Kirjoittajan arkistot:Susanna M Kalliomäki

Ryhmä 14 blogiviikko osa 3

Mukavaa keskiviikkoa!

Blogiviikkomme tässä osassa avaamme hiukan nimikkotutkijamme Annukka Purren tutkimusta ”Constituting play connection with very young children: Adults’ active participation in play”. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää leikillisen kohtaamisen sekventiaalista rakentumista (eli leikkivuoro, leikkisekvenssi ja leikkiprojekti) sekä aikuisen aktiivista osallistumista leikkiin. Aiempia tutkimuksia, jotka käsittelevät aikuisen aktiivista osallistumista leikkiin useamman lapsen kanssa löytyy niukasti. Erityisesti kun kyse on alle 3-vuotiaista lapsista. Annukka Pursi pyrkii tutkimuksellaan vastaamaan tähän.

Tutkimusaineiston pohjana oli 150 tuntia videoaineistoa, joka oli kerätty vuosien 2015-2016 aikana kunnallisen päiväkodin alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä. Tukimuksen aineistoon valikoitui materiaalia leikillisistä kohtaamisista, joihin sisältyi kuvitteluleikkiä ja aikuisen osallistumista leikillisen kohtaamisen rakentamiseeen ja ylläpitämiseen. Tutkimuskysymykset rakentuivat kerätyn aineiston pohjalta.

Nämä tutkimuskysymykset ovat:

  1. Miten aikuisten ja lasten väliset leikilliset kohtaamiset rakentuvat sekventiaalisesti?
    ”How is joint make-believe play between adult and very young children sequentially organized?”
  2. Miten aikuisen aktiivinen osallistuminen sovittuu lasten toimintaan leikillisessä kohtaamisessa?
    “How does adult active participation align with very young children’s actions in joint make-believe play?” 

Tutkimuksesta selvisi, että ryhmässä leikillisen kohtaamisen rakentaminen ja ylläpitäminen vaativat aikuiselta suuntautumista yhteisen ymmärryksen rakentamiseen, sekä aikuisen havainnointia lasten leikkivuoroista ja omien vuorojen ajoittamisesta ja sovittamisesta lasten vuoroihin. Aikuisen leikkivuorot ovat multimodaalisia (eli eleiden, katseiden, tunneviestien ja puheen hienovaraista koordinointia) ja kerroksellisia (eli yksittäinen leikkivuoro toimittaa samanaikaisesti useampaa toimintoa). Multimoduaalisuus ja kerroksellisuus aikuisen leikkivuoroissa näkyy ryhmätilanteissa esim. osa lapsista vastaa aikuisen leikkovuoroihin liittyen leikkiin, mutta osa lapsista ei tavoita heti aikuisen vuoron leikillisyyttä. Tällöin aikuinen leikkivuoroissaan sekä ylläpitää ja kehittelee leikillistä kohtaamista eteenpäin leikissä jo olevien kanssa, että rakentaa, vahvistaa ja korjaa yhteistä ymmärrystä niiden kanssa, jotka eivät ole leikissä.

Tässä blogikirjoituksessa tiivistimme tukimuksen sisällön pääpiirteitä. Tutkimus oli erittäin mielenkiintoinen, mutta englanninksi kirjoitetun muotonsa vuoksi toisinaan hiukan haastavaa. Tutustuimme nimikkotutkijamme väitöskirjaan ”Yhteisen ymmärryksen rakentuminen aikuisten ja lasten välisessä leikissä” (2019), mikä aukaisi tutkimuksen sisältöä meille.

– Juulia & Susanna (ryhmä 14)