Langnet-kuulumisia 4/2022 / Langnet news 4/2022

Langnet-kuulumisia / Langnet news

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin joulukoulu 2.12. ja 9.12. Zoomissa – save the date!
 4. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10
 5. Terveisiä Langnetin kesäkoulusta 2022

* * *

1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!

Näin lukuvuoden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan.

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

2. Langnetin teemaryhmien uutisia

Kirjallisuuden ja kielen -teemaryhmän uutisia

Lit-teemaryhmä järjestää:

 • 30.9. Helsinki: Syystapaaminen
 • 5.10. Zoom: Tutkimuslukupiiri
 • 9.11. Tampere: TEEMA-seminaari
 • 7.12. Zoom: Tutkimuslukupiiri

Diskurssi-teemaryhmän uutisia

Seminaari 17.8.2022 – kiitos! 

Teemaryhmä järjesti Langnetin kesäkoulun yhteydessä seminaarin, jossa kuultiin prof. Anne Mäntysen ja prof. Sari Pietikäisen puheenvuoro diskurssintutkimuksen suuntauksista, ilmiöistä ja lainalaisuuksista. Seminaarissa kuultiin myös seitsemän väitöskirjatutkijan esitystä omasta tutkimuksestaan. Päivän aikana suunniteltiin yhdessä myös teemaryhmän toimintaa. Teemaryhmän vetäjät haluavat lähettää kaikille osallistujille suuret kiitokset lämminhenkisestä ja aktiivisesta päivästä!

Sähköpostilista – liity mukaan! 

Teemaryhmällä on oma sähköpostilista langnet-tekstijadiskurssi@helsinki.fi. Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin subscribe langnet-tekstijadiskurssi osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Lähetä viesti ilman otsikkoa.

Sähköpostilistalle saavat lähettää viestejä kaikki verkoston jäsenet. Viestin aiheita voivat olla esim. kiinnostavat tapahtumat ja teemaryhmän toimintaan liittyvät niin muodolliset kuin epämuodollisetkin aiheet.

Tavataan AFinLAn syyssymposiumissa 27.–29.10.2022

AFinLAn yhteydessä järjestetään teemaryhmän epämuodollinen get-together. Lisätietoja tapaamisesta lähetetään sähköpostilistan kautta lokakuussa.

Tapahtumat 

Lukuvuoden 2022–2023 tapahtumia suunnitellaan parhaillaan kesäkoulun seminaarissa esiin tulleiden toiveiden perusteella. Mikäli haluat järjestää esim. lukupiirin, kirjoitussession tai muuta toimintaa, ole yhteydessä teemaryhmän vetäjiin (marja.i.rautajoki@utu.fi). Tapahtuman voi järjestää myös Zoomissa.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmän uutisia

Bootcamp -leirikoulu alkuvaiheen tutkijoille Jyväskylän läheisyydessä loka-marraskuussa (tarkempi päivämäärä ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin)

Nimistöntutkimuksen teemaryhmän uutisia

Nimistöntutkimuksen päivät järjestetään Helsingin yliopistossa 20.–21.10.2022. Tapahtuma on alustavasti kaksipäiväinen, mutta jos tarjotut esitelmät saadaan mahtumaan ohjelmaan yhdelle päivälle, tapahtumapäivä on perjantai 21.10. Lisätietoa tapahtuman verkkosivuilta: https://blogs.helsinki.fi/nimipaivat/.

Kielioppi, semantiikka ja typologia -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmän toisena vetäjänä on aloittanut Ilkka Vuolaslempi Turun yliopistosta. Toisena vetäjänä jatkaa Satu Keinänen Helsingin yliopistosta.

Kistillä oli antoisa seminaari kesäkoulussa 17.8. Kiitos kaikille osallistujille!

3. Langnetin joulukoulu 2.12. ja 9.12. Zoomissa – save the date!

Langnetin kaksipäiväinen joulukoulu järjestetään etänä (Zoom) kahtena perjantaina: 2.12. ja 9.12. klo 10–16. Voit merkitä päivät kalenteriin!

Ohjelmaksi on kaavailtu teemapäivää liittyen tieteellisiin seuroihin (2.12.) sekä työpajoja liittyen Tieteen termipankkiin ja Wikipediaan (9.12.). Ohjelma tarkentuu syksyn aikana!

4. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori kutsuvat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet Langnetin ylimääräiseen yleiskokoukseen perjantaina 9.12. klo 8–10 (Zoom, Langnetin joulukoulun yhteydessä).

Yleiskokouksessa käsitellään Langnetin toimintakertomusluonnos 2022 sekä toimintasuunnitelmaluonnos 2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään Langnetin hallinnollista siirtymää Suomen kielitieteelliseen yhdistykseen ja siihen liittyen myös luonnosta Langnetin uudeksi toimintakäsikirjaksi sekä Langnetin talousasioita. Kokousmateriaalit toimitetaan langnet-kaikki-listalle marraskuun lopussa.

5. Terveisiä Langnetin kesäkoulusta 2022

Langnetin kielentutkimuksen etiikkaa käsittelevä kesäkoulu järjestettiin Åbo Akademissa 15.–17.8.2022. Kesäkoulu kokosi Turkuun yli viisikymmentä kielestä kiinnostunutta tutkijaa kaikista kieliaineiden tohtoreita kouluttavista yliopistoista (HY, ISY, JY, OY, Tay, TY, ÅA). Etäyhteydellä kesäkoulua seurasi noin 20 henkilöä.

Kiitos kaikille puhujille sekä osallistujille! Te teitte tapahtumasta mahtavan!

Osallistujille on toimitettu sähköpostitse linkki palautelomakkeeseen sekä lomakkeeseen, jolla voi pyytää kesäkoulusta osallistujatodistusta. Niille, joille myönnettiin tukea matka- ja majoituskuluihin, on myös toimitettu ohjeet sähköpostitse. Jos kuulut em. ryhmiin, mutta et ole saanut viestiä, ole yhteydessä Langnetin koordinaattoriin Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

Ihanaa lukuvuoden alkua kaikille!

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Langnet Winter School in Zoom 2nd and 9th Dec – save the date!
 4. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
 5. Greetings from Langnet Summer School 2022

****

1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get involved.
We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.
2. News from Langnet’s theme groups

Literature and Language theme group 

 • 30.9. Helsinki: Fall Social
 • 5.10. Zoom: Reseach Reading Group
 • 9.11. Tampere: Seminar on THEME
 • 7.12. Zoom: Research Reading Group

Language in the changing society theme group 

Bootcamp for early career researchers near Jyväskylä in October/November (details TBA)

Discourse theme group 

Seminar on 17th August – Thank you!  

As a part of the Langnet summer school, the theme group organised a seminar, where prof. Anne Mäntynen and prof. Sari Pietikäinen gave a keynote speech on the trends, phenomena and laws of discourse research. The seminar also featured presentations by seven doctoral researchers on their own research. During the day, the future activities of the theme group were also planned together. The coordinators of the theme group would like to send all participants a big thank you for a warm and active day!

Join our mailing list!

The theme group has its own mailing list langnet-tekstijadiskurssi@helsinki.fi. You can subscribe by sending a message subscribe langnet-tekstijadiskurssi to the address majordomo@helsinki.fi. Send the message without a title.

All members of the network can use the mailing list for communication. The topics of the messages may include, for example, interesting events and both formal and informal topics related to the activities of the thematic group.

Let’s meet in AFinLA fall symposium 27-29 October 2022

An informal get-together of the theme group will be organized during AFinLA symposium.  More information about the meeting will be sent via the email list in October.

Events  

The events for the academic year 22-23 are currently being planned based on the wishes discussed at the seminar in summer school. If you want to arrange e.g. book club, writing session or other activities, contact theme group coordinators (marja.i.rautajoki@utu.fi). The event can also be held on Zoom.

Onomastics theme group 

Finnish Conference of Onomastics will be arranged on 20–21 October 2022. However, if all the presentations fit into one day, it will be a one-day conference on Friday 21 October. Further information: https://blogs.helsinki.fi/nimipaivat/in-english/.

Grammar, semantics and typology (Kist) theme group 

As of summer, the theme group now has another leader: Ilkka Vuolaslempi from University of Turku. Satu Keinänen from University of Helsinki continues as the other group leader.

Kist held a successful text seminar during the summer school 17 Aug. Thanks for all the participants!

3. Langnet Winter School in Zoom 2nd and 9th Dec – save the date!

Langnet’s two-day winter school is organized remotely (Zoom) on two Fridays: 2nd and 9th Dec from 10 a.m. to 4 p.m. You can mark the days in your calendar!

The program has been planned for a theme day related to scientific societies (December 2) and workshops related to the Science term bank and Wikipedia (December 9). Most of the winter school program will be organized in Finnish, but if you have special wishes about the program, i.e. what part of the program you would like to be held in English, please contact the Langnet coordinator (lotta.aarikka@abo.fi).

4. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
Langnet’s executive team, head and coordinator invite all members of the Langnet community to Langnet’s general assembly on Friday 9 December. from 8 am to 10 am (via Zoom, in connection with Langnet’s winter school).
At the meeting we will discuss Langnet’s action report 2022 (draft) and the action plan 2023 (draft). In addition, the meeting will discuss Langnet’s administrative transition to The Linguistic Association of Finland and, in connection with that, the draft of Langnet’s new operating manual and Langnet’s financial affairs. The meeting materials will be delivered to the langnet-kaikki-list at the end of November.

5. Greetings from Langnet Summer School 2022

Langnet’s summer school on the ethics of language research was organized at Åbo Akademi on August 15–17, 2022. The summer school gathered in Turku more than fifty researchers interested in language from all universities training PhDs in linguistics in Finland. About 20 people followed the summer school remotely in Zoom.

Thanks to all speakers and participants! You made the event great!

The participants have been sent a link to the feedback form as well as the form to request a certificate of participation from the summer school. Those who were granted support for travel and accommodation expenses have also been sent instructions by email. If you belong to the above groups, but have not received a message, contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

A wonderful start of the academic year to everyone!