Category Archives: Yleinen

Langnet-kuulumisia 4/2022 / Langnet news 4/2022

Langnet-kuulumisia / Langnet news

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin joulukoulu 2.12. ja 9.12. Zoomissa – save the date!
 4. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10
 5. Terveisiä Langnetin kesäkoulusta 2022

* * *

1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!

Näin lukuvuoden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan.

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

2. Langnetin teemaryhmien uutisia

Kirjallisuuden ja kielen -teemaryhmän uutisia

Lit-teemaryhmä järjestää:

 • 30.9. Helsinki: Syystapaaminen
 • 5.10. Zoom: Tutkimuslukupiiri
 • 9.11. Tampere: TEEMA-seminaari
 • 7.12. Zoom: Tutkimuslukupiiri

Diskurssi-teemaryhmän uutisia

Seminaari 17.8.2022 – kiitos! 

Teemaryhmä järjesti Langnetin kesäkoulun yhteydessä seminaarin, jossa kuultiin prof. Anne Mäntysen ja prof. Sari Pietikäisen puheenvuoro diskurssintutkimuksen suuntauksista, ilmiöistä ja lainalaisuuksista. Seminaarissa kuultiin myös seitsemän väitöskirjatutkijan esitystä omasta tutkimuksestaan. Päivän aikana suunniteltiin yhdessä myös teemaryhmän toimintaa. Teemaryhmän vetäjät haluavat lähettää kaikille osallistujille suuret kiitokset lämminhenkisestä ja aktiivisesta päivästä!

Sähköpostilista – liity mukaan! 

Teemaryhmällä on oma sähköpostilista langnet-tekstijadiskurssi@helsinki.fi. Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin subscribe langnet-tekstijadiskurssi osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Lähetä viesti ilman otsikkoa.

Sähköpostilistalle saavat lähettää viestejä kaikki verkoston jäsenet. Viestin aiheita voivat olla esim. kiinnostavat tapahtumat ja teemaryhmän toimintaan liittyvät niin muodolliset kuin epämuodollisetkin aiheet.

Tavataan AFinLAn syyssymposiumissa 27.–29.10.2022

AFinLAn yhteydessä järjestetään teemaryhmän epämuodollinen get-together. Lisätietoja tapaamisesta lähetetään sähköpostilistan kautta lokakuussa.

Tapahtumat 

Lukuvuoden 2022–2023 tapahtumia suunnitellaan parhaillaan kesäkoulun seminaarissa esiin tulleiden toiveiden perusteella. Mikäli haluat järjestää esim. lukupiirin, kirjoitussession tai muuta toimintaa, ole yhteydessä teemaryhmän vetäjiin (marja.i.rautajoki@utu.fi). Tapahtuman voi järjestää myös Zoomissa.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmän uutisia

Bootcamp -leirikoulu alkuvaiheen tutkijoille Jyväskylän läheisyydessä loka-marraskuussa (tarkempi päivämäärä ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin)

Nimistöntutkimuksen teemaryhmän uutisia

Nimistöntutkimuksen päivät järjestetään Helsingin yliopistossa 20.–21.10.2022. Tapahtuma on alustavasti kaksipäiväinen, mutta jos tarjotut esitelmät saadaan mahtumaan ohjelmaan yhdelle päivälle, tapahtumapäivä on perjantai 21.10. Lisätietoa tapahtuman verkkosivuilta: https://blogs.helsinki.fi/nimipaivat/.

Kielioppi, semantiikka ja typologia -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmän toisena vetäjänä on aloittanut Ilkka Vuolaslempi Turun yliopistosta. Toisena vetäjänä jatkaa Satu Keinänen Helsingin yliopistosta.

Kistillä oli antoisa seminaari kesäkoulussa 17.8. Kiitos kaikille osallistujille!

3. Langnetin joulukoulu 2.12. ja 9.12. Zoomissa – save the date!

Langnetin kaksipäiväinen joulukoulu järjestetään etänä (Zoom) kahtena perjantaina: 2.12. ja 9.12. klo 10–16. Voit merkitä päivät kalenteriin!

Ohjelmaksi on kaavailtu teemapäivää liittyen tieteellisiin seuroihin (2.12.) sekä työpajoja liittyen Tieteen termipankkiin ja Wikipediaan (9.12.). Ohjelma tarkentuu syksyn aikana!

4. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori kutsuvat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet Langnetin ylimääräiseen yleiskokoukseen perjantaina 9.12. klo 8–10 (Zoom, Langnetin joulukoulun yhteydessä).

Yleiskokouksessa käsitellään Langnetin toimintakertomusluonnos 2022 sekä toimintasuunnitelmaluonnos 2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään Langnetin hallinnollista siirtymää Suomen kielitieteelliseen yhdistykseen ja siihen liittyen myös luonnosta Langnetin uudeksi toimintakäsikirjaksi sekä Langnetin talousasioita. Kokousmateriaalit toimitetaan langnet-kaikki-listalle marraskuun lopussa.

5. Terveisiä Langnetin kesäkoulusta 2022

Langnetin kielentutkimuksen etiikkaa käsittelevä kesäkoulu järjestettiin Åbo Akademissa 15.–17.8.2022. Kesäkoulu kokosi Turkuun yli viisikymmentä kielestä kiinnostunutta tutkijaa kaikista kieliaineiden tohtoreita kouluttavista yliopistoista (HY, ISY, JY, OY, Tay, TY, ÅA). Etäyhteydellä kesäkoulua seurasi noin 20 henkilöä.

Kiitos kaikille puhujille sekä osallistujille! Te teitte tapahtumasta mahtavan!

Osallistujille on toimitettu sähköpostitse linkki palautelomakkeeseen sekä lomakkeeseen, jolla voi pyytää kesäkoulusta osallistujatodistusta. Niille, joille myönnettiin tukea matka- ja majoituskuluihin, on myös toimitettu ohjeet sähköpostitse. Jos kuulut em. ryhmiin, mutta et ole saanut viestiä, ole yhteydessä Langnetin koordinaattoriin Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

Ihanaa lukuvuoden alkua kaikille!

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Langnet Winter School in Zoom 2nd and 9th Dec – save the date!
 4. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
 5. Greetings from Langnet Summer School 2022

****

1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get involved.
We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.
2. News from Langnet’s theme groups

Literature and Language theme group 

 • 30.9. Helsinki: Fall Social
 • 5.10. Zoom: Reseach Reading Group
 • 9.11. Tampere: Seminar on THEME
 • 7.12. Zoom: Research Reading Group

Language in the changing society theme group 

Bootcamp for early career researchers near Jyväskylä in October/November (details TBA)

Discourse theme group 

Seminar on 17th August – Thank you!  

As a part of the Langnet summer school, the theme group organised a seminar, where prof. Anne Mäntynen and prof. Sari Pietikäinen gave a keynote speech on the trends, phenomena and laws of discourse research. The seminar also featured presentations by seven doctoral researchers on their own research. During the day, the future activities of the theme group were also planned together. The coordinators of the theme group would like to send all participants a big thank you for a warm and active day!

Join our mailing list!

The theme group has its own mailing list langnet-tekstijadiskurssi@helsinki.fi. You can subscribe by sending a message subscribe langnet-tekstijadiskurssi to the address majordomo@helsinki.fi. Send the message without a title.

All members of the network can use the mailing list for communication. The topics of the messages may include, for example, interesting events and both formal and informal topics related to the activities of the thematic group.

Let’s meet in AFinLA fall symposium 27-29 October 2022

An informal get-together of the theme group will be organized during AFinLA symposium.  More information about the meeting will be sent via the email list in October.

Events  

The events for the academic year 22-23 are currently being planned based on the wishes discussed at the seminar in summer school. If you want to arrange e.g. book club, writing session or other activities, contact theme group coordinators (marja.i.rautajoki@utu.fi). The event can also be held on Zoom.

Onomastics theme group 

Finnish Conference of Onomastics will be arranged on 20–21 October 2022. However, if all the presentations fit into one day, it will be a one-day conference on Friday 21 October. Further information: https://blogs.helsinki.fi/nimipaivat/in-english/.

Grammar, semantics and typology (Kist) theme group 

As of summer, the theme group now has another leader: Ilkka Vuolaslempi from University of Turku. Satu Keinänen from University of Helsinki continues as the other group leader.

Kist held a successful text seminar during the summer school 17 Aug. Thanks for all the participants!

3. Langnet Winter School in Zoom 2nd and 9th Dec – save the date!

Langnet’s two-day winter school is organized remotely (Zoom) on two Fridays: 2nd and 9th Dec from 10 a.m. to 4 p.m. You can mark the days in your calendar!

The program has been planned for a theme day related to scientific societies (December 2) and workshops related to the Science term bank and Wikipedia (December 9). Most of the winter school program will be organized in Finnish, but if you have special wishes about the program, i.e. what part of the program you would like to be held in English, please contact the Langnet coordinator (lotta.aarikka@abo.fi).

4. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
Langnet’s executive team, head and coordinator invite all members of the Langnet community to Langnet’s general assembly on Friday 9 December. from 8 am to 10 am (via Zoom, in connection with Langnet’s winter school).
At the meeting we will discuss Langnet’s action report 2022 (draft) and the action plan 2023 (draft). In addition, the meeting will discuss Langnet’s administrative transition to The Linguistic Association of Finland and, in connection with that, the draft of Langnet’s new operating manual and Langnet’s financial affairs. The meeting materials will be delivered to the langnet-kaikki-list at the end of November.

5. Greetings from Langnet Summer School 2022

Langnet’s summer school on the ethics of language research was organized at Åbo Akademi on August 15–17, 2022. The summer school gathered in Turku more than fifty researchers interested in language from all universities training PhDs in linguistics in Finland. About 20 people followed the summer school remotely in Zoom.

Thanks to all speakers and participants! You made the event great!

The participants have been sent a link to the feedback form as well as the form to request a certificate of participation from the summer school. Those who were granted support for travel and accommodation expenses have also been sent instructions by email. If you belong to the above groups, but have not received a message, contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

A wonderful start of the academic year to everyone!

Langnet keskustelee: Millainen on eettinen kielentutkija?

Kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnetin kesäkoulun 2022 teemana on kielentutkimuksen etiikka. Kesäkoulun ensimmäisen päivän iltana (15.8. klo 18.00-19.30) järjestämme paneelin otsikolla “Millainen on eettinen kielentutkija?

Mitä erityistä on kielentutkimuksen etiikassa suhteessa muuhun tieteen etiikkaan? Onko jokaisella kieltä tutkivalla jokin tutkijapositio ja miten tutkijapositio vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen? Millaiset tutkimuseettiset kysymykset tutkijoita askarruttavat ja miten he kyseisiä kysymyksiä ratkovat?

Esimerkiksi näistä seikoista paneelissa keskustelee neljä tutkijanuran eri vaiheissa olevaa kielentutkijaa: Heini Lehtonen (HY), Anne Mäntynen (HY), Meeria Vesala (TaY) & Leena Maria Heikkola (ÅA). Tilaisuuden lopussa on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Paneelia juontaa Langnetin koordinaattori Lotta Aarikka.

Paneeli järjestetään 15.8. klo 18.00-19.30 Åbo Akademin Arken-rakennuksen Helikon-luentosalissa (ks. ÅA:n kampuskartta). Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Zoomissa.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Langnet-kesäkoulu: kielentutkimuksen etiikka (15.–17.8.2022, ÅA) / Langnet Summer School: ethics of language research (15 to 17 Aug, ÅA)

In English below

Tätä kutsua saa jakaa ja levittää – this invitation is free to distribute!

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori toivottavat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet lämpimästi tervetulleeksi Langnetin kesäkouluun, joka järjestetään Åbo Akademissa 15.–17.8.2022! 

Kesäkoulun teema on tänä vuonna kielentutkimuksen etiikka. Kesäkoulun päivitettyyn ohjelmaan ja puhujiin voit tutustua täällä.

Ilmoittautuminen kesäkouluun on nyt avautunut ja se päättyy 31.6. Kesäkouluun ja sen yhteydessä järjestettäviin teemaryhmien seminaareihin voit ilmoittautua tämän lomakkeen avulla. Kesäkouluun ovat tervetulleita kaikki Langnetin väitöskirjatutkijat, post doc -tutkijat, ohjaajat ja muut tahot.

Osallistuminen kesäkouluun on ilmaista, mutta ruokailut (lounas sekä kesäkouluillallinen 16.8.) ovat omakustanteisia. Langnetilla on jonkin verran budjettivaroja (5000 €, Faro-säätiö) väitöskirjatutkijoiden matka- ja majoituskulujen korvaamiseen. Se, voidaanko matka- ja majoituskulut korvata hakijoille kokonaan vai osittain, riippuu osallistujien määrästä. Väitöskirjatutkijat voivat ilmoittautumislomakkeella hakea tukea matka- ja majoituskuluihin. Ilmoitamme tukea hakeneille korvattavan summan elokuun alussa.

Huomioithan, että kesäkoulun toisena päivänä (16.8.) järjestetään myös omakustanteinen illallinen ravintola Rosterissa. Menuvaihtoehdot sekä ilmoittautumislinkki illalliselle toimitetaan kesäkouluun ilmoittautuneille heinäkuussa ja ilmoittautuminen illalliselle on avoinna 5.8. saakka.

Kesäkouluun osallistumisesta toimitetaan halukkaille väitöskirjatutkijoille osallistumistodistus. Väitöskirjatutkija: jos tutkintoosi kuuluu pakollinen tai vapaaehtoinen tutkimusetiikan opintosuoritus, tiedustele ohjaajaltasi, voitko korvata kyseisen suorituksen Langnetin kesäkouluun liittyvällä suorituksella.

Jos sinulla on kesäkouluun liittyen jotakin kysyttävää, voit olla yhteydessä Langnetin koordinaattoriin Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

Tervetuloa Langnetin kesäkouluun 15.–17.8.2022! 

****

The Langnet executive team, Head of Langnet and Coordinator warmly welcome all members of the Langnet Community to the Langnet Summer School, which will be held at Åbo Akademi University from 15 to 17 August 2022!

The theme of the summer school this year is the ethics of language research. You can check out the updated program and speakers for the summer school here. Note that most of the content in the Summer School is held in Finnish, but there is content in English from 16th Aug at 1 pm.

Registration for the Summer School has now opened and will end on 31 June. Use this form to register for the Summer School and the theme group seminars that will take place in connection with it. All Langnet PhD researchers, postdoctoral researchers, supervisors and other members of the Langnet community are welcome to attend the Summer School.

Participation in the Summer School is free, but meals (lunch and Summer School dinner on 16 August) are at your own expense. Langnet has some budget funds (€ 5,000, Faro Foundation) to cover the travel and accommodation costs of PhD researchers. Whether travel and accommodation costs can be reimbursed in full or in part depends on the number of participants. PhD researchers can apply for support for travel and accommodation expenses using the registration form. We will notify applicants of the amount to be reimbursed in early August.

Please note that there is also a Summer School dinner in the Roster restaurant on the second day of the Summer School (16 August). The menu options and the registration link for the dinner will be delivered to those who have registered for the Summer School in July, and registration for the dinner is open until 5 Aug.

A certificate of participation will be available to interested PhD researchers. PhD researcher: If your degree includes a compulsory or voluntary course in research ethics, ask your supervisor if you can utilize the Langnet Summer School in completing that course.

If you have any questions about the Summer School, you can contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

Welcome to Langnet Summer School August 15-17, 2022!

Langnet-kuulumisia 3/2022 / Langnet news 3/2022

In English below

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun (15.–16.8., ÅA)!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin yleiskokouksen muistio
 4. Langnetin toimintasuunnitelma
 5. Mikä Langnet?

* * *

1 Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun (15.–16.8., ÅA)!

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori toivottavat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet lämpimästi tervetulleeksi Langnetin kesäkouluun, joka järjestetään Åbo Akademissa 15.–17.8.2022!

Kesäkoulun teema on tänä vuonna kielentutkimuksen etiikka. Kesäkoulun päivitettyyn ohjelmaan ja puhujiin voit tutustua täällä.

Ilmoittautuminen kesäkouluun on nyt avautunut ja se päättyy 31.6. Kesäkouluun ja sen yhteydessä järjestettäviin teemaryhmien seminaareihin voit ilmoittautua tämän lomakkeen avulla. Kesäkouluun ovat tervetulleita kaikki Langnetin väitöskirjatutkijat, post doc -tutkijat, ohjaajat ja muut tahot.

Kesäkouluun osallistumisesta toimitetaan halukkaille väitöskirjatutkijoille osallistumistodistus. Väitöskirjatutkija: jos tutkintoosi kuuluu pakollinen tai vapaaehtoinen tutkimusetiikan opintosuoritus, tiedustele ohjaajaltasi, voitko korvata kyseisen suorituksen Langnetin kesäkouluun liittyvällä suorituksella.

Kesäkoulun kutsu on päivitetty Langnetin nettisivuille. Kutsua saa levittää!

2 Langnetin teemaryhmien uutisia

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä järjesti Kielten ja viestinnän kevätkoulu -tapahtuman Jyväskylän yliopistossa 4.–5.5.2022. Kevätkoulun tarkoituksena on tarjota väitöskirjatutkijoille matalan kynnyksen paikka esitellä omaa työtään ja saada palautetta kokeneemmilta tutkijoilta. Lisäksi ohjelmassa oli Camilla Lindholmin ja Johanna Isosävin akateemiseen uraan liittyvä keynote -luento ja kirjoitustyöpaja. Kevätkoulu järjestettiin tänä vuonna 22. kerran ja osallistujia oli lähes 40. Kevätkoulun käytännön järjestelyistä vastasivat Jyväskylän yliopiston Kielikampuksen väitöskirjatutkijat. Kiitos kaikille osallistujille!

Langnet Lit -teemaryhmä järjestää seminaarin kesäkoulun yhteydessä: Elina Siltanen pitää pääpuheen, jota seuraa yhteinen runoanalyysi ja keskustelu. Lounaan jälkeen luvassa on teemaryhmän jäsenten (10 min) esitelmiä runoudesta. Sana on vapaa kaikille, jotka haluavat analysoida runoutta ja esitelmöidä aiheesta (toisin sanoen: vaatimuksena ei ole, että tutkit runoutta väitöskirjassasi).

Myös Kielioppi, semantiikka ja typologia-, Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit- ja Diskurssi-teemaryhmät järjestävät Langnetin kesäkoulun yhteydessä omat seminaarit (17.8.). Lisätietoja löydät kesäkoulun tapahtumakuvauksesta.

3 Langnetin yleiskokouksen muistio

Langnetin väitöskirjatutkijoiden, post doc -tutkijoiden ja ohjaajien yhteinen yleiskokous järjestettiin Turun yliopiston XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä torstaina 12.5. klo 16.45–18.45 (Publicum, Pub1-sali).

Yleiskokouksen ensimmäisen tunnin aikana keskustelimme yhdessä Langnetin menneestä ja tulevasta toiminnasta. Yleiskokouksen toisen tunnin aikana tehtiin ryhmätöitä, joissa ideoitiin Langnetin toimintaa. Yleiskokouksen muistio on löytyy tästä.

Kiitos kaikille osallistujille! Ryhmätyöskentelyn antia tullaan hyödyntämään Langnetin tulevan toiminnan suunnittelussa.

5 Langnetin toimintasuunnitelma

Langnetin toimintasuunnitelmasta on keskusteltu kevättalven aikana kaikissa yliopistoissa sekä Langnetin yleiskokouksessa. Langnetin johtoryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman kokouksessaan 4/2022. Hyväksytty toimintasuunnitelma on päivitetty Langnetin verkkosivuille.

6 Mikä Langnet?

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieltä tutkivat väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta.

Kielitieteellisiä tapahtumia löytyy Langnetin tapahtumakalenterista. Jos haluat oman tapahtumasi Langnetin tapahtumakalenteriin, ole yhteydessä Langnet-koordinaattori Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi). Tapahtumia suunnitellessa kannattaa myös hyödyntää tapahtumakalenteria, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

Muista seurata Langnetia myös Twitterissä ja Facebookissa!

****

In this newsletter:

 1. Register to Langnet Summer School (15-17 Aug, Åbo Akademi)!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Memo from the General Assembly of Langnet
 4. Langnet action plan
 5. Langnet – what and why?

****

1 Register to Langnet Summer School (15-17 Aug, Åbo Akademi)!

The Langnet Executive Team, Director and Coordinator warmly welcome all members of the Langnet Community to the Langnet Summer School, which will be held at Åbo Akademi University from 15 to 17 August 2022!

The theme of the summer school this year is the ethics of language research. You can check out the updated program and speakers for the summer school here.

Registration for the summer school has now opened and will end on 31 June. Use this form to register for the summer school and the theme group seminars in connection with it. All Langnet PhD researchers, postdoctoral researchers and supervisors are welcome to attend the summer school.

A certificate of participation will be available to interested PhD researchers. PhD researcher: If your degree includes a compulsory or voluntary course in research ethics, ask your supervisor if you can utilize the Langnet Summer School in completing that course.

The summer school invitation has also been updated on Langnet’s website. Please forward the invitation to those who it may interest!

2 News from Langnet’s theme groups

The theme group Language in a Changing Society organised the Spring School of Language and Communication at the University of Jyväskylä on 4-5 May 2022. The purpose of the Spring School is to provide PhD researchers a low threshold opportunity to present their work and receive feedback from more experienced researchers. In addition, the program included a keynote lecture on academic career and a writing workshop by Camilla Lindholm and Johanna Isosävi. This was the 22 time that the Spring school was organized and we had almost 40 participants. The Spring School was organized by PhD researchers at the Language Campus of the University of Jyväskylä. Thank you for participating!

Langnet Lit: Summer School Seminar on Poetry – Ph.D. Elina Siltanen will deliver a keynote lecture “Reading for Emotion in Recent American Experimental Poetry,” followed by a hands-on analysis and discussion. After lunch there will be (10 min) presentations on poetry by theme group members. The floor is open to anyone who wishes to analyze and discuss poetry (in other words: you do not need to be working on poetry in your PhD thesis).

Grammar, Semantics and Typology; Historical Linguistics, Languages, Texts and Documents and the Discourse thematic groups organize their own seminars in connection with the Langnet summer school (17 Aug). For more information, see the summer school event description.

3 Memo from the General Assembly of Langnet

The joint general meeting of Langnet’s PhD researchers, postdoctoral researchers and supervisors was held in connection with the XLVIII Finnish Conference of Linguistics at University of Turku on Thursday 12th May 16.45–18.45 (Publicum, Pub1).

During the first hour of the General Assembly, we discussed Langnet’s past and future.

The second hour of the General Assembly was used for group work, in which Langnet’s activities were planned. A memo from the General Assembly (in Finnish) can be found here.

Thanks to all participants! The output of the group work will be utilized in planning Langnet’s future operations.

4 Langnet action plan

Langnet’s action plan has been discussed during the winter and spring at all Langnet universities and at the Langnet General Assembly. The Langnet Executive Team approved the action plan at its meeting 4/2022. The approved action plan (in Finnish) is attached to this message and has been updated on the Langnet website.

5 Langnet – what and why?

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All PhD researchers, supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website.

Linguistic events can be found in Langnet’s event calendar. If you want your own event in Langnet’s event calendar, contact Langnet coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi). When planning events, you should also take advantage of the event calendar to avoid nasty duplications!

Be sure to follow Langnet on Twitter and Facebook too!

Langnet-kuulumisia 2/2022 / Langnet news 2/2022

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 • Jätä esitelmä- tai posteriehdotus XLVIII Kielitieteen päiville viimeistään huomenna
 • Vaikuta Langnetin kesäkoulun (15.–16.8., ÅA) sisältöön!
 • Langnetin teemaryhmien tapahtumia keväällä/kesällä 2022
 • Langnetin mentorointiohjelma 2022: ilmoittaudu mukaan!
 • Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) yhdistymisen selvittämistä jatketaan
 • Muistuta kollegaa Langnetista!

****

 1. Jätä esitelmä- tai posteriehdotus XLVIII Kielitieteen päivilleviimeistään huomenna

Huomenna (15.3.) on viimeinen tilaisuus jättää työpaja-, esitelmä- tai posteriehdotus 12.–14.5.2022 Turun yliopistossa järjestettäville XLVIII Kielitieteen päiville. Kielitieteen päivät ovat hyvä mahdollisuus esitellä myös hyvin alkuvaiheessa olevaa väitöstutkimusta ja tavata kielitieteilijöitä ympäri Suomen. Kannustamme siis kaikkia Langnetin väitöskirjatutkijoita osallistumaan päiville oman esitelmän tai posterin kanssa!

Muistathan myös, että XLVIII Kielitieteen päivien plenaristi Bodo Winter pitää keskiviikkona 11.5. työpajan aineiston käsittelystä ja visualisoinnista: työpajan otsikko on ”Data wrangling and data viz with R and the tidyverse”. Työpaja on avoin kaikille langentlaisille, ja siihen ilmoittaudutaan osana kielitieteen päivien ilmoittautumista. Työpajaan ilmoittautuneille toimitetaan tarkemmat ohjeet tarvittavista ohjelmistoista ja materiaaleista ennen työpajaa.

Lisäksi XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestetään Langnetin väitöskirjatutkijoiden ja ohjaajien yleiskokoukset (12.5. klo 17–19), joiden asialistat sekä oheismateriaali toimitetaan langnet-kaikki-listalle toukokuun alussa. Postdoc-tutkijat voivat osallistua oman valintansa mukaan joko väitöskirjatutkijoiden tai ohjaajien kokoukseen.

 1. Vaikuta Langnetin kesäkoulun (15.–16.8., ÅA) sisältöön!

Langnetin kesäkoulu järjestetään Åbo Akademissa 15.–16.8.2022. Langnetin johtoryhmä ja teemaryhmien vetäjät ovat valinneet kesäkoulun teemaksi kielitieteen tutkimusetiikan.

Kesäkoulun hyvin alustava ohjelma on päivitetty Langnetin tapahtumakalenteriin. Miltä ohjelma näyttää? Mikä tutkimusetiikkaan liittyvä teema on juuri Sinun tutkimuksesi kannalta relevantti? Kenen toivoisit puhuvan tutkimusetiikkaan liittyvistä kysymyksistä? Kerro se meille tällä sähköisellä lomakkeella 1.4. mennessä. Lomakkeella voit antaa anonyymisti myös muita kesäkoulun suunnitteluun liittyviä terveisiä.

 1. Langnetin teemaryhmien tapahtumia keväällä/kesällä 2022

Alle on koottu tietoja Langnetin teemaryhmien järjestämästä toiminnasta keväällä ja kesällä 2022. Lisätietoja teemaryhmien toiminnasta ja tapahtumista sekä ohjeet ryhmiin liittymiseksi löydät Langnetin verkkosivuilta, kun klikkaat teemaryhmän linkkiä.

Myös muita kielitieteellisiä tapahtumia löytyy Langnetin tapahtumakalenterista. Jos haluat oman tapahtumasi Langnetin tapahtumakalenteriin, ole yhteydessä Langnet-koordinaattori Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi). Tapahtumia suunnitellessa kannattaa myös hyödyntää tapahtumakalenteria, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2022: ilmoittaudu mukaan!

Langnet järjestää nyt neljännen kerran mentorointiohjelman, jossa jo väitelleet toimivat mentoreina väitöskirjatutkijoille ja hiljattain väitelleille. Lisätietoja vuoden 2022 ryhmämentorointiohjelmasta löydät Langnetin verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen mentorointiin sekä mentoreille että aktoreille (mentoroitaville) on käynnissä ja päättyy 18.3. Voit ilmoittautua mentoriksi täällä ja aktoriksi täällä.

 1. Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) yhdistymisen selvittämistä jatketaan

Langnetin johtoryhmä sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) johtokunta ovat aloittaneet joulukuussa 2021 alustavat keskustelut siitä, että Langnetin toiminta siirtyisi mahdollisesti osaksi SKY:n toimintaa vuonna 2023. Langnet järjesti 18.2.2022 klo 15–16 avoimen keskustelutilaisuuden, jossa keskusteltiin suunnitelman syistä ja taustoista kriittisessä ja rakentavassa hengessä. Keskustelutilaisuuden muistioon voit tutustua täällä. Asiaa käsiteltiin myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa 24.2.2022.

Langnetin johtoryhmä on ottanut vakavasti ne kriittiset huomiot, joita keskustelutilaisuudessa esitettiin. Käytyjen keskustelujen pohjalta Langnetin johtokunta ja SKY:n johtokunta ovat tehneet päätöksen, että yhdistymismahdollisuuksia jatkoselvitetään työryhmässä, jossa on edustajia sekä Langnetin johtoryhmästä että SKY:n johtokunnasta. Jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota niihin huoliin, joita keskustelutilaisuudessa esitettiin. Erityisesti on syytä korostaa, että toteutuessaan Langnetin toiminnan siirtyminen osaksi SKY:n toimintaa ei sulje pois tai rajoita minkäänlaista kielentutkimusta tai kirjallisuudentutkimusta, jota Langnetin piirissä on muutenkin tehty tai estä tuomasta uusia ideoita Langnetin toimintaan. Tämä on myös valmistelutyön lähtökohta.

Työryhmän työskentelystä tullaan keskustelemaan vuoden 2022 aikana XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestettävissä Langnetin yleiskokouksissa (12.5. klo 17–19) sekä Langnetin kesäkoulussa (15.–16.8., ÅA). Langnetin joulukoulun 2022 yhteydessä järjestetään ylimääräinen Langnetin yleiskokous, jossa asiasta tehdään päätöksiä. Asia menee päätettäväksi myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen kokoukseen alkuvuonna 2023.

Jos haluat mukaan valmisteluun tai jokin asiassa askarruttaa, voit olla yhteydessä Langnet-verkoston koordinaattoriin Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi), Langnetin johtajaan Urpo Nikanteeseen (urpo.nikanne@abo.fi) tai SKY:n johtokunnan puheenjohtajaan Lotta Aunioon (lotta.aunio@helsinki.fi).

 1. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta.

Voit seurata Langnetin viestintää myös sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Twitterissä.

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 • Submit a presentation or poster proposal for XLVIII The Finnish Conference of Linguistics no later than tomorrow
 • Influence the content of Langnet Summer School (15–16 August, ÅA)!
 • Langnet theme groups: upcoming events in spring / summer 2022
 • Langnet Mentoring Program 2022: sign up (DL 18th March)!
 • The investigation into the merger of Langnet and The Linguistic Association of Finland (SKY) is continuing
 • Remind your colleagues to join Langnet!

****

 1. Submit a presentation or poster proposal for XLVIII The Finnish Conference of Linguisticsno later than tomorrow

Tomorrow (March 15) is the last opportunity to submit a workshop, presentation or poster proposal for the XLVIII The Finnish Conference of Linguistics to be held at the University of Turku on 12–14 May 2022. The Finnish Conference of Linguistics is a good opportunity to present dissertation research at its early stage and meet linguists from all over Finland. We encourage all Langnet doctoral researchers to attend the conference with their own presentation or poster!

Also remember that Bodo Winter, the plenarist of XLVIII The Finnish Conference of Linguistics, will hold a workshop (11 May) on the processing and visualization of data: the title of the workshop is “Data wrangling and data viz with R and the tidyverse”. The workshop is open to all Langnet people and you can sign up for it in connection with the enrollment of the conference. Those who sign up for the workshop will be provided with more detailed instructions on the necessary software and materials before the workshop.

In addition, general meetings of Langnet’s doctoral researchers and supervisors will be held in connection with the XLVIII The Finnish Conference of Linguistics (May 12, 5–7 pm), the agendas and accompanying material of which will be submitted to this e-mail-list at the beginning of May. Postdoctoral researchers may attend a meeting of either doctoral researchers or supervisors of their choice.

 1. Influence the content of Langnet Summer School (15–16 August, ÅA)!

Langnet Summer School will be held at Åbo Akademi from 15 to 16 August 2022. Langnet’s executive team and the leaders of the theme groups have chosen the research ethics of linguistics as the theme of the summer school.

A very preliminary program framework for the summer school and it can be found in Langnet’s event calendar (in Finnish). The main language of the event is Finnish, but we will do our best to organize some content in English as well. With this form, you can anonymously leave your thoughts and wishes regarding the English content of the summer school.

 1. Langnet theme groups: upcoming events in spring / summer 2022

Below you can find information on the activities organized by the Langnet theme groups in the spring and summer of 2022. For more information on the activities and events of the theme groups and instructions for joining the groups, visit the Langnet website by clicking on the theme group link.

Other Langnet and/or Linguistic events can be found in the Langnet calendar of events. If you want your own event in Langnet’s event calendar, contact Langnet coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi). When planning events, you can also take advantage of the event calendar to avoid event overlaps!

 1. Langnet Mentoring Program 2022: sign up (DL 18thMarch)!

Langnet is carrying out for the fourth time a mentoring program this spring in which senior PhDs will act as mentors for doctoral researchers and new post docs. For more information on the 2022 Group Mentoring Program, visit the Langnet website.

Registration for mentoring for both mentors and actors (mentees) is ongoing and will end on March 18th. You can register as a mentor here and an actor here.

 1. The investigation into the merger of Langnet and The Linguistic Association of Finland (SKY) is continuing

In December 2021, Langnet’s executive team and the board of The Linguistic Association of Finland (Suomen kielitieteellinen yhdistys, SKY) have begun preliminary discussions on whether Langnet’s operations may become part of SKY’s operations in 2023. On February 18, 2022, Langnet organized an open discussion and in a constructive spirit. You can find a memo of the discussion here (in Finnish). The matter was also discussed at the annual meeting of The Linguistic Association of Finland on February 24, 2022.

Langnet’s executive team has taken seriously the critical remarks made during the discussion. Based on the discussions, Langnet’s executive team and SKY’s board have decided that the merger opportunities will be further explored in a working group with representatives from both Langnet’s executive team and SKY’s board. In the working gruop, special attention will be paid to the concerns raised during the discussion. It will be taken to account that the transfer of Langnet’s activities to SKY’s activities will not preclude or limit any linguistic or literary research carried out within Langnet or prevent new ideas from being brought into Langnet’s activities. This is the starting point for the preparatory work.

The work of the working group will be discussed at the Langnet General Assemblies in connection with the XLVIII The Finnish Conference of Linguistics (12 May from 5 pm to 7 pm) and at the Langnet Summer School (15–16 August, ÅA). An additional Langnet General Assembly will be held in connection with Langnet’s Christmas School in 2022. The matter will be decided at the annual meeting of The Linguistic Association of Finland in early 2023.

If you want to get involved in the working group or if you have any questions, you can contact Lotta Aarikka, coordinator of the Langnet network (lotta.aarikka@abo.fi), Urpo Nikanne, director of Langnet (urpo.nikanne@abo.fi) or Lotta Aunio, chairman of SKY’s board (lotta.aunio@helsinki.fi).

 1. Remind your colleagues to join Langnet! 

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities. The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website. Remeber also to follow Langnet in social media, on Facebook and Twitter.

Haluatko mukaan mentorointiohjelmaan? / Apply for the Langnet group mentoring programme

in English below

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen, tervetuloa mukaan joko mentoriksi tai aktoriksi! 

Ryhmämentorointia kokeiltiin ensimmäisen kerran Langnetissa vuonna 2017, ja onnistuneen kokeilun jälkeen ohjelma toteutettiin uudelleen vuosina 2019 ja 2020. Palaute on ollut kiittävää: mukana olleet kokivat saaneensa vertaistukea ja vinkkejä ja päässeensä käymään syvällisiä keskusteluja.

Vuoden 2022 Langnetin mentorointiohjelmaan on pyritty rekrytoimaan myös korkeakoulujen ulkopuolelle työllistyneitä kieliaineiden tohtoreita 3.12.2021 järjestetyn Langnetin joulukoulun urapäivän keskusteluiden inspiroimana.

Käynnistyvät mentorointiryhmät voivat kokoontua paikallisesti (koronatilanteen salliessa) tai verkon välityksellä. Ryhmiin pyritään saamaan yhdestä kahteen mentoria ja kahdesta neljään aktoria. Ryhmä voi itse päättää keskustelukielestä.

Ryhmämentoroinnin idea ja tarve

Ryhmämentoroinnissa mentori ohjaa pientä mentoroitavien ryhmää. Mentoroitavat saavat tukea paitsi mentorilta myös toisiltaan. Tapaamiset ovat luottamuksellisia, ja niihin löytyy ohjeita. Langnetin mentorointiohjelma pohjautuu HY:n maisterivaiheen mentorointiohjelmaan. Väitöskirjatutkijoiden mentoroinnin tarve vaihtelee suuresti. HY:n selvityksen mukaan noin puolet väitöskirjatutkijoista keskustelee ohjaajansa kanssa varsinaisen tutkimusaiheen lisäksi laajemmin osaamisestaan, elämästään ja urasuunnitelmistaan. Langnetin välittämä mentorointi ei ole työllistymisväylä; tällainen voi löytyä Suomen Mentorien kautta.

Kuka voi olla mentori?

Mentorit ovat kieliaineiden tohtoreita, jotka haluavat tukea väitöskirjaa tekevää tai hiljattain väitellyttä. Mentori on kokemusasiantuntija, joka on töissä joko yliopistolla tai muualla. Mentorin oman työelämän tulisi olla tasapainossa, jotta mentorointikokemus olisi mentoroitaville positiivinen ja kannustava. Mentorin tulisi voida sitoutua mentoroitavien tapaamiseen noin kerran kuussa noin puoleksi vuodeksi.

Kuka voi olla aktori eli mentoroitava?

Mentoroitavat ovat kieliaineiden väitöskirjatutkijoita tai hiljattain väitelleitä, jotka haluavat keskustella väitöskirjaprojektistaan tai työelämästä ja saada tukea omille tulevaisuudensuunnitelmilleen. Mentorointiin voi osallistua missä tahansa vaiheessa väitöskirjaprosessia.

Omista suunnitelmista ja tuntemuksista puhuminen mentorin kanssa voi jännittää, mutta mentorointiin osallistuneiden kokemukset mentoroinnista ovat olleet hyvin myönteisiä ja siihen käytetty aika on koettu hyödylliseksi. Mentoroitavan tulisi voida sitoutua ryhmän tapaamiseen noin kerran kuussa noin puoleksi vuodeksi.

Haluatko mukaan?

 • Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 18.3.2022. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Voit vaikuttaa siihen, kenestä tulee mentorisi.
 • Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 18.3.2022. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan mentoroitavaksi hakeville, jotka arvioivat kuvausten perusteella, ketkä mentoriehdokkaista sopivat heidän tarpeisiinsa parhaiten.
 • Lopullisen ryhmämuodostuksen tekee Langnetin koordinaattori. Kaikille mukaan ilmoittautuneille ei voida taata mentoria tai mentoroitavia. Ryhmät pyörivät itsenäisesti noin puoli vuotta, loka-marraskuuhun 2022. Osallistuminen on luottamuksellista. Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota.
 • Langnet järjestää joulukuussa 2022 mentoreille ja aktoreille yhteisen purku- ja palautetilaisuuden etäyhteyksin.
 • Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta: lotta.aarikka@abo.fi
 • Tätä ilmoitusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

****

In English:

Group mentoring was piloted at Langnet in 2017, and after the successful pilot, the mentoring programme was run again in 2019 and 2020. This is the fourth time Langnet offers group mentoring. Participants to the previous programmes felt that they got peer support and practical tips, and got to engage in in-depth discussions.

Efforts have also been made to recruit doctors from outside the Academy for the 2022 Langnet Mentoring Program, inspired by discussions at the Langnet Christmas School Career Day on 3 December 2021.

The groups can meet in person (the Covid situation permitting) or online, and the language of discussion is not limited to Finnish.

The idea of group mentoring

In group mentoring, one or two mentors and up to four actors meet and discuss career-related issues. The meetings are confidential. There is a good guidebook for the mentoring sessions. The Langnet mentoring programme is based on the University of Helsinki Mentoring Programme. The need for mentoring varies greatly. According to a survey done by the University of Helsinki, about one half of all PhD students discuss their life and career plans with their supervisors. Langnet’s mentoring programme is not the place to seek for employment; if you are looking for such a programme, you can try contacting Suomen mentorit.

Who can be a mentor?

Mentors are PhDs who want to support younger colleagues. A mentor is an expert-by-experience who works at a university or elsewhere. The mentor’s own working life should be in balance so that the mentoring process becomes a positive and encouraging experience for the actors. Mentors should be able to commit themselves to the group meetings approximately once a month during a circa six-month period.

Who can be an actor (or mentee)?

Actors are PhD students or recent PhDs who want to discuss their dissertation project or working life in general and get support for figuring out their own future plans. You can participate in the mentoring programme at any stage of the dissertation process.

Participants in the past programmes have had positive experiences and found that the time used for discussions in mentoring is time well spent; they enjoyed hearing other participants’ thoughts and found that it helped them position themselves in the research community. Actors should be able to commit themselves to the group meetings approximately once a month during a circa six-month period.

Do you wish to apply for the Langnet mentoring programme?

 • If you want to be an actor, please apply using this form by March 18, 2022. In the form, you are asked to tell something about your situation and what you hope to achieve by participating in the mentoring programme.
 • If you want to be a mentor, please apply using this form by March 18, 2022. In the form, you are asked to introduce yourself and to tell what you can offer to the actors. Your description will be shared with the actor candidates who use the descriptions to evaluate which mentors are the most suitable for their needs.
 • The Langnet co-ordinator forms the groups after wishes have been submitted. Unfortunately, we cannot guarantee that everyone gets a mentoring group. The groups meet independently for about six months, until October/November 2022. All discussions in the groups are confidential. The programme runs on voluntary basis; there are no participation fees or salaries.
 • In December 2022, Langnet will host a joint feedback session for mentors and actors.
 • For more information, please email the Langnet coordinator: lotta.aarikka@abo.fi
 • Please feel free to distribute this information also outside the universities to reach potential mentor candidates.

Langnet-kuulumisia, tammikuu 2022 / Langnet news, January 2022

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Langnetin uusi koordinaattori – ole yhteydessä ja vaikuta!
 2. Lähde mukaan teemaryhmien toimintaan
 3. Langnetin mentorointiohjelma 2022: ilmianna potentiaalinen mentori!
 4. Tulevia Langnet-tapahtumia: Bodo Winterin työpaja 11.5. sekä Langnetin väitöskirjatutkijoiden ja ohjaajien kokoukset 12.5. klo 17–19 (XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä), Langnet-kesäkoulu alustavasti 15.–16.8.2022 (Åbo Akademi).
 5. Väitös tulossa tai väittelit jo?
 6. Muistuta kollegaa Langnetista!

* * *

 1. Langnetin uusi koordinaattori – ole yhteydessä ja vaikuta!

Langnetin uudeksi koordinaattoriksi ja Aino Liiran (FT) seuraajaksi on valittu Lotta Aarikka (FM), joka viimeistelee suomalaisen murteentutkimuksen historiaa käsittelevää väitöskirjaansa Turun yliopistossa.

Jos juuri Sinulla on ideoita esimerkiksi siitä, millaisia sisältöjä toivoisit Langnetin kesäkouluun, keitä kutsupuhujia haluaisit päästä kuulemaan tai millaiselle projektille Langnetin tulisi hakea rahoitusta, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä Lottaan. Kaikenlaiset ajatukset ja ideat Langnetin toimintaan liittyen ovat erittäin tervetulleita!

Lotan tavoitat sähköpostitse osoitteesta lotta.aarikka@abo.fi.

 1. Lähde mukaan teemaryhmien toimintaan

Oletko tuore väitöskirjatutkija, post doc-tutkija tai ohjaaja ja haluat verkostoitua tieteellisen keskustelun merkeissä? Tutustu Langnetin teemaryhmiin, liity sähköpostilistalle ja lähde mukaan toimintaan. Lisätietoja teemaryhmistä löydät Langnetin verkkosivuilta.

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2022: ilmianna potentiaalinen mentori!

Langnet järjestää nyt neljännen kerran mentorointiohjelman, jossa jo väitelleet toimivat mentoreina väitöskirjatutkijoille ja hiljattain väitelleille. Ilmoittautuminen mentorointiin sekä mentoreille että aktoreille (mentoroitaville) käynnistyy maaliskuussa 2022. Luottamuksellisissa ryhmämentorointitapaamisissa osallistujat saavat vertaistukea ja vinkkejä ja pääsevät keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista syvällisesti.

Langnetin joulukoulun urapäivässä 3.12.2021 käsiteltiin mm. väitöksen jälkeistä uraa akatemian ulkopuolella. Toivommekin nyt vinkkejä kiinnostavista kielitieteilijöistä, jotka ovat väittelemisen jälkeen lähteneet rakentamaan uraansa yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla yliopistomaailman sijaan. Jos mieleenne juolahtaa joku tällainen henkilö, jota voisi kiinnostaa nuorten tutkijoiden mentorointi, kertokaa siitä koordinaattori-Lotalle (lotta.aarikka@abo.fi)!

 1. Tulevia Langnet-tapahtumia

XLVIII Kielitieteen päivien plenaristi Bodo Winter pitää keskiviikkona 11.5. työpajan, johon kaikkien langnetlaisten on mahdollista osallistua. Tietoa työpajan sisällöstä sekä ilmoittautumisohjeet toimitetaan kevään aikana.

Langnetin väitöskirjatutkijoiden ja ohjaajien kokoukset järjestetään XLVIII Kielitieteen päivien (12.–14.5.2022 Turussa) yhteydessä 12.5. klo 17–19. Postdoc-tutkijat voivat osallistua oman valintansa mukaan joko väitöskirjatutkijoiden tai ohjaajien kokoukseen.

Save the date: Langnetin kesäkoulu järjestetään alustavasti 15.–16.8.2022 Åbo Akademissa. Sisältöjen suunnittelu on vireillä! Jos juuri sinulla on ajatus, millaista ohjelmaa kesäkoulussa olisi hyvä olla, tai ajatus timanttisesta kutsupuhujasta, ole yhteydessä Langnet-koordinaattori Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

Nämä ja muut Langnetin ja/tai kielitieteelliset tapahtumat löytyvät Langnetin tapahtumakalenterista. Jos haluat oman tapahtumasi Langnetin tapahtumakalenteriin, ole yhteydessä Langnet-koordinaattori Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi). Tapahtumia suunnitellessa kannattaa myös hyödyntää tapahtumakalenteria, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

 1. Väitös tulossa tai väittelit juuri?

Ohjaaja: Kun ohjattavasi väitös on varmistunut, tiedota siitä Langnetin sähköpostilistoilla (ja sosiaalisessa mediassa).

Väitellyt: Puuttuuko nimesi Langnetin sivulla olevasta väitelleiden listasta? Lähetä koordinaattorille (lotta.aarikka@abo.fi) sähköpostia, niin sinut lisätään listaan!

 1. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta.

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Langnet’s new coordinator – get in touch and make a difference!
 2. Join Langnet’s theme groups
 3. Langnet Mentoring Program 2022: Let us know a potential mentor!
 4. Upcoming Langnet Events: Workshop by Bodo Winter (11th May) and meetings of Langnet doctoral researchers and supervisors 12th May 5 pm–7 pm (at The XLVIII Finnish Conference of Linguistics 12–14th May), Langnet Summer School tentatively 15–16th August (Åbo Akademi University)
 5. Upcoming and recent PhD defenses
 6. Remind your colleagues to join Langnet!

****

 1. Langnet’s new coordinator – get in touch and make a difference!

Lotta Aarikka (MA) has been chosen as Langnet’s new coordinator and successor to Aino Liira (PhD). She is finalizing her dissertation on the history of Finnish dialect study at the University of Turku.

If you have ideas, what kind of content you would like to have at Langnet’s summer school, which researcher’s lecture/workshop you would like Langnet to organize, or what kind of project Langnet should apply funding for, contact Lotta. Any thoughts and ideas regarding Langnet’s activities are very welcome!

You can reach Lotta by e-mail at lotta.aarikka@abo.fi.

 1. Join Langnet’s theme groups

Are you a new doctoral researcher, post doc researcher or supervisor? Do you want to network for scientific discussion? Check out Langnet’s theme groups, join the mailing list and get involved. More information on the theme groups can be found on the Langnet-website.

 1. Langnet Mentoring Program 2022: Let us know a potential mentor!

Langnet is carrying out for the fourth time a mentoring program this spring in which senior PhDs will act as mentors for doctoral researchers and new post docs. Registration for mentoring for both mentors and actors will begin in March 2022. In confidential group mentoring meetings, participants will receive peer support and tips and will have the opportunity to discuss issues of concern in depth.

At the Langnet Christmas School career day on December 3, 2021 post-dissertation career outside the Academia was a topic of conversation. Due to that conversation, we are now looking for interesting linguists who after their PhD have set out to build their careers in the private, public or third sector instead of the Academia. If you know of such a person who might be interested in mentoring young researchers, please tell Lotta (lotta.aarikka@abo.fi)!

 1. Upcoming Langnet events

The plenarist of The XLVIII Finnish Conference of Linguistics, Bodo Winter will hold a workshop on Wednesday 11th May. The workshop will be open to all Langnet-folk. Information on the content of the workshop and registration instructions will be provided during the spring.

Meetings of Langnet’s doctoral researchers and supervisors will be held at The XLVIII Finnish Conference of Linguistics on 12th May 5 pm–7pm. Postdoctoral researchers may choose to attend either the meeting for doctoral researchers or the meeting for the supervisors.

Save the date: Langnet Summer School will be tentatively held at Åbo Akademi University from 15–16th August 2022. The content of the summer school is pending! If you have an idea of ​​what kind of program it would be interesting to have in the summer school, or an idea of ​​a compelling speaker, contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

These and other Langnet and/or Linguistic events can be found in the Langnet calendar of events. If you want your own event in Langnet’s event calendar, contact Langnet coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi). When planning events, you can also take advantage of the event calendar to avoid event overlaps!

 1. Upcoming and recent PhD defenses

Supervisors: When the date of your supervisee’s PhD defense has been set, remember to advertise the upcoming defense on Langnet’s email lists (and social media).

Recent PhDs: Is you name missing from the list of the PhDs on the Langnet webpage? Email the coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) to have your name added to the list!

 1. Remind your colleagues to join Langnet! 

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website.

Kooste Langnetin yleiskokouksesta 3.12.2021 ja uusi koordinaattori

Langnetin vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, ns. yleiskokous, järjestettiin osana joulukoulua 3.12.2021 etäyhteydellä.

Koosteen keskustelusta voit lukea täältä.

Langnetin koordinaattori vaihtuu ja tammikuussa 2022 uutena koordinaattorina aloittaa FM Lotta Aarikka.

Kiitän kaikkia Langnet-yhteisön jäseniä kuluneesta vuodesta ja toivotan rauhallista vuodenvaihdetta!

Aino Liira
Koordinaattori

Langnetin yleiskokous / Langnet general meeting

Joulukoulun urapäivän yhteydessä 3.12. klo 910 järjestetään Langnetin vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, ns. yleiskokous, johon ovat tervetulleita kaikki kielentutkimuksesta ja Langnet-verkostosta kiinnostuneet. Kokous pidetään etäyhteydellä (Zoom). Kokouskutsu lähetetään Langnet-kaikki-listan kautta viikko ennen kokousta. Ehdotuksia kokouksen asialistalle lisättäväksi voi lähettää koordinaattorille (aino.liira(at)abo.fi) torstaihin 25.11. saakka.

An annual Langnet general meeting will take place on Zoom before the Career Day on 3 December at 9–10 am. Everyone interested in language studies and the Langnet network is welcome to attend. The official invitation will be sent via the Langnet-kaikki mailing list a week prior to the meeting. If you have any suggestions for the agenda, please send them to the co-ordinator (aino.liira(at)abo.fi) on Thursday 25 November at the latest.

Langnetin joulukoulu 2021 / Winter School 2021

Tervetuloa Langnetin joulukouluun!

Langnet järjestää kesäkoulun jatkoksi joulukoulun, jossa on ohjelmaa sekä etänä että paikan päällä Turussa. Joulukoulu pidetään kahdessa osassa viikoilla 48 ja 49. Etäosallistuminen on mahdollista koko joulukoulun ohjelmaan. Voit osallistua molempiin päiviin tai vain toiseen. Langnet pyrkii tukemaan lähiosallistujien matkoja Turkuun.

Teemaryhmät voivat järjestää joulukoulun yhteydessä omaa ohjelmaa, kysy lisätietoja ryhmänvetäjiltä.

Joulukoulun tiedot päivittyvät joulukoulun omalle sivulle:

https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/langnetin-joulukoulu-2021-langnet-winter-school-2021/

 


Welcome to Langnet Winter School!

Langnet organises a Winter School which takes place on two consecutive Fridays in December. Online attendance is possible throughout the Winter School. The first day will be fully online, the second day will take place at Åbo Akademi University in Turku but you can participate remotely. Those attending on-site may apply for travel reimbursements.

Thematic groups may offer additional activites, please ask the group leaders for more information.

More information can be found on the Winter School page, please follow the page for updates!
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/langnetin-joulukoulu-2021-langnet-winter-school-2021/