Category Archives: Yleinen

Koordinator för Langnet-nätverket / Koordinaattori Langnet-verkostolle 1.3.2021-31.12.2022

Koordinator för Langnet-nätverket / Koordinaattori Langnet-verkostolle 1.3.2021-31.12.2022

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Langnet är det nationella nätverket för doktorandprogrammen i språk. Nätverket för samman alla språkprogram vid de finska universiteten och utgör ett gemensamt forum för forskarstuderande, handledare och forskare inom området.

Langnets målsättning är att främja forskning och forskarstudier inom det språkvetenskapliga fältet över universitetsgränserna. Langnet utgör en kontaktyta mellan olika universitet och forskningscenter samt enskilda forskare och främjar samarbete nationellt och internationellt. Langnet organiserar kurser, sommarskolor och seminarier samt informerar om evenemang inom området. Genom Langnets verksamhet kommer forskarstuderande direkt in i det finska språkforskarsamhället. Langnets administration och koordination under åren 2020-2023 är placerad vid Åbo Akademi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, inom utbildningslinjen för språk.

Vi söker en koordinator för Langnet-forskarutbildningsnätverket. Anställningen är på deltid (50 %) och inleds så snart som möjlig, gärna redan 1.3.2021. Den tidsbundna anställningen upphör 31.12.2022.

Koordinatorns uppgifter består av att:

 • koordinera nätverkets verksamhet enligt nätverksledarens instruktioner och styrelsens beslut;
 • fungera som beredare, föredragande och sekreterare för ärenden som behandlas av Langnets styrelse.
 • ansvara för nätverkets interna och externa kommunikation;
 • förbereda finansieringsansökningar och rapporteringar;
 • ansvara om förverkligandet av verksamhetsplanen;
 • planera och utveckla nätverkets verksamhetsformer;
 • utveckla nätverkets goda praktiker;
 • vid behov informera doktorander och handledare;
 • övriga uppgifter.

Behörighet
Kompetenskrav för koordinatorn är en lämplig högre högskolexamen. Erfarenhet av forskarutbildning eller doktorsexamen är meriterande. Vid bedömningen av sökandes kvalifikationer räknas som relevanta meriter kännedom om Langnets verksamhet, erfarenhet av forskningsfinansieringsansökningar, erfarenhet av utbildningsplanering, god interaktionsförmåga och förmåga att bygga nätverk både nationellt och internationellt, tidigare erfarenhet av liknande forskningsadministration, relevant administrativ erfarenhet, ICT-kunskap samt övriga meriter inom undervisning och forskning.

Koordinatorn förutsätts vara verksam både skriftligt och muntligt på svenska, finska och engelska och ha goda kunskaper i dessa språk.

Lön
Lönen följer kravnivå 8-9 enligt kravnivåramen för övrig personal enligt universitetens lönetabell. Till den uppgiftsrelaterade lönen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönekomponent.

Ansökan
Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast den 2.2.2021 kl. 15.00 (finsk tid). Ansökan inlämnas via universitetets elektroniska ansökningsformulär (se nedan, Lämna ansökan).

Till ansökan bifogas
1. en meritförteckning som speciellt visar på de meriter som är relevanta för koordinatorns uppgifter.

2. en beskrivning på max 2 sidor om den sökandes syn när på Langnets roll i den finländska forskarutbildningen i språkforskning, de mest väsentliga utmaningarna för koordinatorns arbete och hur den sökande ska utveckla Langnets verksamhet som koordinator.

Information
Närmare information ges av Langnets nätverksledare, professor i finska språket Urpo Nikanne, urpo.nikanne@abo.fi eller +358 (0)50 3550537.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

*****************

Åbo Akademi on kansainvälisesti merkittävä tutkimusyliopisto, jolla on laaja ruotsinkielinen koulutusvastuu Suomessa. Åbo Akademilla on vahvat pohjoismaiset yhteydet ja yliopistolla on sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettu asema niin tutkimuksessa kuin koulutuksessakin.

Langnet on kaikki Suomen yliopistojen kielialan yksiköt kattava tohtorinkoulutusverkosto. Se on tutkijayhteisö, johon kuuluu jatko-opiskelijoiden lisäksi myös ohjaajia ja muita tutkijoita ja joka tavoittaa suurimman osan Suomen kielentutkijoista. Langnetin tavoitteena on ylläpitää kieliaineiden yhteistyötä yliopistojen kesken ja toimia kanavana myös kansainväliselle verkostoitumiselle. Langnet järjestää kursseja, kesäkouluja ja seminaareja sekä tiedottaa alan tapahtumista. Sen kautta jatko-opiskelijat löytävät sekä vertaistukea että asiantuntijaohjausta. Langnetin hallinto ja koordinaatio sijoittuvat vuosina 2020-2023 Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekuntaan, kielten koulutusohjelmaan.

Åbo Akademin kielten koulutusohjelma hakee kordinaattoria Langnet-tohtorinkoulutusverkostolle osa-aikaiseen (50 %) työsuhteeseen alkaen mahdollisimman pian, mieluimmin 1.3.2021. Työsuhde on määräaikainen ja päättyy 31.12.2022.

Tehtävät
Koordinaattorin tehtävänä on:

 • koordinoida verkoston toimintaa johtajan ohjeiden sekä johtoryhmän päätösten mukaan;
 • toimia johtoryhmän asioiden valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä;
 • huolehtia verkoston sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta;
 • valmistella rahoitushaut ja raportoinnit;
 • huolehtia toimintasuunnitelman toteuttamisesta;
 • suunnitella ja kehittää verkoston toimintamuotoja;
 • kehittää verkoston hyviä käytänteitä;
 • tarvittaessa opastaa väitöskirjatutkijoita ja ohjaajia;
 • hoitaa muut määrittelemät tehtävät.

Pätevyys
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kokemus jatkokoulutuksesta tai tohtorin tutkinto katsotaan eduksi. Hakijoita arvioitaessa ansioiksi lasketaan Langnetin toiminnan tuntemus, kokemus tutkimusrahoituksen hakemisesta, kokemus koulutuksen suunnittelusta, vuorovaikutustaidot ja kyky verkostoitua niin Suomessa kuin kansainvälisesti, aiempi kokemus vastaavista tutkimushallinnollisista tehtävistä, relevantti hallinnollinen kokemus, tieto- ja viestintätekniikan taidot sekä tutkimus- ja opetusansiot.

Valinnan edellytyksenä on, että koordinaattori pystyy hoitamaan tehtävää hyvällä suullisella ja kirjallisella ruotsin, suomen ja englannin kielellä.

Palkka
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen muun henkilökunnan vaativuustasoihin 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakemus
Hakemuksen on oltava Åbo Akademissa 2.2.2021 klo 15.00 (Suomen aikaa). Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus-painike alla).

Hakemukseen pyydetään liittämään seuraavat dokumentit:
1) Ansioluettelo, joka tuo esille erityisesti hakijan täytettävän tehtävän kannalta keskeisimmät ansiot.

2) Enintään kahden sivun mittainen selvitys hakijan näkemyksestä Langnetin roolista kielentutkimuksen tohtorinkoulutuksessa Suomessa, koordinaattorin työn keskeisimmistä haasteista sekä siitä, miten hakija aikoo kehittää Langnetin toimintaa koordinaattorina.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Langnetin johtaja, suomen kielen professori Urpo Nikanne: urpo.nikanne@abo.fi tai +358 (0)50 3550537.

 

Application period starts: 2021-01-12 14:00
Application period ends: 2021-02-02 15:00
Leave an application: https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=369&key=&o=A_RJ&rspvt=hv8gyo2na9kww0s04444wg4cc4ccck8

Langnetin Joulukoulu / Winter School 16.–17.12.2020

LANGNETIN VIRTUAALINEN KIELENTUTKIMUKSEN JOULUKOULU 16.–17.12.2020

Langnetin verkossa järjestettävässä joulukoulussa on tarjolla luentoja kielentutkimuksen eri osa-alueilta, työhyvinvoinnista ja tutkijan taidoista. Lisäksi ohjelmassa on posterisessio, jossa tohtorikoulutettavat ja muut langnetlaiset voivat esitellä tutkimustaan. Lue lisää Joulukoulun verkkosivuilta: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/joulukoulu-winter-school-2020/

 

THE LANGNET WINTER SCHOOL, DECEMBER 16–17, 2020

The Langnet Winter School, ogranizer online, offers lectures on different aspects of language-related research, on well-being at work, and on researchers’ skills. In addition, the programme includes a poster session, in which doctoral candidates and other Langnet members can showcase their research. Read more on the homepage of the Langnet Winter School: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/joulukoulu-winter-school-2020/

 

Langnetin kesäkoulu / Summer school 10.–11.8.2020

Tiedotimme aiemmin keväällä Langnetin sähköpostilistalla, että Langnetin kesäkoulu järjestetään elokuussa, ja päivämäärät on nyt lyöty lukkoon: kesäkoulu 2020 järjestetään 10.–11.8.
 
Koska useiden yliopistojen linjana on, että alkusyksykin toimitaan vielä etänä, järjestetään myös Langnetin kesäkoulu tällä kertaa verkossa.
 
Kesäkoulun sisällöstä tiedotetaan lisää heti ohjelman varmistuessa, mutta varaathan kuitenkin jo nuo päivät kalenteriisi. Kaikille langnetlaisille tarkoitettuun kesäkouluun osallistuminen on ilmaista ja oman yliopiston kanssa voi neuvotella siitä, minkä verran kesäkoulusta voi kerryttää opintopisteitä.
 
Ennakkotietoja ohjelmasta:
 • Etäposterisessio: Kaikkien langnetlaisten (vätöskirjatutkijat, väitelleet, ohjaajat) on mahdollista esitellä kesäkoulussa omaa tutkimustaan A4-kokoisen posterin muodossa. Posterisession tavoitteena on mahdollistaa tutkijakollegoiden kanssa verkostoituminen rennon tieteellisissä merkeissä. Sessio järjestetään verkossa ja posterin voi halutessaan tallettaa kesäkoulun jälkeen Langnetin nettisivuille koko maailman nähtäväksi. Postereita kannattaa alkaa suunnittelemaan jo nyt! Vinkkejä ja inspiraatiota voi katsoa vaikkapa täältä: https://betterposters.blogspot.com/
 • Teemaryhmien teksti- ja aineistoseminaareja ei järjestetä etäkesäkoulun yhteydessä, mutta teemaryhmät (ja muutkin langnetlaiset) voivat ehdottaa kesäkouluun sisältöjä/luennoitsijoita.
 • Ohjaajat, väitelleet ja muut luennonnista kiinnostuneet: Onko mielessäsi 1–3 x 45 min luento(sarja) (metodeihin, teorioihin, tieteenfilosofiaan tai tutkijan taitoihin liittyvästä aiheesta), jonka haluaisit pitää kesäkoulussa? Ole yhteydessä Langnetin koordinaattoriin (laura.ivaska@abo.fi)!
Koronatilanteen salliessa kesäkoulun jatkoksi järjestetään myöhemmin käytännönläheisempi syys-/talvikoulu Åbo Akademissa.
 
Tarkempia tietoja ja ohjeita sekä aikatauluja tulee kesän aikana, joten pysykäähän kuulolla!
 
 
**ENGLISH VERSION**
 
Earlier in the spring we announced on the Langnet mailing list that the Langnet Summer School 2020 will be held in August. The exact dates have now been set: the summer school will take place on 10–11 August.
 
Many Finnish universities will continue to organize their teaching in distance mode through the fall, and in line with this policy, the Langnet Summer School will also be organized online.
 
More information on the programme will be available during the summer, but please save the dates! The summer school is open to everyone affiliated with the doctoral programmes that are members of the Langnet network and has no participation fee. You can ask your doctoral programme if you can get credit for participating.
 
Prelimimnary information on the programme:
 • Online poster session: During the summer school, an online poster session will be organized. Doctoral candidates, post docs and supervisors can present their research in the form of an A4-sized poster. The poster session is an opportunity to network with colleagues in a relaxed, yet academic setting. Poster presenters also have the opportunity to upload their posters on the Langnet webpage, where anyone can see them. You can start planning your posters already now! For inspiration and tips, you can go for example to https://betterposters.blogspot.com/
 • Theme group seminars will not be organized in connection with the summer school, but the groups (and also everyone else) are welcome to propose topics for lectures or possible lecturers.
 • Supervisors, post docs, and everyone else interested in giving a lecture: do you have in mind a topic (dealing with methods, theories, philosophy of science or researchers’ skills) on which you would like to lecture 1–3 x 45 min? Please contact the Langnet Coordinator (laura.ivaska@abo.fi)!
 
The coronavirus situation permitting, a Fall/Winter School with a more hands-on focus will be organized at the Åbo Akademi University as a sequel to the online summer school.
 
More information, instructions and timetables will be posted during the summer, so stay tuned!

 

Langnet-kuulumisia maaliskuu 2020 / Langnet news March 2020

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

1. Langnet 2020–2023
2. Langnet sosiaalisessa mediassa: Facebook ja Twitter
3. Langnetin mentorointiohjelma 2020: Ilmoittaudu mukaan 9.–20.3.!
4. Tulevia Langnet-tapahtumia: Kielitieteen päivät, Langnet-kesäkoulu
5. Väitös tulossa tai väittelit jo?
6. Muistuta kollegaa Langnetista!

* * *

1. Langnet 2020–2023

Langnetin uusi nelivuotiskausi pyörähti käyntiin vuoden alussa. Verkoston toimintaa pyöritetään seuraavat neljä vuotta Åbo Akademista. Johtajana toimii professori Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi) ja koordinaattorina FM Laura Ivaska (laura.ivaska@abo.fi).

2. Langnet sosiaalisessa mediassa

Langnet on nyt aktivoitunut myös sosiaalisessa mediassa – seuratkaa, tykätkää, jakakaa päivityksiä ja osallistukaa keskusteluihin:

Facebook: https://www.facebook.com/LangnetVerkosto/
Twitter: https://twitter.com/Langnet_fi

Langnetin sosiaalisessa mediassa voidaan myös jakaa raporttejanne kielitieteellisistä tapahtumista. Päivitä katsauksesi suoraan Langnetin Facebook-sivulle, merkitse @Langnet_fi twiittiisi tai lähetä enintään 280 merkin mittainen teksti sekä mahdollinen kuva tilaisuudesta koordinaattorille (laura.ivaska@abo.fi), joka päivittää raporttisi sosiaaliseen mediaan.

3. Langnetin mentorointiohjelma 2020

Langnet järjestää nyt kolmannen kerran mentorointiohjelman, jossa jo väitelleet toimivat mentoreina väitöskirjatutkijoille ja hiljattain väitelleille. Luottamuksellisissa ryhmämentorointitapaamisissa osallistujat saavat vertaistukea ja vinkkejä ja pääsevät keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista syvällisesti. Tapaamisia (paikallisesti tai verkon välityksellä) on noin kerran kuussa noin puolen vuoden ajan. Ryhmät päättävät itse tapaamisten aikatauluista.

Hakuaika vuoden 2020 mentorointiohjelmaan on 9.–20.3.

Ilmoittaudu mentoroitavaksi täällä.
Ilmoittaudu mentoriksi täällä.

4. Tulevia Langnet-tapahtumia

– Langnetin kokoukset ja koordinaattori tavattavissa kielitieteen päivillä 6.–8.5.2020 Tampereella – tarkempia tietoja luvassa huhtikuussa, kun konferenssin ohjelma julkaistaan.
– Langnetin kesäkoulu järjestetään viikolla 33 (10.–16.8.) kaksipäiväisenä (aiemmin suunniteltu viikon mittainen kesäkoulu ei ikävä kyllä toteudu, sillä emme saaneet sen järjestämiseen apurahaa); suunnittelu on kovassa vauhdissa ja asiasta tiedotetaan lisää mahdollisimman pian.
– Nämä ja muut Langnetin ja/tai kielitieteelliset tapahtumat löytyvät Langnetin tapahtumakalenterista – tapahtumia suunnitellessa kannattaa tarkistaa kalenteri, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

5. Väitös tulossa tai väittelit juuri?

– Ohjaaja: Kun ohjattavasi väitös on varmistunut, tiedota siitä Langnetin sähköpostilistoilla (ja sosiaalisessa mediassa).
– Väitellyt: Puuttuuko nimesi Langnetin sivulla olevasta väitelleiden listasta? Lähetä koordinaattorille (laura.ivaska@abo.fi) sähköpostia, niin sinut lisätään listaan!

6. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden jatko-opiskelijat, ohjaajat ja muut tutkijat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle:

Langnet-kaikki-sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kaikki
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kaikki
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

Listoille voivat lähettää viestejä kaikki listoilla olevat. Kaikki langnet-kaikki-listalla olevat voivat halutessaan saada tiedon listalla olevista osoitteista lähettämällä viestin ”who langnet-kaikki” osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.

Ohjeet teemaryhmien sähköpostilistoille liittymisestä löytyvät ryhmien sivuilta.

 

* * ENGLISH VERSION * *

In this newsletter:

1. Langnet 2020–2023
2. Langnet in social media: Facebook ja Twitter
3. Langnet’s mentoring programme 2020: Application period 9 –20 March
4. Upcoming Langnet events: The Annual Conference on LInguistics, Langnet Summer School
5. Upcoming and recent PhD defenses
6. Remind your colleagues to join Langnet!

* * *

1. Langnet 2020–2023

Langnet will be administered from the Åbo Akademi University for the next four years. The network is administered by professor Urpo NIkanne (urpo.nikanne@abo.fi) and coordinated by MA Laura Ivaska (laura.ivaska@abo.f).

2. Langnet in social media

Langent is now active in social media – like it, follow it, share posts and tweets and take part in discussions:

Facebook: https://www.facebook.com/LangnetVerkosto/
Twitter: https://twitter.com/Langnet_fi

You can also share your reports on events relating to language studies in the social media of Langnet. Post your report directly to Langnet’s Facebook page, tag @Langnet_fi in your tweet or send a max. 280-character description (and a photo, if you want) to the coordinator (laura.ivaska@abo.fi), who will post it on social media.

3. Langnet’s mentoring programme 2020

This year, a Langnet mentoring programme is organized for the third time. In the programme, Post Docs act as mentors for Doctoral Candidates and recent PhDs. Providing participants with peer support, tips and in-depth discussions, the meetings are confidential. The groups meet (in person or online) about once a month for about six months. The groups decide on the meeting schedules by themselves.

The application period is from 9 March to 20 March.

Apply here to become an actor (Doctoral Candidates and recent PhDs).
Apply here to become a mentor (Post Docs).

4. Upcoming Langnet events

– Langnet meetings will be organized in conjunction with The Annual Conference on Linguistics in Tampere 6–8 May 2020, and the Langnet coordinator is looking forward to meeting you all at the conference – more information to follow when the programme of the conference is published in April.
– A two-day Langnet summer school will be held on week 33 (10–16 August – unfortunately we did not get funding to organize a week-long summer school like we had previously planned); we are drawing up plans and will let you know more as soon as possible.
– Information on these and other Langnet events and events in the field of language studies can be found in the Langnet events calendar – when planning an event, it can be a good idea to check the calendar first to avoid any conflicting schedules!

5. Upcoming and recent PhD defenses

Supervisors: When the date of your supervisee’s PhD defense has been set, remember to advertise the upcoming defense on Langnet’s email lists (and social media).
Recent PhDs: Is you name missing from the list of the PhDs on the Langnet webpage? Email the coordinator (laura.ivaska@abo.fi) to have your name added to the list!

6. Remind your colleagues to join Langnet!

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list so they can stay up to date on future events:

You can subscribe Langnet-kaikki by sending a message
subscribe langnet-kaikki
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kaikki
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Instructions for joining the theme group mailing lists can be found on the groups’ webpages.

Laura Ivaska Langnetin uudeksi koordinaattoriksi

Langnetin uutena koordinaattorina aloitti 4.2.2020 Laura Ivaska. Lauran sähköpostiosoite on laura.ivaska@abo.fi. Langnetin asioita koskeva viestintä tulee jatkossa lähinnä Lauralta. Kaikissa Langnetin asioita koskevissa asioissa pyydetään kääntymään ensisijaisesti Lauran puoleen.


Laura Ivaska is the new Langnet coordinator. Laura’s email is laura.ivaska@abo.fi. Feel free to contact Laura in any matters related to Langnet.

Uutiskirje joulukuussa 2019 / Newsletter December 2019

Hei hyvät kielentutkijat,
in English below

Langnetin toimikausi 2016–2019 on pian päättymässä. Tässä uutiskirjeessä ajankohtaista asiaa ja hieman ennakkotietoa tulevasta toimikaudesta.

 1. Toimikaudella 2020–2023 Langnet-verkostoa koordinoi Åbo Akademi. Langnetin johtajana toimii Urpo Nikanne. Tulevaa toimintaa koskevat kysymykset kannattaa osoittaa Urpolle.
 2. Langnet sai kauden 2020–2023 toiminnalle Koneen Säätiöltä 100 000 euron apurahan. Rahoitus käytetään ensisijaisesti toiminnan koordinointiin. Lisätietoa koordinaattorin valinnasta alkuvuodesta.
 3. Langnetin Kulttuurirahastolta vuonna 2018 saamaa apurahaa voidaan käyttää vielä vuonna 2020. Rahalla voidaan järjestää teemaryhmien aineisto- ja tekstiseminaareja. Teemaryhmien seminaarit ovat Langnetin ydintoimintaa, johon rohkaistaan mukaan kaikkia eri vaiheissa olevia kielentutkijoita. Etsi sinua kiinnostava ryhmä tästä, ja ole yhteydessä suoraan teemaryhmän vetäjiin.
 4. Ennakkotieto: Jos Kulttuurirahaston helmikuun päätökset ovat suotuisat, Langnetin seuraava kesäkoulu järjestetään 10.–14.8.2020 Åbo Akademissa.
 5. Tampereen Kielitieteen päivien yhteydessä 6.–8.5.2020 järjestetään perinteiseen tapaan Langnetin vapaamuotoiset kokoukset. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan myöhemmin.
 6. Tietoa menneistä ja tulevista kielentutkimuksen tapahtumista löytyy vanhaan tapaan Langnetin kalenterista. Järjestätkö tapahtumaa? Kerro ennakkotieto ajoissa kalenteriin, niin pahimmat päällekkäisyydet voidaan välttää.
 7. Langnetin kotisivut tullaan siirtämään Åbo Akademin hallinnoitavaksi alkuvuodesta 2020. Tästä lisätietoa myöhemmin.

Kiitos koko Langnet-yhteisölle sujuvasta yhteistyöstä kuluneen toimikauden aikana – ja kaikille oikein rauhallista joululomaa!

terveisin
Langnet-verkoston koordinoinnin omalta osaltaan pian päättävä
Ulla Vanhatalo

***

The ongoing Langnet term 2016–2019 is soon over. This newsletter carries you to the term 2020–2023.

 1. From January 2020 onwards, Langnet will be coordinated by Åbo Akademi. The new director will be prof. Urpo Nikanne.
 2. Kone Foundation will support the coordination of Langnet during the term 2020–2023. More info coming in January.
 3. The rest of the “old theme group money” from the Finnish Cultural Foundation can be used for data and text seminars in 2020. Please contact the theme group leaders for finding a theme group relevant for your research!
 4. Depending on the Finnish Cultural Foundation grant decisions in February, the next Langnet Summer School will hopefully be organized 10.–14.8.2020 at Åbo Akademi.
 5. The traditional Langnet meetings will be held during the next Finnish Conference on Linguistics at Tampere, 6.–8.5.2020. The exact times for the meetings will be given later.
 6. Many interesting events can be found at the Langnet event calendar. Make sure your event is visible there early enough!
 7. The Langnet home page will be moved to Åbo Akademi in January 2020. More information coming.

 

Kieli ja eriarvoistuminen -paneelikeskustelu Turussa 20.8.2019

Langnet järjestää yleisölle avoimen paneelikeskustelun otsikolla “Kieli ja eriarvoistuminen” tiistaina 20.8.2019 kello 17.15-18.45 Åbo Akademin Arkenin Armfelt-salissa (Tehtaankatu 2).

Keskustelemassa kansanedustaja Mari Holopainen, väitöskirjatutkija Heidi Niemelä, post doc -tutkija Annika Pasanen ja dosentti Eija Stark. Keskustelua johdattaa väitöskirjatutkija Lotta Aarikka.

Tapahtuma on osa kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnetin kesäkoulua.

Viestiä saa mielellään levittää!

Tervetuloa!

Tapahtuma striimataan. Ohjeet seuraamiseen tässä:

Langnetin kesäkoulu 2019 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Paneelikeskustelu “Kieli ja eriarvoistuminen”
Time: Aug 20, 2019 05:00 PM Helsinki

Join Zoom Meeting
https://aboakademi.zoom.us/j/386455560

Join by SIP
386455560@109.105.112.236
386455560@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 386 455 560

Join by Skype for Business
https://aboakademi.zoom.us/skype/386455560

 

 

 

Palautetta pyydetään / Feedback needed

Langnet-verkosto toivoo palautetta menneestä toiminnasta ja toiveita tulevalle kaudelle (2020-2023).

Jos olet väitöskirjatutkija, voit vastata tässä.
Jos olet ohjaaja tai kieliaineista väitellyt, voit vastata tässä.

Vastauksia pyydetään kesäkuun alkuun mennessä. Vastauksia käytetään Langnetin toiminnan suunnittelussa ja tulevissa rahoitushakemuksissa. Suurkiitos!

***

The Langnet network would like to get your experiences from the past (2016-2019) and wishes for the future (2020-2023).

If you are a PhD student, please fill this form.
If you are a PhD supervisor or a post doc, please fill this form.

Please answer by the end of May. Many thanks!

Urpo Nikanne Langnetin johtajaksi kaudelle 2020-2023

Joensuussa Kielitieteen päivien yhteydessä 17.5.2019 pidettiin Langnetin ohjaajien kokous, joka valitsi professori Urpo Nikanteen (ÅA) Langnetin johtajaksi kaudelle 2020-2023.  Åbo Akademista tulee näin Langnet-verkoston uusi kotiyliopisto. Matti Miestamo (HY) jatkaa Langnetin johtajana kauden 2016-2019 loppuun. Langnetin vapaamuotoisessa yleiskokouksessa keskusteltiin Langnet-verkoston jatkosta. Kokous evästi johtoryhmää ja tulevaa johtajaa toiveilla tulevasta toiminnasta.

***

Professor Urpo Nikanne (Åbo Akademi) was elected the director for the new Langnet period (2020-2023) by the Langnet supervisors’ meeting in Joensuu 17.5.2019. Professor Matti Miestamo (University of Helsinki) will continue until the end of the current Langnet period (2016-2019). The supervisors’ meeting was followed by the Langnet free-form general meeting which discussed the future of the Langnet network in the upcoming four-year period.