Johtajuuden ulottuvuudet ja niihin liittyvät ilmiöt varhaiskasvatuksessa

Kasvatustieteen päivillä 2023 Vaasassa esiteltiin Kehittävän Palautteen tuloksia, jotka ovat osa Leena Lahtisen väitöskirjatyötä. Esityksessä tarkastelun kohteena oli päiväkodin johtajien käsitykset johtajuudesta heidän johtamissaan yksiköissä. Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselyllä 14.08.2019–28.4.2023 välisenä aikana, 20 suomalaisen kunnan varhaiskasvatusyksiköiden johtajilta (N=718). Johtajuuden ulottuvuuksien tarkastelussa käytettiin eksploratiivista faktorianalyysia ja reliabiliteettianalyysia. Analyysin tuloksena löydettiin useampia vahvasti latautuvia faktoreita. Näiden pohjalta muodostettiin kuusi johtajuutta kuvaavaa ulottuvuutta, joiden kautta voidaan tarkastella erilaisia johtajuuteen vaikuttavia ilmiöitä. Ulottuvuuksista muodostettiin summamuuttujat. Tutkimuksessa tarkasteltiin summamuuttujien saamien arviointien vuosittaisista vaihtelua ja huomattiin muutoksia eri ulottuvuuksien painotuksissa. Esityksessä käydään läpi alustavia tutkimustuloksia ja avataan esimerkkejä johtajuuden ulottuvuuksien yhteyksistä päiväkodin taustamuuttujiin ja päiväkodinjohtajien johtamisominaisuuksiin.

Leena Lahtinen, Helsingin yliopisto, Elina Fonsén, Jyväskylän yliopisto, Lauri Heikonen, Jyväskylän ja Helsingin yliopisto, Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto, Jyrki Reunamo, Helsingin yliopisto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *