D1

Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun

Esityksen aineisto

Atso Raasmaja, Helsingin yliopisto

Systemaattisen farmakologian -kurssin tavoitteena on perehtyä lääkeaineisiin, niiden vaikutuksiin ja mekanismeihin. Ihmisen biologia ja terveys -kurssin tavoitteena on fysiologian ja tautiopin perusteita opiskelemalla antaa valmiudet farmakologian opiskeluun.

Farmakologian opetuksessa on käytetty useiden vuosien ajan vuorovaikutteista Interactive Presenter (IP) –ohjelmaa luennoilla, ryhmätöissä, kuulusteluissa ja palautteen keruussa. Kokemukset IP-menetelmän käytöstä ovat olleet hyviä. Systemaattisen farmakologian kurssi (Syfa, 12op) kestää noin kolme kuukautta ja sitä edeltävä Ihmisen biologian ja terveyden kurssi (IBT, 9op) noin kaksi kuukautta. Opiskelijoita on farmakologian kurssilla noin 180 ja IBT:n kurssilla jopa 300. Opetus on muodostunut pääasiassa luennoista, ryhmätöistä, oppikirjoista, moodlealueesta ja omatoimisesta opiskelusta.

Suuren opiskelijamäärän aktivoiminen ja motivoiminen varsinkin massaluennoilla on haastavaa. Farmakologian kurssilla jokaisella opiskelijalla on ollut käytössään koko kurssin ajan henkilökohtainen IP-äänestyslaite, jonka avulla on voinut osallistua yksilöllisesti ja aktiivisesti myös luento-opetukseen. Opetuksessa IP-menetelmää on käytetty lähtötason, edistymisen ja oppimisen arvioimiseksi, välikuulustelujen suorittamiseksi ja palautteen keräämiseksi. Esim. farmakologian luentojen alussa on voitu selvittää nopeasti ja tehokkaasti koko ryhmän lähtötaso aiheen vaatimien fysiologian ja tautiopin taustatietojen arvioimiseksi. Myönteisten kokemusten ja palautteen perusteella IP-menetelmän käyttöä halutaan laajentaa myös IBT-kurssille, joka sopii hyvin aihealueeseen ja antaa valmiudet jatkoa varten. Lisäksi IBT-kurssilla kokeillaan nyt uutena opetusmenetelmänä erityisesti anatomian ja fysiologian opiskeluun tarkoitettua verkko-oppimisalustaa ja IP-menetelmällä toteutettavia kertausluentoja.

Farmakologian kurssin arviointi perustuu kirjalliseen loppukuulusteluun ja IP-pohjaisiin vapaaehtoisiin välikuulusteluihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiasisällön hallintaan, ymmärtämiseen, soveltamiseen ja sisäistämiseen. Erityisesti IP-kuulusteluissa arviointia on pyritty kehittämään myös oppimista edistäväksi tapahtumaksi siten, että kysymykset käydään läpi heti kuulustelun jälkeen, vastauksista keskustellaan ja niistä annetaan palautetta. Kehittämiskohteena on hyödyntää ja soveltaa vuorovaikutteista tekniikkaa ja verkko-oppimisympäristöä oppimisen arvioinnissa ja verkkotenteissä.

Erilaisten menetelmien (so. luennot, pienryhmät, IP-menetelmä, verkko-oppimisalusta, moodle ja oppimateriaalit, erilaiset arviointitavat) avulla on pyritty monipuoliseen ja vaihtelevaan kokonaisuuteen. Tämän tarkoituksena on ollut edistää mahdollisimman monien opiskelijoiden oppimista. Palautteen perusteella opiskelijoiden erityisenä toiveena ovat olleet itsenäisesti käytettävät opiskelumenetelmät. Tällaisia voisivat olla mm. IP-sovellukset, verkko-oppimisalusta ja verkkotentit. Oppimisalustan ja IP-menetelmän avulla on mahdollista ohjata ja arvioida opiskelua sekä koko ryhmän tasolla että yksilöllisesti. Tavoitteena on kehittää farmakologian opiskeluun soveltuva vuorovaikutteinen ja linjakas sulautuvan opetuksen mukainen kurssikokonaisuus, joka edistää, aktivoi, motivoi ja ohjaa opiskelua ja oppimista. Erityisesti tarkoituksena on sulauttaa Syfa- ja IBT-kurssit toisiinsa käyttämällä apuna IP- ja verkkomenetelmiä siten, että fysiologian ja tautiopin opiskelu tukee mahdollisimman hyvin farmakologian oppimista.