TaSuKo

Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa

Tutkimuksen suorituspaikka: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos osana valtakunnallista TASUKO-verkostoa (koordinointi:  HY:n kasvatustieteen laitos).

Kielen ja kirjallisuuden tutkimusryhmä edistää omassa opetuksessaan ja tutkimuksessaan Tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen koulutus (TASUKO) -hankkeen päämääriä. Hankkeen tarkoituksena on edistää tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskevaa kehittämistyötä kaikissa opettajankoulutusta antavissa yliopistoissa: suomen- ja ruotsinkielisen lastentarhanopettajan-, luokanopettajan-, aineenopettajan- ja erityisopettajankoulutuksissa, opinto-ohjaajakoulutuksissa sekä harjoittelukouluissa.

Hankkeessa kysytään muun muassa: Toteutuuko tasa-arvo Suomen kouluissa? Ovatko opettajat tietoisia siitä, miten he itse asennoituvat eroihin, joista helposti rakentuu myös eriarvoisuuksia? Miten opettaja voi tunnistaa ja käsitellä erontekoja, jotka syntyvät sukupuolen, iän, vammaisuuden ja terveydentilan, etnisen ja uskonnollisen taustan, äidinkielen, yhteiskuntaluokan, asuinpaikan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella? Hankkeessa valmistellaan tieteellistä tutkimusohjelmaa.

TASUKO on opetusministeriön kaksivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke (1.4.2008-31.5.2010), jonka vastuullinen johtaja on professori Elina Lahelma.

Kielen ja kirjallisuuden tutkimusryhmän TASUKO-julkaisuja:

Suortamo, Markku, Tainio, Liisa, Ikävalko, Elina, Palmu, Tarja & Tani, Sirpa (toim.) 2010. Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa.  Jyväskylä: PS-kustannus.

Tainio, Liisa 2009: Puhuttelu luokkahuoneessa – Tytöt ja pojat huomion kohteena. Teoksessa Hanna Ojana, Tarja Palmu & Jaana Saarinen (toim.) Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino.