Virkailijat 2023

Jos virkaan kuuluu @resonanssi.org -sähköposti, se löytyy täältä. Tämä @resonanssi.org -sähköposti tavoittaa kaikki kyseisen viran haltijat. Tarvittaessa virkailijoiden henkilökohtaiset sähköpostit ovat yleensä muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

If there exists a @resonanssi.org email associated with the position, it can be found from here.  These emails go to everyone holding the position. If needed, the personal email addresses are usually of the form firstname.surname@helsinki.fi.

 

 

 

 

 

 

 

Sijoitustoimikunta
Puheenjohtaja Panu Maalampi
Sihteeri Wille Alapappila
Miika Rasola
Teemu Stepanoff
Miro Palmu
Tuomas Arasjärvi
Pehmisvastaava
Jefina Koivuniemi
Aada Vainionpää
Varapuheenjohtaja
Saana Vihuri
Jäsensihteeri
Satumaaria Sukuvaara
Tiedottaja
Henrietta Homm
Maria Virtanen
Varatiedottaja
Saija Soljua
Tuutorivastaava
Veeti Haaja
Zina Lippo
Ulkoministeri
Toni Sutinen
Saija Soljua
Henrietta Homm
Vastaava fuksivastaava
Zina Lippo
Fuksivastaava
Siiri Hilska
Pia-Nora Isomäki
Emilia Hiltunen
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava
Maria Virtanen
Emma Laasonen
Ympäristövastaava
Pia-Nora Isomäki
Vastaava opintovastaava
Saana Vihuri
Opintovastaava
Ville-Vertti Linho
Hanna Lempiäinen
Mikko Seppälä
Vastaava yritysvastaava
Mikko Tuokkola
Yritysvastaava
Emilia Hiltunen
Toni Sutinen
Timo Mäkelä
Tuomas Arasjärvi
Liikuntavastaava
Emma Laasonen
International affairs
Ida Hassinen
Häirintäyhdyshenkilö
Maria Virtanen
Toni Sutinen
Ida Hassinen
Konsta Alander
Noora Suomalainen
Kulttuurivastaava
Henrietta Homm
Paula Lallo
Vastaava tapahtumavastaava
Zina Lippo
Maria Virtanen
Tapahtumavastaava
Siiri Hilska
Vilja Lipasti
Pia-Nora Isomäki
Petra Heinonen
Vuosijuhlamestari
Tuuli Lehmusjärvi
Anniina Kinnunen
Vuosijuhlatoimikunta
Maria Virtanen
Linnea Keltanen
Saara Takala
Zina Lippo
Ronja Öhrnberg
Kaappimestari
Mikael ”Bar-man” Baarman
Kaappikisälli
Samu Juuti
Arttu Yli-Kujala
Kim Rosqvist
Juho Koivu
Oskar Liljavirta
OH-mestari
Visa Penttinen
OH-kisälli
Zina Lippo
Mirja Ojuva
Veeti Haaja
Saana Vihuri
Noora Suomalainen
Tukkuvastaava
Mikael Baarman
Vastaava haalarivastaava
Saija Soljua
Tuomas Arasjärvi
Siiri Hilska
Webmaster
Henrietta Homm
Maria Virtanen
Graafikko
Henrietta Homm
Zina Lippo
Juha Torvinen
Vastaava viinikerhovastaava
Zina Lippo
Viinikerhovastaava
Samu Juuti
Jefina Koivuniemi
Aada Vainionpää
Mikael Baarman
Tietosuojavastaava
Visa Penttinen
HYVÄ-vastaava
Hanna Lempiäinen
Lautapelivastaava
Emma Laasonen
Nico Toikka
Mikko Seppälä
Ville-Vertti Linho
Kimble-vastaava
Ilari Hatakka
Ville-Vertti Linho
Jaakko Hällfors
Vastaava pallopelivastaava
Teemu Stepanoff
Pallopelivastaava
Matias Vartiainen
Mikael Vartiainen
Wille Ala-Pappila
Max Mattero
Leppätalokomiteavastaava
Satumaaria Sukuvaara
Varaleppätalokomiteavastaava
Maria Virtanen
Somevastaava
Maria Virtanen
Ida Hassinen
Annika Marjamäki
Saija Soljua
Meemimestari
Rebecca Overmyer
Pöytäjääkiekkovastaava
Aaron Iitiä
LAN-peikko
Veeti Haaja
Eino Kleemola
Antti Hippeläinen
Tuuli Peltola
Päätoimittaja
Mirja Ojuva
Toimittaja
Saana Vihuri
Henrietta Homm
Tuomas Arasjärvi
Ammattiliittovastaava
Tuomas Arasjärvi
Valokuvaaja
Max Mattero
Hanna Lempiäinen
Juha Torvinen
SFMO-vastaava
Maria Virtanen
Luovutusvastaava
Nico Toikka
Sairaanhoitaja
Aada Vainionpää
Anne Keski-Vakkuri
Konsta Alander
Kakkuvastaava
Noora Suomalainen
Saija Soljua
Risteilyvastaava
Juho Koivu
Festivastaava
Henrietta Homm
Saunakissa
Meri Teeriaho
Saunakissanpentu
Santeri Satalahti
Tuomas Arasjärvi
Saija Soljua
Myötäjenni
Jenni Häkkinen
Vastajenni
Jenni (Noora) Suomalainen
Vastaava pullasanktiovastaava
Henrietta Homm
Pullasanktiovastaava
Maria Virtanen
Leffakerhovastaava
Mikael Baarman
Chat-vastaava
Timo Mäkelä
Tenttiarkistovastaava
Antti Hippeläinen
Hyvinvointivastaava
Emma Laasonen
Ompelukerhovastaava
Veeti Haaja
Sofia Heikkilä
Linnea Keltanen
Varjo-opinto-opasvastaava
Mikko Seppälä
Oheistuotevastaava (”Anssi-vastaava”)
Anne Keski-Vakkuri
Annika Marjamäki
Janna Kiuru
Aada Vainionpää
Nico Toikka
Maria Virtanen
Tuomas Arasjärvi
Haalarimerkkivastaava
Anne Keski-Vakkuri
Vilja Lipasti
Samu Juuti
Aada Vainionpää
Janna Kiuru
Vastaava vastaavavastaava
Jenni Häkkinen
Kokouskeventäjä
Maria Virtanen