Kirjoittajat

Maria Kaisa Aula

Valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula on toiminut kansanedustajana vuosina 1991-2002 ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 1999-2003. Hänen vuonna 1990 julkaistu lisensiaattityönsä käsitteli politiikan ja tiedotusvälineiden suhteiden murroksia. Tutkimus perustui Yleisradion politiikan toimittajien haastatteluaineistoon. Aula opiskeli Fullbright-stipendiaattina (Harvardin yliopisto/Kennedy School of Government) Yhdysvalloissa lukuvuonna 1989-1990. Hän toimi pääministeri Esko Ahon poliittisena avustajana vuosina 1993-1994.

Borg, Sami

Sami Borg on valtio-opin dosentti Tampereen yliopistosta ja hän on toiminut Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtajana vuodesta 1999 alkaen. Sitä ennen hän työskenteli 1990-luvulla pääosin Suomen Akatemian virka- ja projektitutkijana. Borg tutki väitöskirjassaan (Velvollisuus vaikuttaa, 1996) suomalaisten äänestysosallistumisen perusteluja ja eduskuntavaalien äänestysprosentin laskua. Vaalien ja äänestämisen lisäksi hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet kansalaisten yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita sekä puolueita ja kunnallisdemokratiaa.

Tuomas Forsberg

Tuomas Forsberg on Länsi-Euroopan turvallisuustutkimuksen professori Marshall-keskuksessa Garmisch-Partenkirchenissä ja kansainvälisen politiikan dosentti Helsingin ja Lapin yliopistoissa. Han on valmistunut tohtoriksi Walesin yliopistosta Aberystwythista. Aikaisemmin han on toiminut mm. ulkopoliittisen instituutin erikoistutkijana ja vs. johtajana. Forsberg on kirjoittanut etenkin Suomen ulkopolitiikasta, Euroopan turvallisuudesta, aluekiistoista ja menneisyydenhallinnasta. Hanen artikkeleitaan on julkaistu kansainvälisissa kausijulkaisuissa kuten Review of International Studies, Journal of Peace Research, Cooperation and Conflict, Geopolitics ja European Security.

Veli-Pekka Hautamäki

Veli-Pekka Hautamäki on hallintotieteiden tohtori ja valtiosääntöoikeuden dosentti, joka toimii erityisasiantuntijana oikeusministeriön lainvalmisteluosastossa. Aiemmin hän on toiminut opetus- ja tutkimustehtävissä Vaasan ja Joensuun yliopistoissa. Hautamäellä on useita sekä kotimaisia että kansainvälisiä julkaisuja eritoten valtiosääntö- ja hallinto-oikeuden aloilta.

Niilo Kauppi

Kauppi toimii akatemiatutkijana. Aikaisemmin hän on ollut Suomen Akatemian nuorempi ja vanhempi tutkija sekä Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksen assistentti. Hän on kirjoittanut Ranskan kulttuurista ja politiikasta, Euroopan unionista ja yhteiskuntateoriasta. Hän on ollut vierailevana tutkijana Maison des sciences de l’Hommessa, Ecole des hautes études en sciences socialessa sekä Indianan ja Harvardin yliopistoissa. Hän on julkaissut mm. The Politics of Embodiment, French Intellectual Nobility ja The Making of an Avant-Garde: Tel Quel. Hänen artikkeleitaan on julkaistu alan johtavissa kansainvälisissä lehdissä Scandinavian Political Studies, Cultures & Conflits, The European Legacy ja Semiotica.

Timo Kauppinen

Timo Kauppinen on toiminut tutkimusjohtajana Euroopan unionin elin- ja työolojen tutkimuslaitoksessa Dublinissa, Irlannissa vuodesta 1997. Sitä ennen hän toimi tutkimusjohtajana työministeriössä (1989-1997), työelämän suhteiden neuvottelukunnan pääsihteerinä (1974-1989) ja kauppakorkeakoulun assistenttina (1972-1974). Kauppisen väitöskirja (1992) käsitteli Suomen työmarkkinamallin muutosta. Hän on myös Helsingin yliopiston dosentti vuodesta 1993. 

Tom Moring

Tom Moring toimii journalistiikan professorina ruotsinkielisessä Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Aikaisemmin hän
on toiminut Yleisradion ruotsinkielisen radiokanavan johtajana. Hän on myös johtanut eurooppalaisia vähemmistökieliä edustavaa organisaatiota (EBLUL)
Brysselissä, jossa hän perusti alaa seuraavaa uutistoimistoa (Eurolang). Hänen poliittista viestintää koskevia artikkeleitaan on julkaistu useassa kansainvälisessä aikakauslehdessä sekä alaa käsittelevässä kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa.

Eero Murto

Valtiotieteiden tohtori Eero Murto toimii talousjohtajana kauppa- ja teollisuusministeriössä. Hänellä on pitkä kokemus valtionhallinnosta. Murron tutkimustoiminta on pääosin keskittynyt poliittisten instituutioiden ylärakenteisiin, valtasuhteisiin ja rooleihin. Hänen väitöskirjansa (1994) oli ensimmäinen kattava pääministeritutkimus Suomessa. Siinä käsiteltiin pääministerin roolin kehittymistä itsenäisyyden ajan Suomessa. Murto on myös Turun yliopiston yleisen valtio-opin dosentti.

Kyösti Pekonen

Kyösti Pekonen toimii yleisen valtio-opin professorina Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella. Pekosen viimeisimmät julkaisut ovat käsitelleet uutta radikaalia oikeistoa, eurovaaleja, urbaania politiikkaa, puolueita, hallitsemisen historiaa ja politiikan kieltä.

Pentti Puoskari

Valtiotieteen tohtori Pentti Puoskari työskenteli valtiovarainministeriön budjettisihteerinä ja budjettineuvoksena vuosina 1988-1997. Hänen vuonna 1992 julkaistu väitöskirjansa käsitteli Suomen talouspolitiikan funktioiden ja instituutioiden muutosta 1960-luvulta 1980-luvun puoliväliin. Hän on julkaissut myös teokset Transformation of the Public Sector: A Comparative Study of British and Finnish Developments from the Late 1970’s to the Early 1990’s (1996), Laman varjo ja sateenkaari (2002) ja Suomen julkisen sektorin tila ja tulevaisuuden näkymät (yhdessä Heikki Taimion kanssa, 2002). Puoskari toimi pääministeri Paavo Lipposen talouspoliittisena avustajana vuosina 1998-2001. Hän on ollut myös Helsingin yliopiston dosentti vuodesta 1996.

Tapio Raunio

Tapio Raunio toimii valtio-opin ma. professorina Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella. Hän on tutkimuksissaan erikoistunut Euroopan unionin päätöksentekoon, parlamentteihin ja puolueisiin. Hän on julkaissut mm. teokset Finland in the European Union (2003, yhdessä Teija Tiilikaisen kanssa) ja Liittovaltiot: Federalismin teoria ja arki (2002) sekä artikkeleita alan johtavissa kansainvälisissä aikakauslehdissä kuten European Journal of Political Research, Journal of Common Market Studies, Journal of European Public Policy, Party Politics, Scandinavian Political Studies ja West European Politics.

Aimo Ryynänen

Aimo Ryynänen toimii kunnallisoikeuden professorina Tampereen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Hänen tutkimusteemojaan ovat erityisesti kunnalliseen itsehallintoon, kuntien ja valtion välisiin suhteisiin sekä yhdentymiskehityksen vaikutukseen aluetasolla liittyvät kysymykset.

Pasi Saukkonen

Pasi Saukkonen toimii yliopistonlehtorina (mvs.) Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella. Hän on tutkinut monipuolisesti erilaisia politiikan ilmiöitä käyttäen hyväksi myös sosiologian, historiantutkimuksen ja kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja. Hänen väitöskirjansa (1999) käsitteli kansallisen identiteetin käsitteen poliittisuutta sekä Suomen ja Alankomaiden kansallisvaltioidentiteettiä. Saukkonen on opettanut Suomen poliittista järjestelmää vuodesta 2000 lähtien.

Markku Temmes

Markku Temmes toimii professorina Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella. Hänellä on ollut pitkä ura valtionhallinnossa erityisesti hallinnon kehittämistehtävissä. Temmes oli valtionhallinnon kehittämiskeskuksen pääjohtaja vuosina 1989-1994, minkä jälkeen hän siirtyi tutkimuspäälliköksi yleisen valtio-opin laitokselle vastaamaan julkisen hallinnon tutkimuksesta ja koulutuksesta. Hän on ollut jäsenenä, sihteerinä ja puheenjohtajana lukuisissa keskushallinnon komiteoissa. Temmes on julkaissut lukuisia artikkeleita hallinnon ja politiikan tieteellisissä julkaisuissa erityisesti julkisesta johtamisesta, tietointensiivisistä julkisista laitoksista, eurooppalaisista hallintomalleista, hallinnon uudistamisesta, hallinnon evaluaatiosta sekä transitioteorioista.

Henri Vogt

Henri Vogt on ulkopoliittisen instituutin erikoistutkija. Hän on väitellyt Oxfordin yliopistosta vuonna 2001 ja toiminut aiemmin mm. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkijana ja vierailevana lehtorina Örebron yliopistossa Ruotsissa. Hänen merkittävimmät julkaisunsa käsittelevät itäisen Euroopan demokratisoitumista; niistä mainittakoon The Utopia of Post-Communism. The Czech Republic, Eastern Germany and Estonia after 1989 (2000) ja Challenges to Democracy. Eastern Europe Ten Years after the Collapse of Communism (2001, yhdessä Sten Berglundin, Frank Aarebrotin ja Georgi Karasimeonovin kanssa).