Kokonaisopetus

Äidinkieli ja kirjallisuus ja evoluutioteoriat: kokonaisopetuksellinen kokeilu

Tutkimuksen suorituspaikka: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Kokonaisopetuksellinen kokeilu pohjaa eri oppiaineiden rajoja ylittävään integraatioon, jossa ydinaineina ovat äidinkieli ja kirjallisuus sekä ympäristö- ja luonnontieto. Kokeilun oppimista eheyttävänä lähtökohtahypoteesina on evoluutioteorioihin väljästi pohjaava ajatus siitä, että luonnossa ja kulttuurissa tapahtuu jatkuvaa kehitystä. Päämääränä on osoittaa, että kokonaisopetus muuttaa luokkahuonedialogia laadullisesti siten, että se mahdollistaa syvällisemmän tietämisen (fronesis) ja luovan ajattelun kehittymisen.

Kokeilu on alkanut tammikuussa 2010. Keväällä 2010 toteutettiin seitsemän viikon mittainen luokkahuoneen vuorovaikutuksen havainnointijakso eräässä helsinkiläisessä alakoulussa. Hankkeesta on valmistunut kandidaatintutkielma ja pro gradu -työ on valmisteilla.

Hankkeesta vastaa Kauko Komulainen.

Julkaisuja:
Harjunen, Elina – Komulainen, Kauko 2010. Äidinkieli ja kirjallisuus luokanopettajan ydinaineena. Kallioniemi, Toom, Ubani, Linnansaari (toim.) Akateeminen luokanopettajakoulutus. 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita. Kasvatusalan tutkimuksia 52. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Toivanen, Tapio – Komulainen, Kauko – Ruismäki, Heikki 2011. Drama education and improvisation as a resource of teacher student’s creativity. – Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier. www.elsevier.com/locate/procedia.