Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Kokonaisvaltainen lähestymistapa tarkoittaa ilmiöiden, ongelmien ja ratkaisujen arvottamista useista näkökulmista kokonaisuuden hahmottamiseksi. Ilman kokonaisvaltaista ajattelua monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisriippuvuuksien hahmottaminen on mahdotonta.

Kestävyyttä arvioitaessa opetukseen tulisi sisällyttää näkökulmia kestävyyden eri ulottuvuuksien (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen), ajan kulumisen (mennyt, nykyinen ja tuleva) sekä ilmiöiden maantieteellisen skaalautuvuuden (paikallinen, alueellinen ja globaali) suhteen.

Kokonaisvaltaisen ajattelun saavuttaminen vaatii yhteistyötä eri toimijoiden ja asiantuntijoiden välillä. Yleissivistävän opetuksen kontekstissa tämä voisi tarkoittaa ainerajat ylittävää monitieteistä lähestymistapaa sekä yhteistyötä opiskelijoiden, eri aineiden opettajien, koulunhallinnon sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden välillä opetuksen järjestämiseksi. Ainerajat ylittävän opetuksen perustana on opetuksen eheyttäminen.

 

Luettavaa:

Rohweder, Virtanen, Tani, Kohl ja Sinkko (2008) Näkökulmia oppimiseen kpl 13 s.104, julkaisussa Kohti kestävää kehitystä -pedagoginen lähestymistapa, Opetusministeriö