Gendered Everyday Practice, Agency, and Embodied Memory in the Religion of Finnish Orthodox Women and Elderly Finnish Karelians

Helena Kupari
FT, PhD

helena 190 väri

Gendered Everyday Practice, Agency, and Embodied Memory in the Religion of Finnish Orthodox Women and Elderly Finnish Karelians

In my dissertation, I examined the lived religion of elderly Evacuee Karelian Orthodox women from a lifelong perspective. The women of my study had been socialized into the Orthodox Christian religion in childhood; my thesis discussed the nature of and changes in their religion in relation to different life phases and the evolution of the surrounding society. In the Embodied Religion project, I further explore two central themes of the dissertation: the religion of the inter-World War generation and gendered Orthodox Christianity.

The religiosity of the oldest living generation I approach through material written by Finnish Karelian women and men born mostly in the 1920’s and 30’s. My analysis focuses on depictions of childhood everyday religion, investigating the overall influence of embodied memories related to childhood religious socialization on the lifelong religiosity typical to this generation of Finns (and, generally speaking, Western Europeans).

To study gendered Orthodox Christianity, I make use of several materials. I use existing interview and written material to analyze Finnish Orthodox women’s interpretations and everyday applications of Orthodox gender conceptions and doctrine. In addition, I analyze the image of the Virgin Mary as constructed in Orthodox liturgical texts. My discussion centers on the intertwinement of lay women’s views on gender with memories of the religion of exemplary figures (mother, grandmother) and theological examples (Virgin Mary, other Orthodox saints) – and the kind of gendered agency these examples promote and construct.

Sukupuolitetut arjen käytännöt, toimijuus ja ruumiillinen muisti suomalaisten ortodoksinaisten ja iäkkäiden siirtokarjalaisten uskonnossa

Väitöstutkimuksessani tarkastelin iäkkäiden siirtokarjalaistaustaisten ortodoksinaisten uskonnollisuutta elämänmittaisuuden näkökulmasta: naisten lapsuudessa omaksuman uskonnon luonnetta ja muutoksia suhteessa eri elämänvaiheisiin sekä ympäröiviin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin. Ruumiillinen uskonto -tutkimushankkeessa jatkan työtä kahden tutkimukseen sisältyneen teeman parissa. Nämä ovat maailmansotien välillä syntyneen sukupolven uskonnollisuus ja sukupuolitettu ortodoksisuus.

Iäkkäimmän vielä elossa olevan sukupolven uskontoa tutkin analysoimalla aineistoa, joka koostuu enimmäkseen 1920- ja 1930-luvuilla syntyneiden siirtokarjalaisten naisten ja miesten kuvauksista sukunsa uskonnosta. Analyysissä keskityn erityisesti lapsuuden arkisen uskonnon kuvauksiin, tarkastellen näiden kautta lapsuuden uskonnollisen sosialisaation sekä siihen kiinnittyvän ruumiillisen muistin vaikutuksia kyseiselle sukupolvelle tyypilliseen elämänmittaiseen uskonnollisuuteen.

Sukupuolitettua ortodoksisuutta tutkin useamman eri aineiston valossa. Haastattelu- ja kirjoitusaineiston kautta tarkastelen suomalaisten ortodoksinaisten tulkintoja ja arkielämän sovelluksia ortodoksisuuteen liittyvistä sukupuolikäsityksistä. Lisäksi analysoin ortodoksisissa liturgisissa teksteissä rakentuvaa kuvaa Neitsyt Mariasta. Käsittelyni keskiössä on naisten sukupuolikäsitysten kiinnittyminen yhtäältä oman lähipiirin antamiin (äidin, isoäidin uskonto) ja toisaalta teologisiin (Neitsyt Maria, muut naispyhät) esimerkkeihin – sekä se, minkälaista toimijuutta nämä esimerkit tukevat ja rakentavat.