MTL

Tekstikäytänteet, oppikirjat ja vuorovaikutus äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla
Literacy Practices, Textbooks and Interaction in Mother Tongue and Literature Classrooms

Hankkeen suorituspaikka: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos; Åbo Akademi, Pedagogiska falkultetet, Vasa

Hankkeen tavoitteena on saada uutta tietoa siitä, millä tavoin opettajat luokkahuoneissa käyttävät oppikirjoja. Aitoja tekstikäytänteitä analysoidaan, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää opettajan ammatillisen tietovarannon käyttöä pedagogisessa vuorovaikutuksessa ja selvittää keinoja, joiden avulla oppilaat saadaan innostumaan oppimisvuorovaikutuksesta. Aineistona on sekä suomen- että ruotsinkielisiä äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunteja, joita tutkitaan keskustelunanalyysin metodilla.

Kahden kieliryhmän äidinkielen ja kirjallisuuden oppituntien avulla on mahdollista jäljittää eroja, joita ryhmien tekstikäytänteistä on raportoitu aiemminkin. Huomiota kiinnitetään myös tuloksiin molempien kieliryhmien tyttöjen ja poikien erilaisesta motivoitumisesta. Lisäksi haastatellaan opettajia oppikirjojen valintaprosessista ja oppilaita ja opettajia heidän näkemyksistään hyvistä oppikirjoista. Projektissa tuotettua tietoa voi hyödyntää myös uusien digitaalisten oppimateriaalien kehittämisessä.

Tutkijat: Liisa Tainio, Sara Routarinne, Anna Slotte-Lüttge.
Rahoitus: Svenska Kulturfonden, 30.3.2012, 20 000 e

Tainio, Liisa (2011). Gender and the role of text books in Finnish mother tongue and literature classrooms. Plenaariesitelmä. Pohjoismainen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan konferenssi Skriftpraktiker hos barn och unga. Vaasa, 12.5. 2011.
Tainio, L. (2012). The role of textbooks in Finnish mother tongue and literature classrooms. Teoksessa H. Lehti-Eklund, A. Slotte-Lüttge,  B. Silén ja R. Heilä-Ylikallio  (toim.) Skriftpraktiker hos barn och unga. Rapport från Pedagogiska fakulteten. Åbo Akademi, p. 11-33.
Tainio, L. (2012). Gender in Finnish textbooks for basic education. In Tolonen, T. et al. (eds). Cultural practices and transitions in education. London: Tuffnel Press, p. 211-225.