Esittely

Kielen ja kirjallisuuden tutkimusryhmässä tutkitaan erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opetuksen ainedidaktisia kysymyksiä. Monimetodinen tutkimus perustuu kasvatustieteeseen, kielen- ja kirjallisuudentutkimukseen sekä viestintätieteisiin. Ryhmä tutkii erityisesti lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja opettamista sekä kieli- ja kirjallisuuskasvatuksen sekä vuorovaikutustaitojen ja draamapedagogiikan opettamisen ja oppimisen kysymyksiä. Keskeisenä tutkimuskohteena on äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea toisena kielenä opettavien opettajakoulutus varhaiskasvatuksesta toisen asteen oppilaitoksiin. Opetusta ja oppimista tutkitaan etenkin formaaleissa tilanteissa, kuten luokkahuoneissa, mutta myös informaaleissa oppimisympäristöissä.