B1

Kysymys- ja vastauspankin tuottaminen yhteistoiminnallisena opiskelumenetelmänä

Saara Repo, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto & Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, Helsingin yliopisto ja Kognitiivisen neurotieteen ja filosofian laitos, Skövden korkeakoulu, Ruotsi

Esitysmateriaali

Kyseessä on Yliopistopedagogiikan aineopintoihin kuuluva Ryhmässä oppiminen (3 op) -opintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että osallistuja
1. ymmärtää ryhmän merkityksen yliopisto-oppimisessa ja opiskelussa
2. tuntee aihetta käsitteleviä tutkimuksia
3. osaa tukea oppimista edistävää vuorovaikutusta opiskelijaryhmissä

Opintojaksolla oli kaksi oppimistehtävää. Tässä kuvataan toisen oppimistehtävän kysymys- ja vastauspankin toteuttamista opiskelumenetelmänä. Kyseinen opiskelumenetelmä tuki erityisesti kurssin kahden ensimmäisen tavoitteen saavuttamista. Esityksessä valotetaan kurssin toteutusta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta.

Kurssissa oli neljä lähiopetuskertaa (2-3 tuntia kerralla). Kurssilla hyödynnettiin Moodle-alustaa. Kurssilla oli 16 osallistujaa (Helsingin yliopiston opetushenkilökuntaa). Kurssi alkoi ennakkotehtävällä, jossa osallistujat tekivät kysymyksiä ryhmässä oppimisesta. Ensimmäisessä lähiopetuspäivässä kehiteltiin kysymyksiä edelleen pienryhmissä ja sen jälkeen jokainen kurssilainen valitsi yhden itseä kiinnostavan kysymyksen. Ensimmäisenä oppimistehtävänä oli tehdä vastaus omaan kysymykseen Moodleen. Tehtävän ohjeissa korostettiin, että vastaukset tulee perustella ryhmän oppimiseen liittyviä teorioita, käsitteitä ja tutkimuksia hyödyntäen.

Opettaja neuvoi opiskelijoita tarvittaessa hyödyllisten lähteiden äärelle sekä kommentoi valmiita vastauksia oppimisalustalla.

Seuraavilla lähiopetuskerroilla hyödynnettiin kysymyksiä ja vastauksia siten, että kukin osallistuja piti pienen alustuksen oman kysymyksensä pohjalta. Muut opiskelijat kommentoivat ja opettaja toi asiaan lisätietämystä, jäsensi kysymystä osaksi isompaa kokonaisuutta, pyysi tarkempia perusteluja.

Kurssin lopuksi opiskelijoilta kerättiin kirjallista palautetta sekä käytiin yhteinen palautekeskustelu. Seuraavassa arvioinnissa on hyödynnetty opiskelijoilta saatua palautetta.

Kysymys-vastaus -tehtävässä toteutuivat mielekkään, aktiivisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet:
– opiskelu lähtee kunkin opiskelijan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta
– opiskelijalla on yksilöllinen vastuu tehdä oma tehtävänsä
– opiskelijalla on aktiivinen rooli – hän etsii itse vastauksia omiin kysymyksiinsä
– opettajan rooli on auttaa, täydentää, jäsentää, kyseenalaistaa, kannustaa
– ryhmässä syntyy positiivinen keskinäisriippuvuus: kun jokainen hoitaa oman osuutensa, kaikki saavat laajasti tietoa ryhmässä oppimisen kysymyksiin: kysymys- ja vastuspankki on jatkossakin opiskelijaryhmän käytössä
– toisten esitykset kiinnostavat, koska kysymyksiä on työstetty yhdessä ja kysymykset myös liittyvät toisiinsa
– kurssilla harjoitellaan dialogin taitoja – kukin esittää vuorollaan ja muut kuuntelevat ja kommentoivat

Kysymys- ja vastauspankki –tehtävää käytettiin kurssilla ensimmäistä kertaa. Joillekin opiskelijoille jäi hieman sekava kuva aihealueesta. Kurssilla olisikin voinut olla yhteinen orientaatioperusta (kuva tms.), johon eri kysymykset ja vastaukset olisi voitu liittää. Vaihtoehtoisesti opiskelijat olisivat voineet ryhmissä tehdä koosteen käsitellystä aiheesta viimeisellä lähiopetuskerralla.

Suullisiin esityksiin olisi pitänyt pyytää opiskelijoita valmistautumaan etukäteen. Nyt jotkut esitykset ja aiheen käsittely venyivät ja Moodleen kirjoitettu vastaus ei toiminut luokkatilanteessa. Koko ryhmän keskustelussa olisi myös voitu käyttää “akvaariomenetelmää” eli vain pienempi (sisä)ryhmä puhuu ja ulkopuolella oleva ryhmä kuuntelee. Näin olisi voitu aktivoida hiljaisempia ryhmän jäseniä puhumaan.
Jäin myös pohtimaan, miten Moodlea olisi voinut hyödyntää laajemmin. Otan vastaan hyviä kehittämisideoita.