Langnet-kuulumisia 2/2022 / Langnet news 2/2022

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 • Jätä esitelmä- tai posteriehdotus XLVIII Kielitieteen päiville viimeistään huomenna
 • Vaikuta Langnetin kesäkoulun (15.–16.8., ÅA) sisältöön!
 • Langnetin teemaryhmien tapahtumia keväällä/kesällä 2022
 • Langnetin mentorointiohjelma 2022: ilmoittaudu mukaan!
 • Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) yhdistymisen selvittämistä jatketaan
 • Muistuta kollegaa Langnetista!

****

 1. Jätä esitelmä- tai posteriehdotus XLVIII Kielitieteen päivilleviimeistään huomenna

Huomenna (15.3.) on viimeinen tilaisuus jättää työpaja-, esitelmä- tai posteriehdotus 12.–14.5.2022 Turun yliopistossa järjestettäville XLVIII Kielitieteen päiville. Kielitieteen päivät ovat hyvä mahdollisuus esitellä myös hyvin alkuvaiheessa olevaa väitöstutkimusta ja tavata kielitieteilijöitä ympäri Suomen. Kannustamme siis kaikkia Langnetin väitöskirjatutkijoita osallistumaan päiville oman esitelmän tai posterin kanssa!

Muistathan myös, että XLVIII Kielitieteen päivien plenaristi Bodo Winter pitää keskiviikkona 11.5. työpajan aineiston käsittelystä ja visualisoinnista: työpajan otsikko on ”Data wrangling and data viz with R and the tidyverse”. Työpaja on avoin kaikille langentlaisille, ja siihen ilmoittaudutaan osana kielitieteen päivien ilmoittautumista. Työpajaan ilmoittautuneille toimitetaan tarkemmat ohjeet tarvittavista ohjelmistoista ja materiaaleista ennen työpajaa.

Lisäksi XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestetään Langnetin väitöskirjatutkijoiden ja ohjaajien yleiskokoukset (12.5. klo 17–19), joiden asialistat sekä oheismateriaali toimitetaan langnet-kaikki-listalle toukokuun alussa. Postdoc-tutkijat voivat osallistua oman valintansa mukaan joko väitöskirjatutkijoiden tai ohjaajien kokoukseen.

 1. Vaikuta Langnetin kesäkoulun (15.–16.8., ÅA) sisältöön!

Langnetin kesäkoulu järjestetään Åbo Akademissa 15.–16.8.2022. Langnetin johtoryhmä ja teemaryhmien vetäjät ovat valinneet kesäkoulun teemaksi kielitieteen tutkimusetiikan.

Kesäkoulun hyvin alustava ohjelma on päivitetty Langnetin tapahtumakalenteriin. Miltä ohjelma näyttää? Mikä tutkimusetiikkaan liittyvä teema on juuri Sinun tutkimuksesi kannalta relevantti? Kenen toivoisit puhuvan tutkimusetiikkaan liittyvistä kysymyksistä? Kerro se meille tällä sähköisellä lomakkeella 1.4. mennessä. Lomakkeella voit antaa anonyymisti myös muita kesäkoulun suunnitteluun liittyviä terveisiä.

 1. Langnetin teemaryhmien tapahtumia keväällä/kesällä 2022

Alle on koottu tietoja Langnetin teemaryhmien järjestämästä toiminnasta keväällä ja kesällä 2022. Lisätietoja teemaryhmien toiminnasta ja tapahtumista sekä ohjeet ryhmiin liittymiseksi löydät Langnetin verkkosivuilta, kun klikkaat teemaryhmän linkkiä.

Myös muita kielitieteellisiä tapahtumia löytyy Langnetin tapahtumakalenterista. Jos haluat oman tapahtumasi Langnetin tapahtumakalenteriin, ole yhteydessä Langnet-koordinaattori Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi). Tapahtumia suunnitellessa kannattaa myös hyödyntää tapahtumakalenteria, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2022: ilmoittaudu mukaan!

Langnet järjestää nyt neljännen kerran mentorointiohjelman, jossa jo väitelleet toimivat mentoreina väitöskirjatutkijoille ja hiljattain väitelleille. Lisätietoja vuoden 2022 ryhmämentorointiohjelmasta löydät Langnetin verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen mentorointiin sekä mentoreille että aktoreille (mentoroitaville) on käynnissä ja päättyy 18.3. Voit ilmoittautua mentoriksi täällä ja aktoriksi täällä.

 1. Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) yhdistymisen selvittämistä jatketaan

Langnetin johtoryhmä sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) johtokunta ovat aloittaneet joulukuussa 2021 alustavat keskustelut siitä, että Langnetin toiminta siirtyisi mahdollisesti osaksi SKY:n toimintaa vuonna 2023. Langnet järjesti 18.2.2022 klo 15–16 avoimen keskustelutilaisuuden, jossa keskusteltiin suunnitelman syistä ja taustoista kriittisessä ja rakentavassa hengessä. Keskustelutilaisuuden muistioon voit tutustua täällä. Asiaa käsiteltiin myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa 24.2.2022.

Langnetin johtoryhmä on ottanut vakavasti ne kriittiset huomiot, joita keskustelutilaisuudessa esitettiin. Käytyjen keskustelujen pohjalta Langnetin johtokunta ja SKY:n johtokunta ovat tehneet päätöksen, että yhdistymismahdollisuuksia jatkoselvitetään työryhmässä, jossa on edustajia sekä Langnetin johtoryhmästä että SKY:n johtokunnasta. Jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota niihin huoliin, joita keskustelutilaisuudessa esitettiin. Erityisesti on syytä korostaa, että toteutuessaan Langnetin toiminnan siirtyminen osaksi SKY:n toimintaa ei sulje pois tai rajoita minkäänlaista kielentutkimusta tai kirjallisuudentutkimusta, jota Langnetin piirissä on muutenkin tehty tai estä tuomasta uusia ideoita Langnetin toimintaan. Tämä on myös valmistelutyön lähtökohta.

Työryhmän työskentelystä tullaan keskustelemaan vuoden 2022 aikana XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestettävissä Langnetin yleiskokouksissa (12.5. klo 17–19) sekä Langnetin kesäkoulussa (15.–16.8., ÅA). Langnetin joulukoulun 2022 yhteydessä järjestetään ylimääräinen Langnetin yleiskokous, jossa asiasta tehdään päätöksiä. Asia menee päätettäväksi myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen kokoukseen alkuvuonna 2023.

Jos haluat mukaan valmisteluun tai jokin asiassa askarruttaa, voit olla yhteydessä Langnet-verkoston koordinaattoriin Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi), Langnetin johtajaan Urpo Nikanteeseen (urpo.nikanne@abo.fi) tai SKY:n johtokunnan puheenjohtajaan Lotta Aunioon (lotta.aunio@helsinki.fi).

 1. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta.

Voit seurata Langnetin viestintää myös sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Twitterissä.

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 • Submit a presentation or poster proposal for XLVIII The Finnish Conference of Linguistics no later than tomorrow
 • Influence the content of Langnet Summer School (15–16 August, ÅA)!
 • Langnet theme groups: upcoming events in spring / summer 2022
 • Langnet Mentoring Program 2022: sign up (DL 18th March)!
 • The investigation into the merger of Langnet and The Linguistic Association of Finland (SKY) is continuing
 • Remind your colleagues to join Langnet!

****

 1. Submit a presentation or poster proposal for XLVIII The Finnish Conference of Linguisticsno later than tomorrow

Tomorrow (March 15) is the last opportunity to submit a workshop, presentation or poster proposal for the XLVIII The Finnish Conference of Linguistics to be held at the University of Turku on 12–14 May 2022. The Finnish Conference of Linguistics is a good opportunity to present dissertation research at its early stage and meet linguists from all over Finland. We encourage all Langnet doctoral researchers to attend the conference with their own presentation or poster!

Also remember that Bodo Winter, the plenarist of XLVIII The Finnish Conference of Linguistics, will hold a workshop (11 May) on the processing and visualization of data: the title of the workshop is “Data wrangling and data viz with R and the tidyverse”. The workshop is open to all Langnet people and you can sign up for it in connection with the enrollment of the conference. Those who sign up for the workshop will be provided with more detailed instructions on the necessary software and materials before the workshop.

In addition, general meetings of Langnet’s doctoral researchers and supervisors will be held in connection with the XLVIII The Finnish Conference of Linguistics (May 12, 5–7 pm), the agendas and accompanying material of which will be submitted to this e-mail-list at the beginning of May. Postdoctoral researchers may attend a meeting of either doctoral researchers or supervisors of their choice.

 1. Influence the content of Langnet Summer School (15–16 August, ÅA)!

Langnet Summer School will be held at Åbo Akademi from 15 to 16 August 2022. Langnet’s executive team and the leaders of the theme groups have chosen the research ethics of linguistics as the theme of the summer school.

A very preliminary program framework for the summer school and it can be found in Langnet’s event calendar (in Finnish). The main language of the event is Finnish, but we will do our best to organize some content in English as well. With this form, you can anonymously leave your thoughts and wishes regarding the English content of the summer school.

 1. Langnet theme groups: upcoming events in spring / summer 2022

Below you can find information on the activities organized by the Langnet theme groups in the spring and summer of 2022. For more information on the activities and events of the theme groups and instructions for joining the groups, visit the Langnet website by clicking on the theme group link.

Other Langnet and/or Linguistic events can be found in the Langnet calendar of events. If you want your own event in Langnet’s event calendar, contact Langnet coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi). When planning events, you can also take advantage of the event calendar to avoid event overlaps!

 1. Langnet Mentoring Program 2022: sign up (DL 18thMarch)!

Langnet is carrying out for the fourth time a mentoring program this spring in which senior PhDs will act as mentors for doctoral researchers and new post docs. For more information on the 2022 Group Mentoring Program, visit the Langnet website.

Registration for mentoring for both mentors and actors (mentees) is ongoing and will end on March 18th. You can register as a mentor here and an actor here.

 1. The investigation into the merger of Langnet and The Linguistic Association of Finland (SKY) is continuing

In December 2021, Langnet’s executive team and the board of The Linguistic Association of Finland (Suomen kielitieteellinen yhdistys, SKY) have begun preliminary discussions on whether Langnet’s operations may become part of SKY’s operations in 2023. On February 18, 2022, Langnet organized an open discussion and in a constructive spirit. You can find a memo of the discussion here (in Finnish). The matter was also discussed at the annual meeting of The Linguistic Association of Finland on February 24, 2022.

Langnet’s executive team has taken seriously the critical remarks made during the discussion. Based on the discussions, Langnet’s executive team and SKY’s board have decided that the merger opportunities will be further explored in a working group with representatives from both Langnet’s executive team and SKY’s board. In the working gruop, special attention will be paid to the concerns raised during the discussion. It will be taken to account that the transfer of Langnet’s activities to SKY’s activities will not preclude or limit any linguistic or literary research carried out within Langnet or prevent new ideas from being brought into Langnet’s activities. This is the starting point for the preparatory work.

The work of the working group will be discussed at the Langnet General Assemblies in connection with the XLVIII The Finnish Conference of Linguistics (12 May from 5 pm to 7 pm) and at the Langnet Summer School (15–16 August, ÅA). An additional Langnet General Assembly will be held in connection with Langnet’s Christmas School in 2022. The matter will be decided at the annual meeting of The Linguistic Association of Finland in early 2023.

If you want to get involved in the working group or if you have any questions, you can contact Lotta Aarikka, coordinator of the Langnet network (lotta.aarikka@abo.fi), Urpo Nikanne, director of Langnet (urpo.nikanne@abo.fi) or Lotta Aunio, chairman of SKY’s board (lotta.aunio@helsinki.fi).

 1. Remind your colleagues to join Langnet! 

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities. The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website. Remeber also to follow Langnet in social media, on Facebook and Twitter.