Cirkulär ekonomi i läroplanen

Cirkulär ekonomi i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) synliggörs cirkulär ekonomi i värdegrunden i samband med vikten av en hållbar livsstil. I enlighet med värdegrunden är människan en del av naturen och helt beroende av livskraftiga ekosystem. Att förstå detta, agera enligt detta och att ha en hållbar livsstil är en central del av den grundläggande utbildningen och det framkommer både explicit och implicit i såväl innehåll (I) som mål (M) i flera olika läroämnen. Hållbar utveckling genomsyrar även målen för mångsidig kompetens (K). Till följande undersöker vi noggrannare hur teman och ärenden som relaterar till cirkulär ekonomi tas upp i olika läroämnen i olika årskurser samt på vilket sätt utbildningshelheten ”Innovationer inom cirkulär ekonomi” anknyter till läroplanen.

Årskurs 1-2

I årskurs 1-2 synliggörs cirkulär ekonomi i målen för mångsidig kompetens K3; Vardagskompetens. Elevernas ska vägledas till kritiska konsumtionsvanor och fundera över måttlighet och miljötänkande vid konsumtionsval.

Ämnesspecifikt synliggörs cirkulär ekonomi tydligt i omgivningsläran, ett ämne som integrerar naturvetenskaper och hälsokunskap. I undervisningen i omgivningslära ska de ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling beaktas. Här reflekteras centrala cirkulärekonomiska teman således tydligt. Därtill ska eleverna handledas i att förstå hur människans val påverkar naturen och, i enlighet med mål 3 (M3), stödjas att utveckla en känsla för miljön.

I innehåll 6 (I6) tränar eleverna på att äga något gemensamt och att minska mängden avfall till exempel genom att återvinna. Detta relaterar tydligt till de cirkulärekonomiska temana ´från avfall till råvara´, från ägande till samanvändning´ och till att förlänga produkters livscykel.

Årskurs 3-6

I årskurs 3-6 synliggörs cirkulär ekonomi på samma sätt som i de lägre årskurserna men elevens egen förmåga att påverka betonas starkare. Därtill tar det nya ämnet samhällslära upp teman som relaterar till ekonomi. I målen för mångsidig kompetens framkommer cirkulär ekonomi, förutom i K3, även i K7: Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. Här betonas att eleven ska vägledas att förstå vilken betydelse de egna valen och den egna livsstilen har för samhället och naturen.

I omgivningslära har innehåll 6 (I6) utvidgats och innehåller bland annat klimatförändringen samt hållbar användning av naturresurser.  I I6 framkommer det även att man ska förverkliga ett gemensamt påverkningsprojekt där man övar sig att delta och påverka lokalt eller globalt. Utbildningshelheten ”Innovationer inom cirkulär ekonomi” kunde vara ett sådant projekt. Inom ramarna för utbildningshelheten skulle man till exempel kunna utveckla en applikation som påverkar hur man återvinner eller samanvänder i skolan eller i näromgivningen.

I samhällslära handleds eleverna i att följa med aktuella frågor och händelser och inse vilket samband de har med det egna livet. Cirkulär ekonomi är en väldigt aktuell och samhällelig trend som starkt kan påverka och beröra elevens liv. Eleverna bekantar sig därtill med hållbar konsumtion och övar sig att förstå grunderna för sina egna konsumtionsval (M8). Dessa teman berörs i innehåll ett och fyra var det därtill tas upp att eleverna bekantar sig med ekonomisk verksamhet i närmiljön. I samband med dessa kan man väl bekanta sig med företag som verkar enligt cirkulärekonomiska principer, till exempel genom Sitras exempel, och fundera kring vad sådan verksamhet har för betydelse.

Årskurs 7-9

Vid behandling av hållbar utveckling I årskurs 7-9 ingår mera praktik och teoretisk reflektion över sambanden mellan de olika dimensionerna samt över vad en hållbar livsstil verkligen innebär. I målen för mångsidig kompetens vägleds eleverna i högre grad än tidigare att ta hand om sin egen ekonomi (K3). Inom kompetensområdet K7: Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid handleds eleverna att förstå betydelsen av konkreta handlingar till förmån för miljön och andra människor. Därtill får eleverna till exempel fundera över olika framtidsalternativ och får färdigheter att utveckla hållbart välbefinnande.

Naturvetenskaper och hälsokunskap som på de lägre klasserna är integrerade i omgivningsläran är i årskurs 7-9 separata läroämnen. Cirkulär ekonomi framkommer fortfarande i samhällsläran.

I undervisningen i fysik och kemi är det viktigt att förmedla hur viktiga ämnena är för att trygga en hållbar utveckling och bygga en hållbar framtid samt att handleda eleverna att ta ansvar för miljön. Båda vetenskapsområdena behövs för att utveckla nya och för naturen hållbara lösningar och teknologier. Till dessa ämnen hör framför allt teman som relaterar till återvinning, från gammalt till nytt och en förlängning av produkters livscykel. Innehållsmässigt ligger tyngdpunkten i fysik (I3) på energiproduktion och hållbar användning av energiresurser. I kemi (I3) är tyngdpunkten på motsvarande sätt på hållbar användning av naturresurser, bland annat utifrån produkters livscykel.

Biologiundervisningen ska stärka elevens miljömedvetenhet och flera av målen för biologi (M6, M12, M13, M14) anknyter till cirkulär ekonomi.  Utöver miljömedvetenhet och förhållande till naturen betonas även att göra etiskt motiverade val och att bygga en hållbar framtid. I6 En hållbar framtid är direkt kopplat till cirkulär ekonomi samtidigt som även naturens mångfald och djurens välmående tas upp.

Geografiundervisningen behandlar samspelet mellan naturen och människan och försöker stärka elevernas förmåga att främja en hållbar framtid. I innehåll tre behandlas grundläggande förutsättningar för liv och hållbar användning av dem. Precis som i biologi är innehåll sex direkt kopplat till cirkulär ekonomi men i geografi behandlas temat ur ett ekonomiskt perspektiv.

Hälsokunskap behandlar i första hand företeelser som anknyter till hälsa på individ- och samhällsnivå. Även omgivningens hälsa beaktas vilket kan kopplas samman med cirkulär ekonomi och hållbar utveckling. I innehåll tre nämns hållbar livsstil, social hållbarhet och ansvarsfull konsumtion.

Uppdraget i huslig ekonomi är att utveckla kunskaper och färdigheter som behövs för en hållbar livsstil. Undervisningen ska även lägga grund för hållbar konsumtion och hållbart boende.  Mål M3 och M13 berör hållbar utveckling och privatekonomi och avspeglar således ett cirkulärekonomiskt tankesätt. Dessa mål synliggörs i samtliga tre innehåll ur aningen olika perspektiv. Det första betonar val som har att göra med mat och ätande, det andra boende och miljömedvetenhet och det tredje hållbar konsumtion.

Precis som i de lägre årskurserna tar undervisningen i samhällslära upp aktuella händelser även i årskurs 7-9. På de högre årskurserna behandlas däremot flera ekonomiska frågor och från ett bredare perspektiv. Utöver att vara en aktuell fråga synliggörs cirkulär ekonomi även i mål åtta där det framkommer att eleven ska lära sig att konsumera ansvarsfullt och i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Slutligen nämns det även i innehåll fyra att ekonomiska faktorer granskas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att cirkulär ekonomi i de lägre klasserna främst kommer fram i omgivningsläran och där genom hållbar utveckling. I årskurs 7-9 framkommer cirkulär ekonomi tydligt, framförallt i biologi och geografi. I dessa läroämnen är det möjligt att inkludera utbildningshelheten ”Innovationer inom cirkulär ekonomi i skolan” som sådan i undervisningen. I de övriga läroämnena behandlas cirkulär ekonomi mera implicit men utgör fortfarande en tydlig del av lärandemålen.

Utbildningshelheten lämpar sig alltså för alla årskurser om man beaktar grunderna till läroplanen för den grundläggande utbildningen i vid planering av undervisningen. Verksamheten kan anpassas till ett specifikt läroämne eller beakta flera läroämnens lärandemål i ett mångvetenskapligt lärområde.

I tabellen nedan har vi samlat centrala mål (M), innehåll (I) och mål för mångsidig kompetens (M) ur grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen som på något sätt anknyter till cirkulär ekonomi. I omgivningslära har vi därtill tagit med mål som anknyter till innovationspedagogik (ip).

Ämne/åk

1-2

3-6

7-9

Mångsidig kompetens K3 3 ja K7 K3 ja K7
Omgivningslära M3 och M9(ip)
I6
M3 ja M7(ip)
I6, påverkningsprojekt
 
Samhällslära   M8
I1 och I4
M4 och M8
I4
Fysik     M3, M4 och M15
I3
Kemi     M3, M4 och M15
I3
Biologi     M6, M12, M13 och M14
I2 och I6
Geografi     M4, M11 och M12
I3 och I6
Hälsokunskap     M9
I3
Hälsokunskap     M3 och M13
I1, I2 och I3