Kestävän kehityksen mallit

Kuva 1. Kestävän kehityksen ulottuvuudet

Kestävää kehitystä on viimeisten vuosikymmenien aikana määritelty useiden mallien avulla. Kriitikoiden mielestä kestävä kehitys käsite kärsiikin uskottavuuspulaa väljän määritelmänsä takia. Käyty tieteellinen ja poliittinen keskustelu on kuitenkin edistänyt kestävyysajattelua ja toteutunutta kestävää kehitystä. Tällä hetkellä lähes kaikilla instituutioilla pienistä yrityksistä suuriin valtioihin tulee olla toimiva kestävän kehityksen ohjelma.

Kuva 2. Kestävän kehityksen ulottuvuudet ns. vahvan kestävyyden malli
Kuva 2. Kestävän kehityksen ulottuvuudet ns. vahvan kestävyyden malli

Esimerkiksi Heikura 2014 ottaa kantaa erilaisiin kestävän kehityksen määritelmiin. Hän kuvaa kuvan 1. kaltaisia kestävyysmalleja heikon kestävyyden malleiksi, jotka mahdollistavat luonnonvarojen kestämättömän käytön ja lyhytnäköisen talouskasvun tavoittelun. Kriitikkojen mukaan kyseiset mallit eivät painota riittävästi ekologisen kestävyyden roolia kaiken kestävyyden perustana. Niin sanotun vahvan kestävyyden malleissa kestävä kulttuuri perustuu kestävyyden ulottuvuuksien hierarkialle, katso esim. kuva 2. Tällaisissa malleissa ekologinen kestävyys nähdään edellytyksenä ihmiskulttuurin säilymiselle ja sosiaaliselle kestävyydelle. Vastaavasti ihmiskulttuurin olemassa olo nähdään edellytyksenä kulttuuriselle ja taloudelliselle kestävyydelle.

Yksi uusia tapoja on esittää Agenda2030 -tavoitteet kolmitasoisessa “hääkakkumallissa”, jossa pohjalla on toimivat ekosysteemit, keskitasossa kestävät yhteiskunnat ja ylimpänä talous, joka on osa muuta yhteiskuntaa. Ylimpänä on yhteistyö ja kumppanuus, jota tarvitaan kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen.

Kuva: Azote Images for Stockholm Resilience Centre.