Pedagogical interaction

Student, teacher and pedagogical interaction

In this project linguistic knowledge is interrelated in the educational knowledge of pedagogy and didactics in interaction.  The aim is to study students’ and teachers’ interactional practices in classroom interaction. The objects of study vary from classroom management, to participants’ (gendered) identities, from pedagogy and content teaching and learning to teacher’s pedagogical authority and the organization of classroom interaction.

Publications:
Harjunen, Elina (2009). How do teachers view their pedagogical authority? Teachers and  teaching: theory and practice, 15(1), 109–129.
Routarinne, Sara (2008). Oppimistilanteen sosiaalista arkkitehtuuria. Kasvatus 39 (5), 423 – 438.
Tainio, Liisa (toim.) (2007). Vuorovaikutusta luokkahuoneessa. Näkökulmana keskustelunanalyysi. Helsinki: Gaudeamus.
Tainio, L. (2011). Gendered address terms in reproach sequences in classroom interaction. Linguistics and Education 22, 330–347.
Tainio, L. (2012). Prosodic imitation as a means of receiving and displaying critical stance in classroom interaction. Text and Talk 32(4), 547–568.
Tainio, L. (2012). Prosodic imitation in classroom interaction: A gendered practice of empowerment? Gender and Language 6(1), 2012, 197-233.
Tainio, L. & Laine, A. (2012). Teachers’ responses to students’ ’wrong’ answers in mathematics education in Finnish comprehensive schools. Paper presented in Mathematical Proficiency and Democratic Agency – Challenges Related to Their Development in All Students. ECER 2012, 20.09.2012, Cádiz, Spain
Tainio, L. & Laine, A. (2013). Vääriä vastauksia matematiikan tunnilla. Esitelmä Ainedidaktisessa symposiumissa. Turku, 15.3.2013.

Pro gradu theses
Niemi, Eeva 2013: Pedagogisesti toimivat tehtävänannot luokkahuonevuorovaikutuksessa. Pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.
Kaikkonen, Laura 2011: Kuinka kielioppia opetetaan peruskoulussa? Tapaustutkimus kieliopin opetuksesta ja opetuksen sisällöistä 6. luokalla. Pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Candidate’s theses
Sahla, Nita 2013: Väärästä vastauksesta eteenpäin. Tutkimus 6. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppituntien vuorovaikutuksesta. Kandidaatintutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.
Leppäsalo, Nita 2013: Vääriä vastauksia kuudennen luokan matematiikan tuntien vuorovaikutuksessa. Kandidaatintutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

 

 

 

Leave a Reply