Ihmiset – Puhuttu kieli / People – Spoken language

Kerro jotain itsestäsi. Nimesi, yliopistosi, oppiaineesi, jotain työstäsi, hyperlinkki. Kuvatkin ovat mukavia. Lähetä tietosi Langnetin koordinaattorille.

Tell something about you. Your name, university, subject, something about your work, a web link. Share your picture if you like. Please send your introduction to Langnet’s coordinator.

Nana Lehtinen, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
Tarkastelen logopedian, kielitieteen ja suomen kielen rajakohtaan asettuvassa väitöskirjatutkimuksessani yli 20 vuotta englanninkielisessä kieliympäristössä asuneiden suomalaisten siirtolaisten puhutussa suomen kielessä ilmeneviä kielikadon piirteitä erityisesti sijamuotojärjestelmän käytössä ja hallinnassa. Noudatan tutkimuksesssani kansainvälistä kielikadon tutkimusprotokollaa (Language Attrition Test Battery) jota täydennän tämän tutkimuksen puitteissa laadituilla morfologisilla testitehtävillä. Kerätyn aineiston perusteella vertaan mahdollisia muutoksia suomen kielen rakenne- ja sanastotasolla sekä arvioin koehenkilöiden kielellistä suoriutumista kielten välillä. Tutkimusaineistoni koostuu haastattelu-, narratiivi- ja tehtävämuotoista datasta jonka kerääminen toteutuu koehenkilöiden osalta tämänhetkisessä asuinpaikassani Pohjois-Kaliforniassa, USAssa, sekä verrokkipuhujien osalta Suomessa.

Camilla Lindholm

Kaarina Mononen

Seija Pekkala

Mia Raitaniemi

Minna Rantapää väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Viittomakielisten muistisairaiden ihmisten vuorovaikutus ja sen tukeminen
Tutkin logopedian alan tutkimuksessani viittomakielisten muistisairaiden ihmisten vuorovaikutusta, siinä tapahtuvia muutoksia ja haasteita sekä vuorovaikutuksen tukemisen keinoja. Aineistoni koostuu haastatteluista, videoaineistosta ja kyselystä. Yhdistän tulosten tarkastelussa määrällistä ja laadullista analyysiä. Linkki artikkeliväitöskirjani ensimmäiseen artikkeliin: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1471301214557183

Anu Viljanmaa, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Dialogitulkkien ammatillinen kuunteluosaaminen: ulkoisten ja sisäisten kuunteluesteiden käsittely ja ennaltaehkäisy tulkin työssä
Tutkin käännöstieteeseen kuuluvassa väitöstutkimuksessani dialogitulkin ammatillisen kuunteluosaamisen ilmenemistä ja ulottuvuuksia. Ammatillinen kuunteluosaaminen nähdään osana dialogitulkin vuorovaikutustaitoja. Aihetta tarkastellaan asioimistulkilla tulkkausprosessissa esiintyvien sisäisten ja ulkoisten kuunteluesteiden ja niiden käsittelystrategioiden kautta. Lähestymistapani yhdistää kuunteluntutkimusta käännöstieteeseen.

Eero Voutilainen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Eduskunnan täysistunto institutionaalisena vuorovaikutuksena
Tarkastelen väitöstutkimuksessani eduskunnan täysistuntokeskustelua institutionaalisena vuorovaikutuksena. Tutkin, miten eritasoiset institutionaaliset normit näkyvät keskustelun dynamiikassa ja miten monologisina pidetyt täysistuntopuheenvuorot nivoutuvat käytännössä toisiinsa. Kiinnitän tutkimuksessani huomiota esimerkiksi täysistunnon eri tavoin normitettuihin puheenvuorotyyppeihin, puheenvuorojen keskinäisiin kytköksiin, puheen kohdistamisen kielellisiin ja kehollisiin keinoihin sekä täysistuntoa johtavan puhemiehen toimintaan. Analysoin myös, miten keskustelijat siirtyvät toiminnasta toiseen moniyksikköisten puheenvuorojen sisällä. Tutkimukseni on vuorovaikutuslingvististä keskusteluntutkimusta.

Mari Wiklund