Multifarious womanhood, devotional embodiment. Gender, body, and agency in Indian-originated spirituality in Finland

Johanna Jylhä
FM, uskontotiede, MA, Comparative Religion

Johanna Jylhä

Multifarious womanhood, devotional embodiment. Gender, body, and agency in Indian-originated spirituality in Finland

In my doctoral dissertation in progress I am researching womanhood, embodiment, sexuality, and agency in Indian-originated spiritual movements in Finland. Traditionally Finnishness and Lutheranism have been strongly connected with each other, but in a globalized world Finland is increasingly changing into a multireligious society. Interest towards alternative spirituality has increased both in Finland and in the whole Western world. Indian-originated spirituality constitutes a significant part of the spiritual field in Finland and it has its influence on Finnish cultural climate and lifestyle. For example popular practices of meditation and yoga have moved from the margin to the mainstream.

The subjects of my dissertation are five Indian-derived groups: ISKCON Finland (International Society for Krishna Consciousness), Amma Center, Sathya Sai Organization, Sahaja Yoga Meditation and Osho Meditation. In my research I focus on Mother Amma’s (Mata Amritanandamayi, born 1953) movement, which is exceptionally popular among Finns, and on Hare Krishna society, which is one of the most established Indian-originated movements in Finland.

The basic method of my study is ethnographic fieldwork (interviews, participant observation and informal discussions), which is taking place in the centers of the movements both in Finland and India. In addition the study will include analysis of religious texts and iconographic representations of the movements.

The research is based on the following questions: first, I ask what interpretations can be made about the current Finnish mainstream culture on the basis of the interest that Finnish women show towards the Indian-related spiritual movements. How does Indian spirituality relate to Lutheran Christianity on the one hand and to Finnish equality discourse on the other hand? Second, I analyze what kind of conceptions about gender, embodiment and sexuality are being held by the researched movements. Third, I am interested in women’s agency and I ask what kind of religious, ethical and political agencies are occurring in the context of Indian-originated spirituality. Following that I also ask what challenges both the socially conservative and liberal spiritual movements pose to secular feminist theory. In addition, my research contributes to the discussions of religious change and rise of spirituality in the sociology of religion. Thus, I am interested in how Indian-based spirituality is influencing the religious field in Finland and the Finnish contemporary culture.

Moninainen naiseus, antaumuksellinen ruumiillisuus. Sukupuoli, ruumis ja toimijuus intialaisperäisessä henkisyydessä Suomessa

Tekeillä olevassa väitöstyössäni tutkin naiseutta, ruumiillisuutta, seksuaalisuutta ja toimijuutta intialaisperäisissä henkisissä liikkeissä Suomessa. Perinteisesti suomalaisuus ja luterilaisuus ovat kytkeytyneet vahvasti toisiinsa, mutta globalisoituneessa maailmassa Suomi muuttuu lisääntyvästi moniuskontoiseksi yhteiskunnaksi. Kiinnostus vaihtoehtoista henkisyyttä kohtaan on lisääntynyt niin Suomessa kuin koko läntisessä maailmassa. Merkittävän osan henkisyyden kenttää muodostaa intialaisperäinen henkisyys, jolla on vaikutuksensa suomalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. Esimerkiksi suositut joogan ja meditaation käytänteet ovat siirtyneet marginaalista valtavirtaan.

Väitöstutkimukseni kohteena on viisi intialaisperäistä liikettä: Suomen Amma -keskus, Krishna-liike ISKCON, Sathya Sai -organisaatio, Sahaja Yoga -meditaatio sekä Osho-meditaatio. Keskityn tutkimuksessani Suomessa poikkeuksellisen suosittuun Äiti Amman (Mata Amritanandamayi, s. 1953) liikkeeseen sekä Hare Krishna -yhteisöön, joka on eräs vakiintuneimmista intialaisperäisistä liikkeistä Suomessa. Tutkimukseni ensisijainen metodi on etnografinen kenttätyö (haastattelut ja osallistuva havainnointi sekä vapaamuotoiset keskustelut). Lisäksi tutkimus sisältää liikkeiden uskonnollisten kirjoitusten ja visuaalisen materiaalin analyysia.

Tutkimus rakentuu seuraavien kysymysten ympärille: ensinnäkin kysyn, mitä suomalaisten naisten kiinnostus intialaisperäisiin liikkeisiin kertoo aikamme suomalaisesta valtakulttuurista. Mikä on intialaisperäisen henkisyyden suhde yhtäältä Suomen valtauskontoon, evankelis-luterilaisuuteen, toisaalta suomalaiseen tasa-arvodiskurssiin? Toiseksi analysoin, minkälaisia käsityksiä tutkimissani liikkeissä muodostetaan sukupuolesta, ruumiillisuudesta ja seksuaalisuudesta. Kolmanneksi olen kiinnostunut naisten toimijuudesta ja kysyn, millaista uskonnollista, eettistä ja poliittista toimijuutta intialaisperäisen henkisyyden kontekstissa muodostuu. Mitä haasteita tutkimani yhtäältä konservatiiviset, toisaalta liberaalit intialaisperäiset liikkeet asettavat sekulaarille feministiselle teorialle? Lisäksi tutkimukseni osallistuu uskonnollisuuden muutokseen ja henkisyyden nousuun liittyviin uskontososiologisiin keskusteluihin. Olenkin kiinnostunut siitä, miten intialaisperäinen henkisyys vaikuttaa Suomen uskonnollisen kenttään ja suomalaiseen nykykulttuuriin.