Där det finns en dator finns det data

Jessica Parland-von Essen, en av författarna till Historia i en digital värld och Forskarens handbok i öppen forskning, arbetar i dag på CSC – IT-centret för forskning, men undervisar fortfarande regelbundet vid sin Alma Mater om mötet mellan den humanistiska traditionen och den digitala praktiken. Hon är docent i historia.

”Jag är övertygad om att digitaliseringen av vårt samhälle är en enorm och genomgripande omvälvning, större än vi kan se i dag.”

 

Jessica Parland-von Essen. Bild: Mika Federley

Digital information har inget original. Den går att kopiera nästan utan kostnad, oförändrad. Ändå är den fragil, obeständig och i högsta grad beroende av de verktyg vi använder, både hård- och mjukvara, känslig för korruption, ständigt kämpande mot auktoritet i alla dess former. Och detta är den miljö vi idag ska göra forskning i, söka och föra i bevis sanning och kommunicera den. Gutenberg kan gå och dra något gammalt över sig.

 

Ändå började allt med böcker. Jag har vuxit upp bland böcker, i en släkt av författare och bibliotekarier. Jag har själv studerat till bibliotekarie och grundat en bokhandel, Café Kafka, som länge fanns i Svenska Teaterns foajé. Jag har recenserat böcker, skrivit böcker, forskat i och katalogiserat boksamlingar. Jag har jobbat på Svenska Litteratursällskapet. Jag har jobbat med tidningar, som chef på Brages Pressarkiv och med tidskriften Nya Argus.

 

Vad hände? Ja, vad har hänt sedan jag började studera 1989, på tre decennier? Internet har hänt. Webben, smarttelefoner, sociala medier har hänt. Från början har jag arbetat i skarven, i gränssnittet mellan det digitala och arkiven och böckerna. Med digitaliseringen, inte bara av källmaterial, utan också kulturen själv och forskningen. Jag har arbetat med att förmedla, överbrygga och försöka förstå de väsentliga, essentiella skillnaderna. Jag har sammanfört humanister och it-kunniga och uppmuntrat till samarbete. Humanisterna att bry sig, att våga, se möjligheterna, att försöka förstå. It-utvecklarna att förstå vad som är viktigt för forskaren, beständighet, tolkning, funktion. Ofta känns det som att jag komplicerar saker för alla parter, medan jag möjliggör. Allt är alltid mycket svårare och mera komplicerat än man först tror. Det är därför att vara ständigt jobbig, men också att öppna nya dörrar. Som historiker är man expert på källkritik och på att greppa större, diffusa fenomen. Att se sammanhang och kontexter och kunna analysera dem. Det känns som värdefulla kompetenser, trots att de är så luddiga, att man ibland får jobba för att vinna förtroende hos en del teknologer och naturvetare. Men ofta kommer det ögonblicket förr eller senare, då de inser att man kan bidra med en relevant insikt, trots att man är hopplös då det gäller den enklaste algoritm.

 

 

Jag är övertygad om att digitaliseringen av vårt samhälle är en enorm och genomgripande omvälvning, större än vi kan se i dag. Berättelsen är långt ifrån skriven och vi kan inte se vilka saker som blir de mest avgörande. Det är senare historikergenerationers arbete. Vad jag ser är, att vi kan påverka utvecklingen och för att göra det måste försöka förstå den. Jag ser att vi hotas av både okunskap och otillräcklig spridning av kunskap. Miljön är hotad, liksom det demokratiska välfärdssamhället och vi måste utnyttja information och kritik effektivt.

 

Därför har jag också arbetat med forskningsdata och öppen forskning de senaste åren. Där det finns en dator finns det data. Forskarnas datorer är fulla av evidens, av kritisk analys, som fortfarande ofta tappas bort. Det är bortslösade resurser, bortkastat arbete, forskning som är så mycket sämre och mindre beviskraftig än den kunde vara. Numera arbetar jag inte bara med humanister, utan också med miljöforskning och stora europeiska infrastrukturer. Vi måste få bättre data, bättre datahantering, effektivare informationsutbyte och mera robusta resultat. Och tiden är knapp. Vi måste kunna göra om forskningskommunikationen, så att den betjänar samhället bättre och är öppnare. Det är inte en lätt sak. Forskare uppskattar ofta inte sina data eller upplever att de inte ens kan dela dem. Publiceringen av ny kunskap är till stora delar i händerna på storföretag som inte skyr några medel för att maximera sina vinster.

 

För mig är det viktigt att undervisa vid universitetet, fast jag inte gör det så mycket längre. Men det känns viktigt att också humanister förstår vad artificiell intelligens i praktiken betyder, hur man kan göra källkritik på digitala material eller förstår betydelsen av datahantering och vet vad långsiktigt digitalt bevarande på riktigt innebär. Allra mest handlar det om att kunna göra informerade val och beslut, både i sin vardag och i sitt arbete. Så även om jag brukar plåga studenterna med en del teknologiska spetsfundigheter, kräver jag inte att de ska bemästra dem, men jag tycker även en humanist bör har en susning om vad det rör sig om då man nämner länkade data eller data mining. I slutändan rör sig också den diskussionen ändå alltid om betydelse, tolkning och kultur. Och kommunikation.

Läraren och programmet

Dagens bloggare är Derek Fewster, magisterprogrammets universitetslektor som lotsat både studenterna genom studierna och själva programmet genom åren. Hans intressen har lett honom från arkeologi och historia till tvärvetenskaplig kulturtolkning med fokus på historiebruk och spelstudier.

Mina intressen har varit många under åren. Jag studerade länge parallellt historia och arkeologi och kom att arbeta för mitt levebröd ett årtionde som arkeolog i olika sammanhang. Mot 1990-talets slut lämnade jag sedan arkeologin, som jag då såg som alltför okritisk och naturvetenskapligt fixerad. Med detta personliga linjeval övergick jag från att vara närmast en medeltidsarkeolog till att specialisera mig på nationalismens idé- och kulturhistoria. Min doktorsavhandling tog fart och verket Visions of Past Glory blev sist och slutligen en vandring in i en nationalistisk historiesyn jag inte vuxit upp med.

Samma år som jag disputerade, 2006, blev jag anställd som assistent i historia vid min gamla institution. Den tidsbundna tjänsten skulle ändra på mycket i mitt liv. Till uppgifterna hörde i synnerhet att förbereda och koordinera ett experimentellt projekt, Magisterprogrammet Kultur och kommunikation, som hade erhållit en ovanligt ymnig finansiering från vissa fonder. Efter två år av förhandlingar med olika läroämnen och en omfattande innehållsplanering startade programmet (”v1.0”) i augusti 2008.

Med tiden minskade mitt engagemang i den rent historiska forskningen och jag övergick till en allt mer tvärvetenskaplig syn på mitt arbete, som nu var mera betonat på undervisning och kulturtolkning. Snart indrogs och omformades alla assistenturer vid fakulteten och jag blev formellt en forskardoktor. Från att ha forskat i finsk nationalism flöt jag nu allt tydligare in i de djupare frågorna om historians och minnets betydelse för det moderna samhället. Det gällde att se hur det förflutna brukas och missbrukas, och varför. Hur fungerar historiemedvetenheten, hur förmedlas historiekulturer? Varför blir historiesyner överlag relevanta och hur förnyas de?

Snart upphörde även posten som forskardoktor då ett ersättande universitetslektorat inrättades, med särskilt ansvar för magisterprogrammet. Det var första gången som Kultur och kommunikation nämndes i en formell och nu även fast tjänst. Jag valdes till den nya posten, men i praktiken var arbetet det samma som tidigare. Som femtioåring erhöll jag således min första fasta anställning, efter årtionden av stipendier, projekt, punktinsatser och tidsbundna anställningar. Den långa vägen till relativ stabilitet har i alla fall fört med sig en identitet närmare studenternas och doktorandernas än professorernas världsbild. Vissa ränder går aldrig ur och jag tror mina studenter uppskattat det med åren. Respekt skall förtjänas med gärningar, med det att man bryr sig, tycker jag.

Projektets tid var i alla fall från och med 2012 på slutrakan, Kultur och kommunikation var på väg att bli en del av universitetets ordinarie verksamhet. Inspirerad av allt detta lät jag ett av mina personliga intressen komma ut: följande år var jag redo att hålla en specialkurs om förhållandet mellan spel och historiebruk. Spelforskningen har fångat mitt intresse gällande både socialt bordsspel som digitala tillämpningar. Nu i skrivande stund pågår den nionde versionen av denna kurshelhet, i år för andra gången i samarbete med Aalto-universitetets studiehelhet för Game Design and Production. Behovet av spelforskning – en verksamhet som ser spel och spelande som ett särpräglat kulturfenomen – har nu även resulterat i ett nygrundat forskarseminarium jag håller: Research Seminar: Game Studies and Historical Culture. Med egna doktorander(!) och ett tjugotal andra studerande från många studielinjer och bakgrunder ser framtiden lovande ut. Det är en härlig tid att höra till en första generation av forskare inom en ny vetenskapsgren som formas just nu.

Universitetets stora omstruktureringar 2017 betydde stora förändringar för Kultur och kommunikation, som nu gick in i version 2.0. Programmet hade konsekvent utvecklats vidare sedan 2008, men nu skulle all undervisning vid universitetet ske i liknande kandidat- och magisterprogram. Från att ha varit en förgrenad specialisering under vissa gamla läroämnen blev Kultur och kommunikation nu ett eget, autonomt och unikt svenskspråkigt, mångbrokigt ”läroämne” direkt under fakulteten. Medan andra svenskspråkiga institutioner assimilerades in i tvåspråkiga helheter, bestod Kultur och kommunikation ännu som en unik svenskspråkig miljö, med egna resurser och framgångar och en egen profil.

De senaste åren har varit administrativt utmanande, men för studenterna hoppas och tror jag att de synliga eller omstörtande förändringarna i praktiken har varit få. Fastän jag numera verkar som ledare för det förnyade magisterprogrammet är uppgifterna fortfarande lika mångsidiga och studenterna alltid lika magnifika att följa med under de år de stannar här. I kort: jag är gammal nog att ha sett första månlandningen live i TV, ung nog att dansa till 4 på morgonen på studentfester.

Hemma i både Belgien och Finland

Dagens bloggare är Pieter Claes som utexaminerades från Magisterprogrammet i kultur och kommunikation 2015 med huvudämne nordisk litteratur. I dag jobbar han som redaktör på Svenska litteratursällskapet i Finland och som lärare för kursen Yrkesliv och kulturjobb på magisterprogrammet.

Hemma från Belgien, men numera lika mycket hemma i Finland. Jag studerade nordiska språk och nordisk litteratur i Belgien, gjorde mitt utbyte vid Helsingfors universitet och flyttade därefter till Finland för att fortsätta med magisterstudierna. Nu har det gått nästan 10 år sedan jag började på kultur och kommunikation. Roligt att få skriva ned en del av min historia!

Spännande och givande studier

Mina studier i Belgien var tunga och teoretiska. Vi utbildades till humanister i bredaste mening med kurser i bland annat konsthistoria, kritik och filosofi utöver traditionell språkvetenskap och litteratur. Jag var intresserad av studiernas innehåll, särskilt av svenska, men jag vantrivdes och upplevde studierna som en tävling i förmågan att lära sig utantill. De fina betygen som föräldrarna förväntade sig blev stora besvikelser. Det var dags för något annat, något nytt.

Redan under utbytestiden vid Helsingfors universitet fick jag testa på en mer dynamisk undervisningsform med starkare betoning på förståelse och tillämpning. Därför beslöt jag att söka in till magisterstudier här i Finland.

Under mitt utbyte fick jag tips om kultur och kommunikation. Jag sökte in för att jag gillade bredden i kursutbudet. Jag ville liksom inte bli fackidiot, utan trivdes (och trivs fortfarande!) överhuvud bäst med mångsidighet. Kulturanalys var dessutom något helt nytt för mig. Det lockade! Jag kom in.

Som en av två av de första internationella studerandena var jag riktigt motiverad och ivrig när programmet började, samtidigt som jag också var mycket självmedveten om brister i mitt språk och mina kunskaper. Kurskompisarnas uppmuntran och närkontakten till lärarna hjälpte massor. Jag kände mig super bra, och så gick studierna också bra!

Mina studier i kultur och kommunikation var spännande och givande. Jag lärde mig massor, jag trivdes och jag utvecklades både som akademiker och som människa. Om du överväger att söka in, så är min rekommendation: sök!

Att jobba som redaktör

I dag jobbar jag på Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). SLS är ett vetenskapligt samfund som bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland. Just nu jobbar jag som redaktör för den vetenskapliga utgåvan Henry Parlands Skrifter.

Redaktionen för Henry Parlands skrifter Pieter Claes, Elisa Veit och Per Stam på Göteborgs bokmässa. Foto: Håkan Rönnblad.

Henry Parlands Skrifter är en digital och tryckt utgåva av tjugotalsmodernisten Henry Parlands skönlitteratur, essäer och korrespondens. Mitt jobb som redaktör kan delas upp i tre särskilda roller:

  1. För det första är jag en traditionell redaktör som jobbar med text, dvs. att språkgranska och att strukturera text. Jag granskar även innehåll – som en faktacheckare – för att texten måste hålla vetenskaplig kvalitet. Och så får redaktören också den ”roliga” uppgiften att se till att alla håller sig till deadliner.
  2. För det andra är jag också textkritiker och digital humanist. Det betyder att jag sysslar bland annat med att tolka gamla handstilar, att jämföra manuskript, och digitalt då även att koda text i XML och att utveckla webbplatser. Jag gillar tudelningen i mitt arbete.
  3. Till sist är jag även kommunikatör. Jag visade intresse för marknadsföring och sociala medier vilket snappades upp. Småningom blev kommunikation också en del av mitt arbete. Jag har fått skriva pressmeddelanden, annonser och massor av inlägg i sociala medier. För ögonblicket är jag besatt av Instastories och älskar att få göra det för en organisation som SLS. Det är ett mångsidigt arbete, utmanande och lärorikt.

Vad jag haft mest nytta av …

Under studierna på kultur och kommunikation har jag fått använda och utveckla mina kunskaper i svenska. Programmet har stark betoning på skrivande. Alla kurser jag avlade hade en vetenskaplig essä som slutbedömning i stället för tentamen. Skrivandet var mycket och hårt arbete, särskilt eftersom ordförrådet då inte var lika stort som i dag. Men trots det fanns det för mig en klar fördel med essäskrivandet, nämligen att själv få välja ett spännande ämne, att få fördjupa sig i något man själv är intresserad av. Så uppmuntras studerandena till delta i diskussioner och måste även hålla presentationer. Det var bara att våga tala, och det gick bara bättre genom att våga!

Det tvärvetenskapliga upplägget och bredden i kursutbudet är till nytta i mitt arbete. Till exempel förutsätter mitt arbete med Henry Parland Skrifter kunskap om den samhälleliga kontexten i 1920-talets Finland, utöver att kunna hantera en äldre svenska skriven av en icke-modersmåltalare (Parland talade tyska och ryska som modersmål) samt så klart litteraturhistoria och teori. Studierna har hjälpt att få insyn i andra discipliner än min egen. De har lärt mig nya metoder, eller, om inget annat, var jag ska leta efter information.

Till slut måste jag få skriva några ord om ämnesföreningen Skald. Jag var med när Skald grundades. Det var en otrolig och nyttig erfarenhet, men framför allt en rolig upplevelse. Jag lärde mig hålla möten, skriva protokoll, söka pengar, ta ansvar osv. Det finaste jag fick göra med Skald är att ordna en arbetslivsorienterande föreläsningsserie tillsammans med Julia von Boguslawski. Varför det finaste? Nå, i dag undervisar Julia och jag kursen Yrkesliv och kulturjobb. Enligt oss, den bästa kursen som finns.

Skalder på höstexkursion i Hangö 2018.

Offentlighet och ideologi

I dagens blogg presenterar sig vår lärare Ainur Elmgren. Hon är historiker och intresserad av begreppshistoria, mediehistoria och representationer av nationalitet, ras, kultur och religion i offentligheten. Därtill teknar hon serier och intresserar sig speciellt för berättande genom bilder.

Jag är historiker med rötter i både Sverige, Finland och andra delar av världen. Sedan 2011 har jag undervisat på magisterprogrammet om den moderna offentlighetens framväxt från tryckkonstens uppfinning och framåt. Jag har också vikarierat som magisterprogrammets ledare under hösten 2018. En lärorik erfarenhet!

I min forskning sysslar jag med begreppshistoria, mediehistoria och mer specifikt representationer av nationalitet, ras, kultur och religion i offentligheten. Just nu forskar jag i judiska och muslimska intellektuella i 1920-talets Finland inom forskningsprojektet Minoriteter, nationen och världen (18801980) som finansieras av Finlands Akademi. Jag disputerade vid Lunds Universitet på avhandlingen Den allrakäraste fienden – svenska stereotyper i finländsk press 1918–1939 (2008). Den brukar dyka upp som kurslitteratur på mina Kul & Kom-kurser.

På mina föreläsningar tar jag ofta upp frågor ur min egen forskning: Hur blir en moralpanik till? Vem bestämmer vem som räknas som intellektuell? Vad händer när tidigare osynliggjorda och tystade grupper börjar synas och höras i media? Hur används innovationer i kommunikationsteknologi politiskt? Jag är själv nyfiken på mediekulturens förändringar inom vår närmaste framtid och det finns alltid utrymme för diskussion och debatt på mina föreläsningar.

Tillsammans med litteraturvetaren Fredrik Hertzberg ger jag kursen ”Offentlighet i förändring”. Fredriks del av kursen fokuserar på litteraturkritikens historia och kritikerrollen i förändring. Min del handlar om offentligheten som begrepp och om dem som aktivt påverkat den: Religiösa och politiska rörelser, revolutionärer, journalister, intellektuella, aktivister och helt vanligt folk; hur de brottats med offentlighetens ekonomiska villkor, yttrandefrihetens gränser, åsikter om vem som har rätt att ta plats i rampljuset, och mycket annat.

I min forskning har jag dragits till personer och politiska rörelser som har utmanat det som brukar kallas ”mainstream” eller ”hegemoni”. En sådan person var journalisten och redaktören Erkki Vala. År 1936 blev han dömd till fängelsestraff för att han hade publicerat artiklar från svenska och brittiska tidningar som kritiserade det finska rättssystemet. Hans tidning Tulenkantajat (Eldbärarna) var ett forum för vänsterliberal samhällskritik på 1930-talet, men han var bara en av många som övervakades av statspolisen. På Tulenkantajats sidor kritiserades också rasism, eugenik och tvångssteriliseringar, som blev lagliga i Finland i 1934. Jag vill inte studera Vala som en hjälte eller martyr för yttrandefriheten, utan som en förmedlare som skapade möjligheter för andra utstötta och förföljda att göra sig hörda.

”Offentlighet i förändring” handlar förstås inte bara om enskilda personer, utan också om de kollektiva processer som ofta rör sig långsamt men som skapar varaktig förändring. Gripande bilder och berättelser om hjältar är förföriska. Jag tänker till exempel på de modiga gay-aktivister som demonstrerade mot kriminaliseringen av ”uppmuntran till homosexualitet” under åren 19711999. I dag kan vi följa andra dramatiska mediepersoner och -händelser som både chockar och tjusar publiken och lockar till imitation och parodi: Donald Trump, Greta Thunberg, Brexit, Gula Västarna… Då är det viktigt att stanna upp och fråga: Varför är just den här personen eller berättelsen attraktiv? Missar vi något om vi fokuserar på dem? Hur och varför lockas vi att klicka, gilla och dela?

Som historiker forskar jag mycket i 18001900-talets tidningspress, men tecknade serier är mitt favoritmedium. Jag är själv serietecknare och försöker alltid klämma in exempel på bildanalys och bildberättande i mina kurser. Vi provar också övningar i bildberättande inspirerade av World Comics Finlands metoder. Bilder ska inte bara vara något som vi passivt konsumerar i en tid då vi manipuleras med bilder från alla håll. Övningarna passar alla oavsett hur bra man tror att man kan teckna. World Comics-formatet passar också på Instagram!

Du kan läsa mer om min forskning på min blogg!

Kultur och kommunikation: samarbete över ämnesgränserna

Dagens texter är skrivna av Merete Mazzarella, professor emerita i litteraturvetenskap, och Henrik Meinander, professor i historia. De berättar om hur Kultur och kommunikation föddes ur tanken att vi humanister har mycket att vinna på samarbete över ämnesgränserna.

Merete Mazzarella

Henrik Meinander och jag har ofta konstaterat att idén till magisterprogrammet Kultur och kommunikation föddes en dag när vi lunchade tillsammans. Jag skulle önska att jag kunde minnas hur samtalet gick men jag minns bara vad jag själv såg som viktigt: att föra samman studenter från flera olika ämnen och att arbeta med skönlitterära texter. De flesta litteraturvetare avskyr allt tal om litteraturens nytta men efter att själv i åratal ha undervisat medicinare i att läsa och diskutera litteratur tycker jag att det är oerhört givande att fundera på vad skönlitteratur och litteraturvetenskapliga metoder kan ge människor som studerar något helt annat än litteraturvetenskap.

Den kurs jag själv höll i flera år efter min pensionering hette “Text och analys”. Jag vet inte varför den kom att heta så, jag tror att jag hade tänkt mig att den skulle heta “Textanalys” men namnet “Text och analys” är träffande såtillvida att vi analyserade och diskuterade mycket mer än texter. Vi utgick förvisso ifrån texter, jag lärde ut litteraturvetenskapliga termer och metoder, vi kunde peta länge också i korta texter för vi skulle få fram inte bara det som fanns på raderna men också det som fanns mellan dem. Men våra samtal rörde sig i många riktningar. Vi diskuterade om det finns objektiva kriterier för god litteratur. Vi diskuterade huruvida det finns ämnen man inte får skriva om, vi diskuterade författarrollen. Det slog mig att kursen också hade kunnat heta “Text och kontext”.

Diskussionerna var ofta livliga – ett år så livliga att någon föreslog att vi borde ha en tidsgräns för de enskilda inläggen – och varje vecka fick jag in kursbrev i vilka deltagarna utvecklade sina resonemang om texterna och förde diskussionerna vidare. Jag tror på den gruppgemenskap som skapas när man möts regelbundet för att samtala ansikte mot ansikte och åsikter bryts mot varandra. Jag tror på skrivandet som ett redskap för tanken: man vet nog inte vad man tänker förrän man börjat skriva. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att K&K fortfarande behövs.

Henrik Meinander

Som Merete Mazzarella ärligt medger minns vi inte särskilt mycket av hur idén till magisterprogrammet Kultur och kommunikation kläcktes. Det var troligtvis våren 2002, eller kanske följande höst, vi lunchade på Glogatans Fazer och som biprodukt av allt vårt universitetsskvaller och fria associationer om människor och minnen föreslog Merete att vi skulle ordna gemensamma seminarier för studenterna vid våra läroämnen i nordisk litteratur och historia.

Sedan växte konceptet fram steg för steg. Vi samlade ihop lärare och forskare från olika discipliner, övertygade dem om behovet av en övergripande studiehelhet, smakade på olika namn för det, erhöll ett startstöd från Svenska kulturfonden med hjälp av vilket programmet kom igång, och slutligen, fick genom en donation av Ella och Georg Ehrnrooth möjligheten att tillsätta ett universitetslektorat, som har säkrat programmets fortlevnad fram till 2020-talet.

En av idéhistorikernas skötesynder är att de i sin energiska strävan att förstå hur en tanke, idé eller plan har vuxit fram och utvecklats blir för övertydliga och destillerar fram en logisk men alltför förenklad tolkning av alltsammans. Antagligen har jag hållit på med just det då jag i olika sammanhang talat om tanken bakom magisterprogrammet K&K. I början hade vi bara en önskan att göra något tillsammans. De flesta och bästa argumenten för programmet växte fram i all hast för att få de skeptiska kollegerna intresserade och finansiärerna att öppna plånboken.

Men hur diffusa våra tankar än var i begynnelsen har riktningen alltid varit enkel att förstå. Syftet är att stärka samarbetet mellan de svenska läroämnena vid vårt universitet. Vi vill rekrytera lovande magisterstudenter också från andra högskolor och drilla allesammans till kommunikativa proffs. Och i takt med att de etablerat sig ute i samhället vill vi dra nytta av deras kunskaper, kontakter och nätverk för att utveckla vår undervisning och forskning. Kort sagt, det handlar om ömsesidig nytta!