The Gendered body and sexual asceticism in early Christianity

Vilja Alanko
TM, M.Th.

alanko_teologia

The Gendered body and sexual asceticism in early Christianity

My dissertation, named tentatively as Embodied Salvation – Sexual Asceticism in the Apocryphal Acts of the Apostles, builds upon my master’s thesis research carrying a similar name. The Acts of Paul and Thecla, a second-century apocryphal Christian text, was the focal point in the previous study and will remain as a cornerstone for the current study, alongside other writings known as the Apocryphal Acts of the Apostles. Thus far, I have explored the theme of sexual renunciation by means of analysing the story of Thecla and compared the narrative to the other major Apocryphal Acts to contextualize it and to find its position in an ascetic continuum. While attempting to read the Acts of Paul and Thecla on its own terms, I looked for answers to such questions as what kind of agency Thecla employs in the story and what significance sexual renunciation gains in the context of the narrative. According to my reading, the theme of sexual asceticism brings up a gap between different levels of the narrative in the Acts of Paul and Thecla as I argued that its significance is not static but rather varies through the narrative.

This being the point of departure, my analysis expands from here to the study of the Acts of Peter, the Acts of Paul (incl. the Acts of Paul and Thecla), the Acts of John, the Acts of Andrew, and the Acts of Thomas, and patristic discourse on the ascetic body. By analysing the apocryphal Acts of the Apostles, I ask how the embodied reality is reflected in the texts and what meanings are communicated through the sexual body in ascetic Christianity. I am interested in sexual asceticism as embodied and gendered phenomenon that also has social consequences, and find it especially intriguing to explore the association of sex, death, and femininity.

The research hopefully adds to the shedding light to important themes and developments in early Christianity that keep influencing present realities, for the ways in which the issues of sexual difference and gendered body were ‘solved’ in the to-become Christian church have impact on current lives. This takes place, not only through the metanarratives of the Virgin Mary and sinful Eve, but in the notions of the body and its sexuality. Although the themes on the focus are related to a negation of femininity, this can be seen also from a different angle: they enable a bodily transcendence, alienation from the body, which is not necessary to see only in Cartesian terms. It can also be seen as relational; a negotiation of the notion of subjectivity that allows the relationships with one’s body and others to be constructed new.

Seksuaalinen asketismi varhaisessa kristillisyydessä sukupuolen ja ruumiillisuuden näkökulmasta

Tarkastelin pro gradu -tutkielmani Teklan valinta. Seksuaalinen asketismi ruumiillistuneena pelastuksena (2015) seksuaalisen kieltäytymisen ideaalia varhaisessa kristinuskossa ja ennen kaikkea sen ilmenemistä toiselle vuosisadalle ajoitetussa kirjoituksessa Paavalin ja Teklan teot. Minua kiinnostivat kysymykset siitä, millaisia merkityksiä seksuaalinen pidättäytyminen saa kirjoituksen kontekstissa ja mitä seurauksia sillä on ruumiillisuuden kannalta. Aiemmassa työssäni pyrin lukemaan kertomusta Teklan kääntymyksestä askeettiseen kristinuskoon sen omilla ehdoilla kysyen, millaisia valintoja Tekla tekee, mikä häntä motivoi ja minkä mahdollisuuksien välillä hän valitsee. Luentani mukaan seksuaalisen asketismin teema tuo esiin erilaisia tasoja kertomuksessa, sillä sen saama painoarvo ei näyttäydy samana läpi kertomuksen.

Näistä lähtokohdista tutkimukseni laajenee tarkastelemaan Pietarin tekoja, Paavalin tekoja (sis. Paavalin ja Teklan teot), Johanneksen tekoja, Andreaan tekoja sekä Tuomaan tekoja sekä kirkkoisien rakentamaa diskurssia askeettisesta ruumiillisuudesta. Tutkimalla näitä apokryfisiä apostolien tekoja kysyn, millaisena ruumiillinen todellisuus näyttäytyy tekstissä ja millaisia merkityksiä seksuaalisen ruumiin avulla kommunikoidaan askeettisessa kristinuskossa. Olen kiinnostunut seksuaalisesta asketismista ruumiillisena ja sukupuolittuneena ilmiönä, jolla on myös sosiaalisia ja historiallisia vaikutuksia. Erityisen kiehtovana pidän mahdollisuutta tarkastella seksuaalisuuden, kuoleman ja naisellisuuden assosiaatiota.

Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä näistä tärkeistä teemoista ja kehityskuluista varhaisessa kristinuskossa, joilla on yhtymäkohtansa myös nykyisyydessä. Se, miten kysymykset liittyen sukupuolieroon ja sukupuolitetun ratkaistiin varhaisessa kirkossa, vaikuttaa paitsi Neitsyt Marian ja Eevan synnin metanarratiivien kautta, myös käsityksissä ruumiista ja seksuaalisuudesta. Vaikka nämä teemat liittyvät kielteiseen suhtautumiseen naisellisuuteen ja ylipäänsä ruumiillisuuteen, ne on mahdollista nähdä myös toisenlaisesta näkökulmasta: ne myös mahdollistavat eräänlainen ruumiillinen transsendenssi, jota ei kuitenkaan ole välttämätöntä nähdä kartesiolaisen dualismin kautta. Tämän voi nähdä myös relationaalisena, suhteellisena. Minuuden kieltäminen tekee mahdolliseksi uudenlaisen suhteen rakentamisen omaan ruumiiseensa ja toisiin.