3.2 EDUSKUNTA

Johdanto (Pasi Saukkonen)

Eduskunta Suomen poliittisessa järjestelmässä (Maria Kaisa Aula)  

Perustietoa eduskunnasta (alempana, linkkejä eduskunnan kotisivuille)  

 • Suomen kansanedustuslaitoksen kehitys 
 • Eduskunnan kokoonpano ja vaalikausi
 • Eduskunnan toiminta
 • Hallituksen valvonta ja hallinnon tarkastus

Johdanto (Pasi Saukkonen)

eduskuntatalo_2.jpgSuomen eduskunta on kansanedustuslaitos. Kansanedustuslaitos on puolestaan edustuksellisen demokratian kannalta keskeinen institutionaalinen keskustelu- ja päätöksentekoareena, jota kutsutaan usein myös parlamentiksi. Kansanedustuslaitosten asema, muoto ja toimintatavat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti eri kansanvaltaisissakin maissa. Edustuslaitoksia kutsutaan usein lakiasäätäviksi valtiolaitoksiksi tai legislatuureiksi, millä viitataan nimenomaan lainsäädäntöön eduskunnan tärkeimpänä tehtävänä klassisen vallanjakoajattelun mukaisesti. Suomen eduskunta tekeekin sitovia yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja ennen muuta hyväksymällä lakeja ja käyttämällä finanssivaltaa.Jaakko Nousiaisen mukaan eduskunnan asemaa ja valtuuksia voitaisiin kuitenkin kuvata paremmin puhumalla kansakuntaa koskevien perusratkaisujen tekemisestä ja niiden toteuttamisen valvomisesta. Lisäksi eduskunnan tehtäviin kuuluvat hänen mukaansa esimerkiksi vaihtelevien aatteellisten näkemysten ja etupyrkimysten edustaminen ja edistäminen, toimiminen julkisena keskustelufoorumina, kansalaisten poliittinen kasvattaminen ja aktiivisuuden ylläpitäminen sekä korkeimman poliittisen johdon koulutus. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on myös toimintakykyisen hallituksen ylläpitäminen.

Suomen kansanedustuslaitoksen kehitys

Suomen kansanedustuslaitoksen historiaa (eduskunnan kotisivu)

Eduskunnan kokoonpano ja vaalikausi

Perustietoa eduskuntavaaleista (eduskunnan kotisivu)

Perustietoa valtiopäiville kokoontumisesta (eduskunnan kotisivu)

Perustietoa kansanedustajista (eduskunnan kotisivu)

Perustietoa eduskuntaryhmistä (eduskunnan kotisivu)
 

Eduskunnan toiminta

Täysistunto: lainsäädäntötyön ja poliittisen keskustelun areena (eduskunnan kotisivu)  

 • Lakiehdotusten käsittely
 • Perustuslain säätäminen
 • Eduskunnan vastaus, lain vahvistaminen ja julkaiseminen
 • Poliittinen keskustelu eduskunnassa
 • Suullinen kyselytunti ja välikysymys
 • Pääministerin ilmoitukset ja ajankohtaiskeskustelu
 • Eduskunnalle annettavat selonteot, tiedonannot ja kertomukset

Eduskunta valvoo hallitusta (eduskunnan kotisivu)

Talousarvion käsittely (eduskunnan kotisivu)

Valiokuntien toiminta (eduskunnan kotisivu)

Eduskunnan oikeusasiamies 

Ahvenanmaan erityislait ja kirkkolaki

Ahvenanmaan maakuntapäivillä on oikeus säätää maakuntalakeja olemaan voimassa Ahvenanmaalla kysymyksissä, joita itsehallintolaissa ei ole pidätetty valtakunnan yleisille lainsäädäntöelimille. Lisäksi maakuntapäivillä on oikeus tehdä aloitteita valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa asioissa. Maakunnalle erityisen tärkeästä laista on puolestaan hankittava maakunnan lausunto ennen sen säätämistä. Maakuntapäivät voivat myös oikeuttaa maakuntahallituksen säätämään maakunta-asetuksella maakuntahallinnon järjestämisestä, lakien täytäntöönpanosta sekä muista maakunnan toimivaltaan kuuluvista asioista. Kirkkolain säätämistä koskevissa asioissa aloitteita voi tehdä vain kirkolliskokous, joka jättää ehdotuksensa valtioneuvoston ja presidentin harkittaviksi hallituksen esityksen antamista varten.

Eduskunta Suomen poliittisessa järjestelmässä (Maria Kaisa Aula)

Linkit

Tehtävät

Kirjallisuus