Kestävyyskasvatuksen ulottuvuudet

Kestävyyskasvatus on kasvatuksen osa-alue, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. YK:n mukaan kestävyyskasvatuksen perimmäinen päämäärä on muuttaa yhteiskuntaa kestävämmäksi. Kestävän kehityksen pedagogiikassa yhteiskunnalliseen muutokseen pyritään vahvistamalla opiskelijoiden aktiivista toimijuutta kestävän kehityksen rakentamiseksi.

Jotta kestävyyskasvatuksen kunnianhimoinen tavoite täyttyy, tulisi myös opiskelijoiden käyttäytymisen muuttua kestävyyskasvatuksen seurauksena. YK:n mukaan tavoitteeseen päästään tehokkaimmin toteuttamalla kestävyyskasvatusta, joka on näkökulmaltaan kokonaisvaltaista ja pedagogiikaltaan muutokseen tähtäävää sekä moniarvoista.

On tärkeää huomata, että suomenkieliset käsitteet kestävyyskasvatus ja ympäristökasvatus ovat rinnakkaisia käsitteitä, joilla on samankaltaiset tavoitteet.  Lue tarkemmin ympäristökasvatuksen käsitteestä Suomen ympäristökasvatus seuran sivuilta.

Luettavaa kestävyyskasvatuksen teoriasta ja käytännöstä:

UNESCO 2017  Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives

Opetusministeriö 2008 Kohti kestävää kehitystä -pedagoginen lähestymistapa

SITRA 2017  Tulevaisuuden koulutuksen käsikirja

Kestävyyskasvatuksen toteutumisesta kouluissa, Uitto ja Saloranta 2017