Virkailijat 2024

Jos virkaan kuuluu @resonanssi.org -sähköposti, se löytyy täältä. Tämä @resonanssi.org -sähköposti tavoittaa kaikki kyseisen viran haltijat. Tarvittaessa virkailijoiden henkilökohtaiset sähköpostit ovat yleensä muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

If there exists a @resonanssi.org email associated with the position, it can be found from here.  These emails go to everyone holding the position. If needed, the personal email addresses are usually of the form firstname.surname@helsinki.fi.

Sijoitustoimikunta
Puheenjohtaja Teemu Stepanoff
Panu Maalampi
Antti Hippeläinen
Toni Sutinen
Tuomas Arasjärvi
Aleksi Lohtander
Pehmisvastaava
Jefina Koivuniemi
Aada Vainionpää
Vilma Stenius
Varapuheenjohtaja
Veeti Haaja
Jäsensihteeri
Emma Laasonen
Tiedottaja
Sofia Heikkilä
Varatiedottaja
Zina Lippo
Tuutorivastaava
Veeti Haaja
Aino Luttinen
Ulkoministeri
Aiko Konttinen
Zina Lippo
Vastaava fuksivastaava
Siiri Hilska
Fuksivastaava
Mai Jousmäki
Ella Kaidesoja
Silva Suhonen
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava
Emma Laasonen
Ympäristövastaava
Pia-Nora Isomäki
Veera Hussa
Vastaava opintovastaava
Mikko Seppälä
Opintovastaava
Ville-Vertti Linho
Hanna Lempiäinen
Vilma Stenius
Niilo Tuomaala
Toni Sutinen
Vastaava yritysvastaava
Tuomas Arasjärvi
Yritysvastaava
Meri Teeriaho
Toni Sutinen
Aiko Konttinen
Liikuntavastaava
Emma Laasonen
Selda Kizilgedik
International affairs
Ida Hassinen
Jeff Schymiczek
Häirintäyhdyshenkilö
Toni Sutinen
Tuomas Arasjärvi
Juha Torvinen
Noora Suomalainen
Sofia Heikkilä
Zina Lippo
Kulttuurivastaava
Henrietta Homm
Vastaava tapahtumavastaava
Zina Lippo
Tapahtumavastaava
Siiri Hilska
Vilja Lipasti
Pia-Nora Isomäki
Petra Heinonen
Vuosijuhlamestari
Tuuli Lehmusjärvi
Anniina Kinnunen
Vuosijuhlatoimikunta
Maria Virtanen
Linnea Keltanen
Saara Takala
Zina Lippo
Ronja Öhrnberg
Kaappimestari
Aukusti Koivu
Kaappikisälli
Kim Rosqvist
Juho Koivu
Silja Suhonen
Tuomas Arasjärvi
OH-mestari
Joonatan Huhtasalo
OH-kisälli
Zina Lippo
Veeti Haaja
Siiri Hilska
Juha Porkka
Tukkuvastaava
Antti Hippeläinen
Vastaava haalarivastaava
Siiri Hilska
Tuomas Arasjärvi
Aiko Konttinen
Ella Kaidesoja
Mai Jousmäki
Webmaster
Veeti Haaja
Graafikko
Henrietta Homm
Zina Lippo
Juha Torvinen
Vastaava viinikerhovastaava
Tuomas Arasjärvi
Viinikerhovastaava
Samu Juuti
Petra Heinonen
Aada Vainionpää
Emilia Hiltunen
Mikael Baarman
Tietosuojavastaava
Tuomas Arasjärvi
AKU-vastaava
Jaakko Hällfors
Lautapelivastaava
Emma Laasonen
Kimble-vastaava
Ilari Hatakka
Panu Maalampi
Ville-Vertti Linho
Jaakko Hällfors
Vastaava pallopelivastaava
Max Mattero
Pallopelivastaava
Valtteri Salmela
Teemu Stepanoff
Leppätalokomiteavastaava
Aukusti Koivu
Varaleppätalokomiteavastaava
Antti Hippeläinen
Somevastaava
Ida Hassinen
Annika Marjamäki
Retkeilyvastaava
Emma Laasonen
Tuomas Arasjärvi
Leevi Tuikka
Meri Teeriaho
Pöytäjääkiekkovastaava
Ilari Hatakka
LAN-peikko
Veeti Haaja
Eino Kleemola
Tuuli Peltola
Päätoimittaja
Mirja Ojuva
Toimittaja
Zina Lippo
Henrietta Homm
Lauri Pänkäläinen
Ammattiliittovastaava
Aiko Konttinen
Valokuvaaja
Max Mattero
Hanna Lempiäinen
Juha Torvinen
Olli Laitinen
Ella Kaidesoja
SFMO-vastaava
Aiko Konttinen
Luovutusvastaava
Samu Juuti
Konsta Alander
Sairaanhoitaja
Mai Jousmäki
Anne Keski-Vakkuri
Kakkuvastaava
Noora Suomalainen
Laura Karino
Veera Hussa
Mai Jousmäki
Risteilyvastaava
Juho Koivu
Festivastaava
Zina Lippo
Maria Virtanen
Saunakissa
Meri Teeriaho
Saunakissanpentu
Tuomas Arasjärvi
Juha Porkka
Mailavastaava
Lauri Pänkäläinen
Merituuli
Meri Teeriaho
Vastaava pullasanktiovastaava
Zina Lippo
Pullasanktiovastaava
Emma Laasonen
Leffakerhovastaava
Jaakko Hällfors
Jaakko Pyykkö
Maskotti
Saffi Safferson
Tenttiarkistovastaava
Vertti Linho
Joonatan Huhtasalo
Vastaava vastaavavastaava
Henrietta Homm
Ompelukerhovastaava
Veeti Haaja
Sofia Heikkilä
Varjo-opinto-opasvastaava
Mikko Seppälä
Kokouskeventäjä
Sofia Heikkilä
Siiri Hilska
Haalarimerkkivastaava
Aada Vainionpää
Veeti Haaja
Juha Torvinen
Vastatuuli
Tuuli Peltola
Pääkokki
Elmeri Putkinen