Vuorovaikutus

Oppilas, opettaja ja pedagoginen vuorovaikutus

Projektin tarkoituksena on yhdistää kielitieteellisen vuorovaikutuksen tutkimus ja kasvatustieteellinen näkökulma koulun vuorovaikutuskäytänteiden analyysiin. Tutkimusprojektissa kohtaavat kielitieteellinen keskustelunanalyysi ja kasvatustieteellinen laadullinen tutkimus.

Tarkoituksena on tutkia oppilaiden ja opettajan käytänteitä
tuntitilanteessa, luokkahuoneen vuorovaikutusta, esimerkiksi työrauhan ylläpitämistä sekä mahdollista sukupuolittumista toiminnallisen ja kielellisen analyysin avulla. Lisäksi selvitellään, miten opettajien ja oppilaiden käsitykset ja ihanteet opetuksesta ja pedagogisen auktoriteetin rakentamisesta näkyvät todellisessa luokkatilanteessa ja
miten käsitykset eroavat toisistaan. Tutkimuksessa analysoidaan myös luokkahuoneen puheen järjestymistä ja vuoron vaihtumisen organisoitumista.

Tutkijat: Liisa Tainio, Elina Harjunen, Sara Routarinne.

Julkaisuja:
Harjunen, Elina (2009). How do teachers view their pedagogical authority? Teachers and  teaching: theory and practice, 15(1), 109–129.
Routarinne, Sara (2008). Oppimistilanteen sosiaalista arkkitehtuuria. Kasvatus 39 (5), 423 – 438.
Tainio, Liisa (toim.) (2007). Vuorovaikutusta luokkahuoneessa. Näkökulmana keskustelunanalyysi. Helsinki: Gaudeamus.
Tainio, L. (2011). Gendered address terms in reproach sequences in classroom interaction. Linguistics and Education 22, 330–347.
Tainio, L. (2012). Prosodic imitation as a means of receiving and displaying critical stance in classroom interaction. Text and Talk 32(4), 547 – 568
Tainio, L. (2012). Prosodic imitation in classroom interaction: A gendered practice of empowerment? Gender and Language 6(1), 2012, 197-233.
Tainio, L. & Laine, A. (2012). Teachers’ responses to students’ ’wrong’ answers in mathematics education in Finnish comprehensive schools. Paper presented in Mathematical Proficiency and Democratic Agency – Challenges Related to Their Development in All Students. ECER 2012, 20.09.2012, Cádiz, Spain
Tainio, L. & Laine, A. (2013). Vääriä vastauksia matematiikan tunnilla. Esitelmä Ainedidaktisessa symposiumissa. Turku, 15.3.2013.

Pro gradu -tutkielmia
Niemi, Eeva 2013: Pedagogisesti toimivat tehtävänannot luokkahuonevuorovaikutuksessa. Pro gradu –tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.
Kaikkonen, Laura 2011: Kuinka kielioppia opetetaan peruskoulussa? Tapaustutkimus kieliopin opetuksesta ja opetuksen sisällöistä 6. luokalla. Pro gradu –tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Kandidaatintutkielmia
Sahla, Nita 2013: Väärästä vastauksesta eteenpäin. Tutkimus 6. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppituntien vuorovaikutuksesta. Kandidaatintutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.
Leppäsalo, Nita 2013: Vääriä vastauksia kuudennen luokan matematiikan tuntien vuorovaikutuksessa. . Kandidaatintutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.