Säännöt

Resonanssi ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Resonanssi ry, Resonans rf.
2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
3. Yhdistyksen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin tai englannin kielellä.
4. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
5. Yhdistyksen tarkoituksena on:

A. toimia Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden etujärjestönä
B. välittää tietoa ja herättää keskustelua fysikaalisten tieteiden opiskelua koskevista asioista ja tapahtumista
C. lisätä fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja edistää suhteita opetushenkilökuntaan
D. edistää fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia Helsingin yliopistossa ja korkeakoulumaailmassa
E. toimia yhdyssiteenä Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden ja luonnontieteellisten alojen etujärjestöjen välillä.
F. tarjota mahdollisuuksia yhteiseen harrastustoimintaan
G. edistää luonnontieteellistä tietoa ja sivistystä.

6. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

A. ylläpitää keskustelua opetuksen ja tutkimuksen muodoista, sisällöstä ja perusteista matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, pääosin fysikaalisten tieteiden aloilla
B. tekee esityksiä ja aloitteita yliopiston hallintoelimille fysikaalisten tieteiden opiskelun mielekkyyden parantamiseksi
C. välittää opiskelijoille tietoa yliopiston sisäisistä, tiedekunnan opiskelijajärjestöjen välisistä ja yliopiston eri hallinnon tasojen sisäisistä tapahtumista
D. järjestää keskustelu-, tiedotus-, luento- sekä muita tilaisuuksia ja retkiä, sekä hoitaa voittoa tavoittelematta fysikaalisten tieteiden opiskeluun liittyvän materiaalin yhteistilauksia
E. on kiinteästi yhteydessä yliopistohallinnossa toimiviin opiskelijajäseniin ja mukana koordinoimassa tuutoritoimintaa
F. pitää yhteyttä muihin vastaaviin järjestöihin sekä Suomessa että ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

A. kantaa pääsymaksuja järjestämistään tilaisuuksista,
B. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
C. toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä
D. omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

7. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopistossa opiskeleva perustutkinto- tai jatko-opiskelija. Yhdisyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä muun korkeakoulun kuin Helsingin yliopiston opiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uuden varsinaisen tai ulkojäsenen. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä sellaisen henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön. Hallitus voi erottaa jäsenen joka ei täytä yllämainittuja jäsenyysedellytyksiä ja kannatusjäsenen, jos jäsen huomattavasti vahingoittaa yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

8. Yhdistys perii varsinaisilta ja ulkojäseniltä liittymismaksun sekä lukuvuosittaisen jäsenmaksun, ja kannatusjäseniltä lukuvuosittaisen kannatusmaksun. Liittymismaksusta, jäsenmaksusta sekä kannatusmaksusta päätetään yhdistyksen kevätkokouksessa. Kunniajäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä jäsenmaksua. Yhdistyksen hallitus voi erottaa varsinaisen, ulko- tai kannatusjäsenen, joka on kahtena peräkkäisenä lukuvuotena jättänyt jäsen- tai kannatusmaksunsa maksamatta.

9. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksessa kaikilla varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on puhe-, ääni- ja läsnäolo-oikeus. Kannatus- ja ulkojäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Yhdistykseen kuulumattomille tahoille kokous voi halutessaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Äänestyksen mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa varsinaiseen kokoukseen, loka-marraskuussa pidettävään syyskokoukseen ja helmi-maaliskuussa pidettävään kevätkokoukseen. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään kymmenen prosenttia äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää, nimetyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä viiden viikon kuluessa pyynnöstä.

11. Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu ilmoitetaan yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalla.

12. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

A. valitaan kokouksen puheenjohtaja
B. valitaan kokouksen sihteeri
C. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
D. valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen 14 §:n rajoissa seuraavaksi kalenterivuodeksi
E. päätetään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
F. päätetään seuraavan kalenterivuoden talousarvio
G. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
H. käsitellään muut mahdolliset asiat.

13. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

A. valitaan kokouksen puheenjohtaja
B. valitaan kokouksen sihteeri
C. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
D. käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
E. vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös
F. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
G. päätetään seuraavan lukuvuoden liittymismaksu, jäsenmaksu ja kannatusmaksu
H. käsitellään muut mahdolliset asiat.

14. Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa yhdistyksen hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä enintään seitsemän muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen varsinainen jäsen tai kunniajäsen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

15. Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:

A. johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaan
B. huolehtia yhdistyksen varainhoidosta
C. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
D. pitää jäsenrekisteriä
E. valita toimihenkilöt ja toimikunnat sekä valvoa niiden toimintaa
F. tiedottaa hallituksen ja yhdistyksen kokousten päätöksistä.

16. Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksessa kaikilla varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja ulkojäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kannatujäsenille tai muille yhdistykseen kuulumattomille tahoille kokous voi halutessaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Vain hallituksen jäsenillä on äänioikeus hallituksen kokouksissa.

17. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajalle vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

18. Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja sekä joku hallituksen jäsenistä yhdessä. Hallituksella on myös oikeus myöntää nimenkirjoitusoikeus haluamilleen henkilöille kullekin yksin.

19. Näitä sääntöjä voi täydentää ohjesäännöillä. Ohjesääntöjä ovat hallinto-ohjesääntö ja siellä luetellut muut ohjesäännöt. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset hyväksyy yhdistyksen kokous vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Ohjesäännöt astuvat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty. Ohjesäännöistä voidaan perustellusta syystä poiketa määräajaksi yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä, joka saa vähintään viiden kuudesosan äänten enemmistön.

20. Yhdistys puretaan, jos 3/4 annetuista äänistä, kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, sitä kannattaa. Purkamista koskeva ehdotus on mainittava kokouskutsussa.

21. Puretun yhdistyksen omaisuus luovutetaan yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päätetylle vastaavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan.

22. Näitä sääntöjä voi muuttaa yhdistyksen kokous 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.