C2

Tradenomin tutkinto monimuoto-opintoina: kokemuksia ja kehittämistä

Esityksen aineisto

Eeva Karttunen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Koulutus tähtää tradenomin tutkintoon.Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti tradenomin tutkintoon johtavan monimuotokoulutuksen syksyllä 2009. Tällä hetkellä opintojen eri vaiheessa olevia saapumisryhmiä on neljä – syksyllä 2009, 2010 ja 2011 aloittaneet ryhmät sekä keväällä 2011 aloittanut ns. maakuntakorkeakouluryhmä.

Opintojen normiopiskeluaika on 3,5 vuotta ja opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Lukuvuoden aikana opiskelijoilla on 11-15 lähiopiskelupäivää noin joka toinen kuukausi kaksi päivää kerrallaan. Lähipäivien päivämäärät sidotaan lukuvuodeksi kerrallaan aina edeltävänä keväänä. Opintojaksot aloitetaan aina lähipäivän kontaktiopetuksella ja opintojaksot myös päätetään lähipäivän palautekontaktiin. Opintojakson kestäessä pidempään siinä voi olla myös välitapaaminen lähipäivässä. Muutoin oppimista ohjataan verkon välityksellä virtuaalisessa oppimisympäristössä, www-pohjaisen viestintäjärjestelmän ja osittain myös sosiaalisen median kautta.
Oppimisen arviointimenetelmät vaihtelevat opintojaksokohtaisesti. Käytössä ovat mm. useat arvioitavat tehtävät opintojakson kuluessa, opintojakson kestäessä tehtävät laajat tehtävät, verkkotentit, projektiraportit, suulliset keskustelut, yms. Perinteisiä tenttejä ei käytetä yhdessäkään opintojaksossa. Osaamisen arviointia varten on laadittu ns. yleiset arviointikriteerit. Omat arviointikriteerit ovat käytössä kieliopinnoissa ja kahdessa projektiopintojaksossa.

Opetussuunnitelman suunnittelutyön lähtökohtana oli asiakaslähtöisyys. Tämä varmistettiin laajalla taustaselvityksellä,jossa esille nousseita asioita käytettiin pohjana ja perusteluna opetus- ja toteutussuunnitelman laatimisessa. Palaute opetussuunnitelmatyöstä on ollut positiivista. Opettajat kokivat saaneensa aidosti vaikuttaa opetussuunnitelmaan. Tällä luotiin edellytykset koulutuksen onnistuneelle toteutukselle. Opiskelijoiden palautteiden mukaan lähipäivät koetaan tärkeiksi,voimaannuttaviksi kohtaamisiksi ja ne antavat tunteen ryhmään kuulumisesta. Jo opetussuunnitelmaa laadittaessa pyrittiin siihen, että opetettavat aihealueet koottiin laajoiksi yhtenäisiksi, työelämän tarpeita vastaaviksi kokonaisuuksiksi. Toteutussuunnitelmia on edelleen kehitettävä niin, että samaan aikaan etenevät opintojaksot tukevat aiheiltaan toisiaan ja niissä voidaan tehdä yhteisiä, suurempia kokonaisuuksia kattavia harjoitustehtäviä. Yksittäisten opintojaksojen suunnittelemisesta on siirryttävä laajempien oppimisprosessien suunnitteluun. Kokemus on osoittanut, että opettajan ei tarvitse olla ainut oppimisen ohjaaja. Vertaisohjaaminen on ollut myös aktiivista.Opiskelijoilla on itsellään paljon kokemusta, jota voi hyödyntää opetuksessa ja toisilta oppimisessa. Opintojaksokohtaisen oppimisen ohjaamisen onnistuminen vaatii opettajalta ennakointia, säännöllisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Myös oikea-aikaisuus on ratkaisevaa, jotta opiskelija ei tunne jäävänsä yksin. Monimuoto-opetuksessa korostuvat suunnitelmallisuus, hyvä organisointikyky ja aikataulussa pysyminen. Opettajan on pystyttävä uudistumaan perinteisestä opettajan roolistaan oppimisprosessin ohjaajaksi.