Kielipoppi

Ihmisen kokoista kielioppia (Kielipoppi)

Tutkimuksen suorituspaikka: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Tarkoituksena on etsiä pedagogista kehikkoa, jossa kieltä voidaan käsitellä niin, että oppilas kokee asian omakseen ja oivaltaa samalla puhuvansa paitsi kielestä myös itsestään ja toisesta ihmisestä. Tähän mennessä on tutkittu opetuskokeilun ja tuntihavainnoinnin avulla, miten lapset (lähinnä peruskoulun 3.–4.-luokkalaiset) puhuvat kielestä ja kielenkäytön ydinasioista omin käsittein ja miten kieliopin opetuksen lähtökohdaksi voisi ottaa kokonaisen ihmisen eri puolineen – tunteineen, ajatteluineen ja tahtoineen, mielikuvittelua unohtamatta. Tutkimustietoa on sovellettu oppimateriaalin tekoon.

Tutkijat: Elina Harjunen (HY) ja Riitta Korhonen (Kotus)

Julkaisuja:
Harjunen, E. & Korhonen, R. (2008). Äidinkielen kielioppi – sydämenasia! Teoksessa Garant, M., Helin, I. &  Yli-Jokipii, H. (toim.) Kieli ja globalisaatio – Language and
globalization
(pp. 125–152).  AFinLAn vuosikirja 2008/n:o 66. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.

Harjunen, E. & Korhonen, R. 2009. Kieli poppia 1. Silta omaan kieleen. Helsinki: Otava.

Harjunen, E. & Korhonen, R. 2009. Kieli poppia 1. Silta omaan kieleen. Opettajan kirja. Helsinki: Otava.