Toimintaan ja muutokseen tähtäävä oppiminen

YK:n kestävyyskasvatuksen tavoitteena on muuttaa yhteiskuntaa kestävämmäksi toimintaan ja muutokseen tähtäävän pedagogiikan avulla. Pedagogiikka pyrkii vahvistamaan opiskelijoiden kestävän kehityksen tietoja, taitoja ja asennetta, jotta he jatkossa toimisivat aktiivisesti kestävän kehityksen rakentamiseksi. Yhteiskunnan muuttamiseksi tarvitaan kuitenkin myös toimintaa.

Yksilön kykyä toimia vahvistavat erityisesti onnistuneet kokemukset toimimisesta sekä yhdessä toimimisen luoma yhteenkuuluvuuden tunne. Yhdessä toimimisen seurauksena muodostuu verkostoja, jotka madaltavat kynnystä tehdä yhteistyötä myös jatkossa. Kestävyyskasvatuksen tulisikin mahdollistaa opiskelijoiden omaehtoinen toimiminen sekä kutsua heitä toimimaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön tekeminen asiantuntijoiden kanssa mahdollistaa verkostoitumisen lisäksi myös oman asiantuntijuuden kehittymisen.

Luettavaa:
UNESCO, Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives 2017
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf

UNESCO, Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development 2014
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf