Langnetin kesäkoulu 2021 / Langnet Summer School 2021

(in English below)

Langnetin kesäkoulu järjestetään 24.–25. elokuuta verkossa.

Tapahtuman Zoom-linkki:

Meeting ID: 642 1481 6535
Passcode: 965697

(Jos Zoomin käytössä on teknisiä ongelmia, ota yhteyttä koordinaattoriin)

Palautelomake: https://survey.abo.fi/lomakkeet/13774/lomake.html
Kiitämme palautteesta!

Kesäkouluun voivat osallistua kaikki langnetin piirissä olevat tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat. Osallistuminen on maksutonta. Oman yliopiston kanssa voi neuvotella siitä, minkä verran kesäkoulusta voi kerryttää opintopisteitä.

ILMOITTAUTUMINEN

Viime vuoden tapaan kesäkoulun luennoille voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Luennoitsijoiden työn helpottamiseksi ja mahdollisen kurssin ennakkomateriaalin lähettämiseksi luennoille voi halutessaan ilmoittautua etukäteen. Ennakkoilmoittautuminen helpottaa myös osallistumistodistuksen kirjoittamista. Ilmoittautumiset sähköpostitse koordinaattorille osoitteeseen aino.liira@abo.fi viimeistään perjantaina 20.8. Merkitse ennakkoilmoittautumiseen seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite sekä luennot, joille osallistut.

Kesäkoulun yhteydessä järjestetään kaikille yhteinen tekstiseminaari. Seminaariin voivat osallistua vain ilmoittautuneet, ohjeet ja lisätiedot alla.

Kesäkoulun kantavana teemana on aineistot ja korpukset kielentutkimuksessa.

OHJELMA (päivitetty 9.8.)

Tiistai 24.8.
9.00–9.15 Kesäkoulun avaus
9.15–11.00
Mietta Lennes: Kielipankin aineistot ja aineistonhallinnan kysymyksiä
11.00–11.15 tauko
11.15–12.45 Camilla Lindholm & Johanna Isosävi: Yhteisöllinen kirjoittaminen hyvinvoinnin tukena (katso ohjeet alta)
12.45–14.00
lounastauko
14.00–15.45
Alpo Honkapohja: OMG, etc. Lyhenteet korpuslingvistiikassa: ongelma vai hyödyllistä dataa?
15.45–16.00 tauko
16.00–17.00 Väitöskirjatutkijoiden palautekeskustelu (pj Tuuli Ahonen)

Keskiviikko 25.8.

8.45–9.15 Aamukahvi (vapaata seurustelua)
9.15–11.00
Jarmo H. Jantunen: Korpusavusteinen diskurssintutkimus
11.00–12.00 lounastauko
12.00–14.20 Filip Ginter, Jenna Kanerva & Veronika Laippala: Automaattinen syntaksijäsennys ja aineiston tarkastelu Turku Neural Parserilla
14.20–14.30 Kesäkoulun päätös
14.30–16.45 Tekstiseminaarit: 2 pienryhmää

***

YHTEISÖLLINEN KIRJOITTAMINEN (Isosävi & Lindholm)

Osallistujia pyydetään valitsemaan ennakkoon jokin oma keskeneräinen teksti (esim. väitöskirjan luku tai artikkeli), jota työstää eteenpäin session aikana. Kirjoitustuokio alkaa ohjaajien alustuksella sekä yhteisellä keskustelulla (yht. 30 min). Sen jälkeen asetetaan tavoitteet ja kirjoitetaan yhdessä noin 40 minuutin ajan.

VÄITÖSKIRJATUTKIJOIDEN PALAUTEKESKUSTELU

Tässä joitakin kysymyksiä, joita palautekeskusteluun osallistuvat voivat halutessaan pohtia ennakkoon. Sana on kuitenkin vapaa, eli myös muita aiheita voi mielellään tuoda keskusteluun!

Miten koronapandemia on vaikuttanut tutkimukseesi/jatko-opintoihisi ja hyvinvointiisi?
Olisiko Langnetilla keinoja tukea kieliaineiden väitöskirjatutkijoiden hyvinvointia, erityisesti sellaisilla tavoilla, joita yksittäiset yliopistot tai tohtoriohjelmat eivät tarjoa?

Millaista Langnet-toimintaa jatkossa toivoisit tai haluaisit itse järjestää?
Uusille langnetlaisille: Onko tietoa Langnetista ollut helppo löytää; oletko päässyt mukaan (esimerkiksi teemaryhmien) toimintaan?

Koetko olevasi tervetullut Langnetiin tasa-arvoisena yhteisön jäsenenä?
Miten Langnet-yhteisön tasa-arvoa ja moninaisuutta voisi mielestäsi edistää, ml. kielten moninaisuus?

***

TEKSTISEMINAARI (klo 14.30–16.45)

Tekstiseminaarin tarkemmat tiedot (ml. Zoom-linkki) on lähetetty erikseen kummankin pienryhmän osallistujille perjantaina 13.8. Jos tulee ongelmia tai kysyttävää, ota yhteyttä koordinaattoriin.

Kesäkoulun yhteydessä järjestetään yhteinen tekstiseminaari, johon kaikki langnetlaiset ovat tervetulleita. Osallistujat jaetaan pienryhmiin sen mukaan, miten paljon tekstejä tulee, noin 2 tekstiä/ryhmä. Seminaariin voivat osallistua vain ennakkoon ilmoittautuneet.

Ilmoittaudu seminaariin sähköpostitse osoitteeseen aino.liira@abo.fi tiistaihin 3.8. mennessä. Merkitse ilmoittautumiseesi seuraavat tiedot:

Nimi, sähköposti, haluatko a) luetuttaa tekstiä vai b) osallistutko aktiivisena kommentoijana, tutkimuksesi aihe (esim. väitöskirjan työotsikko). Halutessasi voit myös mainita, mihin Langnetin teemaryhmään tai -ryhmiin kuulut.

Myös väitelleet tutkijat voivat ilmoittautua kommentoimaan tekstejä.

Koordinaattori jakaa pienryhmät. Luettavat tekstit tulee toimittaa viimeistään tiistaina 17.8. suoraan oman ryhmän osallistujille sähköpostitse.

Kommentoitava teksti voi olla esim. artikkeliluonnos tai monografiaväitöskirjan luku/alaluku, sopiva pituus on n. 20 sivua / 7000 sanaa. Aikaa yhden tekstin käsittelylle on rajallisesti, joten saatteeksi on hyvä liittää maininta, mihin erityisesti toivot lukijoiden keskittyvän.

 


English version

The 2021 Langnet Summer School takes place online, 24 – 25 August.

Zoom link:
https://aboakademi.zoom.us/j/64214816535

Meeting ID: 642 1481 6535
Passcode: 965697

(In case of technical issues, please email the coordinator)

Feedback form: https://survey.abo.fi/lomakkeet/13774/lomake.html
Thank you for you feedback!

All postgraduates whose doctoral programme is part of Langnet are welcome to attend the Summer School, free of charge. Study credits may be discussed with your own supervisor.

REGISTRATION

No registration is required to attend the lectures. You may register in advance in order to receive materials beforehand, this will also make it easier to provide a certificate of attendance should you need one. Please email the coordinator at aino.liira@abo.fi by Friday 20 August with the following information: your name, e-mail address, which lectures you will attend.

For those who wish to participate in the text seminar on Wednesday, there is a separate, obligatory registration (see below for more information).

The thematic focus of the Summer School is on data and corpora in language studies.

PROGRAMME (updated 9 August)
Details about the programme (including the language of instruction) will be added in the course of August at the latest. If you have questions, please email the coordinator.

Tuesday 24 August

9.00–9.15 Opening words
9.15–11.00
Mietta Lennes: Kielipankin aineistot ja aineistonhallinnan kysymyksiä [The Language Bank of Finland and data management]
in Finnish; materials available in English
11.00–11.15 break
11.15–12.45 Camilla Lindholm & Johanna Isosävi: Supporting researchers’ wellbeing by writing together – Languages: Finnish and English (please see instructions below)
12.45–14.00
lunch break
14.00–15.45
Alpo Honkapohja: OMG, etc. Lyhenteet korpuslingvistiikassa: ongelma vai hyödyllistä dataa? [OMG, etc. Abbreviations in corpus linguistics: problematic or useful data?] – Language(s) TBA
15.45–16.00 break
16.00–17.00 PhD candidates’ feedback session (chair Tuuli Ahonen) – in Finnish and English

Wednesday 25 August

8.45–9.15 Breakfast – casual chatting
9.15–11.00
Jarmo H. Jantunen: Korpusavusteinen diskurssintutkimus [Corpus methods in discourse studies] – Language: Finnish (materials possibly available in English)
11.00–12.00 lunch break
12.00–14.20 Filip Ginter, Jenna Kanerva & Veronika Laippala: Automaattinen syntaksijäsennys ja aineiston tarkastelu Turku Neural Parserilla [Syntax parsing and Turku Neural Parser] – Languages: English and Finnish
14.20–14.30 Closing words
14.30–16.45 Text seminar: 2 groups

***

SUPPORTING RESEARCHERS’ WELLBEING (Isosävi & Lindholm)

Before the session, please select a draft text that you are currently working on (for example, a chapter of your dissertation or an article draft). After a 30-minute introduction and discussion, we will move on to setting the goals for the session and working on the drafts for about 40 minutes.

PHD CANDIDATES’ FEEDBACK SESSION

Here are some questions that you may like to consider before the feedback session. Of course, you are free to bring any other topics into discussion as well!

How has the Covid-19 pandemic affected your doctoral studies / thesis writing and your wellbeing? How can Langnet support the wellbeing of doctoral candidates in languages and linguistics, especially in ways not offered by individual institutions or doctoral programmes?

What kind of activities would you like to see, or would like to organize yourself, in Langnet?
A question for new Langnet members: Has it been easy for you to find information about Langnet; have you been able to participate in the activities (for example, those arranged by the theme groups)?

Do you feel safe and welcome in the Langnet community as an equal? How can Langnet, as a community, promote equality and diversity (including the diversity of languages)?

***

TEXT SEMINAR (2.30–4.45 pm)

Details about the seminar (including Zoom link) has been sent to the participants of each small group on Friday 13 August. If you have signed up but didn’t receive the email or if you have any questions please contact the co-ordinator!

As part of the Summer School, Langnet organises a shared seminar where participants’ dissertation drafts are discussed. You may offer your own draft for discussion or volunteer to read and comment on someone else’s draft. In both cases advance registration is required.

Please register by Tuesday 3 August by emailing the coordinator at aino.liira@abo.fi with the following information:

Your name, email address, whether you will a) send a draft text or b) only participate as a commentator, research topic (e.g. the working title of your thesis). You may also mention which Langnet theme group(s) are relevant to you.

Post docs and supervisors are more than welcome to attend and comment on the texts!

The coordinator will assign the participants into groups. The due date for sending the draft texts is Tuesday 17 August. Please send the text as an email attachment to your group members by this date.

You can send, for example, a draft version of an article or a chapter/section of a monograph, approximately 20 pp or 7,000 words in length. It is a good idea to also provide some questions or points you wish your readers to focus on.