position themselves in the research community.

Actors should be able to commit themselves to the group meetings approximately once a month.

Operating principles of the mentoring groups

Langnet organizes an introduction meeting for the mentors and actors enrolled in the mentoring program after the enrollment period has ended. In the meeting, both mentors and actors introduce themselves and tell what kind of goals and wishes they have for mentoring.

After the meeting, the actors name two mentors in whose group they want to participate to Langnet’s coordinator. The final group formation is done by the Langnet’s coordinator. To everyone who registers can’t be guaranteed a mentor or mentees.

The groups run independently until the end of the year. The group agrees on meeting times and methods. Actors can also participate in organizing meetings and arranging appointments. Participation and discussions in the groups are confidential.

In addition to the introductory meeting, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in December and a feedback meeting in June.

If a mentor or an actor wants to end the mentoring or an actor wants to change a mentoring group, they should contact the Langnet’s coordinator.

Suggestions for discussion topics

Discussion topics that can be covered in mentoring meetings are listed below.

 • career goals
 • time and stress management issues
 • competitiveness and uncertainty related to an academic career
 • work role: separating the researcher-self from one’s own identity
 • networking: building relationships
 • envisioning the future in one’s work, career or life in general

Additional material

A good guidebook for the mentoring sessions.