Polho ry:n toimintasuunnitelma 2011

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 2.2.2011

Yleistä
Vuonna 1965 perustettu Poliittisen historian opiskelijat (Polho ry) lähtee vuoteen 2011 nuoren ja innokkaan hallituksen voimin. Viime vuosien aktiivista toimintaa pidetään yllä perinteitä kunnioittaen ja samalla uutta luoden.

Hallituksen sisäistä toimintaa ohjaa viidettä vuotta peräkkäin toimivaksi ohjenuoraksi todettu johtosääntö, jonka avulla pyritään selkeyttämään ja tehostamaan toimintaa. Tapahtumat järjestetään jäsenten toiveita mukaillen ja niiden tarjonta pyritään pitämään monipuolisena. Sitsejä eli akateemisia pöytäjuhlia järjestetään kuluvana vuonna alustavasti kolme kappaletta: kahdet keväällä ja yhdet syksyllä. Kun taas perinteisiä ”Tiedettä ja kaljaa” -keskustelutilaisuuksia järjestetään yhteensä viisi kertaa.

Virkistystoiminnassa seurataan edellisten vuosien linjoja, mutta tapahtumien sisältöjä varioidaan. Urheilu- , juhla- ja kulttuuritoiminta on tärkeässä roolissa jäsenten opiskelun tukemisessa virkistystä tarjoamalla. Ytimenä ovat perinteiset sählyvuorot, kulttuuri – ja työelämäekskursiot, sekä illanvietot. Vaihto-opiskelijoiden integroimisesta toimintaan on hyviä kokemuksia viime vuodelta ja tähän pyritään myös tänä vuonna. Tasa-arvo asiat ovat tärkeä osa Polho ry:n toimintaa ja se on saavuttanut pieneksi ainejärjestöksi paljon tasa-arvo asioiden edistämiseksi. Tästä tunnustuksena Polho ry sai viime vuonna HYY:n ”Yhdessä” kilpailussa kunniamaininnan.

Yhteistyö Taso ry:n, muiden historiajärjestöjen sekä vuoden vanhan politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen ainejärjestöjen (Taso ry, Keho ry, VOO ry, Dilemma ry ja KTTO ry) kanssa on keskeinen osa toimintaamme. Viime vuonna järjestetty laitospiknik pyritään toteuttamaan alkuperäisessä kontekstissaan: jäseniä laajemmin tavoittavaksi laitosbileiksi. Jatkamme myös aktiivista edustusta Historian Opiskelijoiden Liitossa (HOL) ja pidämme yllä perinteikkäitä suhteita Turun kollegoihimme (P-klubi). Kansainväliseen toimintaan osallistumme erityisesti ISHA Helsinki ry:n kautta pyrkien laajentamaan kv-toiminnasta kiinnostuneiden piiriä. Läheinen yhteistyö yhteiskuntahistorian osaston ja Polho ry:n välillä jatkuu edellisvuosien hyvien toimintamallien pohjalta. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti laitoksen toiminnan kehittämiseen, mm. tänä vuonna saatetaan loppuun eräs yhteistyön tulos: tutkintovaatimusuudistus. Polho ry. pyrkii lisäämään myös yhteistyötä yhteiskuntahistorian alumnijärjestön Yhistys ry:n kanssa, esimerkiksi yhteisiä tapahtumia järjestämällä.

Vuoden 2011 toiminnan keskeinen osa on edelleen polholaisten hyvän yhteishengen vaaliminen ja kehittäminen. Jäsenistölle pyritään tarjoamaan monipuolisempia malleja vanhoista perinteistä, jotta koko jäsenistö löytäisi tiensä Polho ry:n toimintaan. Tavoitteena on kokeilla mm. keskustelu-iltoja, jotka tarjoisivat opiskelijoille mahdollisuutta opiskelualaan liittyvien tietojen ja taitojen kehittämiseen myös vapaa-ajalla. Erityistavoitteena on hallituksen ja jäsenten välisen keskustelun parantaminen entisestään missä pyritään hyödyntämään esimerkiksi viime vuonna luotua hallituksen blogia, jota entisestään kehitetään. Myös hallitusta avustavia virkailijoita pyritään integroimaan hallituksen toimintaan paremmin, jotta Polho ry pystyy toteuttamaan aktiivista ja monipuolista toimintaansa edelleen – jäsenilleen parasta tarjoten.

Hallituksen kokoonpano 2011

 • Ilari Leskelä, puheenjohtaja
 • Ilmar Metsalo, varapuheenjohtaja ja kulttuurivastaava
 • Tuoma Saavalainen, taloudenhoitaja
 • Eetu Jokela, 1. opintovastaava
 • Mari Fabritius, sihteeri ja ympäristövastaava
 • Hannele Kirveskoska, 2. opinto- ja tasa-arvovastaava
 • Riina Hyökki, työelämä- ja alumnivastaava
 • Reetta Heiskanen, kansainvälisyysvastaava ja ISHA-vastaava
 • Anna Niemi, suhde- ja HOL-vastaava
 • Josefiina Manninen, juhlavastaava
 • Teemu Perhiö, tiedoitus ja ATK-vastaava
 • Joonas Dammert, urheiluvastaava

Ainejärjestölehti Poleemin vastaavat päätoimittajat 2010

 • Simo Ortamo
 • Veikko Jarmala
 • Hanna Marjoranta
 • Eetu Jokela

Kulttuuri
Vuonna 2011 Polhon kulttuurivastaavana toimii Ilmar Metsalo. Polho ry pyrkii tänä vuonna mielenkiintoiseen ja yleissivistävään kulttuuritoimintaan. Perinteisen korkeakulttuurin lisäksi luvassa on matalamman kynnyksen tapahtumia, esimerkiksi keikkoja ja yhteistä illanviettoa. Toiminnan päämääränä on ennen kaikkea tarjota leppoisaa yhdessäoloa monipuolisten kulttuuritapahtumien parissa. Suurin osa tapahtumista toteutetaan sisarainejärjestömme Taso ry:n kanssa.

Kultuuritapahtumia järjestetään periodien aikana vähintään kerran kuukaudessa. Kulttuurivuoden käynnistää rakkaan tiedekuntamme speksi helmikuun alussa. Muita perinteisiä tapahtumia ovat toukokuinen kulttuuribrunssi sekä maineikkaat kulttuuri-iltamat syksyn jo hämärtyessä. Alkavalle vuodelle on kaavailtu perinteisten ekskursioiden ohella opiskelijalähtöistä kulttuurin lisäämistä. Kulttuuritoiminta tähtää
aikaisempaa useammin värittämään Polhon tapahtumia tilanteeseen sopivin taiteellisin esityksin. Lisäksi kulttuurivastaava haaveilee valtiovierailusta jompaan kumpaan Euroopan kulttuuripääkaupunkiin.

Pidemmän aikavälin tavoitteista mainittakoon vuonna 2015 julkaistavaksi kaavailtu Polhon 50-vuotinen historiikki, jonka toimittamiseen on kerätty rahaa vuodesta 2005. Polhon kirjasto on tarkoitus saattaa suuren yleisön tietoon ja käyttöön. Parinsadan niteen kirjasto sijaitsee yhteiskuntahistorian osastolla ja sisältää oppiaineemme kirjallisuuden harvinaisiakin helmiä. Useiden lahjoitusten myötä karttuneet kirjat ovat lainattavissa kulttuurivastaavan kautta.

Kaikenlaisten kulturellien ideoiden kanssa on varsin suotavaa kääntyä kulttuurivastaavan puoleen. Ars longa, annus brevis.

Opintoasiat
Vuonna 2011 Polhon opintovastaavina toimivat Eetu Jokela ja Hannele Kirveskoski. Opintovastaavien tehtävät hoidetaan pitkälti yhteistyössä, mutta joitakin omia tehtäviä on jaettu hallituksen johtosäännössä opintovastaavien kesken. 1. opintovastaava Eetu Jokela vastaa opintopiirien koordioinnista, oppiaine- ja osastokahvien järjestämisestä, Polhon tenttiarkiston ylläpitämisestä, sekä Tiedettä ja kaljaa – keskusteluiltojen järjestämisesta yhdessä puheenjohtajanja hallituksen virkailijoiden kanssa, opintopalstan kirjoittamisesta tarpeen mukaan järjestölehti Poleemiin. Eetu Jokela osallistuu myös HYY:n koulutuspoliittisen valiokunnan toimintaan.
Opintovastaavat pitävät tiivisti yhteyttä niin osaston, laitoksen kuin tiedekunnankin henkilökunnan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös tiiviisti Kannunvalajien ja muiden Valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen opintovastaavien sekä tiedekunnan opintotoimiston kanssa. Yhteydenpitoa oppiaineen opiskelijaedustajiin laitos- ja tiedekuntaneuvostoissa pyritään parantamaan vuoden 2011 aikana tiedonkulun sujuvuuden sekä hallinnon avoimuuden turvaamiseksi. Konkreettisesti tämä tehdään vaikkapa halloped-illan muodossa.

Poliittisen historian opiskelikoiden ja oppiaineen henkilökunnan välisiä lämpimiä suhteita ylläpidetään vuoden 2011 aikana. Tähän pyritään muun muassa kahdesti vuoden aikana järjestettävillä oppiainekahveilla. Oppiainekahveilla opiskelijat ja henkilökunta voivat keskustella ajankohtaisista asioista koskien opintoja ja oppiaineen toimintaa. Yhdessä talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden kanssa järjestetään kevään aikana myös osastokahvit, jossa yhteiskuntahistorian osaston opiskelijat ja henkilökunta kokoontuvat keskustelemaan osaston toimintaan liittyvistä asioista.

Polhon perinteisesti järjestämät opintopiirit ovat vuonna 2011 uhattuna. Yliopiston opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut hylkäsi Polhon hakemukset opintopiirien apurahoja varten. Tästä huolimatta ainakin osa opintopiireistä pyritään järjestämään tavalla tai toisella, sillä niistä on ollut kiistatonta hyötyä opiskelijoiden opintojen kannalta.
Polhon nettisivujen suosittua tenttiarkistoa tullaan ylläpitämään vuoden 2011 aikana. Opintovastaavat vastaavat myös nettisivujen kautta tulevaan mahdolliseen opintoja koskevaan palautteeseen ja kysymyksiin. Tarpeen vaatiessa tiedotetaan ajankohtaisista opintoasioista myös ainejärjestölehti Poleemin opintovastaava-palstalla.

2. opintovastaavana Hannele Kirveskoski vastaa keväällä toteutettavasta tutorvalinnasta, osallistumisesta HYY:n tutorvaliokuntaan, opiskelijavaihtoasioista, yhteydenpidosta tiedekunnan kanssa sekä abi-infojärjestelyistä. Tarkoituksena on valita kolme tai neljä tutoria, joiden kanssa 2.opintovastaava vastaa fuksisyksyn tapahtumien järjestelystä ja toteuttamisesta. Syksyllä järjestetään uusille opiskelijoille tutustumistapaamiset, muiden historiajärjestöjen kanssa pidettävä historiasuunnistus, Kannunvalajien fuksisuunnistus sekä Tason kanssa yhteistyössä fuksiaiset ja fuksisauna. Kun tutorit on valittu, voidaan pohtia tulevan syksyn muita tapahtumia. Uudet opiskelijat jaetaan tutorryhmiin, joissa he perehtyvät oman tutorinsa avustuksella opiskeluun ja yliopiston arkeen. Tarkoitus on saada uudet opiskelijat viihtymään ja sujuvasti mukaan myös ainejärjestön toimintaan.

2.opintovastaavan vastuulla ovat myös opiskelijavaihtoa koskevat asiat. Yhteistyötä tehdään vaihtoasioista vastaavan yliopistonlehtorin Tauno Saarelan kanssa. Yhteiskuntahistorian osastolla on vuonna 2011 yhdeksän vaihtopaikkaa, jotka ovat Saksassa, Ranskassa, Englannissa, Espanjassa ja Sveitsissä.Myös tänä keväänä järjestämme yhteistyössä Tason kanssa opiskelijavaihtopaneelin, jossa vaihdossa olleet ja vaihtoon lähtevät opiskelijat keskustelevat kokemuksistaan.

Talous
Vuonna 2011 Polhon taloudenhoitajana toimii Tuomas Saavalainen. Taloudenhoitaja vastaa ensisijaisesti yhdistyksen taloudesta ja laatii vuoden talousarvion yhdessä puheenjohtajan kanssa. Tämän lisäksi laaditaan kustakin vuoden aikana järjestettävästä tapahtumasta erillinen kustannusarvio sekä vuoden lopuksi tilinpäätökset toteutuneesta taloudellisesta toiminnasta. Taloudenhoitaja vastaa myös Polho ry:n käteiskassasta. Taloudenhoitaja pyrkii turvaamaan yhdistyksen toiminnan taloudelliset edellytykset vuoden 2011 aikana ja myös vastaisuudessa. Tavoite on säilyttää yhdistyksen taloudellinen tilanne hyvässä kunnossa myös seuraavalle vuodelle.

Yhdistyksen taloutta tullaan hoitamaan avoimuutta edistävällä tavalla. Erityisesti pidetään Polho ry:n hallitus, mutta myös muun jäsenistön ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Sitsien ja muiden tapahtumien osallistumismaksujen viivästymisen vähentämiseksi selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön suoraan tilisiirrolla tapahtuva ilmoittautuminen tapahtumiin. Tiliotteet tullaav vaihtamaan sähköiseen muotoon kustannus- ja ympäristöseikkojen valossa.

Yhdistys ei luonnollisestikaan tavoittele voittoa, mutta nyt 45-vuotiaalla Polholla on edessä viiden vuoden kuluttua 50-vuotisvuosijuhlat historiikkeineen, joten varallisuutta kerätään myös tulevaisuutta silmällä pitäen.

Tasa-arvo
Vuonna 2011 Polho ry:n tasa-arvovastaavana toimii Hannele Kirveskoski. Tasa-arvovastaavan tehtäviin kuuluu toimiminen henkilökunnan ja opiskelijoiden välisenä yhdyshenkilönä tasa-arvoasioissa sekä mahdollisesti ilmenevissä häirintä- ja syrjintätapauksissa. Lisäksi tasa-arvovastaava huolehtii Polho ry:n tasa-arvosivujen päivittämisestä ja yhteydenpidosta hallituksen ja yhteiskuntahistorian opiskelijoiden tasa-arvotyöryhmän välillä. Tänä vuonna pyrimme myös kehittämään edelleen tasa-arvoasioissa yhteydenpitoa niin tiedekunnan, HYY:n kuin Kannunvalajat ry:n suuntaan. Pyrimme siihen, että poliittisen historian opiskelijat ovat ajan tasalla muuallakin kuin omassa ainejärjestössä tapahtuvista tasa-arvotoimintaa koskevista asioista.

Tasa-arvotoimintaamme pohjustaa edelleen vuonna 2007 aloitetusta tasa-arvokyselystä vuonna 2009 valmistunut raportti. Kevään 2011 aikana valmistuu opiskelijoiden tasa-arvotyöryhmän raportti vuonna 2010 toteutetusta kyselystä, joka on laadittiin vuoden 2009 raportin pohjalta. Vuoden 2011 raportin valmistuttua tulokset käydään huolella läpi, ryhdytään tarpeellisiin toimiin raportin osoittamien mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Pohdimme myös uuden työryhmän ja kyselyn toteuttamisen tarpeellisuutta.

Tilanteemme vuoden 2011 alussa on hyvä, sillä paljon on ehditty tekemään aiempina vuosina. Tasa-arvovastaavan toimi on yhä melko uusi, joten aiomme tänäkin vuonna pitää tavoitteenamme toimen kehittämistä ja kaikenlaisen syrjinnän lopettamista ja poissa pitämistä, koski se sitten ikää, sukupuolta, uskontoa, etnistä taustaa, seksuaalista suuntautumista tai mitä tahansa muuta henkilön ominaisuutta. Tahdomme, että poliittisen historian opiskelijat voivat nostaa esiin tasa-arvoisuutta sekä koettua syrjintää tai häirintää koskevia asioita vapaasti, eikä kenenkään tarvitse murehtia kokemaansa mielipahaa yksin.

Haluamme tänäkin vuonna huolehtia siitä, että hallituksen toiminta on mahdollisimman avointa kaikille poliittisen historian opiskelijoille ja aiomme pohtia keinoja, joilla tätä avoimuutta ja toivottavaa keskustelua hallituksen ja muiden opiskelijoiden välillä edelleen lisätään. Tähän tavoitteeseen kuuluu myös hallituksen virkailijoiden pitäminen mahdollisimman hyvin ajan tasalla hallituksen toiminnasta.

Ympäristö
Vuonna 2011 Polhon ympäristövastaavana toimii Mari Fabritius. Ympäristö pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon Polhon toiminnassa. Yhdistyksen toiminnasta syntyneen jätteen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä esimerkiksi käyttämällä sitseillä kestoastioita, hankkimalla tarjolla olevat juomat kierrätettävissä pakkauksissa sekä kierrättämällä ja lajittelemalla syntyneet jätteet mahdollisimman tehokkaasti. Myös matkakohteiden valinnassa pyritään ottamaan ympäristö mahdollisimman tehokkaasti huomioon suosimalla kohteita, joihin pääsee muutenkin kuin lentämällä, sekä suosimalla ympäristöystävällisiä majoitus- ja kuljetusmuotoja. Polhon toimintaan liittyvät kuljetukset pyritään ylipäätänsä suunnittelemaan siten, että ne tuottavat mahdollisimman vähän ympäristörasitusta esimerkiksi suosimalla kimppakyytejä ja joukkoliikennettä.

Hallituksen toiminnassa pyritään minimoimaan paperitulosteiden määrää; Lähes kaikki hallituksen kirjallinen viestintä tapahtuu sähköpostitse ja kokousten esityslistoja tulostetaan vain tarvittava määrä. Samoin ainejärjestölehti Poleemin painosmäärä pyritään pitämään sellaisella tasolla, että halukkaille riittää oma lehti mutta ylimääräisiä kappaleita ei jäisi yli. Lehdestä on olemassa myös verkkoversio.

Ympäristövastaava Mari Fabritius huolehtii yllä mainittujen periaatteiden noudattamisesta. Ympäristövastaava pyrkii osallistumaan HYY:n ympäristövaliokunnan toimintaan sekä tiedottaa ympäristöä koskevista tapahtumista ja tempauksista. Ympäristötoiminnassa pyritään tänä vuonna lisäämään yhteistyötä Kannunvalajien ja muiden ainejärjestöjen kanssa. Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita ympäristöystävällisempään elämäntapaan.

Suhteet ja Hol
Vuonna 2011 Polhon suhde- ja HOL-vastaavana toimii Anna Niemi. Polho ry:n suhdetoiminnan tavoitteena on vuonna 2011 pitää aktiivisesti yllä yhteyksiä sekä kehittää sujuvaa ja hedelmällistä yhteistyötä kollegojen kanssa niin Helsingin valtiotieteellissa tiedekunnassa kuin eri historia-aineiden opiskelijoiden parissa ympäri maata. Lähimpänä yhteistyökumppanina toimii myös vuonna 2011 talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden ainejärjestö Taso ry. Yhteinen toiminta ulottuu juhla-, kulttuuri- ja urheilutoiminnasta yhteisiin matkoihin ja tulee jatkumaan edellisten vuosien tapaan tiiviinä. Vuonna 2011 pyritään luomaan uutta sisältöä ja yhteistyötä politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen ainejärjestöjen Polhon, Tason, Kehon, VOO:n, KTTO:n ja Dilemman keskinäiseen toimintaan esimerkiksi laitosbileiden merkeissä. Myös yhteistyö sosiaalitieteiden laitoksen ainejärjestöiden kanssa jatkuu aktiivisena jo alkukeväästä, kun Polho järjestää Stigman ja Kontaktin kanssa yhteisen illanvieton Kuppalassa.

Myös yhteistyö valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kattojärjestön Kannunvalajien kanssa jatkuu perinteiseen tapaan osallistumalla järjestön moninaiseen toimintaan sekä yhteisiin tapahtumiin. Kannunvalajien keväällä ja syksyllä järjestämien hallitusten välisien konferenssien suunnitteluun ja toteukseen osallistuu Polhon osalta suhdevastaava. Polho ry:n tavoitteena on vuonna 2011 olla aktiivisesti mukana edistämässä yhteistyötä Kannunvalajien keskuudessa. Helmikuussa Polho ry avustaa laskiaisriehassa ja syksyllä osallistuu muun muassa Kannunvalajien fuksisuunnistukseen yhdessä Taso ry:n kanssa.

Tiedekunnan ulkopuolinen suhdetoiminta uloittuu yliopiston muiden historia-aineiden ainejärjestöjen Kronoksen, Historicuksen ja Eidoksen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kevätkaudella järjestetään muun muassa historiaseminaari, hallitusten välistä tutustumista varten multilateraalikonferenssi, rusettiluistelut ystävänpäivänä, historiasitsit sekä käänteinen historiasuunnistus. Yhteistyö jatkuu syksyllä esimerkiksi fukseille suunnatun historiasuunnistuksen myötä.Yhteistyö maan muiden historia-aineiden kanssa jatkuu pääosin Historian opiskelijoiden liiton (HOL) toiminnan kautta osallistumalla HOL:n järjestämiin seminaareihin ja kokouksiin. Suhdevastaava on mukana myös HOL:n hallituksessa. Kansallisen tason yhteistyötä harrastetaan myös syksyllä järjestettävillä kollegasitseillä, jotka ovat Polhon, VOO:n ja Turun yliopiston poliittisen historian ja valtio-opin opiskelijoiden ainejärjestön P-klubin yhteiset.

ATK ja tiedotus
Vuonna 2011 Polhon ATK- ja tiedotusvastaavana toimii Teemu Perhiö. Tiedotustoiminnan ensisijainen tavoite on tarjota kaikille halukkaille ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta mahdollisimman kattavasti ja helposti. Tärkeimmät kanavat tiedotukselle ovat yhteiskuntahistorian opiskelijoiden oma sähköpostilista ja muut mahdolliset kollegoiden ym. kontaktien listat, Polhon kotisivut (http://www.polho.fi) ja Facebook-profiili. Kaikki hallituksen jäsenet saavat tiedottaa oman vastuualueensa toiminnasta yhteiskuntahistorian osaston opiskelijoiden sähköpostilistalla, mutta yleisissä asioissa sekä valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ja muiden kontaktien listoilla tiedotusvastuu on tiedottajalla. Sihteeri Mari Fabritius välittää kokousten pöytäkirjat yhteiskuntahistorian opiskelijoiden sähköpostilistalle mahdollisimman pian kokousten jälkeen.

Polhon kotisivuja käytetään vuoden mittaan tapahtumista ja opinnoista tiedottamiseen. Etusivulle luodaan merkintä jokaisesta tapahtumasta, ja jotta toiminnan kokonaiskuva olisi paremmin hahmoteltavissa, osallistujamäärät ylöskirjataan tapahtumakalenteriin. Polhon Facebook-profiilia käytetään ensisijaisesti tapahtumista tiedottamiseen. Tärkeimmille tapahtumille luodaan oma sivu ja osallistujiksi kutsutaan Polho ry:n ystäviä. Facebook-profiilia päivittää pääasiassa ATK-vastaava, mutta muutkin hallituksen jäsenet voivat osallistua kiinnostuksensa mukaan. Kaikki hallituksen jäsenet voivat lisätä kuvia yhteisistä tapahtumista Polhon Picasa-profiiliin, jonne voi linkittää suoraan Polhon kotisivuilta tai blogista.

Polho ry:n hallituksella on myös WordPress-pohjainen blogi (http://polhory.wordpress.com/), jota käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen epävirallisemmassa yhteydessä. Blogia voivat päivittää kaikki hallituksen jäsenet ja myös virkailijat. Blogin avulla on tarkoitus on lisätä vuorovaikutusta hallituksen jäsenten ja muiden opiskelijoiden välillä, madaltaa kynnystä toimintaan osallistumiselle ja lisätä yhdistyksen toiminnan avoimuutta. Toiveena on myös saada yhdistyksen jäseniltä paljon palautetta toiminnan kehittämiseksi. Vuonna 2011 blogia pyritään päivittämään aiempaa aktiivisemmin ja monipuolisemmin.

Alumni- ja työelämätoiminta
Vuonna 2011 Polhon alumni- ja työelämävastaavana toimii Riina Hyökki. Vuoden tavoitteisiin kuuluu entisestään vahvistaa polholaisten työelämätietoisuutta ja itsetuntoa tulevia työmarkkinoita varten. Kuten aikaisempina vuosina, tämä tapahtuu ensisijaisesti järjestämällä työelämäekskursioita ja työelämäpaneeli.

Aikomus on lisätä työelämäekskursioiden määrää niin, että niitä voitaisiin järjestää mahdollisuuksien mukaan jopa kerran kuussa; keväällä 2011 ekskursioita pyritään järjestämään vähintään kolme. Yhteistyö talous- ja sosiaalihistorian oppiainejärjestön Taso ry:n kanssa työelämäasioissa on hyväksi havaittu ja sitä jatketaan pyrkimyksenä yhdistää voimia lisää. Kevätkauden ensimmäinen ekskursio Ulkoasiainministeriöön järjestetään yhteistyössä Tason kanssa. Muut vierailukohteet valitaan tasapuolisesti julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, sekä media- ja järjestöalalta.

Syksyllä on tulossa jälleen Polhon ja Tason yhteinen työelämäpaneeli, jonka avulla yhteiskuntahistorian opiskelijat saavat paikalle kutsuttujen alumnien kautta konkreettisen kuvan siitä, millainen tuleva työelämä tulee olemaan, ja mitä vahvuuksia juuri meidän tutkinnollamme on työmarkkinoilla.
Yhteiskuntahistorian alumnien järjestön Yhistys ry:n kanssa pyritään vuonna 2011 lisäämään yhteydenpitoa ja tiedonvälitysmahdollisuuksia puolin ja toisin. Alumneja tiedotetaan yhteiskuntahistorian osaston toiminnasta, etenkin Tiedettä ja kaljaa -illoista, entiseen tapaan, kannustaen alumneja kiinnostumaan yhä enemmän opiskelijoiden kuulumisista ja päinvastoin. Alumnisuhteita pyritään hyödyntämään myös työelämäekskursioiden järjestämisen yhteydessä. Yhdessä Tason alumnivastaavan kanssa on tarkoitus osallistua vuoden alussa ainakin Yhistyksen kokoukseen sekä Yhistyksen vuosijuhliin yhteydenpidon vahvistamiseksi ja uusien yhteistyökanavien löytämiseksi.

Yhteistyötä jatketaan edellisvuosien tapaan myös Suomen valtiotieteilijöiden liiton SVAL:in kanssa, pyrkien samalla selkeyttämään opiskelijoiden kuvaa liiton tarjoamista mahdollisuuksista jo fuksivuodesta alkaen, kun fukseille järjestetään syksyllä 2011 jälleen tutustumiskierros SVAL:in tiloissa.

Juhlatoiminta
Vuonna 2011 Polhon juhlavastaavana toimii Josefiina Manninen.
Polhon juhla- ja virkistystoiminta on tarkoitettu luomaan ja vaalimaan Polhon ja Yhiksen yhteishenkeä tarjoamalla mahdollisuuksia nähdä opiskelukavereita mitä erilaisimmissa tapahtumissa myös opintojen ulkopuolella. Hallitus pyrkii ottamaan järjestelyissä huomioon ihmisten erilaisuuden, jotta kaikki voisivat kohdata toisensa vaihtelevissa ja avoimissa juhlissa sekä muunlaisessa virkistystoiminnassa. Tavoitteena on, että osallistuminen tapahtumiin olisikin mahdollisimman pienen kynnyksen takana.

Vuosi aloitetaan heti tammikuussa Yhiksen perinteisillä kaudenavajaisbileillä Kuppalassa karnevaaliteeman kera. Helmikuulle on suunnitteilla ystävänpäivän rusettiluistelut Kronoksen ja Tason kanssa. Polho osallistuu myös Kannunvalajien laskiaisriehaan auttamalla entiseen tapaan aktiivisesti järjestelyissä.

Keväällä järjestettävät historia-sitsit toteutetaan kaikkien Helsingin yliopiston historia-aineiden ainejärjestöjen kanssa Pohjanhovissa. Perinteiset kevätsitsit juhlitaan toukokuussa Tason kanssa. Muiden ainejärjestöjen hallituksiin tutustutaan hallitustenvälisissä konferensseissa ja Tason hallitukseen tutustutaan kahdenkeskisesti helmikuussa.

Syksyllä hallitus seuraa edellisten hallitusten esimerkkiä järjestämällä yhdessä tuutoreiden kanssa paljon toimintaa uusien opiskelijoiden tutustuttamiseksi toisiinsa, mutta myös vanhempiin opiskelijoihin. Fuksien integroiminen mukaan toimintaan onkin yksi vuoden tärkeimmistä tavoitteista. Syksyllä 2010 lanseerattu fuksiristeilyn korvannut fuksimökki on suunnitelmissa myös tälle vuodelle, samoin alkoholiton pihapelipäivä/lautapeli-ilta.

Pikkujoulujen järjestäminen luotetaan uusille polholaisille, jotka perinteiseen tapaan järjestävät pikkujoulut yhteistoiminnassa tason fuksien kanssa.
Joulukuussa koittaa yksi vuoden tärkeimmistä kohokohdista eli legendaarinen Itsarisillis, joka on Polhon epävirallinen vuosijuhla. Itsarisilliksen järjestelyt aloitetaan jo keväällä, ja toteutuksessa auttaa entiseen tapaan myös seuraavan vuoden hallitus.

Polhon tapahtumien on tarkoitus olla monipuolisia ja kaikille sopivia. Hallitus kehittää tapahtumia vastaamaan polholaisten toiveita ja ehdotuksia, joita voikin aina esittää hallitukselle, esimerkiksi hallituksen blogin kautta. Juhla- ja virkistystoiminnalla halutaan tuoda vastapainoa opiskelulle ja toisaalta luoda mahdollisuuksia tutustua kanssaopiskelijoihin, jotta opiskelukin olisi mielekkäämpää. Hallitus aikoo myös kiinnittää huomiota siihen, ettei alkoholin rooli tapahtumissa olisi liian keskeinen huomioimalla sekä tarjoiluissa että ohjelmassa myös ne osallistujat, jotka eivät juo alkoholia. Tarkoituksena onkin, että kaikki voivat osallistua kaikkiin tapahtumiin.

Kansainvälisyys ja ISHA
Vuonna 2011 Polho ry:n kansainvälisyysvastaavana toimii Reetta Heiskanen. Vastaava on ollut itse aikoinaan vaihto-oppilaana Australiassa, joten kansainvälinen opiskelijatoiminta on hänelle hyvinkin tuttu asia niin ylä- kuin alamäkineen. Syksyllä 2010 saapuneet vaihto-opiskelijat ovat vastaavalle jo ennestään tuttuja, joten kynnys kontaktin pitämiseen on matala.

Tunnetusti kansainväliset opiskelijat viihtyvät hyvin omissa porukoissaan, mutta Polhon kv-toiminnassa pyritään tänä vuonna todella tutustuttamaan kansainvälisten opiskelijat myös suomalaisiin opiskelijoihin. Kv-toiminta lähtee aktiivisesti käyntiin heti tammikuussa 2011 kun kv-vastaava tapaa uudet kansainväliset opiskelijat Tauno Saarelan johdolla. Ensimmäinen virallinen tapahtuma, jonne kansainväliset opiskelijat pyritään saamaan pelipaikolle, on yhteiskuntahistorian kaudenavajaisjuhlat Kuppalassa 26. tammikuuta.

Tänä vuonna kv-toiminnassa panostetaan vahvaan yhteistoimintaan Taso ry:n kanssa. Yhdessä Tason kv-vastaava Toivo Laitisen kanssa suunnitellaan monenlaista ohjelmaa. Ennen kaikkea pyritään saamaan kansainvälisiä opiskelijoita runsaasti paikalle Yhiksen monipuolisiin tapahtumiin. Tämä toteutetaan tiedottamalla tapahtumista ahkerasti ja kyselemällä kansainvälisiltä opiskelijoilta omia toivomuksia ohjelman suunnittelun kannalta. Myös Polho ry:n omille opiskelijoille tiedotetaan erilaisista kv-tapahtumista, jonne he voivat halutessaan lähteä vaikka parantamaan suullista kielitaitoaan.

Tärkeimmät kv-vastaavan tehtävät ovat tänäkin vuonna kevät- ja syysmatkojen järjestäminen. Ne toteutetaan yhdessä Tason kanssa. Kevään matka suuntautuu Pietariin kevään ensimmäisellä perioditauolla. Syksyn matkakohdetta ei ole vielä päätetty, mutta valitettavasti Polho ry ei tule saamaan tänä vuonna matka-avustusta HYY:ltä, sillä sitä saatiin syksyn 2010 Kroatian matkaan. Matkoilla pyritään avaamaan näiden maiden yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria tarjoamalla mahdollisuus vapaaseen tutkimusmatkailuun, sekä järjestettyihin excuihin.

Tärkeässä roolissa kansainvälisessä toiminnassa on tänä vuonna ISHA (International students of history association). Sekä Polho ry:n että Taso ry:n kv-vastaavat lähtevät mukaan järjestön toimintaan, ja pyrkivät näin tekemään ISHA tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa , sekä saamaan uusia toimijoita ISHA:n riveihin.

Urheilu
Polhon urheiluvastaavana toimii vuonna 2011 Joonas Dammert. Tavoitteena vuodelle on ensinnäkin kunnioittaa Polhon perinteikkäitä liikuntamuotoja. Yhiksen yhteinen jalkapallojoukkue Real Torspo on tarkoitettu ympärivuotiseksi aktiviteetiksi sisä-ja ulkokentille on. Torspo on Polhon(kin) lippulaiva, mutta sen toimintaa on tarkoitus elvyttää nykyisestä taantumasta uusia toimijoita houkutellen. Näillä näkymin näyttää valitettavasti siltä, että Torspo joutuu jäämään pois kevään 2011 futsal-sarjasta .Urheiluvastaava toimii linkkinä Polhon ja Torspon välillä.

Yhissähly on toinen perinteikäs Polhon liikunta-aktiviteetti, joka kokoaa melko suuren osanottajajoukon lauantaisin hikoilemaan ja nauttimaan pelistä. Tarkoitus on vain vahvistaa tätä perinnettä luoden vahva tekemisen meininki peleihin. Tarkoitus on myös osallistua mahdolliseen Kannunvalajien sählyturnaukseen.

Pojun eli poliittisen historian oman juoksukerhon herättämistä henkiin voidaan harkita, jos alustavista kyselyistä tulee positiivista palautetta.
Urheiluvastaava tulee informoimaan eteenpäin Kannunvalajien ja yliopistoliikunnan excuista ja tapahtumista ja koordinoi tarvittaessa. Tavoitteena olisi myös nostaa liikuntaexcujen tasoa yhteistyöllä eritoten Tason kanssa. Pääpaino tulisi aluksi antaa valtalajeille, sillä suurin osa on varmasti harrastanut niitä jossain vaiheessa elämäänsä jollain pohjalla. Mahdolliset haasteottelut muita valtsikan ainejärjestöjä vastaan voisivat olla agendalla. Myös excu katsomon puolelle johonkin urheilutapahtumaan voisi toimia.

Yleisesti tavoitteena on kannustaa polholaisia löytämään itselleen sopiva liikuntamuoto, sillä elämän peruslähtökohta on itsestään huolehtiminen. Kyse on liikkumisen kynnyksen madaltamisesta.

Tiedettä&Kaljaa
Polhon hallitus järjestää vuoden 2011 aikana vähintään viisi tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuutta. Vapaamuotoinen keskustelu rakentuu illan vieraan ja hänen erikoisalansa ympärille. Tilaisuuksista kaksi tai kolme pidetään kevätlukukaudella ja kolme syyslukukaudella. Vieraiksi pyydetään ajankohtaisia tai poliittiseen historiaan liittyviä yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä tutkijoiden, toimittajien, politiikan, kulttuurin että talouselämän piiristä. Järjestämisestä vastaa koko Polhon hallitus, mutta erityisesti 1. opintovastaava Eetu Jokela ja T&K -virkailija Veikko Jarmala.

Poleemi
Ainejärjestölehti Poleemin vuoden 2011 päätoimituskuntaan kuuluvat Simo Ortamo, Veikko Jarmala, Hanna Marjoranta ja Eetu Jokela. Jokaisella toimittajalla on oma vastuunumeronsa. Lehti ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden 2011 aikana toimituskunta pyrkii pitämään yllä Poleemin mainetta syväluotaavana ja laadukkaana opiskelijalehtenä. Myös vuoden 2010 aikana uudistettu lehden ulkoasu tullaan pääpiirteittään säilyttämään yhtä laadukkaana. Vuonna 2011 Poleemissa pyritään antamaan yhä enemmän tilaa opiskelijoiden kirjoituksille esimerkiksi lehden vakiintuneiden palstoja vähentämällä ja niiden julkaisutiheyttä harventamalla. Painoteknisesti laadukkaan julkaisun suuret kustannukset pyritään kattamaan HYY:n järjestölehtituella ja mainostilaa myymällä. Lehtiversion lisäksi Poleemia julkaistaan myös nettiversiona. Lehden uusin numero lähetetään myös toverijärjestöille yliopistokaupunkeihin ympäri Suomea.