Uusia tutkijoita töihin YLLI-hankkeeseen

YLLI-hankkeen rekrytoinnit ovat edenneet syksyllä. Lokakuun alussa aloitti Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteissä Janne Pyykönen projektitutkijana. Marraskuussa alussa puolestaan aloittavat Ilkka Virmasalo tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa sekä Sonja Koivisto tutkimusavustajana 50 % työajalla Helsingin yliopistossa geotieteiden ja maantieteen osastolla.

Janne Pyykönen on toiminut aiemmin LIKES-tutkimuskeskuksessa vuosina 2015-2016 seuratukityöryhmässä. Hän haastatteli ja tutki mm. seuratukea saaneita seuroja heidän hankkeistaan. Lisäksi Pyykönen on selvittänyt vuonna 2015 aloittaneista ja kuntien kehittämisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseksi saaneisden hankkeiden onnistumista. Pyykösen vuonnas 2015 valmistunut pro gradu -tutkielma käsitteli Jyväskylän Kangaslammen (osa Huhtasuota) ja Keljonkankaan lähiliikuntapaikkojen soveltuvuutta aikuisille liikkujille. Pyykönen on maisteriksi valmistuttuaan toiminut yksityisellä sektorilla urheilun ajanottolaitteiden parissa ja liikunnan ammatti- ja perustutkinnon opetustyössä Vuokatin urheiluopistolla.

– Nyt tuli hieno mahdollisuus lähteä tutkimustyöhön ja olen innolla mukana, Pyykönen toteaa.

Projektitutkija Janne Pyykönen aloitti YLLI-hankkeessa lokakuussa 2020

Lipas.fi -paikkatietopalvelu on mukana Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -hankkeessa

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ylläpitää kansallista paikkatietokantaa liikuntapaikoista (www.lipas.fi). Lipas-tietokantaan on kerätty yli 20 vuoden ajan tietoa Suomen julkisista liikuntapaikoista yhteistyössä kuntien, liikunnan aluehallinnon, liikunta-alan asiantuntijoiden sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Lipas-tietokannasta löytyvät kuntien ja yksityisten tahojen omistamat keskeiset liikuntapaikat, ulkoilureitit ja virkistysalueet (noin 39 000 kohdetta). Liikuntapaikkojen tiedot ovat nähtävissä Lipas.fi –palvelussa ja saatavissa avoimena datana rajapintojen kautta.

Lipas-projektipäällikkö Kirsi Vehkakoski oli mukana valmistelemassa Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -hanketta ja odottaa innolla yhteistyötä: ”Pääsemme jatkamaan Lipas-järjestelmän kehittämistä yhteistyössä tutkijoiden ja kuntien kanssa. Lipaksen rooli YLLI-hankkeessa on toimia alustana uusille työkaluille ja tutkimustulosten visualisoinnille. Jalostamme tutkimustulosten ja kehitettyjen menetelmien pohjalta liikuntasuunnittelua ja liikuntaolosuhteiden arviointia helpottavia työkaluja osaksi Lipas.fi –palvelua. Etenemme kokeilujen kautta, ja onnistuneet työkalut jäävät pysyvään käyttöön”.

YLLI-tutkimus pureutuu erityisesti liikuntapaikkojen sosiaaliseen ja spatiaaliseen saavutettavuuteen. ”Liikuntapaikan fyysisen saavutettavuuden näyttäminen kartalla osana Lipas.fi –palvelua on yksi kokeiltavista työkaluista”, kertoo Vehkakoski.
YLLI-tutkimuksessa ihmisten liikkumiseen ja liikuntakäyttäytymiseen liittyvää aineistoa kerätään laajasti ja monesta lähteestä. Tietoa kerätään muun muassa somen liikuntapostauksista, alueen asukkaille tehdään puhelinhaastatteluita, valituille kohderyhmille toteutetaan teemahaastatteluja ja liikuntapaikoille asennettaan kävijälaskureita. Kerätyn tiedon perusteella tuotetaan tietoa siitä, missä ihmiset liikkuvat ja ovatko liikuntapaikat saavutettavissa kaikille väestöryhmille yhdenvertaisesti. Samalla voimme arvioida eri tiedonkeruumenetelmien hyödyllisyyttä ja luotettavuutta.

Etenemme kokeilujen kautta, ja onnistuneet työkalut jäävät pysyvään käyttöön

Tässä tutkimuksessa on kohdealueena ovat Helsingin Kontula ja Jyväskylän Huhtasuo, mutta oletus on, että hankkeessa saatua tietoa ja osaamista voidaan laajentaa myös muille alueille. ”Liikuntapaikkojen ja liikkumisympäristöjen todellista käyttöä on vaikea mitata. Isosta osasta liikuntapaikkoja emme tiedä, käytetäänkö niitä tai ketkä niitä käyttävät. Useampi kunta on toivonut, että Lipas-tiimi voisi jotenkin auttaa ratkaisemaan liikuntapaikkojen kävijämäärän arvioinnin ja tietojen keruun haastetta. YLLI-hanke varmasti antaa uusia ideoita tähänkin toiveeseen”, Vehkakoski jatkaa.

YLLI-hanke hakee kahta tutkijatohtoria Helsingin yliopistoon (hakuaika 15.10.2020)

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” hakee kahta tutkijatohtoria 31.12.2022 asti kestäviin työsuhteisiin Helsingin yliopistoon. Nyt haetaan väitelleitä tohtoreita, joiden alana on geoinformatiikka, GIS , ihmismaantiede, kaupunkitutkimus tai muu soveltuva lähialan tausta.

– Toivomme runsaasti hyviä hakemuksia, ja haemme kahta tutkijaa, joiden osaaminen ja kiinnostuksen kohteet toivottavasti täydentävät toisiaan, kertoo tutkimuskonsortion johtaja Petteri Muukkonen Helsingin yliopistosta.

Hakuilmoituksessa hakijoilta toivotaan GIS-osaamista, ja kokemusta suurien aineistojen käsittelystä ja paikkatietoanalyysien automatisoinnista. Hakijoilta toivotaan myös erinomaista kykyä viestiä kirjallisesti englanniksi.


Hakuilmoitus: https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/two-postdoctoral-researchers-department-of-geosciences-and-geography

TWO POST­DOC­TO­RAL RE­SEARC­HERS, DE­PART­MENT OF GEOSCIENCES AND GEO­GRAP­HY

The University of Helsinki is a multidisciplinary research university that ranks among the best in the world and the top ten among European universities. The university has some 36,000 degree students.

The Department of Geosciences and Geography (https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-science/faculty/geosciences-and-ge…) at the Faculty of Science is the leading research and education unit in its field in Finland. In addition to research in geology, geophysics and geography, research into seismology and official duties in the field of seismology is carried out at the department. The staff at the department numbers some 100.

Faculty of Science invites applications for

TWO POSTDOCTORAL RESEARCHERS

in geoinformatics, GIS, human geography, urban studies or a related field starting from November 2020 or as agreed for fixed-term employment contracts until December 31, 2022. A six-month trial period will be applied.

The postdoctoral researchers will work on the project Equality in Suburban Physical Activity Environments (Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/) led by senior lecturer Petteri Muukkonen. The research project is a co-project of geographers from the University of Helsinki and social scientists of sports from the University of Jyväskylä. The project studies active lifestyles, sports activities and especially residents’ equal possibilities to access sport facilities and places of activities in Finnish suburbs. The project develops novel methodological ways to understand the equal access to active lifestyles among suburban residents. The project combines qualitative and quantitative approaches and aims to provide scientifically interesting results, but also communicating them to stakeholders. The project is funded by the Lähiöohjelma 2020–2022, Ministry of Environment. The postdoctoral researchers will work as part of the Digital Geography Lab https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/digital-geography-lab led by professor Tuuli Toivonen and the newly established research group Geography of Well-being and Education https://blogs.helsinki.fi/geography-of-well-being-and-education/ led by senior lecturer Petteri Muukkonen.

We are seeking for two post-doctoral researchers to join the project team. To be successful in these positions, applicants should have a PhD in geoinformatics, GIS, human geography, urban studies or a related field, capability to handle large datasets and master GIS data analysis and modelling. The successful candidate will have fluency in Python (or R), strong geospatial skills, and a serious motivation to contribute to the development of the new research group. The post-doctoral researchers will be contributing to analyses of active lifestyles through big data mining (social media, mobile phones) and accessibility modelling. The specific focus of the positions will be agreed with the candidates depending on their scientific backgrounds and interest. Previous experience in GIS modelling, automating GIS processes or handling big data is an asset. The successful candidates are expected to have excellent scholarly communication and reporting skills in English, a proven publication record as well as the ability to conduct independent and creative research. While filling these two positions, the skills and the interests of candidates will be matched so that the two postdoctoral researchers will complement each other.

Finland is a member of EU, has high quality free schooling (also in English), generous family benefits and healthcare, and was recently ranked as the best country in the world for expat families and in the world’s top ten most livable cities. Finland and the Helsinki region possess top expertise in sciences in terms of a vibrant talent pool, leading research, strong support services and functioning collaboration networks. For more information about working at the University of Helsinki and living in Finland, please see https://www.helsinki.fi/en/university/working-at-the-university.

The starting salary of the postdoctoral researcher will be ca. 3300–3700 euros/month, depending on the appointees’ qualifications and experience. Furthermore, the University of Helsinki offers comprehensive services to its employees, including occupational health care and health insurance, sports facilities, and opportunities for professional development

How to apply

Please submit your application consisting of (1) a cover letter, (2) a curriculum vitae and a publications list, and 3) a research plan in a single pdf file using the University of Helsinki Recruitment System by clicking the Apply for the position button below. Applicants who are employees of the University of Helsinki must submit their applications via the SAP HR portal. Deadline for applications is 15th October 2020.

For further information, please contact Senior lecturer Petteri Muukkonen, petteri.muukkonen(at)helsinki.fi or Professor Tuuli Toivonen, tuuli.toivonen(at)helsinki.fi.

Dead line for applications: 15.10.2020 23:59 EEST

Apply to these positions

Maan­tie­tei­li­jät ja lii­kun­ta­tie­tei­li­jät aloittavat tut­ki­maan lii­kun­nan yh­den­ver­tai­suut­ta lä­hiöis­sä

Lähiöiden asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen ja arkiliikkumiseen aletaan tutkia Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston laajassa yhteishankkeessa. Helsingin yliopiston maantieteilijöistä ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöistä koostuvan tutkijaryhmän hanke on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022.

Hanke Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) on laaja, yli miljoonan euron tutkimushanke, joka kartoittaa esimerkkilähiöiden Jyväskylän Huhtasuon ja Helsingin Kontulan asukkaiden liikkumista ja erityisesti yhdenvertaista mahdollisuutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan.

– Hankkeen lähtökohtana on segregaation ja eriarvoisuuden ehkäiseminen ja lähiöiden elinvoimaisuuden lisääminen yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien kautta. Kehitämme paikkatietoanalytiikkaan pohjautuvia menetelmiä suunnittelun ja kehittämisen tueksi, kertoo hankkeen johtaja, dosentti Petteri Muukkonen Helsingin yliopistosta.

– Tutkimuksella tuotamme tarvittavan tieteellisen tietopohjan, josta jalostamme yhdessä kaupunkien kanssa julkiseen käyttöön jääviä työkaluja. Niiden avulla voidaan kehittää liikunnan palveluverkkoa ja liikkumisympäristöjä eri väestöryhmien tarpeisiin, kertoo yliopistonlehtori Mikko Simula Jyväskylän yliopistosta.

Aineistoina käytetään monipuolisesti sosiaalista mediaa, haastatteluja, kyselyjä, tutkijoiden tekemää havainnointia sekä olemassa olevia paikkatietoaineistoja. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat Digital Geography Lab sekä LIPAS-palvelu. Tutkimushanke alkaa 1.9.2020 ja jatkuu 31.12.2022 asti.

Ympäristöministeriön koordinoimassa Lähiöohjelmassa 2020-2022 ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja oikeusministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

• Linkki Lähiöohjelmaan 2020-2022: www.ym.fi/fi-FI/Asuminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Lahioohjelma
• Ohjelman rahoittamat hankkeet (uutinen): www.ym.fi/fi
FI/Asuminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Lahioohjelma/Lahioohjelman_rahoittamat_kohteet_valitt(57768)

Lähteet ja alkuperäiset uutiset: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/maantieteilijat-ja-liikuntatieteilijat-tutkimaan-liikunnan-yhdenvertaisuutta-lahioissa https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/06/maantieteilijat-ja-liikuntatieteilijat-tutkimaan-liikunnan-yhdenvertaisuutta-lahioissa